ค ม อโปรแกรมสอบพ มพ การใช งานโปรแกรมสอบพ มพ ส มผ ส 1. กดป มเร มเพ อเร มสอบ - PDF

Description
ค ม อโปรแกรมสอบพ มพ การใช งานโปรแกรมสอบพ มพ ส มผ ส 1. กดป มเร มเพ อเร มสอบ 2. กรอกข อม ลส วนต ว a. รห สข อสอบ (ผ สอน/ค มสอบเป นผ กาหนด) b. รห สน กเร ยนเด ยวก นก บเร ยนพ มพ c. รห สผ านเด ยวก นก บเร ยนพ

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 13 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อโปรแกรมสอบพ มพ การใช งานโปรแกรมสอบพ มพ ส มผ ส 1. กดป มเร มเพ อเร มสอบ 2. กรอกข อม ลส วนต ว a. รห สข อสอบ (ผ สอน/ค มสอบเป นผ กาหนด) b. รห สน กเร ยนเด ยวก นก บเร ยนพ มพ c. รห สผ านเด ยวก นก บเร ยนพ มพ d. ว นท ใช ร ปแบบ dd/mm/25xx e. โรงเร ยนกรอกอะไรก ได เน องจากใช เป นโปรแกรมแข งข นท กษะฯ 3. อ านคาอธ บายข อสอบ a. เช คช อนามสก ล และรห สน กเร ยนให ถ กต อง b. เช คช อข อสอบให ถ กต อง c. คาอธ บายข อสอบน ให น กเร ยนอ าน ผ ออกข อสอบสามารถกาหนดได เอง ควรระบ เวลา ภาษา การค ดคานวณคาส ทธ ท ถ กต อง d. กรรมให ส ญญาณกดป ม F5 เพ อเร มสอบ e. หน าเร มสอบ ให น กเร ยนเตร ยมพร อม เม อพร อมแล ว กดป ม F5 f. เม อน กเร ยนร มพ มพ ป มใดๆ โปรแกรมจะเร มจ บเวลา เม อเวลาหมดโปรแกรมจะต ดออกไป หน าสร ปผล ส วนใหญ น ยมออกข อสอบให ยาวกว าเวลาท กาหนด เพ อให ท กคนใช เวลาเท าๆ ก น ไม เสร จก อนแล วออกมารบกวนก น โปรแกรมสร างข อสอบ หน าหล กโปรแกรมสร างข อสอบ โปรแกรมสร างข อสอบเป นโปรแกรมท ออกแบบมาเพ อใช งานสอบโดยเฉพาะ ทาให ผ สอนสามารถสร างโจทย ได เองโดยท น กเร ยนจะไม เคยเห นโจทย น นมาก อน หร อในขณะเด ยวก นก สามารถนาโจทย ท ม ในแบบฝ กห ด หร อทดสอบในโปรแกรมเร ยนพ มพ มาใช สอบ(ย อย) ก ได เช นก น ส วนประก อบหล กๆ ม อย 3 ส วนค อ 1. เตร ยมสนามสอบ สาหร บสร างและแก ไขข อสอบ ม ต นแบบจากโปรแกรมจากโปรแกรมเร ยนพ มพ ไว ใช ได ด วย 2. สร ปผลสอบ สาหร บสร ปข อม ล และ export ออกเป นไฟล.csv 3. พ มพ เอกสาร สาหร บจ ดพ มพ ข อม ลผลสอบออกมา การสร างข อสอบใหม ท งหมดด วยโปรแกรมสร างข อสอบ 1. เล อก เตร ยมสนามสอบ 2. เล อก สร างคาอธ บายและแบบทดสอบเองท งหมด 3. คล กต อไป ในหน าอธ บายการสร างโจทย เพ อไปส หน าถ ดไป 4. ใส ช อข อสอบลงในช องว าง ท งน ควรใส ช อเพ อให สามารถแยกแยะข อสอบได ประกอบด วยข อม ลต างๆ เช น ข อสอบภาษาไทย หร อ อ งกฤษ ป การศ กษา ภาคการศ กษา สอบย อย สอบกลางภาคหร อปลายภาค และคร งท เท าไหร เสร จแล วคล กป ม ต อไป 5. ให สร างคาอธ บายข อสอบ โดยสามารถเล อกใช ไฟล ต วอย างท ม อย แล ว โดยบร ษ ทฯ ได เตร ยมต วอย าง คาอธ บายท ใช ในการแข งอย ใน \Pimserver\sample\ ซ งเป นไฟล.txt หากเป นข อสอบภาษาไทยใช คาอธ บายข อสอบ.txt ส วนข อสอบภาษาอ งกฤษ ให ใช คาอธ บายข อสอบeng.txt เม อแก ไขเสร จแล ว สามารถเล อก ส งออก เพ อจ ดเก บไว ใช อ กในอนาคต จากน นกดป ต อไป หมายเหต **** ผ สอนต องไม ล มปร บเวลาในการสอบให ตรงก บท ได ออกแบบไว 6. ต งเวลาท ใช ในการสอบ สามารถต งได เป นหน วยเล กส ดค อว นาท โปรแกรมจะเร มจ บเวลาต งแต กดพ มพ แป นแรก และเม อเวลาหมดจะต ดออกไปย งหน าสร ปคะแนน ผ สอนควรออกโจทย ให ยาวกว าเวลาท ใช ในการ สอบ เพ อให ท กคนออกจากห องสอบพร อมก น จากน นกดป ม ต อไป 7. สร างข อสอบ สามารถทาได หลายว ธ a. โดยการพ มพ ลงไปในช องว าง b. copy/paste ลงในช องว าง c. save เป น.txt จากบทความอ เลคทรอน กส แล วเล อก อ านข อความจากแฟ ม จากน นมาจ ดบรรท ดอ กคร งโดยให ไม เก น 40 ช องไฟต อ 1 บรรท ด สามารถกดด ต วอย างได โดยกดป ม แสดงต วอย างข อสอบ เม อสร างเสร จแล วให กดป ม ต อไป 8. จ ดเก บข อสอบในแฟ มท ต องการโดยเล อก เล อกไฟล แล วต งช อไฟล โปรแกรมจะจ ดเก บเป นไฟล.tst การแก ไขข อสอบ 1. จากหน าหล กให เล อก เตร ยมสนามสอบ 2. เล อก สร างคาอธ บายและแบบทดสอบจากไฟล ท ม อย แล ว 3. เล อก อ านจากแฟ ม 4. เล อกไฟล ท ต องการแก ไข การใช ต นแบบหร อ Template 1. จากหน าหล กให เล อก เตร ยมสนามสอบ 2. เล อก สร างคาอธ บายและแบบทดสอบจากไฟล ท ม อย แล ว 3. เล อก เล อกจากต นแบบ 4. เล อกต นแบบท ต องการ แล วกด เล อกจากต นแบบ การสร างรห สข อสอบ ในการสอบน นผ สอบจาเป นจะต องได ร บรห สข อสอบจ งจะสามารถทาการสอบได รห สข อสอบน ผ จ ดการการ สอบจะเป นผ สร างบนโปรแกรม Pimserver ท งน เพ อให น กเร ยนสามารถเล อกข อสอบได อย างถ กต อง อ กท ง สามารถแยกท จ ดเก บผลสอบออกจากข อสอบได อ กด วย ในการสร างรห สข อสอบให ทาด งน 1. เป ดโปรแกรม Pimserver 2. เล อกป ม Test Profile Setting 3. รห สข อสอบ เม อ pop-up ข นมาแล วให กรอกรห สข อสอบท ต องการในช องว าง รห สข อสอบไม ควร จะสร างให ง ายเก นไป หร อเดาได เพ อป องก นม ให น กเร ยนทาข อสอบก อน 4. คาอธ บายข อสอบ จากน นกรอกคาอธ บายหร อช อข อสอบเพ อให ผ สอบเองส งเกตและจาได ได ในตาราง Test Profile 5. แฟ มผลการสอบ ให เล อกแฟ มท ต องการจ ดเก บผลการสอบ ให ต งช อพร อมพ มพ นามสก ลไฟล เป น.log (พ มพ.log ตามหล งช อด วย เพราะโปรแกรมไม ต งนามสก ลให ) 6. แฟ มข อสอบ เล อกไฟล ข อสอบ.tst จาก แฟ มท ได จ ดเก บไว 7. กด ป ม บ นท ก เพ อสร างรห สข อสอบลงในตาราง การลบรห สข อสอบ ควรลบรห สข อสอบออกท กคร งหล งสอบเพ อป องก นน กเร ยนเข าไปทาข อสอบอ กหล งจากช วโมงสอบ ผ สอน สามารถลบรห สข อสอบออกได โดย 1. ให เล อกรห สข อสอบท ต องการในตาราง 2. กดป ม ลบ การสร ปผลสอบ เม อน กเร ยนสอบเสร จแล ว การสร ปผลสอบจากโปรแกรมสอบพ มพ ส มผ ส ให ทาด งน 1. เป ดโปรแกรม สร างข อสอบ 2. เล อก สร ปผลสอบ 3. เล อก อ านผลสอบจากแฟ ม (อ านผลสอบจากแผ นใช ไม ได ในระบบ server) 4. เล อก เล อกแฟ ม แล วเล อกไฟล.log ท ต องการอ าน แล วเล อก ต อไป 5. โปรแกรมจะอ านผลการสอบ เม ออ านเสร จแล ว เล อก ต อไป 6. ให เป ดด ผลการสอบโดยเล อกป ม ด ผลการสอบ เม อด ผลสอบเสร จแล วให เล อก เคร องหมายล กศรช ซ ายเพ อ กล บไปย งหน าก อน การ Export ผลสอบเพ อใช ใน Excel 1. เล อก จ ดเก บผลการสอบลงแฟ ม จะทาให ผ สอนสามารถจ ดเก บลงในแฟ มอ น เปล ยนช อ หร อ Export เป นไฟล.csv เพ อนาไปใช ใน Excel ได 2. ให เล อกแฟ มท ต องการแล ว พ มพ ช อไฟล ตามนามสก ล.csv แล ว โปรแกรมจะจ ดเก บไฟล ด งกล าวเป น.csv (โปรแกรมไม เต มนามสก ล.csv ให ผ ใช จะต องพ มพ เอง) การพ มพ เอกสาร การพ มพ ต วอย างข อสอบ ผ สอนสามารพ มพ ต วอย างข อสอบออกมาได โดย 1. เป ดโปรแกรม สร างข อสอบ 2. เล อก พ มพ เอกสาร 3. เล อก พ มพ แบบทดสอบ 4. เล อกไฟล ท ต องการ แล วกด ต อไป 5. Pop-up การ print จะปรากฏ เล อก printer ท ต องการและปร บค าต างๆ ตามปรกต แล วกด OK เพ อส งพ มพ การพ มพ ผลสอบท งหมด ผ สอนสามารพ มพ ผลสอบของน กเร ยนท งหมดท อย ในไฟล.log ออกมาเป นรายงานสาเร จร ปโดย 1. เป ดโปรแกรม สร างข อสอบ 2. เล อก พ มพ เอกสาร 3. เล อก พ มพ ผลการสอบท งหมด 4. เล อกไฟล ผลสอบ โดยการกด เล อกไฟล เล อกไฟล.log แล วกด ต อไป 5. โปรแกรมจะให เล อกการเร ยงข อม ล กดเล อกแบบท ต องการ 6. โปรแกรมจะแสดงผลสอบท งหมด แล วกดป มร ป printer ด านล างเพ อส งพ มพ 7. Pop-up การ print แบบมาตรฐานจะปรากฏ เล อก printer ท ต องการและปร บค าต างๆ ตามปรกต แล วกด OK เพ อส งพ มพ การพ มพ ผลสอบรายบ คคล ผ สอนสามารพ มพ ผลสอบของน กเร ยนท อย ในไฟล.log เป นรายบ คคลออกมาเป นรายงานสาเร จร ปโดย 1. เป ดโปรแกรม สร างข อสอบ 2. เล อก พ มพ เอกสาร 3. เล อก พ มพ ผลการสอบรายบ คคล 4. เล อกไฟล ผลสอบ โดยการกด เล อกไฟล เล อกไฟล.log แล วกด ต อไป 5. โปรแกรมจะให เล อกการเร ยงข อม ล กดเล อกแบบท ต องการ 6. โปรแกรมจะแสดงผลสอบท งหมด 7. ให เล อกรายช อท ต องการ แล วกดป มล กศรช ขวา ด านล าง 8. Pop-up การ print จะปรากฏ เล อก printer ท ต องการและปร บค าต างๆ ตามปรกต แล วกด OK เพ อส งพ มพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks