ใบงานท 1 เร อง การน าเสนอข อม ลส วนต ว - PDF

Description
ใบงานท 1 เร อง การน าเสนอข อม ลส วนต ว ช อ-สก ล...เลขท...ช น... ค าช แจ ง ให น กเร ยนส ารวจข อม ลของตนเองเพ อน าเสนอประว ต ตนเอง 1. ประว ต ส วนต ว ช อ-สก ล... ว นเด อนป เก ด...อาย... บ ดาช อ... อาช พบ

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 21 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบงานท 1 เร อง การน าเสนอข อม ลส วนต ว ช อ-สก ล...เลขท...ช น... ค าช แจ ง ให น กเร ยนส ารวจข อม ลของตนเองเพ อน าเสนอประว ต ตนเอง 1. ประว ต ส วนต ว ช อ-สก ล... ว นเด อนป เก ด...อาย... บ ดาช อ... อาช พบ ดา... มารดาช อ... อาช พมารดา ประว ต การศ กษา ก าล งเร ยนอย ท โรงเร ยน... ช น...คร ประจ าช นช อ... ชอบว ชาอะไรมากท ส ด... ไม ชอบว ชาอะไรมากท ส ด ความใฝ ฝ น อยากท างานอะไร... เหต ผลเพราะอะไร... ด ต วอย างจากใคร เพ อนสน ทท ส ดในห อง คนท 1... คนท 2... คนท ท มา :สพฐ ใบงานท 2 ใบความร เร อง การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Power Point ก อนเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Power Point เพ อสร างการน าเสนองานต าง ๆ เรา จ าเป นต องร ว ธ การเร ยกใช งาน ท ถ กต อง เพ อให ใช โปรแกรมได อย างม ประส ทธ ภาพ ข นตอนการเร ยกใช โปรแกรม หล กจากท เราเป ดเคร องคอมพ วเตอร ข นมาแล ว การเร ยกใช งานโปรแกรม ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กท ป ม ท อย บนทาสก บาร (Taskbar) 2. เล อนต วช เมาส ไปท ค าว า Programs แล วคล กเล อกค าส ง Microsoft Power Point ด งร ปต อไปน ท มา :สพฐ ใบงานท 2 เร อง ว ธ การเข าส โปรแกรม Microsoft Power Point ช อ-สก ล...เลขท...ช น... ค าช แจ ง.ให น กเร ยนเข ยนข นตอนการเข าส โปรแกรมต งแต เร มต นเป นล าด บข นตอน 1. จงเข ยนว ธ การเข าส โปรแกรม Power Point แบบเป นข นตอน 2. จงบอกประโยชน ของโปรแกรม Power Point 3 ท มา :สพฐ ใบความร ท 3 เร อง การใช เมน และแถบเคร องม อ แถบเมน (Menu Bar) แถบเมน เป นท เก บค าส งท งหมดของโปรแกรม การเร ยกใช งานแถบเมน ท าได โดยการเล อนเมาส มาว างท ช อเมน ท ต องการเป ด แล วเล อนเมาส ไปตามรายการค าส ง เม อต องการใช ค าส งใด ๆ ก ให คล ก เมาส ท ค าส งน น โปรแกรมก จะท าการเร ยกใช งานค าส งน น ๆ ถ าค าส งน นม เมน ย อย ๆ โปรแกรมก จะ แสดงรายการค าส งย อย ๆ ออกมาให เล อกต อไป โปรแกรมเว ร ดท กร น จะม แถบเมน คล าย ๆ ก นค อ แฟ ม, แก ไข, ม มมอง, แทรก, ร ปแบบ, เคร องม อ, แสดงภาพน ง, หน าตาง, ว ธ ใช แต ละเมน ม ค าส งการใช งานแตกต างก นออกไป แถบเคร องม อ (Toolbars) แถบเคร องม อ เป นส ญล กษณ (Icon) ท ใช แทนค าส งต าง ๆ แถบเคร องม อท โปรแกรมได จ ดเตร ยมไว ให น นม อย มากมายหลายช ดด วยก น แต แถบเคร องม อเหล าน จะไม ได ถ กแสดงให เห น ท งหมดในโปรแกรมเว ร ด จะแสดงเพ ยง 2 ช ด ท ใช งานประจ า ค อ มาตรฐาน และ จ ดร ปแบบ ซ งม รายการค าส งต าง ๆ ด งต อไปน แถบเคร องม อ มาตรฐาน ล าด บท ช อภาษาอ งกฤษ ช อภาษาไทย หน าท 1 New สร าง สร างเอกสารใหม 2 Open เป ด เป ดเอกสารเด มท เคยม การบ นท กไว 3 Save บ นท ก บ นท กเอกสารลงด สก 4 Print พ มพ พ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ แบบด วน 5 Spelling&Gamma สะกดและไวยากรณ ตรวจสอบการสะกดค าและไวยากรณ 4 ท มา :สพฐ ล าด บท ช อภาษาอ งกฤษ ช อภาษาไทย หน าท 6 Toggle E/T สล บต วอ กษร สล บต วอ กษรระหว างภาษาอ งกฤษ/ไทย 7 Thai Dictionary พจนาน กรม เป ดพจนาน กรมในเคร อง 8 Cut ต ด ลบข อความท เล อก 9 Copy ค ดลอก ค ดลอกข อความท เล อกเก บในคล ปบอร ด 10 Paste วาง วางข อความท เก บในคล ปบอร ด 11 Undo เล กท า ยกเล กค าส งรายการท ผ านมา 12 Redo ท าซ า ท าค าส งท ถ กยกเล กอ กคร ง 13 Hyperlink แทรกการเช อมโยง สร างต าแหน งท ต องการเช อมโยงไปย ง เอกสารอ น 14 Web Toolbar แถบเคร องม อ Web แสดง/ซ อน แถบเคร องม อ Web 15 Insert Word แทรกงาน Word ขอใช ตารางแบบ Word 16 Insert Excel แทรกงาน Excel ขอใช ตารางแบบ Excel 17 Insert Chart แทรกแผนภ ม ขอใช ตารางและข อม ลจากโปรแกรม Chart 18 Insert Clip Art แทรกภาพต ดปะ ใส ภาพส าเร จร ปจาก Clip Art Gallery 19 New Slide สร างภาพน ง เพ มแผ นสไลด แบบ Auto Layout 20 Slide Layout เค าโครงภาพน ง เปล ยนแบบการจ ดวางแบบใหม 21 Apply Design ใช การออกแบบ เล อกเทมเพลตเพ อใช ในการตกแต งสไลด 22 Black and White View ม มมองขาวด า เปล ยนส ต าง ๆ ในการน าเสนอให เป นส ขาด-ด า 23 Zoom ย อ/ขยาย การย อและการขยายขนาดเอกสารในการมอง ล าด บท ช อภาษาอ งกฤษ ช อภาษาไทย หน าท 1 Font แบบอ กษร เปล ยนแบบของต วอ กษร 2 Font Size ขนาดอ กษร เปล ยนขนาดของต วอ กษร 5 ท มา :สพฐ 3 Bold ต วหนา ก าหนดให ต วอ กษรเป นต วหนา 4 Italic ต วเอ ยง ก าหนดให ต วอ กษรเป นต วเอ ยง 5 Underline ข ดเส นใต ก าหนดให ต วอ กษรม ข ดเส นใต 6 Shadow เงา ก าหนดให ต วอ กษรม เงาหร อยกเล กเงา 7 Align Left จ ดช ดซ าย จ ดข อความช ดซ าย ล าด บท ช อภาษาอ งกฤษ ช อภาษาไทย หน าท 8 Center ก งกลาง จ ดข อความให อย ก งกลาง 9 Align Right จ ดช ดขวา จ ดข อความช ดขวา 10 Thai Justify จ ดค าแบบไทย จ ดข อความให ช ดขอบซ ายและขวาโดยม การเพ ม ระยะห างของต วอ กษร 11 Bullets ส ญล กษณ ห วข อ เต มจ ดหร อส ญล กษณ หน าข อความ 12 Increase Paragraph เพ มระยะย อหน า เพ มช องว างระหว างย อหน าให มากข น Spacing 13 Decrease Paragraph ลดการเว นบรรท ด ลดช องว างระหว างย อหน าให น อยลง Spacing ของย อหน า 14 Increase Font Size เพ มขนาดอ กษร เพ มขนาดต วอ กษรให โตข น 15 Decrease Font Size ลดขนาดอ กษร ลดขนาดต วอ กษรให เล กลง 16 Promote เล อนข น เล อนล าด บข อความท เล อกไว ให ส งข นไป อ กล าด บหน งโดยจะใช ม มมอง Outline 17 Demote ลดข น เล อนล าด บข อความท เล อกไว ให ต าลงมา อ กล าด บหน งโดยจะใช ม มมอง Outline 18 Animation Effects ล กษณะพ เศษ ก าหนดร ปแบบการเคล อนไหวของส งต าง ๆ ภาพเคล อนไหว 6 ท มา :สพฐ ใบงานท 3 แบบฝ กห ด เร อง ค าส งในแถบเคร องม อ ช อ-สก ล..เลขท...ช นประถมศ กษาป ท ค าช แจง ให น กเร ยนบอกช อของแถบเคร องม อและหน าท การใช งานให ถ กต อง ช อเคร องม อ หน าท การใช งาน 7 ท มา :สพฐ การป ดแฟ มเป นเพ ยงการป ดงานท เราก าล งท างานอย เท าน น ย งไม ได ป ดโปรแกรม Power Point ถ าย งไม ม การบ นท กข อม ลไว ก อนโปรแกรมจะถามเพ อให บ นท กแฟ มหร อไม บ นท กหร อย งไม ป ดแฟ ม น น การส งป ดแฟ มท าตามข นตอนด งน 1. คล กท เมน แฟ ม 2. เล อกค าส งป ด หร อ คล กท ป มป ด จะปรากฎหน าจอด งน 8 ท มา :สพฐ การตอบค าถาม ถ าตอบใช โปรแกรมจะให เราต งช อแฟ มเพ อบ นท กข อม ล ถ าตอบไม แฟ มน จะถ กป ดและข อม ลจะหายไป ถ าตอบยกเล ก โปรแกรมจะกล บไปย งหน าต างเด มเหม อนก บไม ได ค าส งใด ๆ การออกจากโปรแกรม ม ข นตอนการออกจากโปรแกรมด งน 1. คล กท เมน แฟ ม 2. เล อกค าส ง จบการท างาน หร อป ม ด งร ปน 9 ท มา :สพฐ เร อง การป ดแฟ มและออกจากโปรแกรม ค าช แจง ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามค าส งต อไปน 1. ป ดแฟ มข อม ล 2. ออกจากโปรแกรม 10 ท มา :สพฐ ใบความร ท 5 เร อง การสร างสไลด แบบต าง ๆ เม อเราเข าส โปรแกรม Power Point ท กคร ง กล องโต ตอบของโปรแกรมจะให เราเล อกว ธ การ สร างสไลด เพ อลดข นตอนการต ดส นใจในการใช ค าส งเพ อสร างเอง โดยม ล กษณะด งน เรามาด ว ธ การสร างแบบต าง ๆ ก น เร มจาก การสร างด วย ต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต รายการน จะก าหนดร ปแบบการสร างไว ให เร ยบร อย เพ ยงแค เราเต มข อความท ต าง ๆ ตามแบบท ก าหนด เราก สามารถสร างสไลด ได ท นท แต เน องจากร ปแบบการสร างบางคร ง อาจจะไม ตรงก บความต องการของผ ใช ด งร ป 11 ท มา :สพฐ การสร างด วย แม แบบ ส าหร บการสร างด วยแม แบบม คนน ยมใช มาก เน องจากแม แบบน นเป นการออกแบบพ น ด านหล งไว ให และม หลากหลาย ท าให ผ ใช สามารถเล อกใช งานได สะดวก ปร บเปล ยนได เองตามความ พอใจ การสร างด วย งานน าเสนอเปล า แบบน เป นแบบม ออาช พใช ซ งผ ใช ต องก าหนดเองท งหมด โปรแกรมจะก าหนดให สไลด ว างเปล าไม ม อะไรท งน น ผ ใช เป นผ สร างช นงานข นมาเองด งร ป 12 ท มา :สพฐ แบบฝ กห ด เร อง การสร างสไลด แบบต าง ๆ ช อ-สก ล...เลขท...ช น... ค าช แจ ง ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน ให ถ กต องและสมบ รณ ท ส ด 1. สร างสไลด แบบต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต ม ล กษณะอย างไร 2. สร างสไลด แบบแม แบบม ล กษณะอย างไร 3. สร างสไลด แบบงานน าเสนอเปล าม ล กษณะอย างไร 13 ท มา :สพฐ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks