1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА. ШАПРАН Юрій Петрович - PDF

Description
1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ШАПРАН Юрій Петрович УДК :57 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 21 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ШАПРАН Юрій Петрович УДК :57 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ 2014 Дисертацією є рукопис. 2 Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор ВОВК Людмила Петрівна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор БІДА Олена Анатоліївна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти; доктор педагогічних наук, професор БРАСЛАВСЬКА Оксана Володимирівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри географії та методики її навчання; доктор педагогічних наук, професор, ОНІПКО Валентина Володимирівна, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, завідувач кафедри ботаніки та методики навчання біології. Захист відбудеться 24 червня 2014 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ 30, вул. Пирогова, 9, 2-й поверх, зала засідань. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ 30, вул. Пирогова, 9. Автореферат розіслано 23 травня 2014 року Учений секретар спеціалізованої вченої ради: В. Д. Сиротюк ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Інтеграція України в європейський та світовий освітні простори ставить перед педагогічною наукою і системою освіти завдання пошуку ефективних підходів до якісної перебудови професійної підготовки майбутніх фахівців. Відомі міжнародні організації, що функціонують у сфері освіти, останнім часом інтенсивно досліджують проблеми, які пов язані з упровадженням компетентнісного підходу в процес професійної підготовки вчителів. Серед них найбільш вагомі напрацювання мають ЮНЕСКО, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів та ін. Ідея формування професійної компетентності вчителя звучить як пріоритетна через зміст державних законодавчих документів. Закон України Про вищу освіту, Стратегія розвитку національної системи освіти, Національна рамка кваліфікацій висувають принципово нові вимоги до професійної підготовки у вищій школі. Компетентнісна парадигма навчання спрямована на активну пізнавальну діяльність студентів, перехід від процесуальної до результативної ознак навчання, інтегроване засвоєння знань та урізноманітнення способів практичної діяльності (шляхом опанування відповідними компетенціями). Завдяки оволодінню компетенціями майбутній фахівець успішно реалізує себе в різних галузях професійної діяльності, набуває соціальної самостійності, стає мобільним та кваліфікованим. У контексті профілів підготовки вагоме значення надається майбутньому вчителю біології. Саме його професійна діяльність забезпечує учнів предметними знаннями розв язання проблем життєдіяльності, формування природничо-наукової картини світу та екологічно доцільної поведінки в природі, раціонального використання природних ресурсів, організації здорового способу життя, опанування гігієнічною грамотністю тощо. Науково-теоретичне опрацювання публікацій вітчизняних і зарубіжних учених засвідчує активну розробку таких аспектів проблеми дослідження: професійна компетентність як компонент професіоналізму (В. Адольф, О. Дубасенюк, І. Зязюн, А. Маркова, О. Пєхота, А. Рацул, О. Реан, K. Bridis, H. Schaeper та ін.); розробка національної рамки кваліфікацій (Т. Десятов, В. Луговий, С. Сисоєва, Ю. Сухарніков та ін.); визначення сутнісних ознак та структури професійної компетентності (В. Краєвський, В. Луговий, В. Сидоренко, О. Слюсаренко, А. Хуторський та ін.); виокремлення базових ключових компетенцій (Е. Зеєр, І. Зимня, В. Петрук, А. Субєтто, Н. Тализіна, W. Hutmacher, E. Short та ін.); з ясування психологічних аспектів формування професійної компетентності (І. Бех, А. Маркова, Л. Мітіна, Ю. Швалб та ін.); розробка компетентнісної моделі підготовки фахівців (В. Болотов, В. Ввєденський, В. Сєріков, П. Станкевич та ін.); діагностика професійної компетентності (О. Кофанова, Р. Матюшова, Т. Савичева, Н. Чистякова, О. Штепа та ін.). Проблема формування професійної компетентності і предметних компетенцій учителів природничо-математичних дисциплін розглядається в працях Ю. Гавронської, С. Іванової, В. Коломіна, Н. Новикової, 3 4 В. Моторіної, Т. Горзій, В. Оніпко, М. Рогозіної, C. Совгіри, І. Сотніченко, С. Стрижак, О. Тімець, Н. Шакун та ін. Окремі аспекти методичної підготовки вчителів біології висвітлюються у дослідженнях Л. Булавинцевої, М. Верзиліна, О. Мітіної, Л. Орлової, підготовки до роботи з обдарованими дітьми у О. Біди, Л. Прокопенко, К. Ліневич, формування екологічної компетентності у Т. Носової, Л. Титаренко, інформаційної у І. Дикарьової, М. Сидорович та ін. Своєчасність і доцільність дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів біології зумовлена необхідністю розв язання певних протиріч, а саме між: замовленням суспільства на компетентного фахівця з природничих дисциплін та недостатніми можливостями вітчизняної освітньої системи підготовки; існуючою уніфікованою системою підготовки майбутніх учителів біології та необхідністю впровадження інновацій у навчально-виховний процес вищої школи; усвідомленням студентами необхідності й значущості розвитку професійної компетентності та недостатнім досвідом і рівнем її сформованості; традиційним змістом біологічної освіти та стрімким розвитком біологічної науки; необхідністю самовдосконалення та розвитку професійних знань, умінь і навичок учителів біології в умовах швидкоплинного освітнього середовища та їх неспроможністю адаптуватися до цих умов. Усунення зазначених суперечностей вимагає переусвідомлення концептуально-методологічних підходів до підготовки сучасного вчителя біології, формування його професійної компетентності. З огляду на виявлені протиріччя і науково-практичні потреби у їх розв язанні, а також ураховуючи актуальність вищеозначеної проблеми, її недостатню розробку у теорії та практиці професійної освіти було обрано тему докторської дисертації: Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів біології. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснювалося у контексті наукового напряму Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Зміст, форми, методи підготовки вчителів кафедри теорії та історії педагогіки і є складовою наукової теми ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах університетських регіональних комплексів (державний реєстраційний номер 0112U001111). Тема дисертації затверджена вченою радою ДВНЗ Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (протокол 7 від 24 березня 2011 року) та погоджена у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол 6 від 14 червня 2011 року). Мета дослідження обґрунтувати теоретичні засади, розробити та апробувати концептуальну модель, навчально-методичний і технологічний 5 супровід формування професійної компетентності майбутніх учителів біології. Задачі дослідження: 1. Дослідити і науково обґрунтувати теоретико-методологічні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів біології, проаналізувати особливості впровадження компетентнісного підходу та ґенезу проблеми на різних етапах розвитку освіти. 2. Розкрити сутність та структуру професійної компетентності майбутніх учителів біології. 3. З ясувати особливості розвитку та тенденції модернізації вищої біологічної освіти в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя. 4. Визначити критерії та рівні професійної компетентності майбутніх учителів біології. 5. Обґрунтувати загальну концепцію, розробити та апробувати модель формування професійної компетентності майбутніх учителів біології. 6. Експериментально перевірити ефективність комплексної розвивальної програми та педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів біології в умовах інноваційного освітнього середовища. 7. Розробити навчально-методичний і технологічний супровід формування професійної компетентності майбутніх учителів біології. Об єкт дослідження професійна підготовка майбутніх учителів біології. Предмет дослідження теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів біології у вищих педагогічних навчальних закладах. Концепція дослідження. Принципові положення нашого дослідження випливають із сучасних теорій організації професійної підготовки майбутніх учителів та базуються на комплексному використанні наукових підходів щодо її оптимізації, технологізації та інноватизації. Розглядаючи ці твердження як концептуальні, можна стверджувати, що дослідження ґрунтується на виявленні феноменології професійної освіти та її педагогічних можливостей у процесі підготовки учителів біології, розробці концептуальної моделі та комплексної розвивальної програми формування професійної компетентності, з ясуванні єдності складових професійної компетентності та інноваційного освітнього середовища. Встановлено, що середовище обумовлює розвиток індивіда через його діяльність. Не всі особливості організації навчально-виховного процесу вищої школи, що детермінують результати освіти і виховання, є дійсно середовищем розвитку майбутнього фахівця. Впливають на цей процес лише ті умови, з якими студент вступає в дієвий зв язок. Отже, професійна підготовка вчителя біології обумовлює етапність та варіативність опанування ним інтегрованих знань із психолого-педагогічних і природничих дисциплін у різних видах освітнього середовища: природного, навчального, виховного, інформаційного, розвивального, здоров язберігаючого, рефлексивного, творчого тощо. Практична реалізація навчально-методичного і технологічного забезпечення професійної підготовки майбутнього вчителя-біолога безпосередньо пов язана з формуванням умінь, навичок і особистісно професійних якостей. Методична підготовка майбутніх учителів біології 6 7 спрямовує їх до використання новітніх технологій, форм та методів навчання. Інтегроване поєднання знань, здібностей і установок із високою мірою саморегуляції та саморефлексії призводить до формування професійної компетентності і є оптимальним для здійснення трудової діяльності в сучасному професійн
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks