1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ - PDF

Description
1 บทท 1 บทน ำ 1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ ตามท ได ร บมอบหมายให สอน ให สอนว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร รห สว ชา จานวน 3 หน วยก ต ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชา พ ทธศ กราช 545 (ปร บปร ง พ.ศ. 546)

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 28 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 บทท 1 บทน ำ 1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ ตามท ได ร บมอบหมายให สอน ให สอนว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร รห สว ชา จานวน 3 หน วยก ต ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชา พ ทธศ กราช 545 (ปร บปร ง พ.ศ. 546) ประเภทว ชาพาณ ชกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ ระด บปวช.3/1 ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ จ ดอย ในหมวดว ชาช พ สาขางานการบ ญช โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel 007 ในการเร ยนการ สอนน น ค อน กเร ยนทางานตามใบงาน การใช ส ตรคานวณในการทางบทดลองไม ท น ป ญหาท เก ดข น ค อ น กเร ยนบางส วนในช วงแรกข นเร ยนช า และม พ นฐานในการใช โปรแกรม Microsoft Excel 007 ค อนข างน อย ทาให น กเร ยนไม สามารถปฏ บ ต งานตามใบงานได ท น ด วยเหต ผลด งกล าว ผ ว จ ยจ งเห นว าการแบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง มา ใช ในการเร ยนการสอน ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร เพ อฝ กให น กเร ยน สามารถใช ส ตรคานวน ในการทางบทดลองได ช วยป พ นฐานความชานาญด านการใช โปรแกรม Microsoft Excel 007 เพ อประย กต ใช ในด านบ ญช คอมพ วเตอร ต อไป ช วยแก ป ญหาการเร ยนไม ท นเพ อน และย งสามารถ แก ไขปร บปร งกระบวนการเร ยนการสอนให เก ดประส ทธ ภาพ และนาผลส มฤทธ ท ได จากการสอน โดยใช แบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ไปเปร ยบเท ยบก บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ในร ปแบบอ นๆ ให ม ประส ทธ ภาพต อไป บทท เป ำประสงค ในการทาว จ ย เร อง การพ ฒนาท กษะด านการบ ญช ด วยแบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการ ทางบทดลอง ม เป าประสงค ด งน.1 ว ตถ ประสงค ของกำรว จ ย เพ อศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาการบ ญช ก บคอมพ วเตอร เร องเวลา โดยใช แบบฝ ก การใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ของน กเร ยนระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 ห อง 1 ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ.. ประโยชน ท ได ร บจำกกำรว จ ย 3.1 แบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ3 3. เป นแนวทางสาหร บผ สอนในการเล อกว ธ การสอนและส อการเร ยนการสอนให เหมาะสมก บการเร ยนการสอนในป จจ บ น 3.3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งเร ยน การบ ญช ก บคอมพ วเตอร เร องการใช ส ตรคานวณใน การทางบทดลอง ของน กเร ยนส งข น.3 สมมต ฐำนของกำรว จ ย น กเร ยนระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 ห อง 1 ท เร ยนว ชาการบ ญช ก บ คอมพ วเตอร เร อง การใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง โดยใช แบบฝ ก ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนหล งเร ยนส งกว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนเร ยน.4 ขอบเขตกำรว จ ย.4.1 ประชำกร น กเร ยนระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชา พณ ชยการ สาขางานการบ ญช ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 555 ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ต ห บ 3.4. กล มต วอย ำง น กเร ยนระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชา พณ ชยการ สาขางานการบ ญช ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 555 ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ต ห บ จานวน 10 คน โดยใช ว ธ เล อกจากผลการเร ยนท ต า.4.3 กรอบแนวค ด แบบฝ ก การใช ส ตรคานวณในการ ทางบทดลอง ผลส มฤทธ ทางการเร ยน.4.4 ต วแปรท ศ กษำ ต วแปรต น ค อ แบบฝ ก เร อง การใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ต วแปรตำม ค อ ผลส มฤทธ ทางการเร ยน เร องเวลา.4.5 ขอบเขตด ำนเน อหำ เร องการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง.4.6 ระยะเวลำท ใช ในกำรว จ ย ระยะเวลาในการดาเน นการทดลองการทาว จ ย เร องการศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาการบ ญช ก บคอมพ วเตอร เร องการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง สาหร บน กเร ยนระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 ห อง 1 ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ โดยใช แบบฝ ก การ ใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ต งแต ว นท 9 กรกฎาคม 555 จนถ งว นท 13 กรกฎาคม ผลท คำดว ำจะได ร บ น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 ห อง 1 จานวน 10 คน ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งเร ยนส งข น และสอบผ านเกณฑ ตลอดจนม ความร ความเข าใจ ม ท กษะในการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง.6 น ยำมศ พท เฉพำะ แบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง หมายถ ง ส อการเร ยนการสอนว ชาการ บ ญช ก บคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel 007 4 น กเร ยน หมายถ ง น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 ห อง 1 สาขางานการ บ ญช ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 555 ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยน หมายถ ง คะแนนท ได จากแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน หล งจากเร ยนร ด วยแบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนท ผ ว จ ยสร างข น 5 บทท 3 ว ธ กำรดำเน นกำรว จ ย การว จ ยในคร งน เป นการว จ ยช นเร ยนเช งปฏ บ ต การ เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการ เร ยนของน กเร ยนในระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 3 สาขางานการบ ญช หล งเร ยนด วย แบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ อาเภอส ต ห บ จ งหว ดชลบ ร ม ว ธ ดาเน นการด งน 1. ประชำกรกล มต วอย ำง ประชำกรท ใช ในการว จ ยคร งน เป นน กเร ยนระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 สาขา งานการบ ญช ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 555 ของว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ จ งหว ด ชลบ ร ส งก ดสาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ กล มต วอย ำงท ใช ในการว จ ยคร งน เป นน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 3 ห อง 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 555 ของว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ส งก ดสาน ก บร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน จ งหว ดชลบ ร จานวน 10 คน โดยใช ว ธ เล อกจาก น กเร ยนท ม ผลการทดสอบก อนเร ยนต า (หร อโดยใช ว ธ เล อกส มอย างง าย). แบบแผนในกำรว จ ย แบบแผนการทดลองในการว จ ยคร งน ค อ การทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design T 1 X T เม อ T1 ค อ การทดสอบก อนเร ยน X ค อ การฝ กปฏ บ ต ด วยแบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบ ทดลอง T ค อ การทดสอบหล งเร ยน 6 3. เคร องม อท ใช ในกำรว จ ย 1. แบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งฝ กปฏ บ ต ด วยแบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบ ทดลอง จานวน 10 คะแนน 4. ว ธ ดำเน นกำรว จ ย 1. ให น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน เก บบ นท กรวบรวมคะแนนเพ อค ดคานวณค าทาง สถ ต. เล อกน กเร ยนท ม ผลคะแนนต า มาฝ กปฏ บ ต โดยใช แบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทา งบทดลอง 3. ว ดความก าวหน าของน กเร ยน และเก บบ นท กรวบรวมคะแนนเพ อค ดคานวณค าทางสถ ต 4. สร ปผลและเปร ยบเท ยบความก าวหน าในการพ ฒนาความสามารถในการเร ยน ว ชาการ บ ญช ก บคอมพ วเตอร ก อนเร ยนและหล งเร ยน 5. ว ธ กำรเก บรวบรวมข อม ล ผ ว จ ยเก บรวบรวมข อม ลโดยการตรวจให คะแนน แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน ก อนเร ยน และแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งเร ยนของกล มทดลอง โดยม เกณฑ การ ให คะแนนด งน ให 1 คะแนนสาหร บการปฏ บ ต ตามใบงานได ถ กต องตามเกณฑ ท งหมด 10 คะแนน แล วนาผลต างของคะแนนก อนเร ยนก บคะแนนหล งเร ยนท ได มาว เคราะห ข อม ลตามว ธ การทางสถ ต ต อไป 6. สถ ต ท ใช ในกำรว เครำะห ข อม ล ในการศ กษาค นคว าคร งน ผ รายงานได ทาการว เคราะห ข อม ลและได ใช สถ ต ในการว เคราะห ข อม ลด งน 1. ค าคะแนนเฉล ย โดยใช ส ตรด งน คะแนนเฉล ย = N x เม อ x แทน ผลรวมของคะแนนท กต ว N แทน จานวนน กเร ยนท นามาว เคราะห 7. ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ใช ส ตรด งน S.D. = N X ( N( N 1) X ) เม อ S.D. แทน ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน x แทน ผลรวมของคะแนนท กต ว x แทน ผลรวมของคะแนนแต ละต วยกกาล งสอง N แทน จานวนน กเร ยนท นามาว เคราะห 3. ว เคราะห ความก าวหน าในการเร ยนร ของผ เร ยน เพ อศ กษาความแตกต างของคะแนนท ได จากการทาแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน t = n D D ( n 1 D) เม อ df = n-1 เม อ t แทน ค าสถ ต ท ใช เปร ยบเท ยบก บค าว กฤต เพ อทราบความม น ยสาค ญ D แทน ผลรวมของผลต างระหว างค คะแนน D แทน ผลรวมของผลต างระหว างค คะแนนแต ละค ยกกาล งสอง n แทน จานวนน กเร ยน 8 บทท 4 ผลกำรว เครำะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยได นาคะแนนจากการทดสอบท ได จาก แบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยนจากแบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ว ชาการ บ ญช ก บคอมพ วเตอร ของน กเร ยนระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 ห อง 1 สาขางาน การบ ญช ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 555 ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ จานวน 10 คะแนน ได ผลการว เคราะห ด งน ตำรำงท 1 แสดงการพ ฒนาการผลส มฤทธ ทางการเร ยน คนท คะแนนก อนเร ยน คะแนนหล งเร ยน ตำรำงท การเปร ยบเท ยบความแตกต างของผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนเร ยนและหล งเร ยน ว ชาการบ ญช ก บคอมพ วเตอร เร องการทางบทดลอง กำรทดสอบ จ ำนวนคน คะแนนเต ม X S.D. ก อนเร ยน หล งเร ยน 9 จากตารางท 1 และ พบว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช น ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 3 ห อง 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 555 ก อนเร ยนม คะแนน เฉล ยเท าก บ 3.4 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานเท าก บ 0.96 ส วนหล งเร ยนม คะแนนเฉล ยเท าก บ 8.8 และค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานเท าก บ 0.79 แสดงว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งเร ยนของน กเร ยน ส งกว าก อนเร ยนโดยใช แบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง และเม อทดสอบสมมต ฐาน การว จ ยพบว าค า t ท ได จากการคานวณมากกว าค า t ว กฤต (33.18 ) หมายความว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งเร ยนด วยแบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ส งกว าก อน เร ยนอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท 0.05 10 บทท 5 สร ป อภ ปรำยผลและข อเสนอแนะ การว จ ย โดยใช แบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบทดลอง ม ข อสร ปและข อเสนอแนะ ท ได จากการว จ ย ด งต อไปน 1. สร ปผล ผลการว จ ยพบว า คะแนนจากการทดสอบ ด วยแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาการบ ญช ก บคอมพ วเตอร ก อนเร ยนและหล งเร ยนด วยแบบฝ กการใช ส ตรคานวณในการทางบ ทดลอง ของกล มต วอย าง แตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 สร ปได ว า การเร ยน ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร ด วยแบบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks