หน วยการเร ยนร ท 1 ก จกรรมท - PDF

Description
หน วยการเร ยนร ท 1 ก จกรรมท 1 ข อแตกต างและการใช งานของระบบ IDE และ SATA ระบบสายส ญญาณของฮาร ดด ส ก และซ ด หร อด ว ด แบบเด มเป นระบบ IDE อ านว า ไอด อ ย อจาก Integrated Device Electronic เป นสายน าส ญญาณแบบ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 14 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยการเร ยนร ท 1 ก จกรรมท 1 ข อแตกต างและการใช งานของระบบ IDE และ SATA ระบบสายส ญญาณของฮาร ดด ส ก และซ ด หร อด ว ด แบบเด มเป นระบบ IDE อ านว า ไอด อ ย อจาก Integrated Device Electronic เป นสายน าส ญญาณแบบ 40 เส นแล วเพ มสาย ground อ ก 40 เส น รวมเป น 80 เส นจ ดเป นระบบร บ ส ง ข อม ลแบบขนาน ระบบน ใช ก บเคร องคอมพ วเตอร เพนเท ยมเซร ลอน เพนเท ยม 4 มาจนถ งตอนต นของแผงหล ก ระบบ 775 เม อเทคโนโลย ของระบบอน กรมได ร บการพ ฒนาจนม ความเร วส งกว าแบบขนาน จ งเปล ยนสายน าส ญญาณ มาเป นแบบอน กรม ท งฮาร ดด สก และด ว ด เร ยกว าระบบ SATA (Serial Advanced Technology Architectures) อ านว า ซาต า ใช สายเพ ยง 3 เส น สายน าส ญญาณแบบ IDE แบบ SATA การเปล ยนอ ป กรณ ในเคร องร น เก าเช น เปล ย นจากเคร องอ านซ ด มาเป น ด ว ด ต อ งตรวจว า เป น สายน า ส ญญาณแบบใดหร อแผงหล กม ช องเส ยบท ส มพ นธ ก นหร อไม ก จกรรมท 3 ก. Share ค าส งให แบ งป นอ ปกรณ ท เล อกให ก บ คอมพ วเตอร เคร องอ น ๆ ในระบบเคร อข าย ข. Send To ส งแฟ มน ไปย งท เก บอ น ๆ เช น หน วยความจ า แบบแฟลช ค. Cut ต ดแฟ มท เล อกเก บไว ในหน วยความจ า Clip board ง. Copy ค ดลอกแฟ มท เล อกเก บในหน วยความจ า Clpi board จ. Create Shortcut สร างแป นล ดในช อเด ม ว นโดวส จะใส เลขต อท ายให เพ อจ าแนก ฉ. Properties ตรวจค ณสมบ ต ของแฟ มหร ออ ปกรณ ท ช อย เช น ตรวจความจ ข อม ลของฮาร ดด สก ให น กเร ยนบอกว ธ ต ดต งแบบอ กษรภาษาไทยเพ มในระบบปฏ บ ต การแบบ ว นโดวส XP หร อว นโดวส ว สตา 1 Fonts... ว นโดวส XP กดคล กคล กท Control Panel และเล อก Fonts ในเมน ของฟอนต ให คล กท File และ Install New หล งจากน นจะม กรอบให เล อกท เก บแบบอ กษร คล กท Drive เล อกท เก บฟอนต และเล อกโฟลเดอร ในกรอบซ ายล าง ถ าพบแบบอ กษรจะถ กอ านมาไว ด านบน คล กเล อกแบบอ กษร หร อคล กป ม Select All เล อกท งหมด แล วคล ก OK ต ดต ง ว นโดวส Vista และ Windows 7 จะต ดต งโดยการค ดลอกแบบอ กษรลงในโฟลเดอร ได ท นท 2 ก จกรรมท 4 การฟอร แมทจะท าได เฉพาะก บอ ปกรณ ท ไม ใช ต วบ ตระบบ เช น D: E: F: จะฟอร แมทท C: ไม ได 1. ฮาร ดด สก ท ฟอร แมทไม ได ค อต วท ท าหน าท บ ตระบบ ว นโดวส จะจ าว าม ระบบปฏ บ ต การในฮาร ดด สก ต วน น หล งจากแจ งว าการฟอร แมทจะลบข อม ลท งหมดออกจากอ ปกรณ น นแล วผ ใช ย นย นโดยการกดแป น OK ในกรอบค าเต อนระบบก ไม อน ญาตให ฟอร แมท 2. กรอบของค าส งฟอร แมทประกอบด วยรายการเล อกต าง ๆ ได แก Capacity: ความจ ข อม ลของอ ปกรณ น File system ว ธ จ ดร ปแบบการเก บข อม ลของระบบปฏ บ ต การ ให เล อกแบบ NTFS (New Technology File System) ระบบใหม ของว นโดวส XP FAT (File Allocations Table) ระบบเก าของดอส อ าน รายละเอ ยดเพ มเต มจากข อความข างล างน In the mid 1980s, Microsoft and IBM formed a joint project to create the next generation graphical operating system. The result of the project was OS/2, but eventually Microsoft and IBM disagreed on many important issues and separated. OS/2 remained an IBM project. Microsoft started to work on Windows NT. The OS/2 filesystem HPFS contained several important new features. When Microsoft created their new operating system, they borrowed many of these concepts for NTFS. [5]. Probably as a result of this common ancestry, HPFS and NTFS share the same disk partition identification type code (07). Sharing an ID is unusual since there were dozens of available codes, and other major filesystems have their own code. FAT has more than nine (one each for FAT12, FAT16, FAT32, etc.). Algorithms which identify the filesystem in a partition type 07 must perform additional checks. It is also clear that NTFS owes some of its architectural design to Files-11 used by VMS. This is hardly surprising since Dave Cutler was the main lead for both VMS and Windows NT. When it was first introduced, the acronym NTFS was understood to stand for New Technology File System. It was [citation needed] later abbreviated to NT File System and then to NTFS. [edit] Versions NTFS has five released versions: เฉลยค าถามก จกรรมท ฮาร ดด สก ต วใดน าจะฟอร แมทไม ได แนวค าตอบ ต วท ต ดต งระบบปฏ บ ต การ ปกต ค อ C: 3 2. การฟอร แมทม ว ธ จ ดการก บระบบแฟ ม (File system) ก แบบ แนวค าตอบ 4 แบบ ค อ FAT, FAT32,exFAT แ ล ะ NTFS 3. ถ าระบบต ดไวร สมาแล วหล งจากฟอร แมทโปรแกรมไวร สจะถ กลบไปด วยหร อไม แนวค าตอบ ถ าเคร องท ฟอร แมทไม ม ไวร สก ไม ต ดไวร สอ ก เฉลยก จกรรมประจ าหน วยท หน วยการเร ยนร ท 2 ให น กเร ยนแบ งกล มช วยก นส บค นจากแหล งข อม ลต าง ๆ ว า นอกจากอ ปกรณ ร บเข า และ อ ปกรณ ส งออก ท กล าวถ งในหน วยการเร ยนร น แล ว ย งม อ ปกรณ อ น ๆ อ กหร อไม ท งท เป นอ ปกรณ ใช งานจร งและอ ปกรณ ใน จ นตนาการ เช น จากภาพยนตร หร อจากแนวค ดของน กเร ยนเอง แบ งเป นสามกล มค อ กล มอ ปกรณ ร บเข า กล มอ ปกรณ ส งออก และกล มจ นตนาการ ให ม รายละเอ ยด ต อไปน 1. ช ออ ปกรณ ท งภาษาไทยและภาษาต างชาต 2. ภาพอ ปกรณ 3. ประโยชน และการท างาน อ ปกรณ ร บเข า ก านควบค ม (Joy stick) ก านควบค ม ใช ควบค มต วช บนจอภาพ แทนการช ด วยเมาส ใช ในงานควบค มห นยนต คอมพ วเตอร หร อแขนกล นอกจากน ย งใช เล นเกมด วย ปากกาแสง (Light pen) ปากกาแสง ใช วาดภาพหร อเข ยนภาพลงในเคร องม อท ต ดต งมาพร อมก นหร อเข ยนลงบนจอภาพเลยก ม 5 เคร องอ านพ ก ด (Digitizing tablet) เคร องอ านพ ก ดหร อต วแปลงส ญญาณเป นด จ ท ล ใช วาดหร อเข ยนภาพลงบนกระดานหร อแผ นกระดาษ ท ค ก นมาภาพหร อข อความจะถ กวาดลงในซอฟต แวร ของระบบแล วบ นท กเก บได การวาดภาพจ ดเป นระบบแอ นะล อก เม อภาพท วาดแสดงบนจอคอมพ วเตอร หมายถ งส ญญาณถ กแปลงเป นด จ ท ล จอส มผ ส (Touch screen) ม ล กษณะเหม อนจอคอมพ วเตอร ท วไป แต ท ผ วด านในของจอจะถ กแบ งเป นช อง ๆ ส าหร บร บส มผ ส เม อม การแตะบนจอชน ดน จะม ส ญญาณระบ ต าแหน งท ส มผ สไปย งต วตรวจจ บเพ อประมวลค าส งต อไป ระบบจอส มผ สม หลายแบบ บางแบบจะใช แผ นเลเยอร ชน ดใสต ดต งบนผ วจอเหม อนการท างานของแผง แป นอ กขระบางชน ดใช การตรวจจ บแบบอ น ส บค นได ท เคร องกราดลายน วม อ (Finger scan) เป นเคร องตรวจสอบลายน วม อของผ เป นสมาช ก โดยต องบ นท กข อม ลท ต องการท งหมดไว ในระบบ ฐานข อม ลแล วใช เคร องกราดลายน วม อกราดภาพลายน วม อเก บภาพในแฟ มข อม ล เม อต องการตรวจสอบจะให 6 สมาช กวางน วม อลงในเคร องกราด เคร องจะอ านภาพลายน วม อไปเท ยบก บภาพท บ นท กไว ว าตรงก นหร อไม ระบบน ม ความเท ยงตรงกว าระบบตอกบ ตรเข าท างาน เพราะจะท าแทนก นไม ได อ ปกรณ ว เคราะห เส ยงพ ด (speech recognition device) เป นอ ปกรณ จ าแนกเส ยงพ ดท สามารถแปลเส ยงจากภาษาหน งไปเป นภาษาอ น ๆ ได หลายภาษา 7 อ ปกรณ ส งออก จอภาพแบบพลาสมา (Plasma Display) เฉลยแบบทดสอบท ายแผนการจ ดการเร ยนร ท หน วยการเร ยนร ท 3 ก จกรรมท 1 การหารห สแอสก ของต วอ กษรภาษาไทย เคร องม อง าย ๆ ท ใช แสดงรห สแอสก ค อ ไมโครซอฟต เอ กเซล ให น กเร ยนเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เอ ก เซลแล วพ มพ =CHAR(ต วเลข) แล วกดแป น Enter เอ กเซลจะแสดงค าของต วอ กขระน นให ท นท ร ปท 3.2 การตรวจรห สแอสก ด วยโปรแกรม Excel CHAR ย อจาก CHARACTER เป นฟ งก ช นให หาต วอ กขระของรห สต วเลขในวงเล บ 1. ให น กเร ยนเข ยนต วเลขรห สแอสก ของค าว า สว สด จ ะ เร ยงตามล าด บต วอ กษรรวมท งรห สของช องว าง ด วย เช น ค าว า Hello man เข ยนเป น ค าตอบ นอกจากฟ งก ช น CHAR แลวย งม ฟ งก ช น CODE ส าหร บ เปล ยนต วอ กษรเป นแอสก โค ด เช น =CODE( A ) จะได การเข ยนรห สแบบน น าจะตรงก บการส อสารใด ในอด ต ค าตอบ การร บส งโทรเลข หมายเหต การเข ยนรห สน สามารถด ดแปลงมาเข ยนเป นจดหมายล บท ร ก นเองได Shield ในห วข อท 3.1 ได กล าวถ งสายค บ ดเกล ยวแบบ STP (Shield Twist Pair) และ UTP (Unshielded Twist Pair) หน งส อหลายเล มรวมท งในระด บมหาว ทยาล ยจะแปลความหมายท งสองประโยคน ว า สายค บ ดเกล ยวแบบม ฉนวนห ม (STP) และสายค บ ดเกล ยวแบบไม ม ฉนวนห ม (UTP) ขอเร ยนให ทราบว าค าท งสองน ผ ด เพราะค าว า Shield แปลว าโล แผ นก าบ ง เคร องบ ง ส งท ม ล กษณะเป นโล และ ตราประจ าตระก ล ไม ได ม ความหมายไปในค าว าฉนวนเลย Shield หมายถ งลวดเหล ก หร อลวดทองแดงท ถ กเป น ตาข ายห มฉนวนช นในของสายน าส ญญาณเพ อป องก นคล นแม เหล กไฟฟ าท ม อย รอบต วเราเช น คล นว ทย ภาค AM ภาค FM คล นไมโครเวฟของโทรศ พท ต าง ๆ เข าไปรบกวนในภาคร บของสาย เช น ถ าใช สายไฟธรรมดามาต อ เป นสายไมโครโฟนจะม เส ยงว ทย ในเคร องขยายเส ยงท นท ด งน นสายไมโครโฟนจ งเป นสายท ม เกราะป องก นคล น แม เหล กไฟฟ าเร ยกว าสาย STP 9 เฉลยก จกรรมประจ าหน วยท 3 ตอนท ตอนท 2 ให น กเร ยนเข ยนแผนภาพของโครงสร างระบบเคร อข ายในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ของโรงเร ยนโดย ม ค าอธ บายต อไปน ระบบเคร อข ายในสถานศ กษาส วนใหญ เป นระบบ Client-Server ด งภาพ 1. ชน ดของเคร อข าย เป นเคร อข ายแบบ Client-Server 2. ระบบการเช อมต อเป นแบบใด แบบดาว (Star topology) 3. อ ปกรณ กระจายส ญญาณ ฮ บแบบ 20 ช องส ญญาณ 4. อ ปกรณ ส อสารในระบบ Router Modem 5. ใช การส อสารแบบใด ระบบ Lease line โรงเร ยนท ต ดต งระบบเองอาจใช โทรศ พท ความเร วส ง ADSL 10 หน วยการเร ยนร ท 4 ๑. ข อใดเป นเคร องแปลงกระแสไฟฟ าของคอมพ วเตอร ก. หม อแปลงไฟฟ า ข. อะแดปเตอร ค.เพาเวอร ซ พพลาย ง. ทรานฟอเมอร ๒. ห วต อกระสไฟฟ าเข าย งแผงหล กม ช อเร ยกตามข อใด ก. RJ45 ข. AT Connector ค. PCI Express ง. IDE Connector ๓. ข อใดไม ใช อ ปกรณ ร บส งข อม ล ก. Flash memory ข. Mouse ค. Keyboard ง. LCD Monitor ๔. ข อใดกล าวถ กต อง ก. North Bridge ม หน าท ควบค มการท างานของอ ปกรณ ร บส งท ม ความเร วส ง ข. North Bridge ม หน าท ควบค มการท างานของอ ปกรณ ร บส งท ม ความเร วต า ค. South Bridge ม หน าท ควบค มการท างานของอ ปกรณ ร บส งท ม ความเร วส ง ง. South Bridge ปกต จะอย ใกล ก บซ พ ย ท าหน าท ควบค มซ พ ย, แรม, การ ดแสดงผล ๕. Duo Core 2 ม ความหมายตามข อใด ก. เป นหน วยความจ าชน ดหน ง ข. เป นช อของซ พ ย ร นหน ง ค. เป นหน วยค านวณในซ พ ย ง. เป นช อของหน วยควบค ม ๖. ข อความ LGA 775 ม ความหมายตามข อใด ก. ซ พ ย ร น LGA 775 ข. หน วยความจ าร น LGA 775 ค. เป นช องต อแบบเข ม 775 เข ม ง. เป นช องต อแบบส มผ ส ม 775 จ ด ๗. แบตเตอร ในแผงหล กม ประโยชน อย างไร ก. จ ายกระแสไฟให ซ พ ย ข. จ ายไฟฟ าเล ยงบ สต าง ๆ ค. จ ายไฟเล ยงปฏ ท นเม อป ดเคร อง ง. จ ายไฟเล ยงปฏ ท นตลอดเวลา ๘. ช องต อแผงแป นอ กขระและเมาส เป นระบบใด ก. AT Connector ข. PS/2 ค. COM1 และ COM2 ง. ช องทางขนาน ๙. Athlon II X2 250 เป นช อของผล ตภ ณฑ ข อใด ก ซ พ ย ของ Intel ข. ซ พ ย ของ Macintosh ค.ซ พ ย ของ AMD ง. ซ พ ย ของ IBM ๑๐. พ ดลมต วใหญ ในแผงหล กม ไว เพ อจ ดประสงค ตามข อใด ก. ระบายความร อนจากซ พ ย ข. ระบายความร อนจากช พเซ ท ค.ระบายความร อนจากเพาเวอร ซ พพลาย ง. ระบายความร อนท งระบบ 11 ๑๑. Expansion slot ส าหร บต ดต งอ ปกรณ เพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks