การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1 - PDF

Description
1 การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1 การบร หารแบบม ส วนร วม หมายถ ง การบร หารท เป ดโอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ได เข ามาส วนค

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 14 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 การบร หารแบบม ส วนร วม โดย นายประสาร พรหมณา ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต สพป.สระแก ว เขต 1 การบร หารแบบม ส วนร วม หมายถ ง การบร หารท เป ดโอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ได เข ามาส วนค ดต ดส นใจ ร วมวางแผน ร วมท างานจ งก อให เก ดความร ส กผ กพ น ผ กม ดและตกลงใจร วมก นใน การบร หารโรงเร ยนให บรรล เป าหมาย การบร หารแบบม ส วนร วมให เก ดประโยชน ได แก 1. การม ส วนร วมก อให เก ดการระดมความค ด ท าให เก ดความค ดเห นท หลากหลาย ซ งด กว าการค ด และต ดส นใจเพ ยงคนเด ยว 2. การม ส วนร วมในการบร หารเป นการลดการต อต านและก อให เก ดการยอมร บมากข น 3. การม ส วนร วมเป ดโอกาสให ม การส อสารท ด สามารถแลกเปล ยนประสบการณ ในการท างานร วมก น เสร มสร างความส มพ นธ ท ด ต อก น 4. การม ส วนร วมท าให การต ดส นใจม ค ณภาพและท าให ม ความพ งพอใจในการปฏ บ ต งานมากข นด ร ปแบบการม ส วนร วม 1. ร ปแบบคณะกรรมการเพ อการปร กษาหาร อ (Consultine Management) ในการ ด าเน นงาน ปร กษาหาร อเพ อช วยต ดส นใจ เช น คณะกรรมการสถานศ กษา กรรมการท ปร กษา เป นร ปแบบการม ส วนร วมค ด ร วมต ดส นใจ ร วมท างานและร วมภาคภ ม ใจในความส าเร จ 2. ร ปแบบการร วมเสนอแนะ (Suggestion System) เป นร ปแบบหน งของการม ส วนร วม โดยว ธ การจ ดประช มร บฟ งข อเสนอแนะ การเสนอแนะในแบบฟอร ม การเสนอแนะผ านเทคโนโลย เป นต น 3. ร ปแบบการม ส วนร วมโดยการท างานเป นกล มเป นท ม (Team Working) เป นการเป ด โอกาสให ท กคนร วมค ดร วมท าโดยใช กระบวนการท างานเป นท มหร อกล มค ณภาพ 4. ร ปแบบการม ส วนร วมเป นเจ าของธ รก จหร อเป นเจ าของร บผ ดชอบงานบร หาร เช น การ ร วมลงท น การใช ร ปแบบการม ส วนร วมอาจผสมผสานโดยใช หลายว ธ การในการท างานข นอย ก บ สภาพของงาน องค ประกอบของการม ส วนร วม บ คคล ผ บร หาร กระบวนการบร หาร ภารงาน คร ภาวะผ น า SWOT งานว ชาการ ผ ปกครอง ประสานงาน Planning งานบ คลากร กรรมการ ท มงาน Doing งานบร หารท วไป น กเร ยน กลย ทธ Checking งานการเง น ผ น าช มชน เคร อข าย Action งานช มชน 2 กระบวนการบร หารโรงเร ยนแบบม ส วนร วม เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนบ านพรหมน ม ต โรงเร ยนบ านพรหมน ม ต ผ ม ส วนร วม คณะคร คณะกรรมการ โรงเร ยน คณะกรรมการสมาคม ผ ปกครองน กเร ยน คณะกรรมการ น กเร ยน กระบวนการบร หาร 1. การศ กษาสภาพป จจ บ น 2. การวางแผน 3. การปฏ บ ต ตามแผน 4. การประเม นผล 5. การปร บปร ง ภารก จ การบร หารว ชาการ การบร หารบ คลากร บร หารงานท วไป บร หารงานการเง น และงบประมาณ ค ณภาพน กเร ยน ค ณภาพการจ ด การศ กษา ข นตอน/ว ธ การพ ฒนา ข นท 1 ก าหนดร ปแบบและว ธ การ ข นท 2 สรรหาผ ม ส วนร วม ข นท 3 ด าเน นการให เก ดการม ส วนร วม ข นท 4 การเสร มสร างพล งการม ส วนร วม 3 การพ ฒนาคร โดยคร ม ส วนร วม คร ช วยคร การศ กษาความต องการพ ฒนา สร างความตระหน ก คร น เทศคร อบรมปฏ บ ต การ การศ กษาเอกสาร การพ ฒนา คร ด วยกลย ทธ คร ช วยคร คร สนทนาว ชาการ แลกเปล ยนเร ยนร คล น กคร ปร กษาคร เคร อข ายคร ช วยคร การต ดตามว เคราะห งานและสานต อ คร พ ฒนางานตนเองอย างต อเน อง ว ธ การด าเน นงาน การเปล ยนแปลงพฤต กรรมการสอน ว ตถ ประสงค 1. เพ อบร หารโรงเร ยนให ม ประส ทธ ภาพ ด วยกลย ทธ การบร หารแบบม ส วนร วม 2. เพ อพ ฒนาคร ให เปล ยนแปลงพฤต กรรมการสอนด วยกลย ทธ คร ช วยคร 4 การบร หารโรงเร ยนให ม ประส ทธ ภาพด วยกลย ทธ การบร หารแบบม ส วนร วม โรงเร ยนบ านพรหมน ม ตได ด าเน นการบร หารโรงเร ยนโดยเป ดโอกาสให บ คลากร ผ ปกครองน กเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน คณะกรรมการท ปร กษา และช มชน เข ามาม ส วนร วมในการบร หาร สถานศ กษาท กข นตอน เพ อให เก ดประส ทธ ภาพด งน การบร หารโดยคร ม ส วนร วม การบร หารโดยคร ม ส วนร วมเป นการเป ดโอกาสให คร ได ร วมค ด ร วมท า ร วมประเม นผล และร วม พ ฒนาผลงานเพ อปร บปร งงานให ด ข น โดยให คร ม ส วนร วมในร ปองค คณะบ คคล ซ งม ด งน - การจ ดให ม คร เป นคณะกรรมการบร หารโรงเร ยน - คณะกรรมการบร หารว ชาการ เพ อให คณะคร ม ส วนร วมในการบร หาร - คณะกรรมการปกครองและด แลน กเร ยน - คณะกรรมการพ ฒนาคร และบ คลากร เพ อให คร ได ม ส วนร วมค ด ร วมท าเพ อการพ ฒนาคร พ ฒนางาน เพ อความก าวหน าของคร กระบวนการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ท กคณะม กระบวนการปฏ บ ต งานในล กษณะเด ยวก น ค อ ย ดหล กการ ประชาธ ปไตย ม อ สระในการค ดในการปฏ บ ต งาน สร างผลงาน ย ดหล กการท างานด วยกระบวนการกล ม เป นท มงานร วมค ด ร วมท า ร วมช วยเหล อ ร วมร บผ ดชอบ โดยม ผ อ านวยการโรงเร ยนเป นท ปร กษา ม กระบวนการปฏ บ ต งาน ด งน 1. การศ กษาสภาพป จจ บ น ป ญหาความต องการ โดยประช มปร กษาหาร อก น อย างสม าเสมอ โดย 1.1 ศ กษาผลการด าเน นงานโครงการจากป การศ กษาท ผ านมา 1.2 น าผลการด าเน นงาน ข อม ลต าง ๆ มาว เคราะห เปร ยบเท ยบก บเป าหมายท ต งไว 1.3 แสวงหาจ ดบกพร องท ต องแก ไข และพ ฒนาจ ดเด น 1.4 ร วมก นก าหนดนโยบายว ตถ ประสงค เป าหมายระด บปฏ บ ต การให ม ความสอดคล อง สอดร บเป าหมายธรรมน ญโรงเร ยน 1.5 ก าหนดภารงาน โครงการ ก จกรรมเพ อสร างผลส าเร จตามเป าหมาย 2. จ ดท าแผนพ ฒนา แผนการปฏ บ ต ประจ าป โครงการและก จกรรม เพ อ ด าเน นการปร บปร งข อบกพร อง และพ ฒนางาน โดยม การมอบหมายผ ร บผ ดชอบงานโครงการ ด วยว ธ การ สอบถามความต องการ มอบหมายงานตามความร ความสามารถและเข ยนโครงการวางแผนปฏ บ ต งาน จ ดท า ปฏ ท นปฏ บ ต งานอย างช ดเจน ม ความเป นไปได ส ง 3. เสนอโครงการเพ อขออน ม ต จากฝ ายบร หาร 4. จ ดประช มประสานแผนงานและโครงการ เป นการประสายงานอย างเป นทางการ เพ อให ท กฝ าย ได ร บทราบ แสวงหาความร วมม อก น สน บสน นการปฏ บ ต งาน ท งด านบ คลากร งบประมาณ และด าเน นการ ประสานงานอย างไม เป นทางการอ กส วนหน ง 5. การด าเน นการปฏ บ ต งานตามโครงการ และก จกรรมท ก าหนดตามท ท กคนได ร บมอบหมาย 6. การก าก บ ต ดตาม และน เทศซ งม การก าก บต ดตามหลายส วนได แก ก าก บ ต ดตาม โดยคณะกรรมการในคณะเด ยวก น และก าก บ ต ดตาม โดยฝ ายบร หาร 7. การประเม นผลการปฏ บ ต งานในการประเม นผลด าเน นการด งน 7.1 ประเม นโดยคณะกรรมการประเม นผลการด าเน นงานของตนเอง 7.2 การประเม นผลจากฝ ายบร หารโดยแต งต งคณะกรรมการประเม นผล 8. การสร ปผลและรายงานผลการด าเน นงาน โดยคณะกรรมการน าข อม ลจากก การประเม นผลมาว เคราะห ผล จ ดท าข อม ลสารสนเทศและสร ปผล และน าผลไปใช การบร หารโดยคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานม ส วนร วม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยน ม การค ดเล อกจากบ คคลกล มบ คคลต าง ๆ จาก ผ ปกครองน กเร ยน ศ ษย เก า ผ น าช มชน ผ ทรงค ณว ฒ บ คคลส าค ญในช มชน และผ แทนจากกล มต าง ๆ ล วนเป นบ คคลท ม ค ณสมบ ต ท เอ อต อ การจ ดสน บสน นการจ ดการศ กษา นอกจากจะม บทบาทหน าท ตาม ระเบ ยบของกระทรวงศ กษาธ การก าหนด โรงเร ยนได ด าเน นการให คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ได ม ส วนร วมในการบร หารโรงเร ยนให เก ดประส ทธ ภาพ ด วยการให คณะกรรมการม ส วนร วมการบร หารการจ ดการ ต งแต การร วมค ด ร วมต ดส นใจ ร วมปฏ บ ต ช วยเหล อสน บสน น และร วมร บผ ดชอบ ด งน 1. การม ส วนร วมค ด ร วมต ดส นใจ วางแผนพ ฒนาโรงเร ยน ได แก 1.1 ร วมค ดจ ดท าแผนย ทธศาสตร ในการพ ฒนาโรงเร ยน 1.2 ร วมจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ของโรงเร ยน 2. การม ส วนร วมปฏ บ ต งานและช วยเหล อสน บสน นการพ ฒนาโรงเร ยน โดยม ส วนร วมท างานร วมก บผ บร หารและคณะคร ท กด าน ช วยเหล อสน บสน นการปฏ บ ต งาน ตามกลย ทธ 3. การม ส วนร วมแก ป ญหา ป ญหาในโรงเร ยนประถมศ กษาโดยท วไปม มากและหลากหลายสาเหต 4. การม ส วนร วมร บผ ดชอบ คณะกรรมการสถานศ กษาม ส วนร วมร บผ ดชอบการ บร หารโรงเร ยนซ งเป นการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ด งน 4.1 การม ส วนร วมร บผ ดชอบการบร หารจ ดการด านการเง น 4.2 การม ส วนร วมร บผ ดชอบบร หารพ ฒนาบ คลากร 4.3 การม ส วนร วมร บผ ดชอบการพ ฒนางานการเร ยนการสอน 4.4 การม ส วนร วมร บผ ดชอบพ ฒนางานด านการปกครองน กเร ยน 4.5 การม ส วนร วมร บผ ดชอบบร หารงานอาคารสถานท 4.6 การม ส วนร วมร บผ ดชอบพ ฒนางานความส มพ นธ ระหว างโรงเร ยนก บช มชน 5. การม ส วนร วม ก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผล คณะกรรมการสถานศ กษาข น พ นฐานม บทบาทหน าท เป นผ ม ส วนร วมในการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นงานของ โรงเร ยน 6. การม ส วนร วมภาคภ ม ใจในความส าเร จ หร อม ส วนร บผลประโยชน คณะกรรมการสถานศ กษาม ส วนร วมร บร ม ความภาคภ ม ใจในผลการกระท า และผลส าเร จท เก ดข น และร บผลประโยชน ในฐานะท เป นผ ส งบ ตรหลาน น กเร ยนมาเข าเร ยน การบร หารโดยผ ปกครองน กเร ยนและช มชนม ส วนร วม โรงเร ยนเป ดโอกาสให ผ ปกครองน กเร ยน และช มชนม ส วนร วมในการบร หารโรงเร ยน ได แก 1. ม ส วนร วมแสดงความค ดเห นเสนอแนะเพ มประส ทธ ภาพในการบร หาร ได แก การแสดง ความค ดเห นในการประช มผ ปกครองน กเร ยน แสดงความค ดเห นผ านการตอบแบบสอบถาม ความค ดเห น เพ อน าข อม ลไปประกอบการพ จารณาก าหนด เป าหมายการพ ฒนา การเสนอแนะจากกการมาให ค าปร กษา หาร อพ ดค ยก บผ บร หาร คณะคร 2. ม ส วนร วมปฏ บ ต งาน อ นได แก การให ผ ปกครองน กเร ยนและช มชนม ส วนรวมในการ 5 พ ฒนาด านอาคารสถานท การด แลร กษาความปลอดภ ยของสถานศ กษา ร วมจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนใน ร ปแบบว ทยากรบ คคลภายนอก ฯลฯ 3. ม ส วนร วมตรวจสอบ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ บร หาร คณะคร ได แก การตรวจสอบผลการจ ดการเร ยนการสอน ท คร รายงานให ทราบเป นระยะ ๆ ร วมประเม นผลค ณภาพภายใน โรงเร ยน ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks