ห วข อการอบรม/ส มมนา ร นท 1 ม นาคม PDF

Description
จ ดอบรมหล กส ตร กลย ทธ เลขาฯ ม อขวาผ บร หาร ส าหร บสมาช กสมาคมฯ และบ คคลท วไป ท ม ความ ม งม นจะพ ฒนาตนเองข นส ความเป นเลขาน การม อ อาช พ เร ยนร บทบาทของตนเอง เสร มท กษะ เป ยม ด วยบ คล กภาพและมารยาททางส

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 38 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
จ ดอบรมหล กส ตร กลย ทธ เลขาฯ ม อขวาผ บร หาร ส าหร บสมาช กสมาคมฯ และบ คคลท วไป ท ม ความ ม งม นจะพ ฒนาตนเองข นส ความเป นเลขาน การม อ อาช พ เร ยนร บทบาทของตนเอง เสร มท กษะ เป ยม ด วยบ คล กภาพและมารยาททางส งคม พร งพร อมด วย เทคน คการก าวส เส นทางความเป นน กบร หารท มาก ด วยความสามารถ อ กท งศ กษาถ งการใช ระบบการ จ ดการเช งกลย ทธ อ นม ประส ทธ ภาพเย ยม ปร บต ว ให ท างานอย างชาญฉลาด ร จ กใช จ ตว ทยาในการ บร หารงาน บร หารคน บร หารเวลาและม มน ษย ส มพ นธ ด เพ อสามารถปร บต วให ท างานร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข เทคน คต าง ๆ น เร ยนร ได จากท านว ทยากร ผ ทรงค ณว ฒ และม ประสบการณ หลากหลาย ร นท 1 ม นาคม 2558 ผ สนใจสม ครเข าร วมอบรม/ส มมนา ร นท 1/2558 ได ท สมาคมเลขาน การสตร และน กบร หารจ ดการ แห งประเทศไทย ห วข อการอบรม/ส มมนา เลขาน การม ออาช พ ผ ช วยท ผ บร หารอยากได ท างานอย างไรให ถ กใจนาย เพ มประส ทธ ภาพงานประจ า: งานประช ม งานเอกสาร ฯ บร หารเวลาให เก ดประโยชน ส งส ด พ ฒนาตนเองเพ อความก าวหน า ประสานงานอย างม ประส ทธ ผล เสร มสร างบ คล กเลขาน การ ท าอย างไรให ก าวหน าในอาช พ แก ไขป ญหาอย างสร างสรรค การเพ มผลผล ตการปฏ บ ต งานและการบร หารเวลา ท กษะการมอบหมายงานและกระจายงาน ท กษะการจ ดการองค กร ประส ทธ ภาพก บองค กร การบร หารโครงการ การบร หารความเคร ยด การสร างความสมด ลการงานและช ว ต การเข ยนจดหมายและบ นท กเช งธ รก จอย างม ประส ทธ ผล การจ บประเด นส าค ญเพ อเข ยนย อความหร อสร ปความ การเข ยนรายงานการประช ม แบบฝ กห ด ตามด วยการว พากษ ว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ พน ตตา อร ยะว ชา อรรจน ส หะอ าไพ ส ธาส น เกร ยงศ กด พ ช ต ค ณสมบ ต ผ เข าร วมอบรมส มมนา เลขาน การ เลขาน การบร หาร ผ ช วยผ บร หาร ห วหน างานท เก ยวข อง ห วหน าแผนกธ รการ/ส าน กงาน ผ ร กการพ ฒนาตนเอง ผ ต องการสร างม ลค าเพ ม เสร มท กษะความเป นผ ร กงานบร การ รายละเอ ยดการอบรมส มมนา ว นอบรม เสาร ท 14, 21 และ 28 ม นาคม 2558 เวลา น. (ลงทะเบ ยนเวลา น.) สถานท ห องสาทร โรงแรมด ส ตธาน กร งเทพฯ ถนนพระราม 4 กร งเทพฯ ค าส มมนา ท านละ 11,000 บาท + VAT 7% (770 บาท) = 11,770 บาท ก าหนดการส มมนาหล กส ตร กลย ทธ เลขาฯ ม อขวาผ บร หาร ร นท 1/2558 ว นเสาร ท 14 ม นาคม น. พ ธ เป ด น. เลขาน การม ออาช พ ผ ช วยท ผ บร หารอยากได ท างานอย างไรให ถ กใจนาย เพ มประส ทธ ภาพงานประจ า: งานประช ม งานเอกสาร ฯ บร หารเวลาให เก ดประโยชน ส งส ด น. พ ฒนาตนเองเพ อความก าวหน า ประสานงานอย างม ประส ทธ ผล เสร มสร างบ คล กเลขาน การ ท าอย างไรให ก าวหน าในอาช พ แก ไขป ญหาอย างสร างสรรค ว นเสาร ท 21 ม นาคม น. Productivity in job การเพ มผลผล ตการปฏ บ ต งานและการบร หารเวลา ท กษะการมอบหมายงานและกระจายงาน ท กษะการจ ดการองค กร ประส ทธ ภาพก บองค กร น. Skill for Administrative การบร หารโครงการ การบร หารความเคร ยด การสร างความสมด ลการงานและช ว ต ว นเสาร ท 28 ม นาคม น. การเข ยนจดหมายและบ นท กเช งธ รก จอย างม ประส ทธ ผล ข อผ ดพลาดท เก ดข นบ อยในการเข ยนภาษาไทยเช งธ รก จ ว ธ การเข ยนให เก ดประส ทธ ผลส งส ด หล กการเข ยนจดหมายและบ นท ก น. การจ บประเด นส าค ญเพ อเข ยนย อความหร อสร ปความ หล กการจ บประเด นส าค ญจากการอ านหร อการฟ ง ว ธ การเข ยนย อความและสร ปความ การเข ยนรายงานการประช ม แบบฝ กห ด ตามด วยการว พากษ น. พ ธ มอบว ฒ บ ตร หมายเหต อาหารว าง+ชา/กาแฟ เวลา น. และ เวลา น. อาหารกลางว น เวลา น. ว ตถ ประสงค และส งท ผ เข าอบรม/ส มมนาจะได ร บ เพ อให ผ เข าอบรมม ความเข าใจเก ยวก บบทบาทของเลขาน การภายใต สภาวะแวดล อมท เปล ยนไป ยกระด บว ชาช พเลขาน การในฐานะผ ช วยผ บร หารเข าส มาตรฐานสากล เพ มพ นความร ความสามารถของเลขาน การให เป นท ยอมร บ ฝ กท กษะและความเช อม น เพ อเพ มความสามารถด านการแก ป ญหาในการปฏ บ ต งานจร ง เพ อพ ฒนาค ณภาพและปร บปร งประส ทธ ภาพในการท างาน เสร มสร างม ลค าเพ มให แก ตนเอง เพ อพบปะแลกเปล ยนความค ดเห นซ งก นและก นในหม คณะว ชาช พเลขาน การ พร อมร บว ฒ บ ตรเม อส าเร จหล กส ตร สอบถามรายละเอ ยดและสม ครได ท ค ณนวร ตน สมพงษ - ผ จ ดการสมาคมฯ โทรศ พท , , โทรสาร อ เมล สม ครและช าระค าอบรมโดย กรอกรายละเอ ยดในใบสม ครให ครบถ วน ส งทางโทรสารไปท หมายเลข โอนเง นเข าบ ญช ออมทร พย ช อบ ญช สมาคมเลขาน การสตร และน กบร หารจ ดการแห งประเทศ ไทย ธนาคารไทยพาณ ชย สาขาสามเสน เลขท บ ญช แล วส งส าเนาหล กฐาน การโอนเง นพร อมใบสม ครทางโทรสาร หร อสม ครด วยตนเอง พร อมช าระค าสม ครเป นเง นสด หร อเช คส งจ าย สมาคมเลขาน การสตร และน กบร หาร จ ดการแห งประเทศไทย ต ดต อท ส าน กงานของสมาคมฯ ช น 2 อาคารบ านพระกร ณาน วาสน เลขท 6/2 ถนนพ ช ย เขตด ส ต กร งเทพฯ สมาคมฯ เส ยภาษ ตามมาตรา 40 (8) ผ จ ายเง นค าส มมนาจ งไม ต องห กภาษ ณ ท จ าย ตามข อ 8 (2) แห ง ทป. 4/2528 และสามารถน าค าใช จ ายในการฝ กอบรมไปลดหย อนภาษ เง นได น ต บ คคลได 200% ตามพระราชกฤษฏ กาท 437 ในกรณ ท ท านส ารองท น งไว แล ว แต ไม สามารถเข าร วมการส มมนาไดเน องจากเหต จ าเป น กร ณาแจ งก อน ว นส มมนาอย างน อย 5 ว น หากไม แจ งตามก าหนด ท านจะต องช าระค าธรรมเน ยมเอกสารและค าด าเน นการ เป นเง นจ านวน 30% ของอ ตราค าลงทะเบ ยน ใบสม ครอบรมหล กส ตร กลย ทธ เลขาฯ ม อขวาผ บร หาร (Business Strategies for Professional Secretary) ร นท 1/2558 ว นเสาร ท 14, 21 และ 28 ม นาคม 2558 ณ ห องสาทร โรงแรมด ส ตธาน กร งเทพฯ ถนนพระราม 4 กร งเทพฯ ช อ (ภาษาไทย)... ช อ (ภาษาอ งกฤษ)... ต าแหน งงาน... สถานท ท างาน... ท ต งส าน กงาน ท อย ท ต ดต อได สะดวก (ถ าต างจากท อย ของท ท างาน) โทรศ พท... ม อถ อ... โทรสาร... อ เมล... ประสบการณ ด านเลขาน การ... ป อาย... ป ช าระค าอบรม... บาท โดย โอนเง นเข าบ ญช ออมทร พย ธนาคารไทยพาณ ชย สาขาสามเสน เลขท ช อบ ญช สมาคมเลขาน การสตร และน กบร หารจ ดการฯ (ได ส งส าเนาหล กฐานการโอนเง นมาด วยแล ว) เง นสด เช ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks