บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97 - PDF

Description
บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel แนะน า MICROSOFT EXCEL 97 โปรแกรมส าหร บงานค านวณประเภทสเปรดช ด (Spreadsheet) หร อกระดาษทด อ เล กทรอน กส ในป จจ บ นคงจะไม ม โปรแกรมใด ม ความสามารถโดดเด

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 24 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel แนะน า MICROSOFT EXCEL 97 โปรแกรมส าหร บงานค านวณประเภทสเปรดช ด (Spreadsheet) หร อกระดาษทด อ เล กทรอน กส ในป จจ บ นคงจะไม ม โปรแกรมใด ม ความสามารถโดดเด นเท ยบเท า โปรแกรมใน ตระก ลบร ษ ทไมโครซอฟต (Microsoft Co.,Ltd.) ท ใช ช อทางการค าว า Microsoft Excel ซ ง ป จจ บ นได พ ฒนามาเป นร น (Version) 97 และ XP ตามล าด บ ท ร จ กก นอย างแพร หลายในช อ โปรแกรม Microsoft Excel 97 โปรแกรมล กษณะกระดาษทดอ เล กทรอน กส เป นโปรแกรมท ช วย ในด านการค านวณ โดยอาศ ยตารางการค านวณในล กษณะท เป นช องๆ ท เร ยกว า เซลล - Cell คล ายๆ ก บการค านวณผ านกระดาษท าการ 6 ช อง 8 ช อง นอกจากน ย งสามารถน า Excel มา ประย กต ใช ก บงานอ นๆ ได เช น การว เคราะห ต นท น งานฐานข อม ล หร องานโปรแกรมม งเก ยวก บ ต วเลข เป นต น 1.2 ความสามารถของโปรแกรม เหมาะก บงานค านวณประเภทต างๆ เช น เลขท วๆ ไป, ค าทางสถ ต, เลขตร โกณฯ, ค าทาง การเง น,ค านวณเก ยวก บว นท ระบบค าส งเป นมาตรฐานเด ยวก บโปรแกรมอ นในตระก ลเด ยวก น ท าให สามารถเร ยนร โปรแกรมอ นๆได โดยอ างอ งก บโปรแกรม Microsoft Excel ช ดน หร อผ ใช ท ศ กษาโปรแกรมอ นมา แล ว ก สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ได สะดวก ระบบค าส งม หลากหลายให เล อกใช งาน ท งแบบเมน ค าส ง, ป มล ด, ไอคอนในแถบเคร อง ม อ(Toolbars), เมน จากการ Click เมาส ขวา การ Click ขวา จะเร ยกเมน ค าส งท เก ยวข องก บล กษณะงานให โดยอ ตโนม ต ระบบเมน ค าส งม ให เล อกท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ จ ดการก บข อม ลภาษาไทยได ถ กต องการหล กพจนาน กรมไทย สามารถเต มข อม ลล าด บ ได โดยอ ตโนม ต (Auto Fill) ช วยสร างส ตรค านวณได ง าย และรวดเร วด งเนรม ต ด วยความสามารถ Function Wizard ท าให ไม ต องเส ยเวลาจดจ าร ปแบบการใช ส ตรค านวณแบบต าง ๆ สรางกราฟ และแก ไข-ปร บปร งได อย างรวดเร ว ด วยต วช วยสร างกราฟ (Chart Wizard) ท าให สามารถเนรม ตกราฟได หลากหลายร ปแบบ เช น กราฟเส น, กราฟแท ง, กราฟวงกลม, กราฟ พ นท ท งในล กษณะภาพ 2 ม ต และภาพ 3 ม ต 1 1.3 การเข าโปรแกรม ข นตอนการเข าโปรแกรม MS-Excel 1 คล กเมาส ท ป ม Start 2 เล อนเมาส ไปท 3 คล กเมาส?ท เมน โปรแกรม 1.4 ส วนประกอบของโปรแกรม MS-Excel เอกสารประกอบการอบรม เมษายน 2549 โรงเร ยนเทพมงคลร งษ 1. แถบช อโปรแกรมและป มควบค มโปรแกรม (Title bar and Control Program Button) ซ อนโปรแกรม ย อ-ขยายหน าต าง ป ดโปรแกรม 2. แถบเมน (Menu bar) ประกอบด วยรายการค าส งต าง ๆ ท ใช ในโปรแกรม 3. แถบเคร องม อ (Tool bar) ประกอบด วยป มแทนค าส งต าง ๆ ท ใช ในโปรแกรม การเร ยก ใช แถบเคร องม อท าได โดย คล กเมาส ท เมน ม มมอง แถบเคร องม อ คล กเมาส เล อกแถบเคร องม อ ท ต องการ ด งภาพ 4. แถบส ตร (Formula bar) เป นแถบท ประกอบด วย สถานะการท างานของเซลล หร อต าแห น งเซลล และ ส ตรการค านวณ ด งภาพ 5. ต วช ต าแหน งเซลล จะแสดงต าแหน งของเซลล ท ก าล งท างาน 6. หมายเลขแถว 7. ช ออ างอ งต าแหน งสดมภ 8. แผ นงาน (Work sheet) เป นพ นท ส าหร บท างานต าง ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต เอ ก เซล 2 9. แถบสถานะ (Status bar) จะแสดงสถานะการท างานของโปแกรม 10. ช อแผ นงาน 11. แถบเล อนแนวนอน 12. แถบเล อนแนวต ง 1.5 พ นท ท างาน (Sheet) พ นท ท างานของ Microsoft Excel เร ยกว า Worksheet หร อ Sheet โดยใน 1 Sheet จะ ประกอบด วยบรรท ดในแนวต งและบรรท ดในแนวนอน ซ งม การเร ยกช อเฉพาะ ด งน - บรรท ดในแนวต ง เร ยกว า สดมภ หร อคอล มน (Column) ม 256 สดมภ - บรรท ดในแนวนอน เร ยกว า แถว (Row) ม 65,536 แถว 1.6 เซลล (Cell) การท างานใน Microsoft Excel จะกระท า ณ จ ดต ดก นของแถวและสดมภ โดยข อม ล 1 ราย การ หร อข อม ล 1 ข อม ล จะพ มพ ณ ต าแหน งท เป นจ ดต ดก นน เสมอ และเร ยกจ ดต ดก นของแถว และสดมภ ในช ตว า เซลล? (Cell) การใช งานเซลล ในซ ต จะอาศ ยช อเร ยกท เก ดจากการผสมก น ของช อเร ยกสดมภ ตามด วยช อเร ยกแถว โดยช อเร ยกสดมภ จะเป นด วยต วอ กษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ,..., IA - IV ในขณะท ช อเร ยกแถวจะเป นต วเลข ด งน นช อเร ยกเซลล จะอย ใน ล กษณะของช อเซลล = ช อสดมภ ต วเลขแถว ต วอย างการเร ยกเซลล ท างานก บเซลล ในแถวท 10 สดมภ J เร ยกว า J10 ท างานก บเซลล ในแถวท 250 สดมภ CZ เร ยกว า CZ การต งค าหน ากระดาษ การสร างงานด วย MS-Excel น น ถ าต องการส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ จ าเป นต อง ก าหนดขอบเขตของกระดาษและตารางท างานซ งม ข นตอนด งน คล กเมาส?ท ค าส ง แฟ ม ต งค าหน ากระดาษ ท แท บ หน า ให ก าหนดขนาดกระดาษ และการวางแนว ท แท บ ระยะขอบ ให ก าหนดระยะท จะเว นจากขอบกระดาษด านบน ด านล าง ด านซ าย และด านขวา และระยะห วกระดาษ ท ายกระดาษ ท แท บ ห วกระดาษ/ท ายกระดาษ เป นการก าหนดข อความท จะพ มพ ท ห วกระดาษ หร อ ท ายกระดาษท กหน า 3 ถ าต องการก าหนดข อความท ห วกระดาษม ว ธ การด งน คล กเล อกรายการจาก ห วกระดาษ หร อคล กท ป ม ห วกระดาษก าหนดเอง แล ว พ มพ ข อความท ต องการ ถ าต องการก าหนดข อความท ท ายกระดาษม ว ธ การด งน คล กเล อกรายการจาก ท ายกระดาษ หร อคล กท ป ม ท ายกระดาษก าหนดเอง แล ว พ มพ ข อความท ต องการ ท แท บ แผ น สามารถก าหนด ร ปแบบการพ มพ และการเร ยงล าด บ หน าท พ มพ 4 บทท 2 ข อม ลและการป อนข อม ลใน MS-Excel 2.1 การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) การก าหนดช วงข อม ล หมายถ ง การเล อกข อม ลหลาย ๆ เซลล ท สนใจ เพ อท างานใดงาน หน งพร อม ๆ ก น เช น เล อกข อม ลในเซลล A2 ถ งเซลล C5 เพ อลบท งในคร งเด ยว กรณ ท ใช เมาส ต วช เมาส (Mouse Pointer) ช ณ ต าแหน งเซลล เร มต น กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส จะปรากฎแถบส ด าคล มข อม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยเมาส กรณ ใช แป นพ มพ Cell Pointer อย ในเซลล เร มต น กดป ม ค างไว แล วกดป มล กศร ตามท ศทางท ต องการจะปรากฎแถบส ด าคล มข อ ม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยป มบนแป นพ มพ การก าหนดช วงข อม ลท งแผ นงาน Sheet ใช เมาส Click ท Selection Button ของ Sheet การก าหนดช วงข อม ลท งแถว ใชเมาส Click (หร อ Drag) ท ต วเลขก าก บแถวหร อ น าเมาส ไปคล กเซลล ในแถวท ต องการเล อก กดป ม Shift Spacebar การก าหนดช วงข อม ลท งสดมภ ใช เมาส Click (หร อ Drag) ท ต วอ กษรก าก บสดมภ หร อ น าเมาส คล กในเซลล ใดๆ ของสดมภ ท ต องการเล อก กดป ม Ctrl Spacebar การก าหนดช วงแบบต อเน อง ด วยว ธ การลากแล วปล อย (Drag and Drop) ช เมาส ในเซลล เร มต น กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส จะปรากฏแถบส ด า ให ลากเมาส จนได แถบส ด าคล มพ นท เซลล ท ต องการ (ข อส งเกต เซลล เร มต นจะเป นช องท ม ส แตกต างจากเซลล อ น) เม อได ขนาดท ต องการ ให ปล อยป มซ ายของเมาส ก าหนดช วงแบบต อเน อง ด วยการใช แป นพ มพ เล อน Cell Pointer ไปย งเซลล เร มต น 5 กดป ม Shift ค างไว แล วกดป มล กศร ระบายแถบส ด า (ข อส งเกต เซลล เร มต น จะเป นช องท ม ส แตกต างจากเซลล อ น) เม อได ขนาดพ นท ท ต องการ ให ปล อยป ม Shift และป มล กศร การก าหนดช วงแบบไม ต อเน อง ใช หล กการคล ายก บเทคน คการก าหนดช วงแบบต อเน อง แต สามารถก าหนดช วง อ นๆ โดยการกดป ม Ctrl ค างไว 2.2 ข อม ลในโปรแกรม MS-Excel ข อม ลท ใช ในโปรแกรม MS-Excel ท ป อนลงในเซลล แบ งออกเป น 5 ประเภท 1 ข อความ (Text) ได แก ต วอ กษร ก-ฮ A-Z เคร องหมายและส ญล กษณ ต าง ๆ ต วเลขท ไม ใช ในการค านวณ ใน 1 เซลล สามารถพ มพ อ กขระลงไปได ส งส ด 255 ต วอ กษร การแสดงผลในเซลล ข อความจะอย ช ดขอบซ ายของเซลล โดยท ต วเลขสามารถพ มพ เลข 0 อย หน าส ดได 2 ต วเลข (Number) ได แก เลขจ านวนเต ม ทศน ยม ข อม ลต วเลขสามารถน าไปค านวณได โดยท ไม สามารถข อเลข 0 ไว หน า 3 ว นท และ เวลา (date/time) 4 ตรรกะ (Logical) เป นข อม ลท เป นเหต -เป นผลก น ม 2 ค า ค อ จร ง ก บเท จ (True-False) ส ญล กษณ ท ใช ในทางตรรกะได แก = เท าก บ มากกว า น อยกว า = มากกว าหร อเท าก บ = น อยกว าหร อเท าก บ ไม เท าก บ 5 ส ตร (Formula ) ได แก สมการทางคณ ตศาสตร หร อเง อนไขการท างานของเซลล ตาม ฟ งก ช นต าง ๆ 2.3 การป อนข อม ล การป อนข อม ลใน Excel ม ล กษณะแตกต างจากการพ มพ งานปกต ท วไป โดยม หล กการ ด ง น เล อนต วช เซลล (Cell Pointer) ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการ พ มพ ข อม ล โดยข อม ลจะปรากฏในแถบส ตร (Formula Bar) 6 ตรวจสอบความถ กต อง ถ าผ ดใช ป ม Back Space ลบแก ไข ข อม ลถ กต องสามารถปฏ บ ต ด งน กดป ม ENTER หร อ กดป มล กศรเพ อเล อนต าแหน ง Cell Pointer หร อใช เมาส Click ท ไอคอน เคร องหมายถ ก ในแถบส ตร( Formula Bar) ข อม ล 1 ช ด ป อนใน 1 เซลล ข อม ลประเภทต วหน งส อ (Text) จะถ กจ ดช ดซ ายของเซลล ข อม ลประเภทต วเลข (Number), ว นท -เวลา (Date & Time), ผลล พธ จากส ตรและฟ งก ช น การค านวณ(Formula & Function) จะถ กจ ดช ดขวาของเซลล เลขท ม หล กเก น 100 ไม ต องป อนเคร องหมายจ ลภาค ให ป อนเฉพาะค าต วเลข การป อนต วเลขท ม เคร องหมาย / เช น 1/4 โปรแกรมม กจะแสดงผลเป นว นท ถ าต องการ ต วเลขด งกล าวสามารถแก ไขโดยให ป อนเป น 0 1/4 ส าหร บต วเลขท ม เคร องหมาย / แต ไม ใช ข อม ลท น ามาค านวณ ควรป อนเคร องหมาย ' น า หน าด วย เช น '1/4 ในกรณ ท ป อนข อม ลใดๆ (โดยเฉพาะข อม ลประเภทว นท ) แล วปรากฏเคร องหมาย # เต ม เซลล แสดงว า ความกว างของเซลล ไม พอท จะแสดงผล จะต องท าการขยายขนาดความกว างของ เซลล กรณ ท ข อม ลประเภทต วหน งส อ ม ความยาวมากกว าความกว างของเซลล จะล นออกนอก เซลล และหากม ข อม ลในเซลล ถ ดไป ข อม ลท ล นออกจะถ กท บ (แต ไม ได ถ กลบ) สามารถแก ไขโดย ขยายขนาดความกว างของเซลล การป อนข อม ลในช วง การป อนข อม ลโดยค าปกต ของ MS-Excel หล งจากการกดป?ม Enter ต าแหน งต วช เซลล ( Cell Pointer ) จะเล อนไปแถวถ ดไปเสมอ ไม สามารถควบค มให ว งไปทางขวาได ซ งการ ป อนข อม ลล กษณะแนวนอน สามารถปฏ บ ต ด งน ระบายแถบส คล มเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ลช ดแรก จากน นกดป ม Enter จะพบว า Cell Pointer เล อนไปตามท ศทางของ แถบส พ มพ ข อม ลช ดท 2, 3 และอ นๆ จนครบท กเซลล ตามช วงข อม ลท ก าหนด เม อ Cell Pointer อย ณ ต าแหน งเซลล ส ดท ายของช วง หากม การกดป ม Enter จะม ผล ให Cell Pointer เล อนกล บ ณ ต าแหน งเซลล แรกของช วงเสมอ ส าหร บการป อนข อม ลในแนวสดมภ ก ใช หล กการเด ยวก น 7 การป อนข อม ลท ม ค าซ าก นในช วงเด ยวก น ถ าต องการป อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks