บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา - PDF

Description
ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 8 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ซ งการด าเน นการให บรรล ตามหล กการด งกล าว จ าเป นต องสร างความร ความเข าใจให แก ผ เก ยวข อง โดยเฉพาะอย างย งผ บร หารการศ กษา ผ บร หาร สถานศ กษา คร ผ น าช มชนและผ น าองค กรปกครองส วนท องถ น การพ ฒนาผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร ท งภาคร ฐและเอกชน ผ น าช มชนและ ผ น าองค กรปกครองส วนท องถ นเป นย ทธศาสตร หล กในการสร างกลไกและเป นพล งข บเคล อนส าค ญใน การปฏ ร ปการศ กษา โดยเฉพาะอย างย งการกระจายอ านาจให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา จ าเป นอย างย งท ต องสร างความเข มแข ง สร างความร ความเข าใจในบทบาทหน าท และสร างความเช อม นให ท กฝ ายสามารถปฏ บ ต งานอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ จ งได จ ดท าโครงการพ ฒนาผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร ผ น าช มชนและผ น าองค กรปกครองส วนท องถ นข น เม อว นท 26 ก นยายน 2543 คณะร ฐมนตร ได ม มต เห นชอบในหล กการของโครงการ พ ฒนาผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร ผ น าช มชนและผ น าองค กรปกครองส วนท องถ น และได แต งต งคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ท าหน าท ประสานและส งเสร มการด าเน นงานเพ อเตร ยม ความพร อมคร และบ คลากรท เก ยวข อง ตลอดจนประสานการจ ดท าช ดฝ กอบรมต นแบบ เพ อเป นค ม อให กล มเป าหมายได ใช ศ กษาและพ ฒนาตนเอง ช ดฝ กอบรมต นแบบท จ ดท าข นม จ านวน 3 ช ด ค อ (1) ช ดฝ กอบรมผ บร หาร (2) ช ดฝ กอบรม คร และ (3) ช ดฝ กอบรมผ น าช มชน โดยช ดฝ กอบรมต นแบบแต ละช ด ประกอบด วย ส อส งพ มพ และส อโสต ท ศน ในส วนของส อส งพ มพ จะประกอบด วย ประมวลสาระ และ แนวทางการศ กษา ซ งหน วยงานท เก ยวข อง จะน าช ดฝ กอบรมต นแบบด งกล าวไปผล ตเพ อเผยแพร ให ก บกล มเป าหมายท ร บผ ดชอบ เพ อใช ในการศ กษา และพ ฒนาตนเองต อไป เอกสารเร อง หล กการจ ดการศ กษา ฉบ บน เป นส วนหน งของส อส งพ มพ ในช ดฝ กอบรม ผ บร หาร ประกอบด วยสาระส าค ญ 7 เร อง ค อ 1. หล กการจ ดการศ กษา 2. การบร หารจ ดการศ กษาในร ปแบบการใช โรงเร ยนหร อเขตพ นท การศ กษาเป นฐาน 3. การบร หารโดยองค คณะบ คคล 4. การประก นค ณภาพการศ กษา 5. การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 6. การพ ฒนาและควบค มว ชาช พ 7. การส งเสร มช มชนและท องถ นในการปฏ ร ปการศ กษา ในการจ ดท าช ดฝ กอบรมด งกล าว ส าน กงานปฏ ร ปการศ กษาในฐานะฝ ายเลขาน การของ คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ได ร บความร วมม ออย างด ย งจากมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราชและ ผ ทรงค ณว ฒ จากหน วยงานต างๆ ซ งได ร วมก นอ ท ศเวลา ความร ความสามารถ ความว ร ยะอ ตสาหะ จนเสร จ สมบ รณ คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ขอขอบค ณเป นอย างส งมา ณ โอกาสน และหว งเป นอย างย ง ว า เอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ต อผ เก ยวข องในการพ ฒนาตนเองได เป นอย างด ข (ศ.ดร. ปร ชญา เวสาร ชช ) ประธานคณะกรรมการประสานงาน โครงการพ ฒนาผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร ผ น าช มชนและผ น าองค กรปกครองส วนท องถ น ม นาคม 2545 สารบ ญ หน า ค าน า บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา 1 เร องท 1.1 แนวค ดพ นฐานในการจ ดการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ความหมาย ความจ าเป น และว ตถ ประสงค ในการจ ดการศ กษา เป าหมายของการจ ดการศ กษา องค ประกอบของการจ ดการศ กษา ด ชน ช ว ด และการประเม นผลส มฤทธ ของการจ ดการศ กษา ความหมาย หล กการ ความจ าเป น และว ตถ ประสงค ในการปฏ ร ปการศ กษา 11 เร องท 1.2 การจ ดการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ความม งหมายของการจ ดการศ กษา หล กการในการจ ดการศ กษา ส ทธ และหน าท ของร ฐในการจ ดการศ กษา ส ทธ และหน าท ของประชาชนในการจ ดการศ กษา 22 เร องท 1.3 ระบบการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ร ปแบบของการจ ดการศ กษา ระด บการศ กษา การจ ดการศ กษาข นพ นฐานตามแนวปฏ ร ปการศ กษา 25 เร องท 1.4 บทบาทของผ เก ยวข องในการจ ดการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต 27 พ.ศ บทบาทของร ฐในการจ ดการศ กษา บทบาทของสถานศ กษาในการจ ดการศ กษา บทบาทขององค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการศ กษา บทบาทของเอกชนในการจ ดการศ กษา บทบาทของบ คคล ครอบคร ว และสถาบ นส งคมในการจ ดการศ กษา 30 บรรณาน กรม 32 1 บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ความน า ในการจ ดการศ กษา จ าเป นต องท าความเข าใจค าว า การศ กษา ก อน ด งน การศ กษา ตามความหมายกว าง หมายถ ง กระบวนการทางส งคมท น าบ คคลเข าส การด ารงช ว ตใน ส งคม หร ออาจกล าวอ กอย างหน งว า เป นกระบวนการอบรมบ มน ส ยให มน ษย สามารถประพฤต ปฏ บ ต ตน และประกอบอาช พการงานร วมก บมน ษย อ นๆได อย างเหมาะสม การศ กษาตามความหมายน จ งเป นป จจ ยส าค ญของการอบรมบ มน ส ย การกล อมเกลาทางส งคม การ เตร ยมต วเพ อให บ คคลม ท กษะ ความร ความสามารถในการด ารงช ว ตและการประกอบอาช พในอนาคต เป าหมายของการศ กษาด งท กล าวน ม ใช เพ ยงเพ อประโยชน ของคนแต ละคนเท าน น แต ต องม งไปส ส งคมในภาพรวม ค อการน าไปส ส งคมท เข มแข ง ม เอกภาพ อ นเน องมาจากสมาช กของส งคมม ค ณภาพและ ร วมสร างประโยชน ให ก บส งคมท ตนอย อาศ ย จ งถ อได ว าคร เป นคนส าค ญในการสร างเยาวชนท ด และสร าง อนาคตของประเทศ และหากผลผล ตทางการศ กษาไม ม ค ณภาพ คร ก ต องม ส วนร วมร บผ ดชอบด วย อาจกล าวได ว า การศ กษาเป นก จกรรมทางส งคมท เป นรากฐานส าค ญของการสร าง สะสมพล งของชาต ชาต ใดม ท นทางส งคม แข งแกร ง ม ค ณภาพด มากน อยเพ ยงใด ม ปร มาณมากแค ไหน ย อมข นก บค ณภาพ ของระบบการศ กษา (ช ยอน นต สม ทวณ ช 2542) โดยสร ป การศ กษาเป นกระบวนการให และร บความร และประสบการณ การปร บเปล ยนท ศนคต การสร างจ ตส าน ก การเพ มพ นท กษะ การท าความเข าใจให กระจ าง การอบรมปล กฝ งค าน ยม การถ ายทอด ศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรมของส งคม การพ ฒนาความค ด โดยม ว ตถ ประสงค ท จะให บ คคลม ความเจร ญ งอกงามทางป ญญา ม ความร ความสามารถท เหมาะสมส าหร บการประกอบอาช พ สามารถด ารงช ว ตได อย าง เหมาะสม ม ค าน ยมท ด และอย ร วมก บผ อ นอย างม ความส ข กระบวนการด าเน นการให มน ษย ได ร บการศ กษาน หากร ฐย งไม เข ามาด แล ก เป นเร องท คนใกล ช ด เช น ครอบคร วหร อญาต ม ตรเพ อนฝ งท าหน าท อบรมส งสอนก นเอง เพ อให ผ ร บการอบรมสามารถอย ร วมก บ ส งคมขนาดย อมน นได แต เม อส งคมขยายต วมากข นจนป จจ บ นกลายเป นส งคมระด บประเทศ การให การศ กษาต องเป นไปอย างระบบ ต องม การจ ดการ ม เป าหมาย ม ร ปแบบกระบวนการ ม การลงท น และม ผ ร บผ ดชอบ ด งท เราเร ยกโดยรวมว า การจ ดการศ กษา ค อ ท าท กอย างอย างเป นระบบท ท กส วนม ความส มพ นธ เช อมโยงก น ค าว า การจ ดการ น นเป นค ารวมท ครอบคล มการด าเน นการบางส งบางอย างโดยม เป าหมายท ม งบรรล อย างช ดเจน ม การก าหนดร ปแบบกระบวนการ ม การจ ดองค การ ม การมอบหมายผ ร บผ ดชอบช ดเจน ม การ จ ดสรรงบประมาณและทร พยากรอ นๆ เช น ว สด อ ปกรณ ผ ด าเน นการ เทคโนโลย เพ อสน บสน นการด าเน นการ ให เก ดผลตามเป าหมายท ก าหนด กระบวนการท งหมดน ค อการจ ดการ ซ งต องกระท าอย างเป นระบบ ม แผน ม เป าหมาย ม ผ ร บผ ดชอบ และม เคร องม อกลไกท น าไปส ความส าเร จได ท งน การจ ดการศ กษาก ค อ กระบวนการด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของการจ ดการศ กษา ในกระบวนการจ ดการศ กษาน ม บ คคลหลายคนและหลายหน วยงานเข าม ส วนร วม ไม ว าจะเป น ครอบคร ว พรรคพวกเพ อนฝ งญาต ม ตร ช มชน ประชาคม เอกชน ส อมวลชน ว ด โรงเร ยน และท ส าค ญมาก ค อร ฐบาลและหน วยงานของร ฐ ซ งรวมถ งองค กรปกครองส วนท องถ นด วย ส งคมท ม ขนาดใหญ โตกว างขวาง ม ว ถ ช ว ตและว ฒนธรรมท แตกต างก น ม การประกอบอาช พ หลากหลาย เน อหาของการศ กษาย งต องม ความหลากหลาย แต ขณะเด ยวก นการจ ดการศ กษาก ต องม งธ ารง ร กษาเอกภาพร วมก นของส งคมไว ด วย สาระของการศ กษาจ งต องครอบคล มท งเร องว ถ การด ารงช ว ต การ ประพฤต ปฏ บ ต ตน ความส มพ นธ ก บผ อ น ประสบการณ และความเป นไปของส งคมในอด ต ป จจ บ น และท จะไปส อนาคต รวมท งเร องความร ความเข าใจและเทคน คว ธ การประกอบอาช พ การจ ดการศ กษาอย างเป นทางการหร อในระบบ ส วนใหญ จ ดข นในโรงเร ยน ซ งเป นหน วยงาน เฉพาะด านท ต งข นมาท าหน าท ปล กฝ งท กษะ ความร และค าน ยมแก ผ เร ยน แต โรงเร ยนหร อสถานศ กษาก ไม ใช เป นช องทางเด ยว ในโลกท พ ฒนาการด านส อและเทคโนโลย เป นไปอย างรวดเร ว การจ ดการศ กษา สามารถท าได อย างหลากหลาย เพ อสอดร บก บความต องการของกล มเป าหมายเฉพาะแต ละกล ม เช น การศ กษา นอกโรงเร ยน การจ ดการศ กษาในคร วเร อน การจ ดการศ กษาโดยช มชน การศ กษาทางไกลผ านส อประเภท ต างๆ เป นต น การจ ดการศ กษาในภาพรวมเป นเร องท ส งคมและผ ร บผ ดชอบในการจ ดการศ กษาท กระด บต อง ร วมม อก น เพ อให เก ดข นได บรรล เป าหมายและว ตถ ประสงค ของการจ ดการศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ประส ทธ ผล 2 3 เร องท 1.1 แนวค ดพ นฐานในการจ ดการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ความหมาย ความจ าเป น และว ตถ ประสงค ในการจ ดการศ กษา การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการท ม องค ประกอบหลายประการ เพ อน าไปส เป าหมายท พ ง ปรารถนาในการพ ฒนาค ณภาพมน ษย การจ ดการศ กษาจ งเป นความจ าเป นท ท กประเทศต องด าเน นการ เพ อ ยกระด บค ณภาพประชากรและเพ มข ดความสามารถของประเทศในการแข งข นระหว างประเทศ 1
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks