ว ธ ร บม อก บ พน กงานเจ าป ญหา (ตอนท 1) * - PDF

Description
ว ธ ร บม อก บ พน กงานเจ าป ญหา (ตอนท 1) * ส ก ญญา ร ศม ธรรมโชต เป นท ทราบก นด ว า การบร หารพน กงาน ให ม ผลการปฏ บ ต งานด ตามท องค การคาดหว ง ม ใช เร องง าย การ ปร บปร งผลการปฏ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว ธ ร บม อก บ พน กงานเจ าป ญหา (ตอนท 1) * ส ก ญญา ร ศม ธรรมโชต เป นท ทราบก นด ว า การบร หารพน กงาน ให ม ผลการปฏ บ ต งานด ตามท องค การคาดหว ง ม ใช เร องง าย การ ปร บปร งผลการปฏ บ ต งานของพน กงาน จ งย งคงเป นเร องท น กบร หารท งหลายให ความส าค ญ และสนใจศ กษาอย างต อเน อง ท งน เพราะผลการด าเน นงานขององค การก มาจากผลการปฏ บ ต งานโดยรวมของพน กงานน นเอง ด งน นหากพน กงานใน องค การม ผลการปฏ บ ต งานด ท างานได ตามเป าหมาย ผลการด าเน นงานโดยรวมขององค การก ย อมด และเป นไปตาม เป าหมายเช งกลย ทธ ด วยเช นก น แต ป ญหาหน กใจประการหน งเก ยวก บ การพน กงาน ท ท กองค การม กต องประสบก ค อ การม พน กงานเจ าป ญหา พน กงานกล มน ม กจะน าความหน กใจในเร องต างๆ มาท าทาย ความสามารถในการจ ดการ ของผ บร หารอย ตลอดเวลา ว รกรรมท พน กงานเหล าน ม กสร างข น ได แก การมาสายสม าเสมอ การลาและขาดงานบ อยคร ง การท างานไม ได ตาม มาตรฐาน ฯลฯ ถ งแม ว าป ญหาด งกล าวม ใช ป ญหาท จร ต หร อป ญหาการกระท าผ ดว น ยท ร ายแรง แต ก เป นป ญหาจ กจ กท สร าง ความร าคาญใจให แก ผ บร หารและ HR ขององค การ เพราะป ญหาด งกล าวเป นป ญหาท ข ดขวางประส ทธ ภาพโดยรวมของ องค การ ด งน น HR และผ บร หารขององค การจ งไม สามารถน งด ดายหร อปล อยให ป ญหาด งกล าวลอยนวลอย ได เพราะการ ปล อยให ป ญหาด งกล าวด ารงอย โดยไม ได ร บการแก ไขใดๆ ก เท าก บเป นการส งเสร มให เก ด พฤต กรรมเล ยนแบบ จนท าให จ านวนประชากรของ พน กงานเจ าป ญหา ในองค การเพ มมากข น ซ งก จะส งผลให ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลขององค การ ลดลงเร อยๆ ถ าเช นน น เราควรจะจ ดการก บป ญหาด งกล าวอย างไร? ผ เข ยนขอน าเสนอว ธ จ ดการก บ พน กงานเจ าป ญหา เหล าน โดยการแบ งพฤต กรรมท เป นป ญหาท เก อบท กองค การ ม กต องประสบออกเป น 4 ประเภทใหญ ๆ ค อ 1. พน กงานประเภท สายเสมอ 2. พน กงานประเภท เผลอเป นลา 3. พน กงานประเภท เสวนาท งว น 4. พน กงานประเภท คนพ นธ ไม เอาถ าน พน กงานเจ าป ญหาประเภทท 1 สายเสมอ ในการแก ป ญหาพน กงานประเภท สายเสมอ หร อ พน กงานท มาสายเป นประจ า ส งแรกท องค การต องกระท า ค อ การว เคราะห ว าอะไรค อสาเหต ท แท จร งของป ญหาการ มาสาย ของพน กงาน ซ งสาเหต ด งกล าวม หลายประการด งน A. Simply Late: การมาท างานไม ท นหร อไม สามารถมาได ตรงเวลาของพน กงาน เก ดจากป ญหาอ นเน องมาจาก เหต ส ดว ส ย หร อป ญหาส วนต วท วๆ ไปของพน กงาน เช น A-1) บ านของพน กงานอย ไกลจากท ท างานมาก ท าให พน กงานจ าเป นต องเด นทางออกจากบ านในช วงเวลาท เช ามาก เช น น. ซ งในบางฤด กาล เช น ฤด ฝน หร อฤด หนาว ช วงเวลาด งกล าวท องฟ าย งม ดอย ไม ปลอดภ ยต อการเด นทาง อ กท งในบางพ นท อาจประสบป ญหาไม ม รถเมล ว งผ านในช วงเวลาท เช ามากเก นไป * ว ทยากรอ สระ 1/6 ด งกล าว หร อพน กงานอาจต องใช ระบบขนส งมวลชนหลายทอด เช น ต องน งรถสองแถว มาต อรถเมล จากน นต อง มาข นรถไฟฟ า และส ดท ายต อด วยเร อด วน จ งจะมาถ งท ท างาน เป นต น ผ บร หารควรตรวจสอบว าการมาสาย ด งกล าวน น พน กงานมาถ งท ท างานในเวลาเด ยวก น หร อใกล เค ยงก นท กว นหร อไม เช น สายเป นเวลาประมาณ นาท ท กว น เป นต น A-2) พน กงานม ป ญหาส วนต วอ นๆ ท าให ไม สามารถมาท างานได ตรงเวลา เช น ต องด แลบ ดา-มารดาท ชรา หร อ ต องส งล กไปโรงเร ยนก อนมาท างาน เป นต น แนวทางแก ไข ปร บระบบการเข างานเป นแบบ Flexi-time การมาท างานสายอ นเน องมาจากสาเหต ท ง 2 ประการข างต น ถ อได ว าเป นเร อง ส ดว ส ย ท พน กงานไม สามารถ แก ไขได ด วยตนเอง และเพ อลดแรงกดด นจากการถ กเพ งเล งในเร องว น ยจากห วหน างาน จ งม ใช เร องแปลกท พน กงานท ประสบป ญหาด งกล าว ม กจะแก ไขป ญหาด วยการลาออกและหางานใหม ท ใกล บ าน หร อม ความสะดวกสบายในการเด นทาง มากกว า การแก ไขป ญหาด งกล าวขององค การจ งควรเป นหน าท ของ HR ท ต องย นม อเข ามาช วยเหล อพน กงานเหล าน น HR สามารถแก ไขป ญหาด งกล าวได ด วยการปร บระบบการเข างานเป นแบบ Flexi-time โดยก าหนดเวลาการเข าปฏ บ ต งานเป น 2-3 ช วงเวลา แล วปร บเปล ยนเวลาการเข างานให แก พน กงานท ม ป ญหาเร องการด แลครอบคร ว หร อพวกท บ านไกลให มาเข า งานในเวลาท องค การก าหนดข นใหม แทน บางองค การอาจเป ดโอกาสให พน กงานเล อกเวลาท างานท ตนเองสะดวกได เอง เช น o ช วงเวลาปกต น. o ช วงเวลาพ เศษ น. o ช วงเวลาพ เศษ น. การปร บช วงเวลาการเข างานด งกล าว นอกจากจะช วยแก ไขป ญหาเร องการเด นทางและป ญหาส วนต วให แก พน กงานแล ว องค การย งได ผลผล ตท เพ มข นจากพน กงานด วย เพราะพน กงานไม ต องก งวลก บการถ กห วหน างานเพ งเล งหร อ ต าหน ในเร องเวลาเข างาน จ งสามารถท มเทเวลาอย างเต มท ให ก บการท างานของตน นอกจากน การท องค การใส ใจในป ญหา เล กๆ น อยๆ เหล าน ของพน กงาน ก จะท าให พน กงานเก ดความร ส กท ด ก บองค การตามมาด วย ข อพ งระว ง การใช ระบบการเข างานแบบ Flexi-time ด งกล าว หร อการขยายเวลาการท างานให ม ความย ดหย นมากข นน น อาจ ไม สามารถใช ได ก บพน กงานท กๆ ต าแหน ง ท งน เพราะองค การจ าเป นต องค าน งถ งผลกระทบของเวลาเข าปฏ บ ต งานท ม ต อ งานโดยรวมขององค การและบ คคลอ นๆ ท เก ยวข องด วย เช น พน กงาน Operator หร อพน กงานท ท าหน าท ร บโทรศ พท และ ประชาส มพ นธ ขององค การ จ าเป นต องมาท างานตามเวลาท าการปกต ขององค การ เพราะต องท าหน าท ต อนร บล กค าและ บ คคลต างๆ ท ต องการต ดต อธ รก จก บองค การ การมาท างานล าช าของพน กงานต าแหน งน ย อมส งผลกระทบอย างมากต อ องค การ แต ในทางกล บก น การมาท างานสายของพน กงานขาย หร อพน กงานด านการตลาด อาจไม ส งผลกระทบใดๆ ต อ องค การมากน ก เพราะการต ดต อล กค าของพน กงานเหล าน ม กจะท าในช วงเวลาหล งจาก น. ไปแล ว เป นต น ด งน น เพ อให พน กงานได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยมก นท กคนท กต าแหน ง (สามารถเล อกเวลาท างานตามท ตน สะดวกได ) องค การช นน าหลายแห งจ งแก ไขป ญหาด งกล าวด วยการลงท นน าระบบเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช แทน คน เช น การพยายามน าห นยนต มาเป น Operator ของบางองค การในประเทศญ ป น หร อการใช ระบบโทรศ พท ท ท นสม ย ท ล กค าหร อ 2/6 บ คคลภายนอกท มาต ดต อก บองค การ สามารถต ดต อไปย งพน กงานภายในส าน กงานได เอง โดยไม จ าเป นต องต ดต อผ าน Operator เป นต น B. Late by Nature: การมาสายของพน กงาน เก ดจากความอ ดอาดหร อเช องช าของต วพน กงานเอง พน กงานบางคนม ป ญหาเร อง ระบบค ด กล าวค อ การท างานหร อกระท าการอย างใดอย างหน ง ม กต องใช เวลาในการค ดและตระเตร ยม มากกว าบ คคลท วไป พน กงานประเภทน จะเป นผ ท ม พฤต กรรมท ชาวบ านท วไปม กเร ยกว า เฉ อย หร อ แฉะ อย าง เด นช ด ด งน น พน กงานประเภทน จ งม กม ป ญหาในเร องการ บร หารเวลา ม กท างานล าช าหร อใช เวลาในการท างาน มากกว าผ อ น สาเหต ส าค ญท ท าให เก ดป ญหาด งกล าวม 2 ประการ ค อ ป ญหาส ขภาพ: สาเหต ของความเฉ อย อ ดอาด เช องช าของพน กงาน อาจเก ดจากป ญหาด านส ขภาพ เช น ม ป ญหาด านสายตา เป นโรคความด น โรคห ดหอบ หร อโรคห วใจ เป นต น ซ งป ญหาส ขภาพเหล าน อาจเป น ป ญหาส วนต วท พน กงานค ดว าเป น ปมด อย จ งไม ต องการเป ดเผยให ผ อ นทราบ ป ญหาความก งวลเก นเหต (Over Cautions): สาเหต ของความเช องช าของพน กงานบางคน อาจเก ดจาก น ส ย ข ก งวล หร อ ว ตกจร ต ของพน กงานเอง ท าให พน กงานประเภทน ม กจะม พฤต กรรม ย าค ด ย าท า C. Late Because of Attitude Problem: การมาสายของพน กงานประเภทน เก ดจากป ญหาด านท ศนคต ท ม ต อป จจ ย แวดล อมในงาน เช น ไม ชอบงานท ท า เข าก บห วหน าของตนเองไม ได ม ป ญหาก บเพ อนร วมงานบางคน เป นต น ท าให เก ดความท อแท เบ อหน าย และไม ม ก าล งใจท างาน พน กงานท มาสายอ นเน องมาจากป ญหาท ศนคต ด งกล าว ม กม พฤต กรรมทางลบอ นๆ ตามมา ไม ว าจะเป นการขาดงาน การลาป วยท เพ มมากข น ซ งท งหมดจะส งผลให พน กงานเหล าน ม ผลการปฏ บ ต งานท ตกต าลงเร อยๆ เช นก น แนวทางแก ไข ผ บร หารส วนใหญ ม กแก ไขป ญหาการมาท างานสายของพน กงาน ด วยการต าหน ต กเต อน หร อลงโทษทางว น ยตาม ระเบ ยบขององค การ แต ว ธ การด งกล าวม กไม สามารถแก ไขป ญหาด านท ศนคต และป ญหา ความเฉ อย ของพน กงานด งท ได กล าวไว ในข อ (B) และ (C) ได การแก ไขป ญหาท ง 2 ประเภทด งกล าวข างต น ผ บร หารหร อห วหน างาน ควรปร บบทบาทของตนให เป นเสม อน ท ปร กษา ของล กน อง ท พยายามเข าใจล กน อง อ กท งคอยสร างขว ญก าล งใจและความเช อม นให แก พน กงานเหล าน ด วยการ ด าเน นการด งต อไปน 1. เร ยกพน กงานเข ามาพ ดค ยเป นการส วนต ว พร อมท งอธ บายให พน กงานเข าใจถ งผลกระทบท เก ดข นจากการมา ท างานสายของเขา 2. แสดงความห วงใยในป ญหาท เก ดข น (ป ญหาการมาสายของพน กงาน) กล าวถ งป ญหาการมาท างานสายของ พน กงานในล กษณะ ปร กษาหาร อ เพ อช วยก นแก ไขป ญหามากกว าการเร ยกมาต าหน 3. พยายามให พน กงานบอกถ งป ญหาหร อสาเหต ของการมาท างานสาย เพ อห วหน างานจะได หาทางช วยแก ไข ป ญหาด งกล าว และพร อมท จะให โอกาสแก พน กงานในการปร บปร งต ว เช น ปร บเปล ยนเวลาท างานใหม (ตามท เสนอไว ในข อ A) หร อการปร บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบให เหมาะสมก บความสามารถของพน กงาน (ในกรณ ท พบว าพน กงานไม ชอบงานท ท าและไม สามารถท างานท ร บผ ดชอบอย ในป จจ บ นได ด ) เป นต น 4. หล งพ ดค ย ควรต ดตามส งเกตพฤต กรรมของพน กงานอย างใกล ช ด ว าม การเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข นหร อไม 3/6 ข อเสนอแนะเพ มเต ม หากผ บร หารหร อห วหน างานได พยายามแก ไขป ญหาตามแนวทางท ผ เข ยนได เสนอมาท งหมดข างต นแล ว แต ก ย งไม สามารถเปล ยนแปลงพฤต กรรมการมาสายของพน กงานได ผ บร หารขององค การอาจใช ว ธ การด งต อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks