ใบว ตถ ประสงค ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1 - PDF

Description
ใบว ตถ ประสงค ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1 23 เวลา 150 นาท สามารถเป ด ป ด จอภาพ ได สามารถปร บจอภาพ ได สามารถเป ด ป ด CPU ได สามารถต อสายเพ อใช ก บอ ปกรณ อ น ๆ ได สามารถป อนข อม ลด

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 8 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบว ตถ ประสงค ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1 23 เวลา 150 นาท สามารถเป ด ป ด จอภาพ ได สามารถปร บจอภาพ ได สามารถเป ด ป ด CPU ได สามารถต อสายเพ อใช ก บอ ปกรณ อ น ๆ ได สามารถป อนข อม ลด วยค ย บอร ดได สามารถจ บ-เคล อนท และคล กเมาส ได สามารถเป ด ป ด เคร องพ มพ ได สามารถเป ด ป ด เคร องพล อตได แผนการสอน ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1 / 16 หน าท 1 / 2 MIAP ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ว ธ สอน ส อท ใช เวลา M แนะน าอ ปกรณ ท ใช ในการเข ยนแบบด วย คอมพ วเตอร บรรยายพร อมท งแสดงของจร งให ด ของจร ง 10 นาท I 1. เป ด ป ด / การปร บ จอภาพ 2. การเป ด ป ด หน วยประมวลผล การต อสายก บอ ปกรณ อ น 3. การป อนข อม ลโดยค ย บอร ด 4. การจ บ / การเคล อนท เมาส การกดป ม ซ าย - ขวา 5. เคร องพ มพ 6. เคร องพล อต ผ สอนบรรยาย ผ สอนสาธ ต น กเร ยนช วยในการสาธ ต โดยม ใบล าด บข นการ ปฏ บ ต งานช วย อ ปกรณ ท เตร ยมไว พร อมแล ว ใบล าด บข นการ ปฏ บ ต งาน 30 นาท M = Motivation, I = Information, A = Application, P = Progress 24 แผนการสอน ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1 / 16 หน าท 2 / 2 MIAP ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ว ธ สอน ส อท ใช เวลา A P 1. เป ด ป ด / การปร บ จอภาพ 2.การเป ด ป ด หน วยประมวลผล 3. การต อสายก บอ ปกรณ อ น 4. ป อนข อม ลโดยค ย บอร ด 5. จ บ / การเคล อนท เมาส การกดป ม ซ าย ขวา 6. การเป ด ป ด / การใส กระดาษ เคร องพ มพ 7. การเป ด ป ด / การใส กระดาษ เคร องพล อต ผ สอนแจกใบส งงาน ส งเกตผ ปฏ บ ต งาน จากน น บ นท กลงในใบประเม นผล ผ เร ยนปฏ บ ต ตามใบส งงาน การประเม นผล ผ สอนตรวจสอบค ณภาพงานฝ ก ช แจงผลการบ นท ก ท บ นท กไว ในใบประเม น ผลรวมและตรวจปร บผ เร ยนว าต องแก ไขในส งใด น กเร ยนแก ไขงาน ของจร ง ใบงาน ใบประเม นผลรวม ใบประเม นผลรวมท ม การบ นท กแล ว 80 นาท 30 นาท M = Motivation, I = Information, A = Application, P = Progress 25 ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 29 หน าท 1 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง การเป ด ป ด จอภาพ POWER กดป มเป ดหน าจอ ให ป มจมลงไปจนม ด จากน น ปล อยม อ กดป มเด มอ กคร ง หน งแล วปล อยม อเหม อนคร ง แรก จะเป นการป ดจอภาพ จอภาพ อย ากดแรง เก นไป จอภาพจะ หม นได การปร บจอภาพ ปร บจอภาพให ได ม มพอด ก บสายตาการมอง ใช สองม อจ บ ด านข างจอให กระช บจากน น บ ด ซ าย ขวา และกดลงหร อ เงยข นให พอด ก บระด บสายตา ค อย ๆ หม น ท ละน ดเพ อ ป องก นการ หม นเก ด เก นองศาท จอสามารถ ท าได ส ญล กษณ ป มปร บจอภาพ เล อนภาพข นลง หม นป ม ปร บภาพท ละน อย ขยาย ลด ภาพใน แนวกว าง ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 30 หน าท 2 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง เล อนภาพ ซ าย ขวา ขยาย ลด ภาพ ทางด านส ง ปร บความเข มของ แสง ปร บความม ด สว างของจอภาพ การเป ด ป ด CPU ปฏ บ ต เช นเค ยว ก บการเป ด ป ด จอภาพ กดป มเบา ๆ แต ให สน ท 1.2.4การต อสายก บ อ ปกรณ อ น ตรวจสอบความแน น ของสายไฟในช องไฟเข าและ ออกให สน ท ช ด CPU สายไฟ เส ยบสายไฟ ไม สน ท ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 31 หน าท 3 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง ข นสกร ในช องเส ยบ สายจอ(VGA) ให แน น สายจอ ไขควง ข นพอต ง ๆ ม อ ตรวจสอบข อต อ ของ เมาส และค ย บอร ดให แน น เมาส ค ย บอร ด ตรวจพอร ตอน กรม ว าม เคร องพล อตหร ออ ปกรณ อ นต อหร อไม ถ าม ใช ไขควง ข นสกร ให แน น ตรวจพอร ตขนาน เช นเด ยวก บพอร ตอน กรม การป อนข อม ล ด วยค ย บอร ด เป ดเคร องเข า โปรแกรม Microsoft Word แล วพ มพ ตามใบงานท ให คอมพ วเตอร ใบงานแผ นท 2 ( ฝ กพ มพ ) ตรวจด ไฟ แสดง สถานะใน การพ มพ ต วเลข ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 32 หน าท 4 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง การจ บและการ เคล อนท เมาส เมาส พร อมสายต อ วางน วช วางน วกลาง วางม อขวาลงบนต ว เมาส โดยให อ งม อส มผ สก บ ส นน นของเมาส วางน วช บนป ม เมาส ด านซ าย และน วกลาง บนป มเมาส ด านขวา อย ากดม อ แรง ล กกล ง ด านล างจะ เส ย กดน วโป ง การเป ด ป ด เคร องพ มพ สว ตซ เป ด-ป ด ใช น วโป งกดด านข าง ทางซ ายของเมาส ส วนน วนาง และน วก อย กดด านตรงข าม วางส นม อบนโต ะ เพ อร บน าหน กม อ และเป น จ ดหม นเพ อเคล อนเมาส ตรวจด ว าเส ยบ ปล กไฟเร ยบร อยแล วหร อย ง กดสว ตซ หน งคร ง เพ อเป ด และกดซ าอ กคร ง เพ อป ด เคร องพ มพ แบบ ห วเข ม หร อ DeskJet อย ากดแรง เพราะจะท า ให เกร ง ท า ให เคล อน เมาส ล าบาก เคล อนม อ ช า ๆ แต ต อเน อง ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 33 หน าท 5 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง วางกระดาษลงใน ถาด พร อมปร บต วก น กระดาษให ช ดกระดาษ กระดาษควร เร ยบ ม มไม งอ เคร องพ มพ เลเซอร สว ตซ เป ด ป ด อย ม มล าง ขวา เป นสว ตซ แบบโยกขวา เป ด ซ ายป ด เคร องพ มพ เลเซอร ถาดใส กระดาษ สว ตซ กระดาษจะใส ใน ถาดด านล างและป อน อ ตโนม ต การเป ด ป ด เคร องพล อต กดสว ตซ หน งคร ง เพ อเป ด และกดอ กคร งเพ อ ป ด เคร องพล อต ตรวจด ว า เส ยบปล กไฟ เร ยบร อยหร อ ย ง สว ตซ เป ด-ป ด ป ม Paper Hold เม อเป ดเคร องแล ว วางกระดาษท จะวาดลงบน ด านหน าของเคร อง ใช ม อร ด กระดาษให เร ยบ กดป ม Paper Hold ท อย บนส วนควบค มการ ท างาน ค าส ง ใบงาน หน วยท 1 หน าท 1 / 2 1. ตรวจสอบและแก ไข การต อสายของเคร องคอมพ วเตอร ก บอ ปกรณ ต าง ๆให สมบ รณ 2. ปร บม มจอภาพให พอเหมาะก บสายตา 3. ปร บความเข มความสว างจอภาพให พอด ก บสายตา 4. ปร บภาพให พอด ก บจอภาพ 5. จ บและเคล อนท เมาส เพ อเล อกเมน บนจอ 6. พ มพ งานตามใบส งงานแผ นท 2 7. เป ดเคร องพ มพ และใส กระดาษ 8. เป ดเคร องพล อตและใส กระดาษ ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าส งย อย 1. ตรวจสอบสายต อต าง ๆ ให เร ยบร อย 2. เป ดจอภาพเคร องคอมพ วเตอร 3. เป ด CPU 4. ปร บม มจอภาพให พอด ก บสายตา 5. ปร บแสงและความสว างจอ 6. ปร บการแสดงภาพให พอด ก บจอ 7. จ บเมาส แล วเคล อนต วช ไปเล อกโปรแกรม Word 8. พ มพ งานตามใบส งงานแผ นท 2 9. เป ดเคร องพ มพ แล วใส กระดาษให เร ยบร อย 10. ส งพ มพ งาน 11. เป ดเคร องพล อตและใส กระดาษ 1. ท าห วข อ1.3 และ1.4 แล วรอผลตรวจสอบ 2. รอผลตรวจสอบ 3. รอผลตรวจสอบ 4. รอผลตรวจสอบ 5. รอผลตรวจสอบ 34 ใบงาน หน วยท 1 หน าท 2 / 2 35 ค าส ง จงพ มพ ข อความต อไปน ลงในโปรแกรม Microsoft Word ให แล วเสร จ ภายใน 10 นาท. ช อ (ให พ มพ ช อ- นามสก ลของน กเร ยน) รห สประจ าต ว.(ใส รห สน กศ กษา ) การท างานบน DOS ค าส งเบ องต นม ด งน C : \ DIR / W = ด ว าม อะไรอย ในไดร ฟ C: บ าง C : \ CD xxxxx = เข าไปท างานในห องช อ xxxxx C : \ MD *** = สร างห องไว เก บข อม ลช อ *** C : \ RD *** = ลบห องช อ *** ออก ค าส งท ใช ในโปรแกรมท ว ๆ ไป ได แก start shell end exit quit รวมถ งการใช ป มค ย Function ต าง ๆ เช น F1 F2 F3 F4 เป นต น ข อส าค ญเม อพ มพ อะไรก ตามเวลา จะให เคร องคอมพ วเตอร ร บค าส งต องกดป ม ENTER เสมอ. เคร องม ออ ปกรณ ท ใช 1. เคร องคอมพ วเตอร 1 ช ด พร อมโปรแกรม Microsoft Word 2. เคร องพ มพ แบบห วเข มหร อ พ นหม ก 3. เคร องพล อต ว สด 1. กระดาษพ มพ 36 ใบประเม นผลรวม หน วยท 1 : อ ปกรณ ท ใช ในการเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร หน าท 1 / 2 งาน ฝ กการใช และตรวจสอบอ ปกรณ คอมพ วเตอร ว นท.. ช อ.. ผ ประเม น จ ดท ประเม น ข นปฏ บ ต งาน 1. การตรวจสอบและแก ไขการต อสาย 1.1 พอร ตต อสายไฟ 1.2 พอร ตต อ CPU และจอภาพ 1.3 พอร ตเมาส 1.4 พอร ตค ย บอร ด 1.5 พอร ตเคร องพ มพ 1.6 พอร ตเคร องพล อต 2. การปร บจอภาพ 2.1 การปร บม มจอภาพ 2.2 ความเข ม ความสว างจอภาพ 2.3 ความพอด ระหว างจอภาพก บภาพ 3. เมาส 3.1 การจ บเมาส 3.2 การเคล อนท เมาส 3.3 การใช น วกดป ม ซ าย ขวา 4. ความช านาญในการใช ค ย บอร ด 5. การตรวจสอบและใส กระดาษ เคร องพ มพ 6. การตรวจสอบและการใส กระดาษ เคร องพล อต ผลการประเม น ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ใบประเม นผลรวม หน วยท 1 จ ดท ประเม น ค ณภาพงาน 1. จ ดต อสาย 2. ระด บของจอภาพ 3. ความเข ม ความสว างของแสง 4. ขนาดและต าแหน งของภาพ 5. งานพ มพ (ตามใบงานท 2 ) เจตคต 1. ความปลอดภ ย 2. ความเป นระเบ ยบ 3. ความขย น 4. ความตรงต อเวลา 5. ความสะอาด ผลการประเม น ( คะแนน ) ด มาก 10-8 ด 7-5 พอใช 4-2 แก ไข หน าท 2 / 2 หมายเหต เร มงาน..น. เสร จงาน น. ใช เวลา ชม...นาท สร ป ผลการประเม น. * ไม ผ าน = ให ฝ กเพ มเต ม * แก ไข = ให ปฏ บ ต ใหม ใบทดสอบ หน วยท 1 หน าท 1 / 1 38 ช อ รห สน กศ กษา ช น / ป ว นท. จงตอบค าถามต อไปน 1. จงอธ บายว ธ การจ บเมาส ท ถ กต องมาให เข าใจ พอร ต อน กรมม เข ม..เข ม 3. พอร ตขนานม เข ม.... เข ม 4. ส ญล กษณ ใช ปร บ.. 5. ส ญล กษณ ใช ปร บ 6. เราปร บจอภาพ ก ม เงย หร อ ซ าย ขวา เพ อ จงอธ บายว ธ การใส กระดาษบนเคร องพล อตมาให เข าใจ...... เฉลยใบทดสอบ หน วยท 1 39 หน าท 1 / 1 ช อ รห สน กศ กษา ช น / ป ว นท. จงตอบค าถามต อไปน 1. จงอธ บายว ธ การจ บเมาส ท ถ กต องมาให เข าใจ. การจ บเมาส โดยเอาอ งม อวางลงบนส นน นของต วเมาส น วช วางบนป มด านซ ายของเมาส ส วนน วกลางวางบนป มด านขวา น วโป งกดด านซ ายของต วเมาส เบา ๆ ส วนน วนางและน วช ประคองไว ทางอ กด านหน งของต วเมาส. 2. พอร ต อน กรมม เข ม 9 หร อ 25..เข ม 3. พอร ตขนานม เข ม เข ม 4. ส ญล กษณ ใช ปร บ เล อนภาพ ข น - ลง 5. ส ญล กษณ ใช ปร บ ย อ หร อ ขยาย ภาพ ทางด านแนวนอน 6. เราปร บจอภาพ ก ม เงย หร อ ซ าย ขวา เพ อ..ให ได ม มมองท เหมาะสมก บระด บ สายตา จงอธ บายว ธ การใส กระดาษบนเคร องพล อตมาให เข าใจ เป ดสว ตซ เคร อง น ากระดาษท ต องการพล อตมาวางบนด านหน าของเคร องพล อต จ ดให ม มกระดาษตรงก บจ ดบนเคร องและขนานก บขอบของเคร องจากน นใช ม อร ดกระดาษ ให เร ยบสน ท แล วจ งกดป ม Paper Hold..
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks