รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๓ - PDF

Description
รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สและช อรายว ชา CPE2205 ระบบฐานข อม ล (Database

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 12 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สและช อรายว ชา CPE2205 ระบบฐานข อม ล (Database Systems) จานวนหน วยก ต 3(3-0-6) หล กส ตรและประเภทของรายว ชา ว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร เป นรายว ชาในหมวดว ชาเฉพาะ กล มว ชา เฉพาะด าน กล มเทคโนโลย เพ องานประย กต อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน อาจารย พ นธ ปร ชาร ตน ภาคการศ กษา/ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท 2/ช นป ท 2 รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) CPE2204 โครงสร างข อม ลและข นตอนว ธ รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) ไม ม สถานท เร ยน คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ว นท 30 ธ นวาคม พ.ศ จาก 7 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค จ ดม งหมายของรายว ชา เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจ ทฤษฎ ด านระบบฐานข อม ล ท จาเป นต อการนาไปประย กต ใช ใน งานด านต าง ๆ เก ยวก บระบบฐานข อม ล ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา หมวดท 3 ส วนประกอบของรายว ชา 1. คาอธ บายรายว ชา สถาป ตยกรรมฐานข อม ล ระบบฐานข อม ล ต วแบบของข อม ล โครงสร างของระบบจ ดเก บแฟ มข อม ล ระบบฐานข อม ลเช งส มพ นธ ระบบฐานข อม ลแบบกระจาย การออกแบบระบบฐานข อม ลเช งกายภาพ การ ออกแบบระบบฐานข อม ลเช งส มพ นธ การทาให เป นบรรท ดฐาน กลไกการเข าถ งฐานข อม ล การประมวลคา ถาม การประมวลกล มคาส ง ภาษาฐานข อม ลและภาษาเร ยกค นข อม ล คาส งเอสค วแอล โปรแกรมในการ เช อมต อระหว างผ ใช ก บฐานข อม ล 2. จานวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา บรรยาย สอนเสร ม 45 ช วโมง ม การสอนเสร มตามการร อง ขอจากผ เร ยน และตาม เหต การณ ท ควร การฝ กปฏ บ ต งาน ภาคสนาม/การฝ กงาน การศ กษาด วยตนเอง ไม ม 90 ช วโมง 3. จานวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให คาปร กษา และแนะนาทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล 2 ช วโมง หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด านท ม งหว ง ม ด งต อไปน 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1. ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนาม ด งน ม ว น ย ตรงต อเวลา และความร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม 1.2. ว ธ การ ให น กศ กษาเข าเร ยนตรงเวลา และส งงานท ได ร บมอบหมายให ครบตามกาหนดเวลา ให น กศ กษาแต งกายด วยช ดน กศ กษาตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ย และขอความร วมม อจาก น กศ กษาม ให พ ดค ย หร อส งเส ยงด งในระหว างท อาจารย กาล งบรรยายอย ให น กศ กษาทาการบ านด วยตนเองไม ให ลอกเพ อน 2 จาก 7 3 จาก 7 มคอ. ๓ ในการทางานกล ม เน นให สมาช กท กคนในกล ม ต องม ส วนร วมในการทารายงานและการ นาเสนองานหน าช นเร ยน 1.3. ว ธ การประเม นผล ให น กศ กษาเซ นช อเข าเร ยน พร อมท งทาการตรวจสอบและจดบ นท กความตรงต อเวลา ม การตรวจสอบงานท น กศ กษาส งแล วทาการบ นท ก โดยจะถ กห กคะแนนหากพบว าม การ ลอกก น หร อส งช ากว ากาหนด บ นท กการแต งกายเฉพาะกรณ ไม ถ กระเบ ยบ หร อกรณ ท น กศ กษาพ ดค ย ส งเส ยงด งรบกวน บรรยากาศการเร ยนการสอน บ นท กความเส ยสละ และบาเพ ญประโยชน ต อส วนรวม 2. ความร 2.1. ความร ท ต องได ร บ ม ความร และความเข าใจเก ยวก บหล กการและทฤษฎ ท สาค ญในเน อหาว ชาระบบฐานข อม ล สามารถว เคราะห ป ญหา เข าใจและอธ บายความต องการทางคอมพ วเตอร รวมท งประย กต ความร ท กษะ และการใช เคร องม อท เหมาะสมก บการแก ไขป ญหา ม ประสบการณ ในการพ ฒนาและ/หร อการประย กต ใช ซอฟต แวร ท ใช งานได จร ง 2.2. ว ธ การสอน สอนโดยบรรยายตาม Power Point ท อาจารย เตร ยมมา โดยพยายามใช คา สอนท เหมาะสมก บพ นความร ของน กศ กษา มอบหมายการบ านแบบเป นโจทย ป ญหาท ต องใช การค ดว เคราะห และนาเอาความร ท ได เร ยนมาประย กต ใช ในการแก ป ญหา มอบหมายงานกล มให เข ยนโปรแกรมท ม การประย กต ใช งานระบบฐานข อม ล 2.3. ว ธ การประเม นผล สอบเก บคะแนน แบ งเป น 3 ส วน ได แก สอบกลางภาค สอบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร สอบปลายภาค การตรวจการบ าน โดยว ดความถ กต อง ของผลล พธ และการเข ยนโปรแกรม งานเข ยนโปรแกรม ตรวจสอบจากเอกสารข อกาหนดความต องการของโปรแกรม ความ ถ กต องของผลล พธ ข อม ลเข า และข นตอนการทางานของโปรแกรม 3. ท กษะทางป ญญา 3.1. ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา ค ดอย างม ว จารณญาณและอย างเป นระบบ สามารถรวบรวม ศ กษา ว เคราะห และสร ปประเด นป ญหาและความต องการ 3.2. ว ธ การสอน การบ าน และงานกล มท มอบหมายให น กศ กษาท า ต องม ข นตอนครบถ วน สามารถบอก เหต ผลท เล อกใช ว ธ การน น ๆ หร อสร ปผลเช นน นได อย างสมเหต ผล 3.3. ว ธ การประเม นผล ประเม นจากการสอบ ประเม นจากการบ านและงานกล มท มอบหมาย 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคล และความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา ม ความร บผ ดชอบในการพ ฒนาการเร ยนร ท งของตนเองและทางว ชาช พอย างต อเน อง 4.2. ว ธ การสอน ปล กฝ งให น กศ กษาท เก ง ๆ ร จ กช วยต วเพ อน ๆ และให น กศ กษาท เร ยนอ อนให ร จ กคบหาก บ เพ อนท ขย น และต งใจเร ยน แนะนาและให คาปร กษาแก น กศ กษา ในการต ดต งและห ดใช งานระบบฐานข อม ลต าง ๆ ท น ยมใช ในป จจ บ น 4.3. ว ธ การประเม นผล จดบ นท กการเข าพบขอคาปร กษาจากอาจารย และความสมบ รณ ของงานกล มท ได มอบหมายให ทา 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา ม ท กษะในการใช เคร องม อท จาเป นท ม อย ในป จจ บ นต อการทางานท เก ยวก บคอมพ วเตอร 5.2. ว ธ การสอน แนะนาและให คาปร กษาแก น กศ กษาในการใช ซอฟต แวร ประย กต ด าน ประมวลผลคา ด านการนาเสนอ ส งแวดล อมส าหร บการพ ฒนาแบบเบ ดเสร จ เว บเบราว เซอร และอ น ๆ เพ อใช เป นเคร องม อช วยในการทางานท ได ร บมอบหมาย 5.3. ว ธ การประเม นผล ส งเกตจากผลงาน และการนาเสนองานหน าช นเร ยนของน กศ กษา ว าม การนาเอา เทคโนโลย คอมพ วเตอร มาใช ในการทางานหร อไม และสามารถใช งานได เป นอย างด หร อไม แล วตรงส วนน จะนามาพ จารณาเป นคะแนนในส วนของโครงงานด วย 4 จาก 7 หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 1. แผนการสอน ส ปดาห จานวน ก จกรรมการเร ยนการสอน ห วข อ/รายละเอ ยด ท ช วโมง และส อท ใช 1 เป ดคอร ส ปฐมน เทศ 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point 2 ระบบฐานข อม ล 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point 3 สถาป ตยกรรมระบบฐานข อม ล 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point 4 แบบจาลองข อม ล ตอนท 1 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point 5 การวางแผน การออกแบบ และการบร หาร ฐานข อม ล 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point น กศ กษาแจ งห วข อโครงงาน 6 แบบจาลอง E-R ตอนท 1 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point 7 แบบจาลอง E-R ตอนท 2 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point 8 สอบกลางภาค 9 ข นตอนการแปลงแผนภาพ E-R มาเป นร เลช นและ 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point การนอร ม ลไลเซช น ตอนท 1 10 ข นตอนการแปลงแผนภาพ E-R มาเป นร เลช นและ 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point การนอร ม ลไลเซช น ตอนท 2 11 น กศ กษานาเสนอผลงานโครงงานคร งท 1 3 น กศ กษานาเสนอโดยใช คอมพ วเตอร โน ตบ คของน กศ กษา โดยอาจารย ให คาแนะนาในการปร บปร งแก ไข 12 คาส งเอสค วแอล ตอนท 1 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point 13 คาส งเอสค วแอล ตอนท 2 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point 14 การจ ดการทรานแซกช นและการควบค มสภาวะ 3 นาเสนอเน อหาผ าน Power Point การทางานพร อมก น 15 น กศ กษานาเสนอผลงานโครงงานคร งท 2 และทดสอบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 3 น กศ กษานาเสนอโดยใช คอมพ วเตอร โน ตบ คของน กศ กษา โดยอาจารย ให คาแนะนาในการปร บปร งแก ไข สอบปฏ บ ต ใช คอมพ วเตอร โน ตบ คของน กศ กษา 16 สอบปลายภาค 17 น กศ กษานาเสนอผลงานโครงงานคร งท 3 3 น กศ กษานาเสนอโดยใช คอมพ วเตอร โน ตบ คของน กศ กษา โดยอาจารย ให คาแนะนาในการปร บปร งแก ไข ผ สอน 5 จาก 7 2. แผนการประเม นผลการเร ยนร ผลการเร ยนร ส ดส วนของการ ว ธ การประเม นผลการเร ยนร ส ปดาห ท ประเม น (จากหมวดท 4) ประเม นผล (%) , การสอบ 70 สอบกลางภาค 8-30 สอบปลายภาค สอบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร , , โครงงาน (งานกล ม) 11, 15, 17, , , ความถ กต องของเน อหาในรายงาน และความซ อส ตย ส จร ตในการท างาน การส งงานท นกาหนดเวลา ความร บผ ดชอบของแต ละสมาช กใน กล ม , , คะแนนจ ตพ ส ย ตลอดภาคการศ กษา , คะแนนความตรงต อเวลาในการเข า เร ยน การแต งเคร องแบบถ กระเบ ยบ หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน 1. ตาราและเอกสารหล ก 1. โอภาส เอ ยมส ร วงศ. ระบบฐานข อม ล 2. Power Point ประกอบการบรรยายประจาว ชา 2. เอกสารและข อม ลสาค ญ ก ตต ภ กด ว ฒนะก ล, จาลอง คร อาสา. ระบบฐานข อม ล 3. เอกสารและข อม ลแนะนา พงษ พ นธ ศ ว ล ย.SQL Server 2008 ฉบ บสมบ รณ หมวดท 7 การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของรายว ชา กลย ทธ การประเม นประส ทธ ผลของรายว ชาโดยน กศ กษา สนทนาเพ อเป ดโอกาสให น กศ กษาได แสดงความค ดเห นในช นเร ยน และตามตารางเวลาให คาปร กษา พร อมท งส งเกตพฤต กรรมต อก จกรรมต าง ๆ ในแผนการสอน กลย ทธ การประเม นการสอน 1. นาคะแนนสอบของน กศ กษามาพล อตกราฟ และคานวณหาค าเฉล ย ค าความแปรปรวน แล วทาการ ว เคราะห ผล 6 จาก 7 2. ให น กศ กษาได ทาแบบฝ กห ดในเน อหาท เร ยนในช นเร ยนท นท เพ อจะได ทราบระด บความร ความเข าใจ ของน กศ กษาแต ละคน และจะได นามาว เคราะห แล วหาว ธ ในการปร บปร งกลย ทธในการเร ยนการสอนใน ระหว างภาคการศ กษา ให พ ฒนาย งข นอย างท นการณ 3. ตรวจสอบจากผลการทาแบบฝ กห ด หร อการบ าน และการสอบ การปร บปร งการสอน 1. ตรวจปร บโดยอาศ ยผลจากข อ ปร บปร งว ธ /ก จกรรมการสอน เอกสารประกอบการสอน และ ส อ 2. ประช มปร กษาหาร อนาเสนอป ญหา และว ธ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks