บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา - PDF

Description
บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา 1.1 ความส าค ญของการศ กษา ด วยเป าหมายการกระจายโอกาสการท าธ รก จไปส ประชาชนท กระด บ และท กภ ม ภาคเพ อสร างพล ง ข บเคล อนทางเศรษฐก จใหม ท ท กฝ ายม ส วนร วมอย างย

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 18 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา 1.1 ความส าค ญของการศ กษา ด วยเป าหมายการกระจายโอกาสการท าธ รก จไปส ประชาชนท กระด บ และท กภ ม ภาคเพ อสร างพล ง ข บเคล อนทางเศรษฐก จใหม ท ท กฝ ายม ส วนร วมอย างย งย น ภาคร ฐจ งได ด าเน นนโยบายส งเสร มการพ ฒนา ของว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) มาอย างต อเน อง อย างไรก ตาม ภายใต ย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด านต นท น สายการผล ต การขนส ง และค ณภาพส นค า ทางเล อกหน งท ช วยท าให SMEs ของไทยย งสามารถร กษาและ เสร มสร างความสามารถในการแข งข นในเวท การค าระด บโลก (Competitiveness in Global Market) ไว ได ค อ การย ายหร อขยายฐานการผล ตไปย งประเทศเพ อนบ านท ม ความได เปร ยบในด านทร พยากรธรรมชาต ราคาป จจ ยการผล ต และช องทางการค าระหว างประเทศ การย ายหร อขยายฐานการผล ตไปย งประเทศเพ อนบ านในกล ม CLMV ได แก ก มพ ชา ลาว เม ยนม าร และเว ยดนาม เป นช องทางในการร กษาและยกระด บข ดความสามารถในการแข งข นของ SMEs ไทยได เน องจากประเทศในกล มน ม ศ กยภาพการแข งข นส งท งในด านปร มาณและค ณภาพป จจ ยการผล ต ตลาดภายในประเทศ และตลาดการค าก บต างประเทศ โดยในด านทร พยากรน นประเทศในกล ม CLMV ย ง ม ทร พยากรท ม ศ กยภาพจ านวนมากท ย งม ได ถ กน ามาใช เช น แรงงาน ท ด น ว ตถ ด บทางธรรมชาต และ พล งงาน เป นต น และม ราคาป จจ ยการผล ตโดยเฉพาะค าแรงท ย งคงต ากว าประเทศอ นๆ ส วนในด านตลาด ภายในของประเทศในกล ม CLMV น นภาวะเศรษฐก จของหลายประเทศในกล มน ม แนวโน มเต บโตอย าง รวดเร ว ซ งสะท อนให ถ งแนวโน มการขยายต วอย างรวดเร วของก าล งซ อส นค าและบร การของประเทศ เหล าน เช นก น ส วนในด านช องทางการค าก บตลาดต างประเทศน น นอกจากช องทางการค าระหว างประเทศ ในระด บอน ภ ม ภาค (เช น ASEAN) แล ว ประเทศในกล ม CLMV หลายประเทศย งคงได ร บส ทธ พ เศษทาง การค าจากประเทศท เป นตลาดน าเข าส นค าหล กของโลก (เช น ส ทธ พ เศษทางศ ลกากรของสหร ฐอเมร กา และสหภาพย โรป เป นต น) ในการท จะส งเสร มให SMEs ของไทยให ม ความเข มแข งและสามารถแข งข นได ในระด บสากลน น หน วยงานภาคร ฐจ าเป นอย างย งท จะต องทราบและเข าใจถ งสถานการณ การลงท นของ SMEs ไทยในกล ม ประเทศ CLMV เช น ร ปแบบการเข าไปลงท น ภาคอ ตสาหกรรมท เข าไปลงท น กฎระเบ ยบ ข นตอนการเข า ไปลงท น โอกาส ตลอดจนป ญหาอ ปสรรค และความช วยเหล อท ต องการการสน บสน นจากหน วยงาน ภาคร ฐ เป นต น ด งน นการว จ ยศ กษาในประเด นด งกล าวจ งม ความจ าเป นอย างย ง ท งน เพ อให หน วยงาน ภาคร ฐใช เป นแนวทางในการวางแผนการด าเน นงานเพ อส งเสร มการพ ฒนาข ดความสามารถของ SMEs ไทยในระด บสากล และผลจากการศ กษาน ย งเป นประโยชน ส าหร บผ ประกอบการ SMEs ท สามารถน าไปใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจและด าเน นการทางธ รก จในประเทศในกล ม CLMV ได 1.2 ว ตถ ประสงค การศ กษา (1) เพ อศ กษาสถานการณ การย ายหร อขยายฐานการผล ต การค า การลงท นของ SMEs ไทยไปย ง ประเทศอ นๆในเอเช ย ได แก ก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม (2) เพ อศ กษาข อม ลเก ยวก บช องทาง ว ธ การ และโอกาสในการเข าไปลงท นย งประเทศในแถบเอเช ย ส าหร บ SMEs ซ งช วยให ผ ก าหนดนโยบายได ร บทราบถ งร ปแบบการลงท น (3) เพ อประเม นศ กยภาพ ความได เปร ยบและเส ยเปร ยบในด านการลงท น รวมถ งแนวโน มในการ ลงท น การย ายหร อการขยายฐานการผล ตของกล มผ ประกอบการ SMEs ไทยในสาขาท ส าค ญไป ย งประเทศ ก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม (4) เพ อว เคราะห รายงานสถานการณ การลงท นของ SMEs ไทยและการย ายฐานการผล ตไปย ง ประเทศ ก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม เพ อน าเสนอต อผ บร หารระด บนโยบาย 1.3 ขอบเขตการศ กษา (1) ขอบเขตในด านเน อหาการศ กษา ประกอบด วยการศ กษาว เคราะห สถานการณ ร ปแบบ ว ธ การ และประเม นศ กยภาพ ความได เปร ยบเส ยเปร ยบของการย ายหร อขยายฐานการผล ต การค า การ ลงท นของ SMEs ไทยไปย งประเทศก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม (2) ขอบเขตในด านพ นท งานว จ ยน จะท าการศ กษาการย ายหร อขยายฐานการผล ต การค า และ การ ลงท น ของ SMEsไทย ไปย งประเทศประเทศก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม (3) ขอบเขตในด านประชากรท ศ กษา ได แก ผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมของไทย ท ม การย ายหร อขยายฐานการผล ต การค า และการลงท น ไปย งประเทศก มพ ชา ลาว พม า และ เว ยดนาม และหน วยงานท ท าหน าท ส งเสร มการลงท นของท งส ประเทศ รวมท งหน วยงานท ท า หน าท ส งเสร มการลงท นของผ ประกอบการไทยในต างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย หน า 2 ภาพประกอบท 1.1 แสดงขอบเขตประเทศท ศ กษาได แก ก มพ ชา ลาว เม ยนม าร และเว ยดนาม ท มา : Asian Development Bank (ADB), 2007 คณะเศรษฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย หน า 3 1.4 เป าหมาย/ผลผล ตท คาดว าจะได ร บ เป าหมาย (1) เพ อให หน วยงานภาคร ฐท เก ยวข องท งในระด บนโยบายและระด บปฏ บ ต การได ทราบถ ง สถานการณ ร ปแบบ ว ธ การ ศ กยภาพ ความได เปร ยบเส ยเปร ยบของการย ายหร อขยายฐานการ ผล ต การค า การลงท นของ SMEs ไทยไปย งประเทศอ นๆในเอเช ย ได แก ก มพ ชา ลาว พม า และ เว ยดนาม และสามารถใช ผลการศ กษาน ประกอบการต ดส นใจวางแผนย ทธศาสตร และนโยบาย เก ยวก บการก าก บด แลและส งเสร มการลงท นของผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ของไทยในกล มประเทศด งกล าว (2) เพ อให ผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมของไทยท งท ได ลงท นไปแล วและก าล ง สนใจลงท นได ม ข อม ลเพ อใช ประกอบการต ดส นใจเก ยวก บการขยายการลงท นในประเทศก มพ ชา ลาว พม า และเว ยดนาม ผลผล ตท คาดว าจะได ร บ (1) บทว เคราะห สถานการณ การย ายหร อขยายฐานการผล ต การค า การลงท นของ SMEs ไทยไปย ง ประเทศก มพ ชา ลาว เม ยนม าร และเว ยดนาม (2) ผลการว เคราะห ช องทาง ว ธ การ และโอกาสในการเข าไปลงท นย งประเทศ ก มพ ชา ลาว เม ยนม าร และเว ยดนาม ของSMEs ไทย (3) ผลการประเม นศ กยภาพ ความได เปร ยบเส ยเปร ยบด านการลงท น และผลการว เคราะห แนวโน ม การลงท น การย ายหร อ การขยายฐานการผล ตของกล มผ ประกอบการ SMEs ไทยในสาขาท ส าค ญไปย งประเทศ ก มพ ชา ลาว เม ยนม าร และเว ยดนาม (4) ข อเสนอแนะเช งนโยบายเก ยวก บบทบาทของภาคร ฐต อการสน บสน นการย าย หร อ การขยายฐาน การผล ตของกล มผ ประกอบการ SMEs ไทยในสาขาท ส าค ญไปย งประเทศ ก มพ ชา ลาว เม ยนม าร และเว ยดนาม คณะเศรษฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย หน า 4 1.5 กรอบการด าเน นงาน ว ธ การและข นตอน รวบรวมและว เคราะห ข อม ล เศรษฐก จและส งคมระด บมหภาค ของประเทศในกล ม CLMV รวบรวมและว เคราะห ข อม ลสถ ต การ ลงท นของ SMEs ไทยและประเทศ อ นๆในประเทศในกล ม CLMV ทราบถ งศ กยภาพ โอกาส และข อจ าก ด ของแต ละ ประเทศในกล ม CLMV ทราบถ งสถานการณ การ ลงท นของ SMEs ไทยใน ประเทศในกล ม CLMV ใน เช งปร มาณ ว เคราะห สถานการณ การย ายหร อ ขยายฐานการผล ต การค า และการ ลงท น ของ SMEs ไทยไปย ง ประเทศในกล ม CLMV ท งในด าน สาขาอ ตสาหกรรมท ลงท น พ นท ท เข าไปลงท น ร ปแบบการลงท น ข นตอนการลงท น ช องทางการ ลงท น ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข น รวบรวมและว เคราะห ข อม ล เก ยวก บกฎระเบ ยบ ข นตอนและ มาตรการทางด านภาษ และ มาตรการจ งใจส าหร บการลงท น ของต างชาต ของประเทศในกล ม CLMV การส มภาษณ เช งล กท กฝ ายท ม ส วน เก ยวข องหล กก บการลงท นของ SMEs ไทยในประเทศในกล ม CLMV ได แก - ผ ประกอบการ SMEs ไทย - หน วยงานภาคร ฐของไทยท เก ยวข อง - หน วยงานภาคร ฐของประเทศในกล ม CLMV ท เก ยวข อง - น กว ชาการ/ผ เช ยวชาญท งในและ ต างประเทศ ทราบถ งการเปร ยบเท ยบ ช องทาง กฎระเบ ยบและ ข นตอนและมาตรการ ต างๆส าหร บการลงท นของ ต างชาต ระหว างประเทศ ต างๆในกล ม CLMV ทราบถ งความค ดเห นของท ก ฝ ายท เก ยวข องในประเด น เก ยวก บสถานการณ ผลประโยชน ข อจ าก ด อ ปสรรคและบทบาทภาคร ฐ ต อการลงท นของ SMEs ไทยใน CLMV ประเม นศ กยภาพ ความได เปร ยบ เส ยเปร ยบในด านการลงท นใน ประเทศในกล ม CLMV โดย ครอบคล มท งศ กยภาพทางด าน - ทร พยากร - ส ทธ พ เศษต างๆ - การผล ต - ตลาด - การขนส ง - ช องทางการส งออก ว เคราะห แนวโน มการลงท น การ ย ายหร อขยายฐานการผล ตของ กล มผ ประกอบการ SMEs ไทยใน สาขาท ส าค ญไปย งประเทศในกล ม CLMV การจ ดส มมนาระดมความค ด ท กฝ ายท เก ยวข อง ทราบถ งความค ดเห น ร วมก นของท กฝ ายท เก ยวข อง จ ดท าข อเสนอแนะเช งนโยบาย ส าหร บหน วยงานภาคร ฐท เก ยวข องและ SMEs ไทย คณะเศรษฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย หน า 5 1.6แนวค ดทฤษฎ ท เก ยวข องก บการศ กษาสถานการณ ภาวะการลงท นข ามชาต จากการทบทวนแนวค ดและทฤษฎ ท เก ยวข องก บการลงท นข ามชาต (Oversea Investment) และ การด าเน นธ รก จระหว างประเทศ (International Business) พบว าแนวค ดทฤษฎ ท สามารถน ามา ประย กต ใช ก บการศ กษาน ประกอบด วย 5 ด านหล ก ค อ แนวค ดการว เคราะห สภาพแวดล อมทางธ รก จ (Business Environment) แนวค ดการว เคราะห ป จจ ยท ส าค ญส าหร บการต ดส นใจเล อกท าเลลงท น (Factors Influencing Location Selection for Investment) และ แนวค ดการว เคราะห ความสามารถในการ แข งข นของอ ตสาหกรรมใดอ ตสาหกรรมหน งของประเทศ (National Industry Competitiveness) แนวค ด การว เคราะห ป จจ ยท ม ผลต อการลงท นทางตรงย งต างประเทศ และแนวค ดร ปแบบการลงท นในต างประเทศ โดยแนวค ดแรกเป นเสม อนเคร องม อว เคราะห ท ช วยท าให ก จการค นพบความสามารถหล กและ ความสามารถในการแข งข นของตนเองในตลาด และเม อก จการค นพบว าตนเองม โอกาสทางในธ รก จ ระหว างประเทศแนวค ดท สองก จะเปร ยบเสม อนเคร องม อท ก จการใช ในการประเม นตลาดหร อประเทศท จะ เข าไปลงท นว าม ศ กยภาพมากน อยเพ ยงใด และเม อค นพบว าจะเล อกเข าไปลงท น
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks