1 music lm u2

Description
1. 1 Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Unit 2 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas 1 Music, Art, Physical Education and Health Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay…

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 50 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 1 Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Unit 2 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas 1 Music, Art, Physical Education and Health Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 • 2. 2 Music, Art, Physical Education, and Health- Unang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral Unang Edisyon, 2013 ISBN: ____________ Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz Inilimbag sa Pilipinas ng _______________________________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 2nd Floor Dorm G, Philsports Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 o 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral MUSIC Consultant at Editor: Mauricia D. Borromeo Manunulat: Cielito Margo Mirandilla ART Consultant at Editor: Alice Pañares, MA Manunulat: Anna Victoria C. San Diego Mga Tagasuri: Ma. Blesseda A. Cahapay (Music), MInda Blanca Limbo, Lourdes Z. Hinampas (Music at Art) Mga Tagasalin: Agnes G. Rolle, Nida C. Santos, Flora R. Matic, Minerva C. David, Elvira E. Seguerra, Ma. Rita T. Belen, Grace U. Salvatus Mga Gumuhit ng Larawan: Deo R. Moreno (Music) at Zeena P. Garcia (Art) Mga Naglayout: John Rey T. Roco, Allan R. Thomas, Maria Leonor M. Barraquias, Ma. Theresa M. Castro PHYSICAL EDUCATION Consultant: Larry A. Gabao, PhD. Manunulat: Salve A. Favila, PhD. HEALTH Consultant: Evelina M. Vicencio, PhD. Mga Manunulat: Josefina Q. Era, Teodora D. Conde, Flormay O. Manalo, Rhodora Ll. Formento, Mark Kenneth S. Camiling, at Lualhati F. Callo Mga Editor: Mila Arias, Bernadette Y. Santos, Cynthia L. Diaz, Josefina A Tuazon, at Evelina M. Vicencio Mga Tagasuri: Nerisa Beltran (Health), Jenny J. Bendal (PE), Minda Blanca Limbo, Lourdes Z. Hinampas Mga Tagasalin: Agnes G. Rolle, Nida C. Santos, Flora R. Matic, Minerva C. David, Elvira E. Seguerra, Ma. Rita T. Belen, Grace U. Salvatus Mga Gumuhit ng Larawan: Deo R. Moreno, Amphy B. Ampong (PE), Jayson R. Gaduena, Erich D. Garcia, Jayson Villena, at Mercedita S. Garcia (Health) Mga Naglayout: Anthony Gil Q. Versoza (Health), Allan R. Thomas, Maria Leonor M. Barraquias (PE), Ma. Theresa M. Castro Encoder: Earl John V. Lee
 • 3. 3 TALAAN NG MGA NILALAMAN MUSIKA YUNIT 2: Modyul 5 …………………………....................................... 23 Gawain 1: Tayo Nang Maghanap! ……...........… 25 Gawain 2: Paggawa ng Mahaba at Maikling Tunog .…………………………………………… 26 Gawain 3 ..……………………………………………. 27 Modyul 6 …………..………………….………………….…. 29 Gawain 1: Damhin ang Kumpas ……………….… 31 Gawain 2: Pagguhit ng Kumpas ..……….……..... 31 Gawain 3: Mga Kumpas na Walang Tunog ….... 32 Gawain 4: Hamon sa Kumpas na Walang Tunog ……………………………………………. 33 Modyul 7 ………………………………………………...…… 34 Gawain 1: Patalbugin ang Bola ..…….………….. 37 Gawain 2: Pagbilang ng Sukat …..…………....… 39 Gawain 3: Pagguhit ng Bar Lines …………..……. 40 Gawain 4: Hulaan ang Sukat ………………....... 41 Modyul 8 …………………………………………..…………. 44 Unang Araw …..………………………..…………..… 45 Ikalawang Araw ………………………..….............. 47 Pagtataya 1 .……………………………….……….... 48 Pagtataya sa Sarili para sa Ikalawang Kuwarter 49
 • 4. 4 Musika 1 - Modyul 5 YUNIT 2 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikalimang Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-4 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng ritmo o rhythm. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag- unawa sa tunog, katahimikan at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid, at pagtugon sa mga gawain. V. Batayan ng Pagkatuto/ Layunin Ang mag-aaral ay inaasahang:  naiuugnay ang mga larawan sa tunog at katahimikan sa loob ng hulwarang panritmo.  nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit at nakapagpapatugtog ng mga
 • 5. 5 instrumentong pangmusika bilang tugon sa tunog na may tamang ritmo.  nakalilikha ng madaling hulwarang ostinato nang dalawahan, tatluhan at apatang pangkat sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan.  nakapaglalaro ng mga kagamitang pansilid upang makalikha ng mga simpleng himig na paulit-ulit o hulwarang ostinato. VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO o RHYTHM – pagsasama ng tunog at katahimikan na nasa tiyempo. VII. Mga Mapagkukunan a. “Tulog Na” - Oyayi ni Cielito Margo E. Mirandilla b. “ Duyan” (See-Saw) - Tugma c. “Tren” ( Engine, Engine No. 9) - Tugma VIII. Mga Gawain Nakapagduyan ka na ba? Paano ito gumagalaw? Gayahin. Awitin ang “Duyan”. “Duyan” (See-Saw) (Isinalin sa Filipino ni: Ms. Dulce de Vera) Duyan, umimbay pataas at pababa (2x)
 • 6. 6 May mahaba at maikling tunog ng musika. Muli nating awitin ang Duyan. Pakinggan kung aling bahagi ng awit ang may mahaba at maikling tunog. Panuto: Kopyahin ang awit sa sagutang papel. Hanapin ang salitang may mahaba at maikling tunog sa awiting “Duyan”. Bilugan ang salitang inawit nang mahaba. Ikahon ang salitang inawit nang maikli. Sundan ang halimbawa: See - saw up and down, In the sky and on the ground. Du- yan u- mim- bay Pa -ta -as at pa - ba -ba. Gawain 1: Tayo Nang Maghanap!
 • 7. 7 Panuto: Makikita sa kahon ang mahaba at maikling guhit. Ito ang naglalarawan sa mahaba at maikling tunog ng unang linya ng awit na “Tulog Na.” Lagyan ng mahaba at maikling guhit ang pangalawang linya ng awit upang maipakita ang mahaba at maikling tunog sa sagutang papel.  Pumalakpak nang mahaba at maikling tunog habang inaawit ang Tulog Na.  Ipalit ang salitang mahaba at maikli sa mga titik na awit na “Tulog Na”. Pumalakpak habang umaawit. Gawain 2: Paggawa ng Mahaba at Maikling Tunog
 • 8. 8 Tren Linya 1: Linya 2: Linya 3: Linya 4: IX. Pagtatasa Ipakita kung gaano ka kahusay umawit habang pumapalakpak nang mahaba at maikling tunog. Iguhit sa iyong papel ang at kulayan ito ng DILAW kung NAPAKAHUSAY, PULA kung MAHUSAY at BERDE kung HUMUHUSAY sa pag- awit. 1. Naaawit nang wasto ang himig. 2. Nakapapalakpak at naaawit nang tama ang mahaba at maikling tunog. 3. Nakikilala ang mahaba at maikling tunog sa awit na walang tulong ng guro. Gawain 3
 • 9. 9 X. Pagbubuo  Anong mga tunog ang ating natutuhan ngayon?  Ano kaya ang magiging tunog ng awitin kung maikling tunog lamang ang gagamitin?  Ano naman ang magiging tunog kung ang mahabang tunog lamang ang gagamitin?  Buuin ang pangungusap: Mahalaga ang pagsasama ng mahaba at maikling tunog sa isang awit dahil ________.
 • 10. 10 Musika 1 – Modyul 6 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikaanim na Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul: Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng ritmo o element of rhythm. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa tunog, katahimikan, at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid at pagtugon sa mga gawain. V. Batayan ng pagkatuto/ Layunin Ang Mag-aaral ay inaasahang:  naiuugnay ang mga larawan sa tunog at katahimikan sa loob ng hulwarang panritmo  nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit, at nakapagpapatugtog ng mga instrumentong pangmusika bilang tugon sa tunog na may tamang ritmo
 • 11. 11  nakapaglalaro ng mga madaling hulwarang ostinato sa mga kagamitang pansilid-aralan o anumang bagay na magpagkukunan ng tunog VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO O RHYTHM – pagsasama ng tunog at katahimikan na nasa tiyempo. VII. Mga Mapagkukunan a. “Pan de Sal” Salin ni D. De Vera b. “Tren” Tugma c. “Chimpoy Champoy” Katutubong Larong Pangmusika ng Maynila ni Miriam B. Factora d. “Tulog Na” Oyayi ni Cielito Margo E. Mirandilla VIII. Mga Gawain Ang musika ay pagsasama-sama ng tunog at katahimikan. Tapikin ang mesa o ang iyong kandungan kasabay ng guro habang inaawit ang “Tulog Na.”
 • 12. 12 Panuto: Ang sumusunod ay kumpas ng awiting “Tulog Na”. Mula sa kaliwa, sabayan ng tapik ang bawat kumpas ng awit na “Tulog Na.” I I I I I I I I Ang kumpas ng isang awit o piyesa ng musika ay tinatawag ding pulso o pulse. Hihinto ang kumpas ng awit kapag tapos na ito. Panuto: Gayahin ang halimbawa sa Gawain 1. Isulat ang kumpas ng tugmang “Tren”. Awitin ito habang gumuguhit ng kumpas sa iyong sagutang papel. Ilang kumpas mayroon ang awitin? _______ Gawain 1: Damhin ang Kumpas Gawain 2: Pagguhit ng Kumpas
 • 13. 13 Panuto: Makikita sa ibaba ang kumpas ng awit na “Chimpoy, Champoy.” Lagyan ng ekis (x) sa papel ang mga kumpas na para sa iyo ay WALANG TUNOG. Linya 1 I I I I I I I Linya 2 I I I I I I I Sa musika, pahinga o rest ang tawag sa kumpas na WALANG TUNOG. Ibig sabihin, walang tunog o may KATAHIMIKAN sa kumpas na ito. Ginagamit ang simbolong . Sino ang mahilig kumain ng pan de sal? Kantahin natin ang awit na “Pan de Sal”. Pan de Sal (translation of Hot Cross Buns) Salin ni: D. de Vera Pan de Sal Pan de Sal “Tig singkwenta, tig mamiso Pan de Sal. Gawain 3: Mga Kumpas na Walang Tunog
 • 14. 14 Panuto: Isulat ang kumpas ng bawat linya ng awiting “Pan de Sal.” Lagyan ng ekis (x) sa papel ang kumpas na WALANG TUNOG at iguhit ang sa tabi nito. Tingnan ang halimbawa: Linya 1 I I I I Linya 2 Linya 3 Linya 4 IX. Pagtatasa Alamin ang iyong kakayahan. Lagyan ng tsek () ang bilang ng angkop na kakayahan mo sa papel. Mga Kasanayan Kayang Gawin Hindi Pa Kaya 1. Natutukoy ang kumpas na WALANG TUNOG sa awit habang nakikinig. Gawain 4: Hamon sa Kumpas na Walang Tunog
 • 15. 15 2. Nakasusunod sa mga SIMBOLO ng KUMPAS at PAHINGA sa mga kilalang awitin. 3. Nakasusunod sa mga ibinigay na kumpas sa pamamagitan ng kilos ng katawan. 4. Nakaguguhit ng mga KUMPAS at PAHINGA ng isang kilalang awitin. IX. Pagbubuo Natutuhan natin sa modyul na ito na gumagamit ang musika ng TUNOG at PAHINGA sa ilang awit.  Ano ang kaibahan ng TUNOG sa PAHINGA?  Anong salita ang ginagamit upang tukuyin ang KUMPAS NA WALANG TUNOG O PAHINGA?  Buuin ang pangungusap: Ang kumpas ng awit ay tinatawag ding ____________________. Humihinto lamang ito kapag tapos na ang awit.
 • 16. 16 Musika 1 - Modyul 7 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikapitong Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig- 40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul: Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng ritmo sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag- unawa sa tunog, pahinga/katahimikan, at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid, at pagtugon sa mga gawain. V. Batayan sa Pagkatuto/Layunin: Ang mag-aaral ay inaasahang;  nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit at nakapagpapatugtog ng mga instrumentong pangmusika bilang tugon sa tunog na may tamang ritmong:  Nasa metrong dalawahan  Nasa metrong tatluhan  Nasa metrong apatan
 • 17. 17  nakapaglalaro ng madadaling hulwarang metrong dalawahan, tatluhan at apatang sukat gamit ang kagamitang pansilid- aralan o anumang bagay na mapagkukunan ng tunog  nakalilikha ng madadaling hulwarang ostinato sa metrong dalawahan, tatluhan at apatan na may kasabay na kilos ng katawan VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO – pagsasama-sama ng tunog at pahinga/katahimikan sa tamang tiyempo. VII. Mga Mapagkukunan: a. “Talbog Pataas” (Bounce High) Awiting pambata b. “Pan de Sal” Tugma c. “Tren” Tugma d. “Pedro Penduko” Awit na Pasalita ni M. Isleta VIII. Mga Gawain Sa musika, ang kumpas ay maaaring ipangkat sa metrong dalawahan o metrong tatluhan.
 • 18. 18 Awitin natin ang “Talbog Pataas” at magkunwaring may hawak na bola. “Talbog Pataas” Talbog Pataas, Talbog Pababa Ihagis ang bola kay John Dave! 1. Isiping may hawak kang bola. Patalbugin at saluhin ito habang umaawit. 2. Matapos awitin ang “Talbog Pataas” ng dalawang beses, ilagay ang kamay sa likod. Isiping ang boses mo ang bolang tumatalbog. 3. Ano ang iyong napuna? Panuto: Makikita sa ibaba ang mga patayong guhit. Simbolo ito ng kumpas ng awiting “Talbog Pataas.” Lagyan ng ekis (X) sa iyong papel ang ibaba ng guhit na may malakas na kumpas. Tingnan ang halimbawa: I I I I I I I I X Gawain 1: Patalbugin ang Bola
 • 19. 19 Kantahing muli ang awit. Gawing gabay ang sagot sa sagutang papel. Sa musika, tinatawag na MALAKAS NA KUMPAS ang may markang X at MAHINANG KUMPAS naman ang walang marka. Tingnang mabuti ang patayong guhit na may malaking letrang L at letrang H. Ang titik L ay para sa Lakas ng kumpas at H ay para naman sa Hina ng kumpas. Pumili ng tamang kilos ng katawan na magpapakita ng MALAKAS NA KUMPAS at MAHINANG KUMPAS. Ipakita ang ibig sabihin ng bawat guhit sa pamamagitan ng tamang paggalaw ng katawan. I I I I I I I I L H L H L H L H Upang maging madali ang pagsulat at pagbasa ng musika, gumagamit ang mga musikero ng guhit sa unahan ng malakas na kumpas. BAR LINES ang tawag dito. Ang puwang sa pagitan ng BAR LINES ay tinatawag na SUKAT o MEASURE.
 • 20. 20 I I I I I I I I L H L H L H L H ______ Ilan ang mga bar sa pagitan ng bar lines? Napansin mo ba kung ilang kumpas ang nasa bawat bar? Kapag may dalawang kumpas sa bawat bar, ang awit ay gumagalaw nang dalawahan. Inilalagay ang simbolong 2 sa unahan ng awit upang ipakita na ang daloy ng awit ay may dalawahang sukat. Sa musika, ang ibig sabihin ng bilang ay ang SUKAT ng awit. Balikan ang Gawain 2. Isulat sa patlang sa unahan ng malakas na kumpas ang bilang na 2. Kantahing muli ang awit na “Talbog Pataas” habang sinusunod ang kahulugan ng L (lakas) at H (hina). Pumili ng kilos ng katawan na magpapakita ng malakas na kumpas ng awit at gawin ito sa tuwing aawitin ang malakas na kumpas. Gawain 2: Pagbilang ng Sukat
 • 21. 21 Panuto: Muli nating awitin ang “Leron, Leron, Sinta.” Gumawa ng patayong guhit upang maipakita ang kumpas ng unang bahagi ng awit. Lagyan ng panandang diin (>) ang malakas na kumpas. Gumuhit ng bar lines sa tamang lugar nito. Isulat ang bilang ng kumpas sa unahan ng awit. Gawin sa hiwalay na papel. Pamagat Sukat Linya 1 Linya 2 Linya 3 Linya 4 Napansin mo ba ang kinalalagyan ng mga MALAKAS NA KUMPAS ng awit? Saan nakikita ang MALAKAS NA KUMPAS sa bawat sukat? Gawain 3: Pagguhit ng Bar lines
 • 22. 22 Panuto: 1. Awitin ang “Pedro Penduko”. Lagyan ng patayong guhit ang bawat linya ng awit upang maipakita ang kumpas nito iyong papel. 2. Lagyan ng panandang diin (>) ang bahagi ng awit na may malakas na kumpas. Isulat ang sukat ng awit sa patlang sa kuwaderno. Pedro Penduko (Awiting Pasalita) Pedro Penduko, kumain ng itlog, Nang hindi maligo iniwan ng kalaro. Linya 1 sukat Linya 2 Gawain 4 : Hulaan ang Sukat
 • 23. 23 IX. Pagtatasa Ngayon naman, awiting muli ang “Tren”. Pumalakpak ayon sa kumpas ng awit at sabayan ito ng tamang kilos ng katawan na magpapakita ng MALAKAS AT MAHINANG KUMPAS. Lagyan ng tsek() ang kasanayang iyong natutuhan sa sagutang papel. Mga Kasanayan Kayang Gawin Hindi pa Kaya 1. Nakaririnig ng malakas at mahinang kumpas. 2. Nakasusunod sa palatandaan ng malakas at mahinang kumpas. 3. Nakasusunod sa kumpas gamit ang paggalaw ng katawan. 4. Nakakikilala ng sukat ng alam na awit. 5. Nakaaawit ng awiting may sukat na dalawahan at tatluhan.
 • 24. 24 X. Pagbubuo Natutuhan natin sa modyul na ito na ang KUMPAS ay maaaring MALAKAS o MAHINA at maaring pangkatin na may sukat na dalawahan (2 meters) o tatluhan (3 meters).  Ano ang hinahanap ng mga musikero bago maglagay ng bar lines sa isang awit?  Upang matukoy ang sukat ng isang awit, dapat bilangin ang __________________ na makikita sa bawat ______________________.
 • 25. 25 Musika 1 - Modyul 8 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Ikawalong Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig- 40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul: Layunin ng modyul na ito na suriin ang pag- unlad pangmusika ng mga bata bunga ng aktibong pakikilahok at pagkakalantad sa mga kaalamang pangmusika na nakapaloob sa Modyul 5-7. V. Batayan ng Pagkatuto/ Layunin: Ang mag-aaral ay inaasahang;  naipakikilala ang lahat ng kasanayang kinakailangang matamo mula sa mga nakaraang modyul VI. Mga Naunang Kasanayan at Pagtatasa: Naipakikita ng mag-aaral ang lahat ng kinakailangang kasanayang nakapaloob sa mga nabanggit na modyul. VII. Nilalaman/ Paksa:
 • 26. 26 a. Pag-aralang muli at suriin ang mga konsepto at kasanayang pinag-aralan sa Pangalawang Kuwarter.  Ano ang mga pagkaing nakukuha sa dagat o ilog?  Ating pag-aralan ang isang larong awit tungkol sa alimango.  Paano ba kumilos ang alimango?  Maglaro tayo gamit ang ating daliri sa kamay upang ipakita ang galaw ng isang alimango habang umaawit ng “Tong, Tong, Tong.” “Tong, Tong, Tong” Tong, tong, tong , tong Pakitong-kitong Alimango sa dagat Malaki at masarap Mahirap mahuli Sapagkat nangangagat.  Kaya mo bang ipakita ang kumpas ng awit sa pamamagitan ng pagtapik sa iyong kandungan habang umaawit? Unang Araw
 • 27. 27  Aling salita ang may MALAKAS na kumpas?  Nalaman mo ba ang sukat ng awit sa pamamagitan ng pagtapik sa iyong kandungan?  Ngayon, sagutan mo ang Gawain 1 sa iyong papel. Paglalapat:  Magpangkat-pangkat na tig-15.  Nalaman mo ba ang sukat ng awiting “Tong, Tong, Tong” sa pamamagitan ng pagtapik sa MALAKAS NA TUNOG nito?  Gumawa ng isang madaling ostinato pattern o PAULIT-ULIT NA PAG-AWIT.  Pumili ng angkop na galaw ng katawan para sa ginawang ostinato pattern.  Magsanay ng 5 hanggang10 minuto bago gawin ang gawain.  Ipakita sa klase. Pagbubuo: Paano mo ilalarawan ang presentasyon ng bawat pangkat?  Maghanda para sa kaparehong gawain sa susunod na araw.  Pumili ng isang awit na natutuhan at gumawa ng isang ostinato pattern.  Ulitin ang naunang gawain.
 • 28. 28 Kung ikaw ay babatiin sa iyong pangalan sa paraang paawit, kaya mo bang sumagot sa parehong tono? 1. Pagbuo ng Aralin Magkakaroon tayo ngayon ng presentasyon ng bawat grupo.  Matapos ang gawain, sagutin ang pagsasanay sa Gawain 2 sa kuwaderno mo.  Maging tapat sa inyong mga sagot. 2. Pagbubuo  Alin sa mga gawaing ito ang pinakagusto mo. Bakit? VIII. Pangkalahatang Pagtatasa Batayan sa Pagganap Panuto: Babasahin ng guro ang mga pamantayan at markahan sa iyong papel ng  kung naisagawa mo at x kung hindi. IKALAWANG ARAW
 • 29. 29 Pamantayan Malinaw Bahagyang malinaw 1. Naging malinaw at tuloy-tuloy ang pagkumpas mula sa simula hanggang katapusan ng awit. 2. Akmang nailapat ang PAHINGA, MAHABA at MAIKLING TUNOG ng awit. 3. Ang ostinato pattern na ginawa ng pangkat ay may kinakailangang pahinga, mahaba at maikling tunog. Pagtataya 1
 • 30. 30 Ipakita ang iyong natutuhan sa musika. Lagyan ng tsek () sa iyong papel ang naaangkop sa iyong kakayahan. Pagtataya sa Sarili Kayang Gawin Hindi pa Kayang Gawin 1. Kasanayang Pangmusika: a) napakikinggan ang pagkakaiba ng tunog at katahimikan; b) nahahanap ang malakas at mahinang kumpas; c) nahahanap ang
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks