ว ชา โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ แบบทดสอบ กล มเทคโนโลย คอมพ วเตอร โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ 1. - PDF

Description
ว ชา โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ แบบทดสอบ กล มเทคโนโลย คอมพ วเตอร โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ 1. ข อใดม ใช ประโยชน ของโปรแกรมประมวลผลค า 1. ช วยลดปร มาณกระดาษท จ ดเก บ 2. ช วยให การจ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 20 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว ชา โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ แบบทดสอบ กล มเทคโนโลย คอมพ วเตอร โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ 1. ข อใดม ใช ประโยชน ของโปรแกรมประมวลผลค า 1. ช วยลดปร มาณกระดาษท จ ดเก บ 2. ช วยให การจ ดเก บและค นหาเอกสารม ความรวดเร วมากข น 3. ช วยลดค าใช จ ายเก ยวก บค าจ างแรงงาน 4. ช วยให การท างานเก ยวก บเอกสารถ กต องและม ข อผ ดพลาดน อย 5. ช วยท าให ประหย ดพ นท ในการพ มพ เอกสาร 2. เม อลบข อความผ ดพลาดแล วต องการน าข อความท ลบไปกล บค นมาต องกดค ย อย างไร 1. Ctrl+C 2. Ctrl+V 3. Ctrl+Y 4. Ctrl+Z 5. Ctrl+S 3. หน งส อราชการควรก าหนดหมายเลขหน าร ปแบบใด 1. ๑,๒,๓, ,2,3,.. 3. หน ง,สอง,สาม,.. 4. ก,ข,ค,.. 5. I,II,III,. 4. ข อใดเป นต าแหน งแท บ (Tab) ของจ านวนเง น 1. Left 2. Center 3. Right 4. Decimal 5. Bar 5. ข อใดค อส งแรกส ดท ต องกระท าก อนการจ ดท าเอกสารค อข อใด 1. การต งแท บ 2. การก าหนดแบบอ กษร 3. การต งค าหน ากระดาษ 4. การก าหนดขนาดต วอ กษร 5. ด ต วอย างก อนพ มพ 6. ป มเคร องม อใดต อไปน ใช ในการต กรอบ ป มเคร องม อน หมายถ งข อใด 1. เปล ยนส ต วอ กษร 2. เปล ยนส ส น 3. เปล ยนส พ น 4. เปล ยนส เส น 5. เปล ยนส พ นหล งต วอ กษร 8. ป มเคร องม อน เป นเคร องม อปร บร ปแบบในข อใด 1. แก ไขจ ดต ด 2. แก ไขต าแหน งภาพ 3. ทะล ผ าน 4. แนวเด ยวก บข อความ 5. อย หล งข อความ 9. งานประเภทใดไม ควรใช จดหมายเว ยน 1. แผ นพ บ 2. จดหมายทวงหน 3. ใบประกาศ 4. บ ตรเช ญ 5. ป ายฉลาก 10. การสร างเอกสารแผ นพ บ 3 คอล มน (Column) ใช เคร องม อใด ถ าต องการสร างระบบจ ดการฐานข อม ลเก ยวก บการท องเท ยว ควรใช Program ใด 1. Microsoft Word 2. Microsoft Excel 3. Microsoft PowerPoint 4. Microsoft Access 5. Microsoft Outlook 12. ข อใดไม ใช การท างานหล ก ๆ ในการท างานก บฐานข อม ล 1. เพ มข อม ล 2. ลบข อม ล 3. ค นหาข อม ล 4. ว เคราะห ข อม ล 5. แก ไขข อม ล 13. งานในข อใดสามารถใช Microsoft Access ช วยในการจ ดการได ด ท ส ด 1. การท าจดหมายเว ยน 2. การท าบ ญช ของบร ษ ท 3. การเก บข อม ลพน กงานในบร ษ ท 4. การสร างภาพ Animation 5. การสร างแผนภ ม ก าไรขาดท น 14. ข อใดไม ใช ส วนประกอบของฐานข อม ล 1. Base 2. Field 3. Record 4. File 5. Table 15. ข อม ลใดท ม ความส มพ นธ แบบ one-to-one เสมอ 1. น กเร ยนก บค ณคร 2. นกก บท องฟ า 3. คนก บบ ตรประชาชน 4. แม ก บล ก 5. แม ค าก บล กค า 16. ในกรณ เล อกเก บข อม ลแบบ Text สามารถเก บข อม ลได ส งส ดเท าไร ต วอ กษร ต วอ กษร 3. 1,250 ต วอ กษร 4. 16,384 ต วอ กษร 5. 65,536 ต วอ กษร 17. ข อใดเป นค ณสมบ ต ของค ย หล ก 1. ข อม ลสามารถซ าก นได 2. ข อม ลเป นแบบต วเลขได เท าน น 3. ข อม ลเป นแบบต วอ กษรได เท าน น 4. ข อม ลในค ย หล กสามารถเป นค าว างได 5. ข อม ลซ าก นไม ได 18. ในการสร างตาราง ถ าข อม ลท สร าง เป น ภาพของส นค า ควรก าหนดชน ดของข อม ลเป นแบบใด 1. Picture 2. HyperLink 3. OLE object 4. Lookup Wizard 5. Memo 19. ข อใดไม ใช จ ดประสงค ของการออกแบบฐานข อม ล 1. เพ อสร างฐานข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อให ได ฐานข อม ลท ใช งานได ตามท ผ ใช ต องการ 3. เพ อลดป ญหาต าง ๆ ท อาจเก ดข นก บข อม ล 4. เพ อลดความข ดแย งของข อม ล 5. เพ อจ ดเก บข อม ลท ไม สามารถน ามาแก ไขได 20. ผ ท ท าหน าท บร หารฐานข อม ล จะท าหน าท คล ายคล งก บใคร 1. เจ าหน าท เข ยนโปรแกรม 2. ผ ใช 3. ห วหน าผ ายคอมพ วเตอร 4. น กว เคราะห ระบบ 5. ผ ช านาญการ 21. โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทใด 1. Spreadsheet Software 2. Database Management 3. Graphic Software 4. Word Processing 5. Presentation Software 22. ส วนใดใช เล อนเคอร เซอร ไปเซลล ท ต องการ 1. Menu Bar 2. Title Bar 3. Formating Tool Bar 4. Formula Bar 5. Name Box 23. เคร องหมายใดจะแสดงออกมาเม อความกว างของ เซลล ไม พอร บข อม ล 1. & 2.? 3. * 4. # 5.! 24. ป ม ท าหน าท อะไร 1. ต องการเพ มต าแหน งทศน ยม 2. ต องการลดต าแหน งทศน ยม 3. ต องการให แสดงเคร องหมาย Comma 4. ต องการเพ ม หร อลดต าแหน งทศน ยม 5. ต องการใส เคร องหมายทางการเง น 25. ป มเคร องม อใดใช แทรกการเช อมโยงหลายม ต ไม ม ข อใดถ กต อง 26. ก าหนดในเซลล B1 ม ค าว า 55 และในเซลล B2 ม ค าว า 99 ถ าส ง =B1&B2 ผลล พธ ท ได ค อข อใด & การต ดเกรดควรใช ฟ งก ช นใด 1. Average 2. IF 3. Sum 4. Count 5. Max 28. ข อใดไม ใช ฟ งก ช นทางการเง น 1. PMT 2. NPV 3. INT 4. PV 5. RATE 29. กราฟช ดน เป นกราฟชน ดใด 1. คอล มน 2. เส น 3. วงกลม 4. แท ง 5. พ นท 30. ถ าต องการอ างอ งเซลล โดยให ด านคอล มน เป นแบบส มบ รณ และด านแถวเป นแบบส มพ ทธ จะต องเข ยนส ตร อย างไร 1. =C7 2. =C$7 3. =$C7 4. =$C$7 5. C$7 31. ข อใดเป นชน ดของแฟ มข อม ลแบบ PowerPoint Show 1. PPT 2. PPS 3. PPH 4. PPO 5. PPW 32. ฟ งก ช นใดหมายถ ง Slide Show 1. F3 2. F4 3. F5 F6 5. F7 หมายถ งข อใด? 1. 0ชมการน าเสนอ 2. 0การเช อมโยงหลายม ต 3. 0การเร ยงล าด บข อม ล 4. 0แทรกแสดงการเคล อนไหว 5. การเปล ยนภาพน ง 34. ค าว า HandOut หมายถ งอะไร 1. การเข ยนโครงร างการน าเสนอ 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. การพ มพ เอกสาร 4. การสร างงานน าเสนอ 5. การจ ดท าเอกสารส ขาวด า 35. การก าหนดให ฉายสไลด วนเว ยนไปเร อย ๆ ก าหนด Show Option แบบใด 1. Loop Continuously until ESC 2. Loop Continuously until Delete 3. Show without animation 4. Show without narration 5. ไม ม ข อใดถ กต อง 36. การใช ปากกาข ดเข ยนบนสไลด ขณะแสดงสไลด ท าได โดย 1. คล กเมาส ขวาเล อก Pointer Option 2. คล กเมาส ขวาเล อก Go to Slide 3. คล กเมาส ขวาเล อก Screen 4. คล กเมาส ขวาเล อก Custom Show 5. คล กเมาส ขวาเล อก Next 37. การใส พ นหล งสไลด ใช แถบเมน ค าส งใด 1. Edit 2. Insert 3. Tools 4. Format 5. View 38. การออกจากโปรแกรมท เป ดใช งานอย ใช ค าส งใด 1. Alt + F2 2. Alt + F3 3. Alt + F4 4. Alt + F5 5. Alt + F6 39. การเคล อนไหวแบบก าหนดเองใช ก บข อใด 1. ล กเล นส าหร บข อความ และกราฟ 2. ล กเล นส าหร บข อความ ร ปภาพ และตาราง 3. ล กเล นส าหร บร ปภาพ และตาราง 4. ล กเล นส าหร บข อความ และร ปภาพ 5. ล กเล นส าหร บข อความ ร ปภาพ กราฟ ตาราง 40. ม มมองใดท สามารถก าหนด Slide Transition ได 1. Handout Master 2. Slide Sorter View 3. Slide Show 4. Note Page 5. Notes Master 41. ข อใดเป นภาษาส อสารมาตรฐานในระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต 1. IP Adress 2. FTP 3. Domain Name 4. Protocol 5. Host 42. กระทรวงกลาโหมของสหร ฐอเมร กาได ร เร มโครงการว จ ยและพ ฒนาเคร อข ายคอมพ วเตอร ป พ.ศ ช ออะไร 1. ARPANET 2. MILNET 3. UUNET 4. NSFNET 5. INTERNET 43. ISP ค ออะไร 1. ผ ให บร การอ นเทอร เน ต 2. ผ ใช บร การอ นเทอร เน ต 3. ระบบส อสารของอ นเทอร เน ต 4. ค ม อการใช งานอ นเทอร เน ต 5. เคร องคอมพ วเตอร ขนาดใหญ 44. การโอนย ายข อม ลจากเคร องคอมพ วเตอร ผ ใช ไปย ง FTP Server เร ยกว าอะไร 1. Downloading 2. Uploading 3. Login 4. Logout 5. User 45. ข อใดเป นส วนท ใช ส าหร บแสดงรายช อเว บเพจท ม การบ นท ก 1. Search 2. Favorites 3. History 4. Channels 5. Share 46. ข อใดค อป ม Refresh ไม ม ข อใดถ กต อง 47. การปร บเปล ยนรห สภาษาของโปรแกรม Internet Explorer ใช เมน หล กใด 1. File 2. Edit 3. Favorites 4. Tools 5. View 48. ข อม ลชน ดใดท สามารถค นหาได ด วยเว บไซด 1. เว บ 2. ร ปภาพ 3. แผนท 4. แปลภาษา 5. ถ กท กข อ 49. URL ย อมาจากค าว าอะไร 1. University Return Local 2. Universery Record Lacate 3. Uniform Resource Locator 4. Unicode Ready Locator 5. Unit Relation Locate 50. ข อใดไม จ ดเป นส วนห วของจดหมาย 1. Subject 2. Cc 3. From 4. Attachment 5. To
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks