แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร - PDF

Description
1. มาตรฐานการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน (ฝ.ย.) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 25 สาระการเร ยนร เพ มเต ม สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 45 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. มาตรฐานการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน (ฝ.ย.) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 25 สาระการเร ยนร เพ มเต ม สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 รายว ชา การใช ซอฟต แวร ประย กต รห สว ชา ง ส ปดาห ท 4 ช วโมงท 7-8 จ านวน 2 คาบ/ส ปดาห เวลา 1 ช วโมง 40 นาท ว นท เด อน ม ถ นายน พ.ศ หน วยการเร ยนร ท 1 โปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Office Word 2007 เร อง Microsoft Office Word 2007 ก บการออกแบบแผ นพ บเศรษฐก จพอเพ ยง ว น / เวลา เร ยน ม.1/5 Lab ว น จ นทร เวลา น. ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 2 อาคาร 1 ช น 2 ผ สอน นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น มาตรฐาน ง ๓.๑ เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การท างาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม 2. สาระส าค ญ ผลการเร ยนร 1. ปฏ บ ต การสร างงานด วยโปรแกรมประมวลผลค า การออกแบบแผ นพ บเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 เพ อช วยใน การจ ดการเก ยวก บการออกแบบและการจ ดท าแผ นพ บ ส อโฆษณาประเภทน ซ งจ ดว าเป นส งพ มพ ประเภทไดเรกต เมล (Direct Mail) ท ผ ผล ตส งตรงถ งผ บร โภค ท งว ธ การส งทางไปรษณ ย และแจกตามสถานท ต างๆ ล กษณะเด นของแผ นพ บ (Folder) ค อ ม ขนาดเล ก หย บง าย ให ข อม ลรายละเอ ยดได มากพอสมควร ผ ด สามารถเล อกเวลาด ได ค าใช จ ายในการ ผล ตต า โดยการบ รณาการการเร ยนร น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาเป น แนวทางในการศ กษาค นคว า และออกแบบแผ นพ บซ งเศรษฐก จพอเพ ยงเป นหน งในแนวพระราชด าร ท ได พระราชทาน เป นปร ชญาในการด ารงช ว ตท ย ดหล กความพอเหมาะพอด ม เหต ม ผล และความไม ประมาท 3. ว ตถ ประสงค การเร ยนร 3.1 ผ เร ยนสามารถอธ บายว ธ การออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได (K) 3.2 ผ เร ยนสามารถบอกข นตอนของการออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได (P) 3.3 ผ เร ยนสามารถบอกประโยชน ของการออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได (A) 3.4 ผ เร ยนสามารถออกแบบแผ นพ บและสร างช นงานได (P) 4. สาระการเร ยนร 4.1 การต งค าหน ากระดาษ 4.2 การจ ดร ปแบบเอกสาร 4.3 การออกแบบแผ นพ บ 4.4 การจ ดเร ยงสารสนเทศ 4.5 การแทรกตาราง 4.6 การแทรกร ปภาพ 4.7 การแทรกอ กษรประด ษฐ 4.8 การตกแต งเอกสารแผ นพ บ 4.9 การพ มพ แผ นพ บ 5. กระบวนการจ ดการเร ยนร ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ข นเตร ยม 1) เร งเร าความสนใจ (Gain Attention) ข นน า 2) บอกว ตถ ประสงค (Specify Objective) 3) ทบทวนความร เด ม (Activate Prior Knowledge) ข นกระบวนการเร ยนร 4) น าเสนอเน อหาใหม (Present New Information) 5) ช แนะแนวทางการ เร ยนร (Guide Learning) ก จกรรมการเร ยนร การจ ดการเร ยนร ตามทฤษฎ ของ โรเบ ร ต กาเย (Robert Gagne) 1.คร จ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ การสอน 2.คร น าเสนอต วอย างช นงานท น กเร ยน จะต องออกแบบในคาบเร ยนและ อธ บายว ธ การออกแบบ 2.คร บอกว ตถ ประสงค และรายละเอ ยด ของการออกแบบแผ นพ บ 3.น กเร ยนตอบค าถาม น กเร ยนร จ กร ปแผ นพ บหร อไม ถ าร จ ก แผ นพ บออกแบบมาเพ ออะไร จงยกต วอย างและบอกประโยชน ของ แผ นพ บ 4.น กเร ยนฟ งการสาธ ตข นตอนว ธ การ ออกแบบแผ นพ บ โดยคร สาธ ตข นตอน และว ธ การออกแบบแผ นพ บ ให น กเร ยนด 5.น กเร ยนฝ กทบทวนข นตอนการ ออกแบบแผ นพ บ โดยใช เคร องม อท ได เร ยนร มาในช วโมงท แล วเพ อช วยใน การออกแบบแผ นพ บ ท กษะทางคอมพ วเตอร ท ม งเน น - น กเร ยนสามารถออกแบบ แผ นพ บ ลงในเอกสารได - น กเร ยนสามารถตอบ ค าถามเพ อทบทวนความร เด มได - น กเร ยนเข าใจในข นตอน การออกแบบแผ นพ บ - น กเร ยนสามารถลงม อ ปฏ บ ต และออกแบบช นงาน ตลอดจนสร างช นงานได ส อ / แหล งเร ยนร - ว สด อ ปกรณ ต างๆ - ต วอย างช นงาน - เคร องคอมพ วเตอร - ใบงาน 6) กระต นการตอบสนอง บทเร ยน (Elicit Response) 7) ให ข อม ลย อนกล บ (Provide Feedback) 8) ทดสอบความร ใหม (Assess Performance) ข นสร ป 9) สร ปและน าไปใช (Review and Transfer) 6. การบ รณาการว ชาอ น 6.น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น หร อแสดงความค ดเห นเก ยวก บการ ออกแบบแผ นพ บว าสามารถน าไป ประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได อย างไร 7.น กเร ยนใช เคร อข ายส งคม การเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน หร อ facebook เพ อรายงาน ความก าวหน าของงานในการ ออกแบบช นงานและส งงานโดย น กเร ยนต งค าถามหร อข อสงส ยผ าน เคร อข าย และคร ตอบค าถามและให ค าแนะน า ช แนะช วยเหล อเก ยวก บ การออกแบบแผ นพ บ 8.น กเร ยนท าแบบทดสอบหล งเร ยน ผ าน 9.น กเร ยนทบทวนความร เก ยวก บ ข นตอนการออกแบบแผ นพ บ ถาม ตอบ ข อสงส ยในการออกแบบ ช นงานแลกเปล ยนเร ยนร ก บน กเร ยน และคร 6.1 ภาษาไทย การจ ดเร ยงสารสนเทศ 6.2 ศ ลปะ การออกแบบและแตกแต งช นงาน 7. การว ดและประเม นผลการเร ยนร - น กเร ยนแลกเปล ยนความร - เคร อข ายส งคมการ ก บเพ อนและคร ผ สอน เร ยนร โรงเร ยนฝาง ว ทยายน - น กเร ยนใช เคร อข ายส งคม การเร ยนร โรงเร ยนฝาง ว ทยายนในการต ดต อและ ส อสารแลกเปล ยนก บเพ อน และคร ผ สอน - น กเร ยนใช ระบบ elearning ในการส ง แบบทดสอบ - รายว ชา การใช ซอฟต แวร ประย กต ม.1/5 - kku.ac.th รายว ชา การใช ซอฟต แวร ประย กต ง ว ตถ ประสงค เคร องม อท ใช 1.ผ เร ยนสามารถอธ บายว ธ การ ออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได (K) แบบสอบถาม ปากเปล า ว ธ การว ด และประเม นผล การซ กถาม โดยตอบปากเปล า ข นการประเม นผล ประเม นจากค าตอบ ท น กเร ยนตอบ เกณฑ ในการประเม นผล ผ เร ยนสามารถตอบ ค าถามได ถ กต อง 2.ผ เร ยนสามารถบอกข นตอนของ การออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได แบบสอบถาม ปากเปล า การซ กถาม โดยตอบปากเปล า ประเม นจากค าตอบ ท น กเร ยนตอบ ผ เร ยนสามารถตอบ ค าถามได ถ กต อง 3.ผ เร ยนสามารถบอกประโยชน ของการออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได 4.ผ เร ยนสามารถออกแบบแผ นพ บ และสร างช นงานได แบบสอบถาม ปากเปล า การซ กถาม โดยตอบปากเปล า ใบงาน ตรวจช นงาน ประเม นจากค าตอบ ท น กเร ยนตอบ ประเม นจากช นงาน ของน กเร ยน ผ เร ยนสามารถตอบ ค าถามได ถ กต อง ผ านตามเกณฑ ร อยละ 80 ข นไป 8. ข อเสนอแนะและความค ดเห นของอาจารย พ เล ยง ลงช อ... (แม คร ชม ยพร โคตรโยธา) อาจารย พ เล ยง / / 9. การสะท อนผลการเร ยนร 1. ด านกระบวนการจ ดการเร ยนร 2. ด านกระบวนการเร ยนร ของผ เร ยน 3. ด านความค ดเห นของผ เร ยน ลงช อ นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาฝ กปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ผ สอน / / ลงช อ (นายธน ท ไชยท พย ) ผ อ านวยการโรงเร ยน / / ใบงานท 1 ค าช แจง ให น กเร ยนออกแบบและสร างช นงานแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 อย างสร างสรรค และสวยงาม โดยก าหนดช อเร อง เศรษฐก จพอเพ ยง กล มละ 2 คน ต วอย างแผ นพ บ เร อง เศรษฐก จพอเพ ยง แบบประเม น ใบงานท 1 น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1/5 ค าช แจง ให ผ ประเม นท าเคร องหมาย / ในช องท ตรงก บพฤต กรรมการประเม น เลขท ช อ สก ล เกณฑ การประเม น (30 คะแนน) (5) (5) (5) (5) (5) (5) ส งงานตรงเวลา ความสวยงาม ความค ดสร างสรรค การออกแบบ (แม แบบ) ความสมบ รณ ของช นงาน ความเอาใจใส ต องาน รวม 30 คะแนน รวมคะแนน 30 3 หมายเหต 1. เด กชาย กรกต ชาร ด 2. เด กชาย ช มพล แก วกล า 3. เด กชาย ธนภ ม บ าพ มาย 4. เด กชาย ธนากร ส ดาท พย 5. เด กชาย ธ ระ เหง าบ ญมา 6. เด กชาย นเรนทร ม ลตร ภ กด 7. เด กชาย ปฏ ภาณ ส ภา 8. เด กชาย ปณช ย นามวงศ 9. เด กชาย ป ญจศ ลป ชาร ด 10. เด กชาย ศ ภกรณ โสโท 11. เด กชาย ส ทธ โชค แสนนาม 12. เด กชาย ส ว ชา ส าราญบ าร ง 13. เด กชาย อภ ช ย เย ยมบ วทอง 14. เด กชาย อ ครพล ป องป ดชา 15. เด กหญ ง กนกกาญจน ไชยค ณ 16. เด กหญ ง กนกวรรณ ส พ มข ด 17. เด กหญ ง แก วเก า ลาพวง 18. เด กหญ ง จ ญาน นท จ นทร ยอย 19. เด กหญ ง จ ราพรรณ ระหารนอก 20. เด กหญ ง เจต ญา ร กษ ข นแสง 21. เด กหญ ง ชนาร ตน ลาก ล 22. เด กหญ ง ณ ฐวด มาตรา 23. เด กหญ ง ณ ฐวรรณ ผ องใส 24. เด กหญ ง ธ ดาวรรณ ส วรรณด 25. เด กหญ ง นาตยา แถมพรมศร 26. เด กหญ ง บ ษบา อ อนธรรมมา 27. เด กหญ ง ปร ยาภรณ แสนปาก 28. เด กหญ ง ป ทมวรรณ แก วเร อง 29. เด กหญ ง ป ยะพร โพธ พ นธ 30. เด กหญ ง พรรษชล น นกาษ 31. เด กหญ ง พรหมพร พ ทธสอน 32. เด กหญ ง ม ลล กา ว ฒ สาร 33. เด กหญ ง วรรณภา ผาส โพธ 34. เด กหญ ง วร ศรา โยธาภ กด 35. เด กหญ ง ศ ร ล กษณ ค าส ย 36. เด กหญ ง ส ร ญาพร จ ดศร 37. เด กหญ ง ส ภ ทธา ท งไทยสงค 38. เด กหญ ง ส ภ ทรชา แก วหานาม 39. เด กหญ ง ส วน นท ข อต ย 40. เด กหญ ง เอมม กา ส ป ญญา ลงช อ.... นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ผ ประเม น / / เกณฑ ท ใช ในการประเม น ก าหนดเกณฑ การประเม นช นงาน ด งน 1. คะแนน 8-10 คะแนน ระด บ ด มาก 2. คะแนน 6-7 คะแนน ระด บ ด 3. คะแนน 4-5 คะแนน ระด บ พอใช 4. คะแนน 0-3 คะแนน ระด บ ปร บปร ง แบบประเม น ใบงานท 1 น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1/4 ค าช แจง ให ผ ประเม นท าเคร องหมาย / ในช องท ตรงก บพฤต กรรมการประเม น เลขท ช อ สก ล เกณฑ การประเม น (30 คะแนน) (5) (5) (5) (5) (5) (5) ส งงานตรงเวลา ความสวยงาม ความค ดสร างสรรค การออกแบบ (แม แบบ) ความสมบ รณ ของช นงาน ความเอาใจใส ต องาน รวม 30 คะแนน รวมคะแนน 30 3 หมายเหต 1. เด กชาย ก ตต ศ กด ลาก ล 2. เด กชาย จ ระว ฒน เจ กร กษ 3. เด กชาย ณ ฐว ฒ ถ ตย ก ล 4. เด กชาย เดชณรงค ด ด า 5. เด กชาย ท วา ชาเคน 6. เด กชาย ธว ชช ย อ ดมทร พย 7. เด กชาย นฤม ตร เบ ญข นทด 8. เด กชาย น นทพงษ ดวงม ลร 9. เด กชาย พงศ สก ล ส งห ลา 10. เด กชาย พ รพนธ ภ พรมราช 11. เด กชาย ฤทธ ไกร ใจด 12. เด กชาย ว ฒนา ท าจ อม 13. เด กชาย ว ระย ทธ แก วทอง 14. เด กชาย สนธยา นางาม 15. เด กชาย สหพ นธ หาป ทน 16. เด กชาย สหร ฐกร ผากอง 17. เด กชาย ส ร ยา ไพร ตน 18. เด กชาย เอกราช พลค อ 19. เด กหญ ง ก ญญาน ฐ ข อต ย 20. เด กหญ ง เกวล น จ าปา 21. เด กหญ ง ศศ ธร ด ข ม 22. เด กชายช ญชาญ ช ศร ลงช อ.... นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ผ ประเม น / / เกณฑ ท ใช ใน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks