ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 18 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ อเป นเคร องม อในการ ดาเน นงานและปฏ บ ต ภารก จของโรงเร ยนในป 2557 (1 ต ลาคม ก นยายน 2557) ให เป นไปตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ซ งจะทาให การดาเน นงานตามภารก จม ประส ทธ ภาพและ สอดคล องก บร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ ทธศ กราช 2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ พระราชบ ญญ ต การศ กษา ภาคบ งค บ พ.ศ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ นโยบายและแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แผนพ ฒนา การศ กษาข นพ นฐาน 4 ป ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 และแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน 4 ป (พ.ศ ) ของโรงเร ยน เพ อให การข บเคล อน การปฏ ร ปการศ กษาไปส ความส าเร จ โดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School Based Management : SBM) ให ผ ม ส วนได ส วนเส ยก บการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนในท กภาคส วนได ม ส วนร วมในการ ดาเน นการบร หารจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพ โรงเร ยนขอขอบค ณ คณ ะกรรมการสถานศ กษาข น พ นฐานของโรงเร ยน และ คณะกรรมการผ ร วมจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ท กท านท ได ดาเน นการจนสาเร จเร ยบร อย และม ค ณภาพ หว งเป นเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต การฉบ บน จะเป นเคร องม อท จะอานวยความ สะดวกในการบร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยนเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาของโรงเร ยนต อไป (นายสมศ กด ชโลธร) ผ อานวยการโรงเร ยนประต ช ย สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทนา... 1 ข อม ลท วไป... 1 ข อม ลด านการบร หาร... 2 ข อม ลน กเร ยน... 5 ข อม ลด านอาคารสถานท แหล งเร ยนร และการใช... 8 สภาพช มชนโดยรวม... 9 โครงสร างหล กส ตร... 9 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน บทท 2 ท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป งบประมาณ คาขว ญ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ บทท 3 ประมาณการรายร บรายจ ายประจาป งบประมาณ แผนการใช จ ายงบประจาป ภาคผนวก คาส ง อน ม ต ใช แผนปฏ บ ต การประจาป โครงการ บทท 1 บทน า 1. ข อม ลท วไป 1.1 โรงเร ยนประต ช ย ต งอย เลขท 3 หม 2 ถนนอ ทอง ตาบลท าวาส กร อาเภอพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร website 1.2 เป ดสอนต งแต ระด บก อนประถมศ กษาถ งระด บม ธยมศ กษาตอนต น 1.3 ม เขตพ นท บร การ 14 หม บ านได แก ระด บประถมศ กษา ค อหม ท 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ตาบลประต ช ย และหม 1,2,4 ตาบลท าวาส กร ระด บม ธยมศ กษา ค อหม ท 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ตาบลประต ช ย และหม 1,2,3,4,5 ตาบลท าวาส กร ตาราง 1 แสดงข อม ลจ านวนประชากรในเขตบร การของโรงเร ยน ในป การศ กษา 2557 ตาบล ท าวาส กร หม ท / ช อหม บ าน จานวน คร วเร อน จานวนประชากร หมายเหต เพศชาย เพศหญ ง รวม เขตบร การ หม ท 1 ตาบลประต ช ย รร.ประต ช ย หม ท 2 ตาบลประต ช ย รร.ประต ช ย หม ท 3 ตาบลประต ช ย รร.ประต ช ย หม ท 4 ตาบลประต ช ย รร.ประต ช ย หม ท 5 ตาบลประต ช ย รร.ประต ช ย หม ท 6 ตาบลประต ช ย รร.ประต ช ย หม ท 7 ตาบลประต ช ย รร.ประต ช ย หม ท 8 ตาบลประต ช ย รร.ประต ช ย หม ท 9 ตาบลประต ช ย รร.ประต ช ย หม ท 1 ตาบลท าวาส กร รร.ประต ช ย หม ท 2 ตาบลท าวาส กร รร.ประต ช ย หม ท 3 ตาบลท าวาส กร รร.ประต ช ย หม ท 4 ตาบลท าวาส กร รร.ประต ช ย หม ท 5 ตาบลท าวาส กร รร.ประต ช ย รวมในเขตบร การ/ท งตาบล ท มา : สาน กทะเบ ยนท องถ นเทศบาลนครพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา จากตาราง จานวนคร วเร อนในเขตบร การของโรงเร ยน จานวน 9,291 หล ง ประชากรตาม ทะเบ ยนท องถ น จานวนประชากรตาบลประต ช ย ตาบลท าวาส กร ณ 19 กรกฎาคม 2556 ในเขต บร การของโรงเร ยน จานวน 23,713 คน จาแนกเป น เพศชาย จานวน 11,422 คน เพศหญ ง จานวน 12,291 คน 2. ข อม ลด านการบร หาร 2.1 ช อ สก ลผ บร หาร นายสมศ กด ชโลธร ว ฒ การศ กษาส งส ด ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขา บร หารการศ กษา ดารงตาแหน งท โรงเร ยนน ต งแต ว นท 26 ต ลาคม พ.ศ จนถ ง ป จจ บ น เวลา 9 ป - เด อน 2.2 ผ ช วยผ บร หาร 4 คน นายสาเนา เล ยบมา ว ฒ การศ กษาส งส ด ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต นางฮ นดล เดชเสถ ยร ว ฒ การศ กษาส งส ด คร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต นายส กฤษฎ มาย ศ ร ว ฒ การศ กษาส งส ด ศ กษาศาตรมหาบ ณฑ ต นางขว ญส ดา วงษ แหยม ว ฒ การศ กษาส งส ด คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต 2.3 ประว ต ย อของโรงเร ยน ประว ต โรงเร ยนประต ช ย โรงเร ยนประต ช ย ต งอย ท ต.3 หม 2 ถนนอ ทอง ตาบลท าวาส กร อาเภอพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา บนพ นท 20 ไร 15.4 ตารางวา เป นท ด นราชพ สด ประว ต การก อต ง เด มโรงเร ยนประต ช ยต งอย บนพ นท 64 ไร ซ งเป นท ต งของสถาบ น ราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ในป จจ บ น ต งข นเม อว นท 1 ม ถ นายน 2504 เป นโรงเร ยนส งก ด กองการพ เศษ กรมสาม ญศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ช อโรงเร ยนต งตามตาบลท ต ง เป ดสอนต งแต ประถมศ กษาป ท 5 ถ งช นประถมศ กษาป ท 7 ม น กเร ยนชาย 135 คน หญ ง 90 คน รวม 215 คน ม นายป ญญา น าเพชร เป นผ บร หารโรงเร ยนคนแรก ว นท 17 พฤษภาคม 2509 โรงเร ยนประต ช ย ได แลกเปล ยนสถานท ก บโรงเร ยน ฝ กห ดคร พระนครศร อย ธยาในสม ยน น เน องจากกรมการฝ กห ด คร ต องการยกฐานะโรงเร ยนฝ กห ดคร พระนครศร อย ธยาเป นว ทยาล ยคร พระนครศร อย ธยา และ พ นท เด มของโรงเร ยนประต ช ยม จานวนมาก เหมาะสมก บการขยายต วเป นว ทยาล ย จ งขอ แลกเปล ยน โรงเร ยนประต ช ยจ งได ย ายมาต งอย ณ สถานท ป จจ บ นน บต งแต น นเป นต นมา การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนประต ช ย ต งแต เร มก อต งเป นต นมาม ด งน พ.ศ เป ดสอนช นประถมศ กษาป ท 5 7 พ.ศ ย บช นประถมศ กษาป ท 5 โดยเป ดสอนช นม ธยมศ กษาป ท 1 พ.ศ ย บช นม ธยมศ กษาป ท 1 เป ดสอนช นประถมศ กษาป ท 5 6 พ.ศ โอนส งก ดจากกองการพ เศษกรมสาม ญศ กษามาส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต ต งแต ว นท 9 ต ลาคม 2523 เป นต นมา จนถ งป จจ บ น พ.ศ เป ดสอนช นอน บาล 1 และอน บาล 2 ในป ต อมา 2.4 คาขว ญของโรงเร ยน เร ยนเย ยม ประพฤต ด ก ฬาเก ง ไม เกรงงาน 2.5 ว ตถ ประสงค เฉพาะของสถานศ กษา 1. เพ อให คร และน กเร ยนของโรงเร ยนเคร อข ายอาเซ ยนศ กษาโรงเร ยนประต ช ยได เข าใจ ในว ตถ ประสงค ของการจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษา 2. เพ อสร างจ ตสาน กความเป นประชาคมอาเซ ยนและตระหน กในประโยชน ของอาเซ ยน ต อไทยและภ ม ภาค 3. เพ อให น กเร ยนในโรงเร ยนเคร อข ายได เร ยนร และแลกเปล ยนประสบการณ ในระหว าง เข าร วมก จกรรม 2.6 ระบบโครงสร างการบร หาร สภาพการบร หารจ ดการตามโครงสร างการบร หารงานและภารก จ ผ อานวยการโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน คณะกรรมการบร หาร กล มบร หารว ชาการ 1. การพ ฒนาหร อการดาเน นการเก ยวก บการให ความเห น การพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น 2. การวางแผนงานด านว ชาการ 3. การจ ดการเร ยนการสอนในสถานศ กษา 4. การพ ฒนาหล กส ตรของสถานศ กษา 5. การพ ฒนากระบวนการเร ยนร 6. การว ดผล ประเม นผล และดาเน นการเท ยบโอนผลการเร ยน 7. การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในสถานศ กษา 8. การพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร 9. การน เทศการศ กษา 10. การแนะแนว 11. การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา 12. การส งเสร มช มชนให ม ความเข มแข งทางว ชาการ 13. การประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษา และองค กรอ น 14. การส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กรหน วยงานสถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ด การศ กษา 15. การจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด านว ชาการ ของสถานศ กษา 16. การค ดเล อกหน งส อแบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา 17. การพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อการศ กษา กล มบร หารงบประมาณ 1. การจ ดทาแผนงบประมาณและคาขอต งงบประมาณ เพ อเสนอต อเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2. การจ ดทาแผนปฏ บ ต การใช จ ายเง นตามท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ จากสาน กคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานโดยตรง 3. การอน ม ต การจ ายงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 4. การขอโอนและการขอเปล ยนแปลงงบประมาณ 5. การรายงานผลการเบ กจ ายงบประมาณ 6. การตรวจสอบ ต ดตามและรายงานการใช งบประมาณ 7. การตรวจสอบ ต ดตามและรายงานการใช ผลผล ต จากงบประมาณ 8. การระดมทร พยากรและการลงท นเพ อการศ กษา 9. การปฏ บ ต งานอ นใดตามท ได ร บมอบหมายเก ยวก บกองท น เพ อการศ กษา 10. การบร หารจ ดการทร พยากรเพ อการศ กษา 11. การวางแผนพ สด 12. การกาหนดแบบร ปรายการ หร อค ณล กษณะเฉพาะของคร ภ ณฑ หร อ ส งก อสร างท ใช เง นงบประมาณเพ อเสนอต อเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน 13. การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศเพ อการจ ดทา และจ ดหาพ สด 14. การจ ดหาพ สด 15. การควบค มด แล บาร งร กษาและจาหน ายพ สด 16. การจ ดหาผลประโยชน จากทร พย ส น 17. การเบ กเง นจากคล ง 18. การร บเง น การเก บร กษาเง น และการจ ายเง น 19. การนาเง นส งคล ง 20. การจ ดทาบ ญช การเง น 21. การจ ดทารายงานทางการเง นและงบการเง น 22. การจ ดทาหร อจ ดหาแบบพ มพ บ ญช ทะเบ ยน และรายงาน กล มบร หารบ คคล 1. การวางแผนอ ตรากาล ง 2. การจ ดสรรอ ตรากาล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 3. การสรรหาและบรรจ แต งต ง 4. การเปล ยนตาแหน งให ส งข นการย ายข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 5. การดาเน นการเก ยวก บการเล อนข นเง นเด อน 6. การลาท กประเภท 7. การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 8. การดาเน นการทางการว น ยและการลงโทษ 9. การส งพ กราชการและการส งให ออกจากราชการไว ก อน 10. การรายงานการดาเน นการทางว น ยและการลงโทษ 11. การอ ทธรณ และการร องท กข 12. การออกจากราชการ 13. การจ ดระบบและการจ ดทาทะเบ ยนประว ต 14. การจ ดทาบ ญช รายช อและให ความเห นเก ยวก บ การเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ 15. การส งเสร มการประเม นว ท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks