1. ต าแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร - PDF

Description
ประกาศ ศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต เร อง ร บสม ครและสอบแข งข นบ คคลภายนอกผ ม ว ฒ ปร ญญาตร เพ อบรรจ และแต งต งเป นข าราชการต ารวจช นประทวน พ.ศ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 16 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศ ศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต เร อง ร บสม ครและสอบแข งข นบ คคลภายนอกผ ม ว ฒ ปร ญญาตร เพ อบรรจ และแต งต งเป นข าราชการต ารวจช นประทวน พ.ศ ด วยสาน กงานตารวจแห งชาต ได มอบหมายให ศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดน ภาคใต ดาเน นการ ร บสม ครและสอบแข งข น บ คคลภายนอกผ ม ว ฒ ปร ญญาตร เพ อบรรจ และแต งต ง เป นข าราชการตารวจช นประทวน พ.ศ กล มสายงานป องก นปราบปราม จานวน 500 อ ตรา และดาเน นการ ร บสม ครและสอบข อเข ยนให แก ผ สม ครในกล มงานอานวยการและสน บสน นตาม ประกาศร บสม คร ของกองบ ญชาการศ กษา จานวน 800 อ ตรา อาศ ยอานาจตามความในข อ 2 ของ กฎ ก.ตร. ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การค ดเล อก หร อการสอบแข งข นบ คคลเพ อบรรจ เข าร บราชการเป นข าราชการตารวจ พ.ศ จ งประกาศร บสม คร ด งต อไปน 1. ตาแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร ตาแหน งผ บ งค บหม หร อเท ยบผ บ งค บหม กล มสายงานป องก นปราบปราม ในศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต จานวน 500 อ ตรา และร บสม ครและสอบข อเข ยน กล มงานอานวยการและสน บสน น ในหน วยงานต าง ๆ ในส งก ดสาน กงานตารวจแห งชาต กาหนด ตามประกาศร บสม ครของกองบ ญชาการศ กษา จานวน 800 อ ตรา ร บอ ตราเง นเด อนระด บ ป.1 ข น 12.5 (7,890 บาท) จานวน 1,300 อ ตรา โดยแยกเป น 1.1 สายป องก นปราบปราม จานวน 500 อ ตรา ใช อ กษรย อของสายสอบ ค อ ปป.1 ซ งได ร บการบรรจ และแต งต ง เป นข าราชการตารวจช นประทวนในหน วยงานต าง ๆ ในส งก ด ศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต 1.2 สายอานวยการและสน บสน น ตามประกาศร บสม คร กองบ ญชาการศ กษา โดยม อ ตรารวม จานวน 800 อ ตรา ใช อ กษรย อของสายสอบ ค อ อก.2 ซ งได ร บการบรรจ และแต งต ง เป นข าราชการตารวจช นประทวนในหน วยงานต าง ๆ ในส งก ด สาน กงานผ บ ญชาการตารวจแห งชาต 2. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งของผ ท จะได ร บการแต งต ง 2.1 สายป องก นปราบปราม(ปป.1) ต องม ค ณสมบ ต ด งน เป นบ คคลภายนอก เพศชาย /2.1.2 ม ค ณสมบ ต... ม ค ณสมบ ต ท วไป และไม ม ล กษณะต องห าม ตามผนวก ก.และ ผนวก ข. ท ายประกาศน ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง โดยเป นผ สาเร จการศ กษาได ร บ ปร ญญาตร ทางกฎหมาย การปกครอง หร อร ฐประศาสนศาสตร โดยในกรณ ท สาเร จการศ กษา ปร ญญาตร ทางกฎหมายจากต างประเทศหร อกรณ สาเร จการศ กษาปร ญญาตร ทางการปกครอง หร อร ฐประศาสนศาสตร ต องศ กษาสาเร จว ชากฎหมายไทย 3 ว ชา ค อ ประมวลกฎหมายอาญา ครบท กล กษณะ ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา ครบท กล กษณะ และกฎหมายล กษณะพยาน ท งน จะเป นการศ กษาเพ อการได ร บปร ญญาบ ตรในระด บปร ญญาตร หร อเป นการศ กษาเพ มเต ม ภายหล งก ได โดยต องสาเร จการศ กษาและได ร บอน ม ต ปร ญญาบ ตรจากสภามหาว ทยาล ย หร อสภา สถาบ นของสถานศ กษาน น ๆ ภายในว นป ดร บสม คร (ว นท 16 กรกฎาคม 2552) 2.2 สายอานวยการและสน บสน น (อก.2) ต องม ค ณสมบ ต ด งน เป นบ คคลภายนอก เพศชายหร อเพศหญ ง ม ค ณสมบ ต ท วไป และไม ม ล กษณะต องห ามตามผนวก ก.และผนวก ข. ท ายประกาศน ม ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง โดยเป นผ สาเร จการศ กษา ได ร บ ปร ญญาตร ทางส งคมศาสตร ตามผนวก ค. ท ายประกาศน โดยต องสาเร จการศ กษาและได ร บ อน ม ต ปร ญญาบ ตรจากสภามหาว ทยาล ยหร อสภาสถาบ นของสถานศ กษาน น ๆ ภายในว นป ดร บ สม คร ( ว นท 16 กรกฎาคม 2552 ) 2.3 ค ณว ฒ การศ กษาท ใช ในการสม ครสอบแข งข นด งกล าว ต องเป นค ณว ฒ การศ กษาท ก.ตร. หร อสาน กงาน ก.พ. ได ร บรองไว แล ว และถ าม ว ฒ ส งกว าปร ญญาตร จะนามาเร ยกร องส ทธ ใด ๆ ม ได สาหร บค ณว ฒ ท ม ป ญหา เช น ช อปร ญญาท แตกต างจากประกาศร บสม คร ในสายป องก นปราบปราม (ปป.1) หร อสายอานวยการและสน บสน น(อก.2) เพ อประโยชน ของผ สม คร ขอให ผ สม คร ประสานก บ สถานศ กษา ท สาเร จการศ กษา เพ อตรวจสอบก บสถานศ กษา ว าสาน กงาน ก.พ. ได ม การร บรองหล กส ตรการเร ยนหร อว ฒ การศ กษาปร ญญาตร ในทาง ท กาหนดตามข อ หร อ แล วหร อไม ในกรณ ท เป นผ สอบแข งข นได และได ร บการบรรจ และแต งต ง เป นข าราชการตารวจช นประทวนแล ว เม อร บราชการตารวจเป นเวลาไม น อยกว า 4 ป จะม ส ทธ สม ครเข าร บการค ดเล อกข าราชการตารวจช นประทวนผ ม ว ฒ ปร ญญาเข าร บ การฝ กอบรมเพ อแต งต งเป นข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร ได ตามหล กเกณฑ ท สาน กงาน ตารวจแห งชาต กาหนด /2.4 ข าราชการ... ข าราชการตารวจท จะสม ครสอบแข งข นตามประกาศร บสม ครน จะต อง ลาออกจากราชการก อนว นท ร บสม คร 2.5 พระภ กษ สามเณร น กพรต หร อน กบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการ ไม ร บ สม ครสอบและไม อน ญาตให เข าสอบ 3. ว ธ การสม คร ข นตอนการสม คร หน วยร บสม คร และกาหนดการท ควรทราบ 3.1 ว ธ การสม คร กองบ ญชาการศ กษา ร บสม ครทางอ นเตอร เน ต เว บไซต ต งแต ว นท 1 16 กรกฎาคม 2552 (ตลอด 24 ช วโมง) ยกเว น ว นท 16 กรกฎาคม 2552 (ว นส ดท ายของการร บสม คร) จะเป ดร บสม ครถ งเวลา นาฬ กา ส วนท อย สาหร บ ส งใบสม คร - ทะเบ ยนย อให เป นไปตามข อ โดยกาหนดให ผ สม ครสามารถเล อกสม ครสอบสายใดสายหน ง 3.3 ได เพ ยงสายเด ยว สาหร บสายอานวยการและสน บสน น (อก.2) เม อสม ครสอบในหน วยใด ให สอบข อเข ยนในหน วยน น 3.2 ข นตอนการสม คร อ านและทาความเข าใจเก ยวก บประกาศร บสม ครสอบแข งข น และข นตอน การกรอกใบสม ครให ละเอ ยดครบถ วน ก อนทาการกรอกใบสม คร เน องจากผ สม ครหน งคนสามารถ เข าระบบอ นเตอร เน ตเพ อสม ครได เพ ยงคร งเด ยว การเข าระบบอ นเตอร เน ตเว บไซด เพ อเข าสม ครให ดาเน นการตามข นตอน ด งน (1) เข าระบบเพ ออ านประกาศร บสม ครให เข าใจในสาระท สาค ญ ตามสายท เป ดร บสม ครม ข อ 1) ค ณสมบ ต ผ สม ครแต ละสาย 2) ค ณว ฒ การศ กษา โดยให อ าน และทาความเข าใจให ครบถ วนท งหมด (2) เข าระบบเพ อกรอกข อม ลผ สม คร โดยจะต องกรอกให ครบท กช อง ตามท กาหนด ในกรณ ท ไม ม ข อม ลกรอกในช องใดให พ มพ เคร องหมายข ด ( - ) (3) ตรวจสอบข อความท กรอกในใบสม ครให ถ กต องครบถ วน เน องจากเม อเข าระบบการส งข อม ลใบสม ครและส งพ มพ แบบฟอร มการชาระเง นท ธนาคารแล ว จะแก ไขข อม ลในใบสม ครอ กไม ได (4) เข าระบบการส งพ มพ แบบฟอร มการชาระเง นท ธนาคาร (5) นาแบบฟอร มการชาระเง น ไปชาระเง น เฉพาะท เคาน เตอร ธนาคารกร งไทยท กสาขาท วประเทศภายใน 3 ว นน บจากว นท ส งพ มพ แบบฟอร มการชาระเง น ท งน ผ สม ครสอบท กคนต องชาระเง นแยกเป นสองรายการด งน 1) ค าธรรมเน ยมสอบ จานวน 250 บาท 2) ค าบร การ อ นเตอร เน ตและค าธรรมเน ยมธนาคาร จานวน 30 บาท โดยกาหนดให ผ ท สม ครสอบ ใน 2 ว นส ดท าย ของการร บสม คร(15 16 กรกฎาคม 2552)จะชาระเง นได อย างช าท ส ด ภายในเวลา นาฬ กา ของว นท 17 กรกฎาคม 2552 (ว นร งข นจากว นป ดร บสม คร) / ท งน... -4- ท งน การสม ครสอบจะม ผลสมบ รณ เม อผ สม คร ได ชาระเง นท ธนาคารเร ยบร อย และจ ดส ง ใบสม ครให หน วยร บสม ครแล ว(ดาเน นการตามข อ(7)และ(8))ส วนกาหนดเวลาในการสม ครสอบ ของผ สม ครให ถ อ ว น เวลา ท ชาระเง นท ธนาคารเป นเกณฑ (6) หล งจากชาระเง นแล ว 7 ว น (น บแต ว นชาระเง นท ธนาคาร) ให เข าระบบอ นเตอร เน ตอ กคร ง โดยใช เลขประจาต วประชาชนเพ อส งพ มพ ใบสม คร (ระบบ จะออกรห ส ประจาต วสอบ 7 หล กให โดยอ ตโนม ต ) โดยให ใช กระดาษส ขาว A4 ขนาด (ในการพ มพ ใบสม คร) และในใบสม คร 1 แผ น จะม 3 ส วน ค อ ส วนท 1 ใบสม คร ส วนท 2 ทะเบ ยนย อ ส วนท 3 บ ตรประจาต วสอบ (7) นาร ปถ ายคร งต ว ขนาด 1 น ว หน าตรงไม สวมหมวก และไม สวมแว นตา (ถ ายในคราวเด ยวก นโดยม ระยะเวลาไม เก น 6 เด อน น บถ งว นป ดร บสม คร) จานวน 3 ร ป ต ดลงในช องท กาหนด (ท ง 3 ส วน) ม ในใบสม คร ทะเบ ยนย อ และบ ตรประจาต วสอบ พร อมท งลงลายม อช อในช องผ สม คร ท ง 3 ส วน (8) ต ดเฉพาะส วนท 3 บ ตรประจาต วสอบเก บไว ท ตนเอง เพ อใช ในการ เข าสอบค ก บบ ตรประจาต วประชาชน ท ย งไม หมดอาย ส วนท 1 และส วนท 2 ค อ ใบสม คร และ ทะเบ ยนย อ (ไม ต องต ดแยกก น) ให ใส ซองจดหมายส งไปรษณ ย ด วนพ เศษ (EMS) (เข ยนม มซองด านล าง ขวาม อว า สม ครสอบแข งข น ) ถ งหน วยท ตนเองได สม ครสอบไว ซ งกาหนดให สม ครสอบ ท ใดให สอบข อเข ยนในหน วยน น (ท อย แต ละหน วยตามข อ 3.3) โดยกาหนดให จ ดส งภายใน 3 ว น น บต งแต ว นท ได ส งพ มพ ใบสม คร ในกรณ ท ไปชาระเง นในว นท 17 กรกฎาคม 2552 (ตามท กาหนดในข อ (5)) ให ส งพ มพ ใบสม คร ได ในว นท 22 กรกฎาคม 2552 และต องจ ดส งไปย งหน วยร บสม ครภายใน ว นเด ยวก นท งน จะถ อตามหล กฐานการประท บตราร บของไปรษณ ย เป นเกณฑ หากพ นกาหนด หร อไม ส งอาจถ กพ จารณาต ดส ทธ จากผ สม ครสอบแข งข น (9) กรณ ทาบ ตรประจาต วสอบส ญหาย (ก อนว นสอบข อเข ยน) ให เข าระบบอ นเตอร เน ตอ กคร งและส งพ มพ ใบสม ครของตนเองออกมาเช นเด ยวก บตอนท สม คร ในคร งแรก (โปรแกรมค นหาใบสม คร) โดยไม ต องกรอกข อม ลใหม และให ต ดร ปถ ายเฉพาะในส วนท 3 บ ตรประจาต วสอบ พร อมลงลายม อช อให เร ยบร อยแล วต ดเฉพาะบ ตรประจาต วสอบเก บไว สาหร บ เข าสอบข อเข ยนต อไป (สาหร บส วนท 1 และ 2 ไม ต องดาเน นการใดๆ) ในกรณ เข าระบบอ นเตอร เน ตและม ป ญหาไม สามารถค นหาข อม ลได หร อกรณ ม ป ญหาด านอ น ให เข าในโปรแกรมสารพ นป ญหาเพ อศ กษาข นตอนดาเน นการหร ออ านคาแนะนา และหากไม สามารถเข าระบบอ นเตอร เน ต เพ อทาการกรอกใบสม ครได ให ดาเน นการตามลาด บข นตอน ด งน โดยให ต ดต อเจ าหน าท ประชาส มพ นธ ของ บร ษ ทอ นเตอร เน ตประเทศไทย ( Inet) หมายเลขโทรศ พท , และหากย งไม สามารถสม ครได อ กให ต ดต อหน วยร บสม ครท ตนเอง สม ครสอบ (หมายเลขโทรศ พท หน วยร บสม คร ตามข อ 3.3) /การสม ครสอบ... -5- การสม ครสอบตามข นตอนข างต น ถ อว าผ สม ครเป นผ ร บรองตนเอง และร บรองความถ กต องของข อม ลด งกล าว ตามพระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรม ทางอ เล กทรอน กส พ.ศ ด งน น หากผ สม ครกรอกข อม ลอ นเป นเท จ จะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks