บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint - PDF

Description
บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 23 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานนาเสนอใหม จาก Template การสร างงานนาเสนอเปล า การบ นท ก (Save) งานนาเสนอ เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 1. คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก All Programs Microsoft Office 3. เล อก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะเป ดให ใช งานได ท นท ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ก อนท จะทางานก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค ณจะต องร จ กก บส วนประกอบของหน าจอ โปรแกรมก อน เพ อจะได เข าใจถ งส วนต างๆ ท จะกล าวอ างถ งในหน งส อเล มน ได ง ายข น 1.1 การเร มใช งานโปรแกรม File (Back State) เป นป มคาส งเก ยวก บการทางานของแฟ มงาน เช น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป นแถบเคร องม อให ค ณเร ยกใช งานได อย างรวดเร ว ผ ใช สามารถเพ มป มคาส ง ท ใช งานบ อยๆ ไว ในแถบเคร องม อน ได Title bar แถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท ค ณเป ดใช งานอย แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมคาส งต างๆ ของเมน หร อท ลบาร เพ อให ผ ใช เล อกใช งานง ายข น Status bar View bar แถบแสดงสถานะการทางานป จจ บ นบนหน าจอ แถบแสดงม มมองเอกสารในแบบต างๆ การสร างงานนาเสนอใหม โปรแกรม PowerPoint ม การสร างงานใหม ได 2 แบบ สร างจาก Template (ต นแบบ) สร างแบบ New Blank Presentation การสร างงานนาเสนอใหม จาก Template เป นการสร างงาน Presentation โดยม พ น สไลด สวยงานให เล อกใช ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม File เล อกคาส ง New 1.2 การเร มใช งานโปรแกรม 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Template เล อกคาส ง Installed Template เล อกแบบท ต องการ ด ต วอย างด านขวา เสร จแล วคล กป ม Create หร ออ กว ธ หน ง ค อ สร าง Template จาก คาส ง Installed Themes ก ได ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม File เล อกคาส ง New 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Template 3. เล อกแบบท ต องการ ด ต วอย างด านขวา เสร จแล วคล กป ม Create การสร างงานนาเสนอใหม จาก Blank Presentation 1. คล กป ม Files เล อกคาส ง New 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Template ท ห วข อ Blank and recent เล อกคาส ง Blank Presentation คล กป ม Create (ด งร ป) 1.3 การเร มใช งานโปรแกรม 3. คล กในกรอบข อความ แล วพ มพ ได เลย การบ นท กเอกสาร เม อค ณพ มพ งานเอกสารเสร จแล ว ก ต องทาการบ นท กข อม ลลงใน disk ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar หร อคล กป ม File เล อกคาส ง Save หร อ Save As ก ได 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให ก าหนดรายละเอ ยด 1.4 การเร มใช งานโปรแกรม 3. ท ช อง Save in เล อกตาแหน งไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องการเก บข อม ล 4. ท ช อง File name พ มพ ช อไฟล จากต วอย างน ให ช อว า Mulitmedia คล กป ม Save จะได ไฟล นามสก ล.pptx 1.5 บทท 2 Microsoft Office Word PowerPoint การใช เคร องม อและล กษณะพ เศษใหม ๆ ในการสร าง Presentation หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- ข อความ ร ปร าง (AutoShape) ร ปภาพ (Picture/ClipArt) การสร างข อความ ม 2 แบบ 1. สร างโดยการใช Text box 2. สร างโดยการใช WordArt การสร างข อความโดยการใช Text box เม อค ณต องการกรอบข อความแบบปกต ให สร างโดยการใช Text box ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกป ม Text box 2. Drag วางบนพ นท ว างของสไลด พ มพ ข อม ลได ท นท การสร างข อความโดยการใช WordArt เม อค ณต องการข อความท สวยงามกว าปกต ให สร างโดยการใช WordArt ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกป ม WordArt 2. คล กแบบท ต องการ จะแสดงกรอบด งร ป 3. พ มพ ข อความได เลย 2.1 การใช เคร องม อและล กษณะพ เศษใหม ๆ ในการสร าง Presentation การตกแต งข อความใน WordArt ถ าต องการเปล ยนแปลงแก ไขข อความใน WordArt ม ข นตอนด งน 1. เล อก WordArt ท จะแก ไข 2. คล กป มเคร องม อจากแถบ Ribbon ช อ Format 3. ร ปแบบของ WordArt น นก จะเปล ยนแปลงไป การสร าง AutoShape ถ าต องการวาดร ปเอง ใช เคร องม อ AutoShape เข ามาช วยในการทางาน ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกคาส ง Shapes 2. คล กเล อกร ปท ต องการวาด แล ว drag ลงบนพ นท ในสไลด การสร างร ปภาพ (Picture/ClipArt) ในกรณ ท ค ณต องการเล อกร ปภาพจากแฟ มงานอ น เล อกจากคาส ง Picture ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกคาส ง Picture 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Insert Picture 2.2 การใช เคร องม อและล กษณะพ เศษใหม ๆ ในการสร าง Presentation เล อกไดร ฟและโฟลเดอร ท เก บข อม ลร ปภาพ จากน นด บเบ ลคล กท ช อไฟล ร ปภาพท ต องการ ในกรณ ท ค ณต องการเล อกร ปภาพจากโปรแกรมท ม อย แล ว เล อกจากคาส ง ClipArt ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกคาส ง ClipArt 2. ท แถบ Task Pane ด านขวา จะปรากฏกรอบ ClipArt ให กาหนดรายละเอ ยด Search for : ระบ ช อไฟล นามสก ล หร อ ประเภทของไฟล ท ต องการค นหา (ถ าไม ก าหนด จะเป น all) Search in : เล อกตาแหน งท ต องการค นหา Results should be: ผลล พธ ท ต องการ แสดง ปกต โปรแกรมจะก าหนดค า default ให แล ว ถ าไม ได เปล ยนแปลงอะไร ให คล กป ม Go เพ อเร มค นหา 3. ภายในกรอบ ClipArt จะแสดงร ปภาพท งหมด คล กเล อกร ปท ต องการได เลย 2.3 บทท 3 Microsoft Office Word PowerPoint การกาหนดการเคล อนไหวในขณะเปล ยนหน าสไลด (Slide Transition) หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- ก าหนด Effect ให แต ละสไลด ก าหนดความเร วในขณะท เปล ยนสไลด ก าหนดเส ยง ต งเวลาการเปล ยนสไลด การกาหนด Effect ให แต ละสไลด หล งจากท สร างสไลด เสร จแล ว เพ อให การนาเสนอผลงานด น าสนใจข น ค ณสามารถกาหนด Effect การ เคล อนไหวของสไลด แต ละหน าได ม ข นตอนด งน 1. คล กแถบ Ribbon ช อ Animations ห วข อ Transition to This Slide 2. ส วนน ท แถบ Scrollbar คล กป มล กศรลง จะปรากฏแบบของ Effect การเล อนสไลด ให เล อก 3. นาเมาส ไปช ท Transition แต ละแบบ จะแสดงต วอย างบนสไลด ป จจ บ นท นท 4. คล กเล อกแบบท ต องการ 3.1 กาหนดเส ยงและความเร วในขณะเปล ยนสไลด การกาหนดการเคล อนไหวในขณะเปล ยนหน าสไลด (Slide Transition) หล งจากเล อก Transition แล ว ต องการก าหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม ม ข นตอนด งน 1. คล กป มล กศรลงของช อง Transition Sound เล อกเส ยงท ต องการ 2. ท ช อง Transition Speed เล อกความเร วในการเปล ยนสไลด 3. คล กป ม Apply To All เพ อให ทาก บสไลด ท งหมด ถ าต องการทาก บสไลด หน าเด ยวก ไม ต องเล อกป มน ต งเวลาการเปล ยนสไลด เม อกาหนด Effect และรายละเอ ยดอ นๆ แล ว ต องการก าหนดเวลาในการเปล ยนสไลด ม ข นตอนด งน ท ส วนของ Advance Slide ม ให เล อก 2 แบบ ค อ เปล ยนสไลด เม อใช เมาส คล ก ต งเวลาอ ตโนม ต ท กก ว นาท จากต วอย าง น ก าหนดเป น 1 ว นาท 3.2 บทท 4 Microsoft Office Word PowerPoint การกาหนดการเคล อนไหวให ก บว ตถ หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การกาหนด Animation แบบอ ตโนม ต ให ก บข อความ และว ตถ การกาหนด Animation แบบก าหนดเองให ก บแต ละข อความและว ตถ การกาหนดต วเล อก (Option) เพ มเต มของ Animation การกาหนด Animation แบบอ ตโนม ต ให ก บข อความ และว ตถ เม อค ณทาการพ มพ ข อความ สร างร ปภาพ ตาราง หร อว ตถ (Object) อ นๆ ในสไลด แล วต องการก าหนด Animation ให ก บ Object น น ว ธ การน เป นว ธ ท ง ายและรวดเร ว ม ข นตอนด งน 1. เป ดสไลด หน าท จะก าหนด Animation คล กเล อกข อความหร อว ตถ ท ต องการ 2. ท แท บ Animations คล กป มล กศรลงในส วนของ เล อกแบบแล วด ต วอย างจากข อความในสไลด การกาหนด Animation แบบกาหนดเองให ก บแต ละข อความและว ตถ ถ าต องการแบบ Animation ของข อความและว ตถ มากข น ให ค ณก าหนดเอง ม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกข อความหร อว ตถ ท จะก าหนด Animation 2. ท แท บ Animations คล กป ม 3. คล กป ม เพ อเล อกแบบของ Animation จะปรากฏแถบ Task Pane ด านขวา การกาหนดต วเล อก (Option) เพ มเต มของ Animation เม อเล อกแบบ Animation ของข อความและว ตถ แล ว ต องการ ก าหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม ม 2 ว ธ ค อ ว ธ ท 1 ท แถบ Task Pane ด านขวา จะแสดงคาส งในส วนของ Modify ให เปล ยนแปลงรายละเอ ยด หร อ 4.1 การกาหนดการเคล อนไหวให ก บว ตถ ว ธ ท 2 1. คล กป มล กศรลงของช อ Animation ท เล อก แล วคล กคาส ง Effect Options 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Effect Options ด งร ป 3. เม อกาหนดรายละเอ ยดในห วข อต างๆ แล วคล กป ม OK 4. ทดลองแสดงต วอย างของ Animation โดยการคล กป ม Play หร อป ม Slide Show ก ได 4.2 บทท 5 Microsoft Office Word PowerPoint การสร างและค ณสมบ ต ต างๆ เก ยวก บ Chart หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การสร าง Chart การจ ดการก บข อม ล (Data Source) ของ Chart การตกแต ง Chart ให น าสนใจมากข น การสร าง Chart ในโปรแกรม PowerPoint ถ าค ณต องการนาเสนอผลงานด วยกราฟ ม ข นตอนด งน 1. เป ดสไลด หน าใหม คล กล กศรลงของป ม 2. เล อกแบบสไลด ท เป นกราฟ ในท น เล อก แบบท 2 Title and Content 3. คล กไอคอนร ปกราฟ จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Insert Chart ให เล อกประเภทของกราฟ และร ปแบบ ย อย เสร จแล วคล กป ม OK 5.1 การสร างและค ณสมบ ต ต างๆ เก ยวก บ Chart 4. จะแสดงหน าจอตารางให ป อนข อความและต วเลขลงไปตามตาแหน งเซลล น นๆ 5. ในช วงข อม ลท โปรแกรมก าหนดไว ให (ส งเกตจากเส นกรอบส น าเง น) ถ าม คอล มน หร อแถวว างท ไม ได ใช งาน ให เล อกห วคอล มน หร อห วแถว แล วคล กขวาเล อกคาส ง Delete 6. ป ดกรอบหน าต างโปรแกรมลง จะกล บมาท PowerPoint และแสดงร ปกราฟท สร างไว 5.2 การสร างและค ณสมบ ต ต างๆ เก ยวก บ Chart การจ ดการก บข อม ล (Data Source) ของ Chart กรณ ท สร างกราฟแล วเล อกช วงข อม ลผ ด ค ณสามารถเปล ยนแปลงช วงข อม ลใหม ได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กร ปกราฟท ต องการแก ไข 2. ท แถบ Ribbon ช อ Chart Tools ห วข อ Design ในส วนของ Data คล กป ม จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Select Data Source ให เปล ยนแปลงรายละเอ ยด 3. จากต วอย างน คล กป ม Switch Row/Column เสร จแล ว คล กป ม OK 4. ผลล พธ ท ได ก จะเปล ยนแปลงไป ด งร ป 5.3 การสร างและค ณสมบ ต ต างๆ เก ยวก บ Chart การตกแต ง Chart ให น าสนใจมากข น นอกจากการเปล ยนแปลงแก ไขกราฟท ทาให ข อม ลของค ณถ กต องแล ว ค ณย งสามารถตกแต งกราฟให สวยงาม ข นด วย ม ข นตอนด งน 1. คล กส วนของกราฟท ต องการตกแต ง 2. ท แถบ Ribbon ช อ Chart Tools ห วข อ Design ในส วนของ Chart Style ม แบบสาเร จร ปให เล อกใช ได เลย หร อคล กขวาเล อกคาส ง Format Chart Area (หร อ Format แล วแต ส วนท เล อก) 5.4 บทท 6 Microsoft Office Word PowerPoint การสร างไดอะแกรม SmartArt Diagram หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การสร างไดอะแกรมในร ปแบบต างๆ การใส ข อม ลให ก บไดอะแกรม การใช เคร องม อตกแต งไดอะแกรม การสร าง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks