- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - PDF

Description
- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 16 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 หร อท เร ยกก นโดยท วไปส น ๆ ว า เว ร ด เป นโปรแกรม ประมวลผลค าท ได ร บความน ยม และน ามาใช ในการท างานในเร องของการสร างจดหมาย การจ ดท ารายงาน การ บ นท กข อม ล และการสร างตารางข อม ล นอกจากน นย งม ความสามารถในการจ ดการก บเอกสารพ เศษในร ปแบบ อ น ๆ เช น เว บเพจ โบช วร และสร างเอกสารแบบ HTML หร อ XML ส าหร บข นเว บด วยความสามารถรอบต ว ใช งานง ายประกอบก บม เคร องม ออ านวยความสะดวกในการจ ดร ปแบบ เอกสารมากมายจ งท าให ไมโครซอฟต เว ร ด เป นโปรแกรมประจ าส าน กงาน และประจ าบ านไปโดยปร ยาย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถบอกค ณล กษณะการท างานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได 2. น กเร ยนสามารถใช งานพ นฐานหล กของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ด งต อไปน ได 2.1 การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word ส วนประกอบของเมน บนโปรแกรม Microsoft Word การป อนข อม ลในโปรแกรม Microsoft Word ส ญล กษณ ต าง ๆ ในการแสดงการข นบรรท ดใหม การก าหนดย อหน า และการเว นวรรคข อความ 2.5 การบ นท กข อม ลในโปรแกรม Microsoft Word การป ดเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word การสร างเอกสารใหม ในโปรแกรม Microsoft Word การเป ดเอกสารเก าเพ อการใช งานโปรแกรม Microsoft Word การแทรกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การเล อนต าแหน งต าง ๆ ของเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word ว ธ การเล อกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การลบข อความในโปรแกรม Microsoft Word การย ายข อความในโปรแกรม Microsoft Word การค ดลอกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2003 สาระการเร ยนร 1. ค ณล กษณะการท างานของโปรแกรม Microsoft Word การใช งานพ นฐานหล กของโปรแกรม Microsoft Word การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word ส วนประกอบของเมน บนโปรแกรม Microsoft Word การป อนข อม ลในโปรแกรม Microsoft Word ส ญล กษณ ต าง ๆ ในการแสดงการข นบรรท ดใหม การก าหนดย อหน า และการเว นวรรคข อความ 2.5 การบ นท กข อม ลในโปรแกรม Microsoft Word การป ดเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word การสร างเอกสารใหม ในโปรแกรม Microsoft Word การเป ดเอกสารเก าเพ อการใช งานโปรแกรม Microsoft Word การแทรกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การเล อนต าแหน งต าง ๆ ของเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word ว ธ การเล อกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การลบข อความในโปรแกรม Microsoft Word การย ายข อความในโปรแกรม Microsoft Word การค ดลอกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การออกจากโปรแกรม Microsoft Word ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. ด วยการช แจง จ ดประสงค รายว ชา มาตรฐานรายว ชา ค าอธ บายรายว ชา เกณฑ การว ดและประเม นผล และการใช หน งส อ เกณฑ การว ดและประเม นผล 1. เวลาเร ยน การแต งกาย และความประพฤต 20% 2. การส บค นและรายงานกล ม (ส งส ปดาห 18) 20% 3. เก บสะสมระหว างเร ยน 50% 4. การท าแบบฝ กห ดท ายบท 10% ข นสอน 2. พ ดถ งความส าค ญของโปรแกรม Microsoft Word 2003 และท าแบบทดสอบก อนเร ยนหน วยท 1 หน า 6 3. อธ บายและสาธ ต การใช งานข นพ นฐานหล กของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ผ านจอโปรเจคเตอร โดยให น กเร ยนฟ งและปฏ บ ต ตาม 4. ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 1 5. ประเม นผลระหว างเร ยน โดยการเด นส งเกต ให ค าช แนะ และตรวจสอบความก าวหน าใบงานท 1 ท าแบบทดสอบหล งเร ยน หน วยท 1 หน า หน าในสม ด ส งท ายช วโมง และเฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน หล งเร ยน 7. ตรวจและให คะแนนใบงานท 1 8. เข ยนศ พท ภาษาอ งกฤษจากเร องท เร ยน 5 ค า ในสม ด ข นสร ป 1. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปความร 2. คร สร ปงานก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 1 ของน กเร ยนเป นรายบ คคล ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรช ไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. ตรวจใบงานและประเม นตามสภาพจร ง 2. ส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานรายบ คคลด านค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค 3. การท าแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน - 4 - ภาคผนวก ใบงาน ท 1 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word ท าการพ มพ ข อความ คอมพ วเตอร ค ออะไร คอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทท ส าค ญย งต อส งคมของมน ษย เราในป จจ บ น แทบท กวงการล วนน า คอมพ วเตอร เข าไปเก ยวข องก บการใช งาน จนกล าวได ว าคอมพ วเตอร เป นป จจ ยท ส าค ญอย างย งต อการด าเน นช ว ต และการท างานในช ว ตประจ าว น ฉะน นการเร ยนร เพ อท าความร จ กก บคอมพ วเตอร จ งถ อเป นส งท ม ความจ าเป นเป น อย างย ง 3. ท าการบ นท กแฟ มข อม ลช อ EX01 ก าหนดนามสก ลค อ DOC 4. ท าการป ดไฟล เอกสารและป ดโปรแกรม 5. เข าใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 อ กคร ง จากน นเป ดแฟ มข อม ลช อ TEST1. DOC 6. ท าการแก ไขข อม ลโดยการแทรกข อความเพ มเต ม ความหมายของคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บ ราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ให ความหมายของคอมพ วเตอร ไว ว า เคร องอ เล กทรอน กส แบบอ ตโนม ต ท าหน าท เหม อนสมองกล ใช ส าหร บแก ป ญหาต างๆ ท ง ายและซ บซ อนโดยว ธ ทางคณ ตศาสตร 7. จากข อท 6 เม อแก ไขเร ยบร อยแล วให ท าการ บ นท กแฟ มข อม ลหล งจากท าการแก ไขแล วโดยใช ช อแฟ มข อม ลเด ม 8. ท าการป ดไฟล เอกสารและออกจากโปรแกรม 9. บ นท กไฟล EX01 ส งงานเข า Folder Thippawan Wordpro - 5 - บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ - 6 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 2 เวลา ว นศ กร ท 29 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 หร อท เร ยกก นโดยท วไปส น ๆ ว า เว ร ด เป นโปรแกรม ประมวลผลค าท ได ร บความน ยม และน ามาใช ในการท างานในเร องของการสร างจดหมาย การจ ดท ารายงาน การ บ นท กข อม ล และการสร างตารางข อม ล นอกจากน นย งม ความสามารถในการจ ดการก บเอกสารพ เศษในร ปแบบ อ น ๆ เช น เว บเพจ โบช วร และสร างเอกสารแบบ HTML หร อ XML ส าหร บข นเว บด วยความสามารถรอบต ว ใช งานง ายประกอบก บม เคร องม ออ านวยความสะดวกในการจ ดร ปแบบ เอกสารมากมายจ งท าให ไมโครซอฟต เว ร ด เป นโปรแกรมประจ าส าน กงาน และประจ าบ านไปโดยปร ยาย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถบอกส วนประกอบของแถบเคร องม อต าง ๆ ได สาระการเร ยนร 1. ส วนประกอบของแถบเคร องม อต าง ๆ ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. ตรวจเช ครายช อน กเร ยน และคนท ขาดให ถามเหต ผลจากเพ อน 2. คร และน กเร ยนร วมก นทบทวนการสอนในส ปดาห ก อน (เช น การเร ยกใช งาน โปรแกรม Microsoft Word 2003 ม ข นตอนอย างไร, ส วนประกอบของเมน บนโปรแกรมม อะไรบ าง) ข นสอน 3. คร บอกจ ดประสงค การเร ยน และท าแบบทดสอบก อนเร ยนหน วยท 2 ในสม ด 4. อธ บายและสาธ ต การใช งานข นพ นฐานหล กของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ผ านจอโปรเจคเตอร โดยให น กเร ยน ฟ งและปฏ บ ต ตาม เป นล าด บข นตอน 4. ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 2 5. ประเม นผลระหว างเร ยน โดยการเด นส งเกต ให ค าช แนะ และตรวจสอบความก าวหน าของใบงานท 2 6. ท าแบบทดสอบหล งเร ยน หน วยท 2 และแบบฝ กห ด ในสม ด และส งท ายช วโมง 7. ตรวจและให คะแนนใบงานท 2 8. เข ยนศ พท ภาษาอ งกฤษในเร องท เร ยน มา 5 ค าในสม ด ข นสร ป 9. คร สร ปเน อหาส าค ญ โดยเป ดโอกาสให ผ เร ยนได ม ส วนร วมในการเร ยน-การสอนโดยการ ถาม-ตอบ ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรชไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. จากการส งเกตตามสภาพจร ง การตอบค าถามปากเปล า พฤต กรรมท แสดงออกค ณธรรมจร ยธรรม 2. จากก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 2 - 8 - ภาคผนวก ใบงาน ท 2 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : 1. ก าหนดให น กเร ยนบอกช อและหน าท ของเคร องม อต อไปน ป ม ช อป มและหน าท บ นท กไฟล EX02 และส งเข า Folder Thippawan Wordpro บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 3 เวลา ว นศ กร ท 5 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 หร อท เร ยกก นโดยท วไปส น ๆ ว า เว ร ด เป นโปรแกรม ประมวลผลค าท ได ร บความน ยม และน ามาใช ในการท างานในเร องของการสร างจดหมาย การจ ดท ารายงาน การ บ นท กข อม ล และการสร างตารางข อม ล นอกจากน นย งม ความสามารถในการจ ดการก บเอกสารพ เศษในร ปแบบ อ น ๆ เช น เว บเพจ โบช วร และสร างเอกสารแบบ HTML หร อ XML ส าหร บข นเว บด วยความสามารถรอบต ว ใช งานง ายประกอบก บม เคร องม ออ านวยความสะดวกในการจ ดร ปแบบ เอกสารมากมายจ งท าให ไมโครซอฟต เว ร ด เป นโปรแกรมประจ าส าน กงาน และประจ าบ านไปโดยปร ยาย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงหร อซ อนแถบเคร องม อ ได 2. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงหร อซ อนป มบนแถบเคร องม อได 3. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การย อและขยายเอกสารได 4. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงเอกสารในร ปแบบต าง ๆ ได 5. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงเอกสารในร ปแบบพ เศษอ น ๆ ได 6. น กเร ย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks