หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office PDF

Description
ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 27 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร มแรก สาระส าค ญ ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 เป นช ดของซอฟต แวร เดสก ท อปและ เซ ร ฟเวอร ท ครบวงจร ซ งค ณสามารถใช เพ อเพ มประส ทธ ภาพของการท าธ รก จ ม ความสามารถ ใหม ๆ มากมายท จะช วยเพ มประส ทธ ภาพในการท างานส วนบ คคล และช วยลดความซ บซ อนของ การท างานร วมก น ความแตกต างของ Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป จะม พ นท ท างานท คล องต วมากข นและไม รกร งร ง ลดส งท ไม จ าเป น และช วยให ผ ใช สามารถสร างผลงานท ต องการได อย างรวดเร วและง ายย งข นว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 โปรแกรมส าน กงานท วไป ว ธ การต ดต งโปรแกรม การเป ดใช งานเร มแรก จ ดประสงค การสอน จ ดประสงค ท วไป 1. เพ อให ม ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ เพ อให ม ความร ความเข าใจและการต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ เพ อให ม ความร ความเข าใจในการเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ เพ อให ม ความร ความเข าใจในส วนประกอบและ ล กษณะการใช งานในโปรแกรม Microsoft Office ท เหม อนก น 5. เพ อให ม ความร ความเข าใจในความสามารถในทางอ นเตอร เน ต จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. สามารถบอกถ งล กษณะส าค ญของโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2000ได 2. สามารถอธ บายว ธ การต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2000ได 3. สามารถอธ บายในการเร ยกใช งานของโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2000ได 4. สามารถอธ บายส วนประกอบและล กษณะการใช งานในโปรแกรม Microsoft Office ท เหม อนก นได 5. สามารถอธ บายถ งความสามารถในทางอ นเตอร เน ตได 1-2 เน อหา คอมพ วเตอร ม ประโยชน มากมายมหาศาล ช วยให เราท างานยาก ๆ ได มากมายหลายอย าง ไม ว าจะเป นการพ มพ งานเอกสาร การสร างและตกแต งภาพสวย ๆ การเล นเกม และความบ นเท ง ทางด านม ลต ม เด ยต าง ๆ ท เก ดข นจาก โปรแกรม (Program) ท ได ต ดต งไว แล วในเคร อง คอมพ วเตอร โปรแกรมมาตรฐานท ส าค ญ และน ามาใช ก นท วไป ก ค อ โปรแกรมส าน กงานท วไป (Microsoft Office 2007) 1. ภาพรวมของระบบ Microsoft Office หนทางใหม ส องค กรท ด กว า ระบบ 2007 Microsoft Office เป นช ดของซอฟต แวร เดสก ท อปและเซ ร ฟเวอร ท ครบวงจร ซ งค ณสามารถใช เพ อเพ มประส ทธ ภาพของการท าธ รก จ ม ความสามารถใหม ๆ มากมายท จะช วยเพ มประส ทธ ภาพในการท างานส วนบ คคล และช วยลดความซ บซ อนของการท างานร วมก น ค ณสามารถใช ร น 2007 เพ อเพ มประส ทธ ภาพของกระบวนการและการจ ดการเน อหา ตลอดจน ปร บปร งความร ความเข าใจในด านธ รก จของท งองค กร ด วยระบบ 2007 Microsoft Office ค ณสามารถ: - เพ มผล ตภาพของบ คลากร และประส ทธ ผลของบ คคลท ม ต อผลล พธ ทางธ รก จ - ลดความซ บซ อนของการท างานร วมก นในท กท ท กเวลา - เพ มประส ทธ ภาพให ก บกระบวนการทางธ รก จประจ าว น และการจ ดการ เน อหาขององค กร - เพ มค ณภาพของความเข าใจข อม ลทางธ รก จในองค กรของค ณ 1.2 เพ มผล ตภาพของบ คลากร และประส ทธ ผลของบ คคลท ม ต อผลล พธ ทางธ รก จ เดสก ท อปของคอมพ วเตอร ท รกร งร ง งานหลายๆ งาน และความต องการท ข ดแย ง ก นในด านเวลา ท าให ค ณและบ คลากรของค ณไม สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเม อ ประส ทธ ภาพส วนบ คคลลดลง สมรรถนะของธ รก จก ลดลงด วย ระบบ 2007 Microsoft Office ช วย เพ มประส ทธ ภาพให แก พ นท ท างาน และม ค ณล กษณะใหม ๆ มากมาย เพ อช วยปร บปร ง ประส ทธ ภาพส วนบ คคลและผลล พธ ทางธ รก จ ค ณล กษณะเหล าน ประกอบด วย: - อ นเทอร เฟซส าหร บผ ใช ท ม ประส ทธ ภาพ ช วยให งานเสร จเร วข นด วย ค ณล กษณะต างๆ เช น แท บค าส งท จ ดเร ยงไว ส าหร บสถานการณ หร อว ตถ เฉพาะอย าง แถบเคร องม อ การเข าถ งอย างรวดเร วส าหร บการเข าถ งค าส งต างๆ ได ท กท ใน Office 2007 ด วยการคล กเพ ยงคร ง 1-3 - สร างเอกสารท ม พล ง ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พได อย างรวดเร วและแสน สะดวก ด วยคอลเลกช นของกราฟ กและล กษณะพ เศษท สร างสรรค ใน SmartArt Graphics ค ณล กษณะ ต วตรวจสอบข อม ลใน Microsoft Office Word 2007, Office Excel 2007 และ Office PowerPoint 2007 ช วยให ค ณสามารถค นหาและลบความค ดเห น ข อม ลท ระบ ต วบ คคลได ข อความ ท ซ อน และข อม ลอ นๆ ท ไม พ งประสงค ในเอกสาร - จ ดล าด บความส าค ญให ก บเวลาและงานของค ณอย างม ประส ทธ ภาพใน Office Outlook 2007 แถบรายการท ต องท าใหม จะสร างม มมองล าด บความส าค ญของงานประจ าว น รวมถ ง ข อความอ เมลท ม ค าสถานะเพ อตามงาน การน ดหมายท จะมาถ ง งานจาก Office OneNote 2007, Office Project 2007 และเว บไซต Windows SharePoint Services - ค นหาข อม ลอย างรวดเร วด วยการค นหาท นท ซ งช วยให ค ณค นหาจากค าส าค ญ ใน Outlook 2007 รวมถ งส งท แนบมา ค ณย งสามารถสอบถามเง อนไขต างๆ เช น ว นท จาก ประเภท ส ความส าค ญของจดหมาย และอ นๆ อ กมากมาย การร จ าอ กขระแบบออพต ค ลใน OneNote 2007 ช วยให ค ณสามารถค นหาบ นท กย อท เข ยนด วยลายม อ ข อความในร ปภาพ หร อค าท พ ดในการ บ นท กเส ยงและว ด โอ 1.3 ลดความซ บซ อนของการท างานร วมก นในท กท ท กเวลา องค กรท กว นน ต องการว ธ การท ม ประส ทธ ภาพมากข นในการส อสารและร วมม อ ก บคนท างานในระยะไกล ส าน กงานสาขา และบร ษ ทค ค าและล กค าท อย ในประเทศต างๆ งาน น าเสนอ การประช มและความร วมม อแบบเสม อนจร ง ช วยให บ คคลต างๆ สามารถต ดต อก นได จาก ระยะไกล แต ก อนหน าน การส อสารเหล าน เป นเพ ยงการทดแทนการประช มจร ง โดยย งไม ม ประส ทธ ภาพท ด พอ ด วยค ณล กษณะด านความร วมม อแบบเร ยลไทม ในระบบ 2007 Microsoft Office บ คลากรและท มงานของค ณจะสามารถท างานร วมก นได อย างสะดวกและม ประส ทธ ภาพ ข ามพรมแดนและเขตเวลาท แตกต างก นได ด วยระบบ 2007 Microsoft Office ค ณสามารถ: - ต ดต อก บบ คคลต างๆ ในองค กรของค ณท ม ท กษะและความร ท ค ณต องการได โดยท นท โดยค นหาเคร อข ายความร ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 ด วยเคร อข าย ความร ค ณย งสามารถด ความส มพ นธ การท างานระหว างบ คคลและบร ษ ทต างๆ ท าให สามารถ ร วมม อก นได อย างม ประส ทธ ภาพย งข น - หาเพ อนร วมงานท ม ความสนใจร วมก นผ านทางไซต ของฉ น ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 ซ ง Web Parts ความร วมม อทางส งคมจะใช ข อม ลเก ยวก บองค กร 1-4 - ร วมม ออย างม ประส ทธ ภาพย งข นก บกล มขนาดเล ก โดยใช Microsoft Office Groove เม อใช งานร วมก น Office Groove 2007 และ Office SharePoint Server 2007 จะเป นระบบความร วมม อท สมบ รณ แบบส าหร บช วยให ท มงานและองค กรสามารถท างานร วมก น และแลกเปล ยนข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ - จ ดการโครงการอย างม ประส ทธ ภาพย งข นต งแต เร มต นจนจบด วย Office Project Server 2007 การวางก าหนดการท โปร งใส การต ดส นใจท ได ร บการปร บปร ง และเคร องม อ แผ นบ นท กเวลา ช วยให ผ จ ดการสามารถวางแผน ต ดตาม และว ดประส ทธ ภาพของโครงการได - บ นท กกระดาษค านวณ Office Excel 2007 ไปย งเซ ร ฟเวอร และใช ร วมก นผ าน ทางเว บโดยใช HTML พร อมท งม การควบค มท ร ดก ม ด วยเคร องม อการจ ดการเอกสารและการ ตรวจสอบ - เก บ เก บถาวร และใช ความร ต างๆ ใหม ด วย Wikis และบล อก ซ งม การ สน บสน นข นส งใน Windows SharePoint Services ด วยระบบ 2007 Microsoft Office ใหม ค ณและ บ คลากรของค ณสามารถใช อ นเทอร เฟซ Office Word 2007 ท ค นเคยเพ อสร างการต ดประกาศบล อก ท ม พร อมท งร ปภาพ การจ ดร ปแบบ ต วตรวจการสะกด และอ นๆ อ กมากมาย จากน นค ณจะสามารถ ต ดประกาศไปย งบร การบล อกท ใช งานโดยท วไปได 1.4 เพ มประส ทธ ภาพให ก บกระบวนการทางธ รก จประจ าว น และการจ ดการเน อหาของ องค กร งานท ต องด าเน นการเองและงานซ าซ อนท าให กระบวนการท างานในแต ละว นช า ลงอย างมาก ในขณะเด ยวก น ความพยายามขององค กรท จะตอบสนองความต องการท เพ มมากข น เร อยๆ ส าหร บความสอดคล องและความปลอดภ ยก ม อ ปสรรคจากงานการจ ดการเน อหาขององค กร ท ม มาก ระบบ Office ใหม จะช วยให ค ณเพ มประส ทธ ภาพของกระบวนการ โดยก าหนดการท างาน อ ตโนม ต และความสามารถท สมบ รณ พร อมส าหร บการสร าง จ ดการ และเก บเน อหาขององค กร ก าหนดการท างานอ ตโนม ต ของเว ร กโฟลว ด วยความสามารถของเว ร กโฟลว การ ตรวจทานและอน ม ต ใน Office SharePoint Server 2007 ซ งประกอบด วยแม แบบส าเร จร ปท ค ณและ ผ ใช สามารถเล อกเว ร กโฟลว ท จะใช ก บเน อหาได โดยง าย ประว ต ของเว ร กโฟลว แบบเต มช วยให ค ณ และผ บร หารระบบไอท สามารถเช อมโยงข นตอนเว ร กโฟลว ในอด ตและในอนาคตได เพ มประส ทธ ภาพของกระบวนการท ใช ฟอร ม โดยอาศ ยความสามารถของฟอร ม ในเซ ร ฟเวอร ซ งเร ยกว า InfoPath Forms Services ซ งจะม ความสามารถในการแปลงฟอร มของ Microsoft Office InfoPath เป นฟอร มทางเว บได 1-5 จ ดการเอกสารของค ณอย างม ประส ทธ ภาพย งข น ด วยค ณล กษณะใหม ๆ เช น พ นท เก บข อม ลระด บองค กร การร กษาความปลอดภ ยระด บรายการ และการจ ดการส ทธ ของข อม ลภายใน ระบบ พร อมด วยเว ร กโฟลว ท ม ประส ทธ ภาพ ส าหร บการประมวลผลเอกสาร แผงข อม ลค ณสมบ ต เอกสารและแถบค าส งส าหร บเอกสาร ท าให ค ณสามารถรวมความสามารถในการจ ดการเอกสารไว ในเอกสารของ Office Word 2007 ได โดยตรง ม การควบค มข นส งส าหร บนโยบายการเก บร กษาและการตรวจสอบ การท างาน ของท ตรวจสอบ และการเก บร กษาตามกฎหมาย ระบบ Office ย งสน บสน นนโยบายและการ ตรวจสอบข นส ง การอ ปโหลดโดยตรงไปย งพ นท เก บข อม ลระเบ ยน และต วเล อกการจ ดการอ เมลท ม ค ณล กษณะสมบ รณ 1.5 ขยายและปร บปร งค ณภาพของความเข าใจด านธ รก จในองค กร แหล งข อม ลท แตกต าง ระยะห างทางกายภาพของบ คลากร และไซโลภายใน องค กรม กจะท าให เก ดจ ดบอดท ท าให ผ ใช สามารถหาข อม ลท ต องการได ยาก ด วยระบบ Office ใหม บ คลากรในองค กรของค ณจะสามารถเข าถ งข อม ลได รวดเร วและสะดวกย งข น Office SharePoint Server 2007 ท าให การสร างแผงควบค มข อม ลว เคราะห เช ง ธ รก จท ม ค ณล กษณะครบคร นสามารถกระท าได ง าย โดยรวมต วบ งช ประส ทธ ภาพหล กแบบไดนา ม ก (KPI) สม ดงาน Office Excel 2007 แ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks