สารบ ญ เน อหา หน า 1. Home Page 2. Course Home Page 3. Course 4. Announcements 5. Calendar 6. Documents พ นท เก บข อม ล 7. - PDF

Description
สารบ ญ เน อหา หน า 1. Home Page 2 2. Course Home Page Customizing Course Home Page 3. Course Creating the Course 3.2 การเข าส รายว ชา 3.3 ลบรายว ชา 3.4 การบร หารจ ดการหมวดว ชา (Categories)

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 34 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ เน อหา หน า 1. Home Page 2 2. Course Home Page Customizing Course Home Page 3. Course Creating the Course 3.2 การเข าส รายว ชา 3.3 ลบรายว ชา 3.4 การบร หารจ ดการหมวดว ชา (Categories) 4. Announcements เพ มรายการประกาศรายว ชา 4.2 การด ประกาศรายว ชา 4.3 แก ไขประกาศรายว ชา 4.4 ลบประกาศรายว ชา 5. Calendar Adding a new Calendar Event 5.2 Viewing and Managing Calendar Events 6. Documents พ นท เก บข อม ล Creating New Folders 6.2 Managing Folders 6.3 Creating New Document 6.4 Creating New Multimedia Content 6.5 Creating New Basic Page 6.6 Creating a Wiki Page 6.7 Creating a Website Package 6.8 Uploading Document 6.9 Managing Documents 6.10 Changing New Button Order 7. Learning Paths Managing Learning Paths 7.2 Uploading SCORM Compliant Course Content สารบ ญ (ต อ) เน อหา หน า 8. Links Creating Links 8.2 Creating Folders 8.3 Viewing Link Details 8.4 Managing Folders and Links 8.5 Links Tracking 9. Quizzes Creating Quizzes 9.2 Question Pool 10. Assignments Choosing View 10.2 Creating View 11. Discussion Board Adding Discussion to the Discussion Board 11.2 Managing Discussions 11.3 Editing, Deleting, Discussion 12. Chat Adding New Items 13. Conference GradeBook Setting Grade Book Items 14.2 Grade Book: Putting Grades 15. Tracking Mailbox Sending Messages 17. Users & Groups User Groups 17.2 Users 2009 หล กส ตร การใช งาน SharePointLMS บน SharePoint Portal บร ษ ทลานนาคอม จ าก ด 3/8/2010 1 1. Home Page Home Page เป นหน าท จะพบเป นหน าแรกหล งจากท าการ Login และเข าไปท ระบบ LMS ซ งผ ท จะม ส ทธ เข ามาได ค อผ ก าหนดให ม ส ทธ ในการเข าถ งโดย Microsoft Office SharePoint Server 2007 Fig. 'Home Page' 2 Home page ม องค ประกอบต างๆด งน : Courses ค อส วนท จะแสดงรายการว ชาต าง ๆ ท ผ ใช ลงทะเบ ยนเร ยนหร อเป นผ ด แลอย Announcements -ค อส วนท จะแสดงประกาศของแต ละรายว ชาท ลงทะเบ ยนหร อเป นผ ด แลอย Calendar Web Part ค อส วนท จะแสดงเหต การณ ตามตารางปฏ ท นท เก ดข น ณ. เวลาว นป จจ บ น Assignment Web Part ค อส วนท จะแสดงงานท ได ร บมอบหมายจากรายว ชาท เข าเร ยนอย องค ประกอบท งหมดท กล าวมาจะถ กแสดงในร ปแบบของ Link ซ งสามารถเข าถ งรายละเอ ยดของแต ละรายการโดยการ คล ก ส วนแถบเมน ทางด านซ ายจะแสดงรายว ชาต าง ๆ ท ผ ใช ม ส วนร วมอย ซ งจะแสดงในร ปแบบ Link เช นก น 2 Course Home Page หน า Course Home page เป นหน าหล กของแต ละรายว ชา ซ งจะแสดงเม อผ ใช คล กเล อกจากช อรายว ชาท พบในหน า Home Page Fig. 'Course Home Page' 3 หน า Course Home page จะเป นหน าท แสดงค าอธ บายรายละเอ ยดท วไปของรายว ชา และเป นหน าท อน ญาตให ผ ใช เข าถ ง เคร องม อพ นฐานของระบบ ซ งการใช งานเคร องม อด งกล าวสามารถท าได โดยเล อกคล กจากแถบเคร องม อทางด านซ ายของ หน าจอ Icon Name Description Announcements อน ญาตให ผ ใช บร หารจ ดการประกาศประจ ารายว ชา. Calendar อน ญาตให ผ ใช เพ มน ดหมายในปฏ ท น Documents อน ญาตให ผ ใช จ ดการก บเอกสารของรายว ชา Learning Path อน ญาตให ผ ใช บร หารจ ดการเส นทางการเร ยนร Links อน ญาตให ผ ใช เพ มรายการการเช อมต อ (Link) Quizzes อน ญาตให ผ ใช บร หารจ ดการข อสอบ Drop Box อน ญาตให ผ ใช จ ดการก บ File ท ต องการใช งานร วมก น Assignments อน ญาตให ผ ใช จ ดการก บการมอบหมายงาน Attendance อน ญาตให ผ ใช บ นท กรายช อผ เข าเร ยนในช นเร ยน Discussion Board อน ญาตให ผ ใช เข าส กระดานสนทนา Chat อน ญาตให ผ ใช เข าส ห องสนทนา Conference อน ญาตให ผ ใช เป ดใช งานการประช ม online GradeBook อน ญาตให ผ ใช ด ผลการเร ยนหร อลงคะแนนผลการเร ยน Tracking อน ญาตให ผ ใช ด รายงานสถ ต การใช งานเคร องม อต างของรายว ชา Reports อน ญาตให ผ ใช ต งก าหนดการสร างรายงานการใช งาน Mailbox อน ญาตให ผ ใช บร หารจ ดการการส งข อความ Learners & Groups อน ญาตให ผ ใช บร หารจ ดการรายช อผ ใช งานรายว ชา Help แสดงหน าต างว ธ การใช งาน SharePointLMS หน า Course Home page สามารถแสดง Web Part หล กของ SharePointLMS เช น Announcements, Calendar, Mailbox, Conference, Documents และอ น ๆ ท าให ง ายต อการเข าถ งเคร องม อต าง ๆ ของ LMS และแน นอนว าสามารถ ปร บแต งได ตามต องการ (รายละเอ ยดการปร บแต งอธ บายไว ในห วข อ Home Page). 2.1 Customizing Course Home Page ผ ใช สามารถปร บแต งหน า Course Home page เพ อให เก ดความแตกต างได 1. เป ด Course Home page 2. จากเมน Site Actions เล อก Edit Page สามารถจะสล บไปท โหมดแก ไขได 4 Fig. Editing Course Home Page 3 Courses ป ม Courses ท ปรากฏบนแถบทางด านซ ายด านบนส ด เม อคล กจะเป นการเป ดหน าแสดงรายช อรายว ชาท เป ดสอนท งหมด โดยรายละเอ ยดของรายว ชาท แสดงท งหมดม ด งน Title ช อห วข อรายว ชา Description ค าอธ บายรายละเอ ยดท วไปของรายว ชา Category หมวดว ชา Published แสดงข อม ลว ารายว ชาน เป ดสอนอย หร อไม Language ภาษาท ใช 5 Fig. 'Courses' TIP: ห วข อรายละเอ ยดด านบนอน ญาตให ผ ใช เร ยงล าด บรายว ชาได ตามต องการโดย Title เร ยงช อรายว ชาตามต วอ กษร Description เร ยงค าอธ บายตามต วอ กษร Category เร ยงตามหมวดว ชา Published เร ยงตามสถานะการเป ดสอน 6 3.1 Creating the Course การสร างรายว ชาใหม 1. คล กท ล ง Course และ คล ก New Create Course 2. กรอกรายละเอ ยดตามแบบฟอร ม 7 Fig. Creating the Course - Course Title and Description กรอกช อและรายละเอ ยดของรายว ชา - Category ก าหนด Category ของรายว ชา; - Web Site Address ก าหนดต าแหน งท อย ของรายว ชา - Course Teachers ระบ ผ สอนท ด แลรายว ชา - Course Options ตรวจสอบ Options ท ต องการใช ในรายว ชา - Publishing ก าหนดว าต องการให รายว ชาแสดงให ผ เร ยนเห นหร อไม ถ า Yes ให เล อกก าหนดว นเร มต น Start Date และว นส นส ด End Date 8 - Scale Template เล อกร ปแบบของเกรด เพ อแสดงใน grade book - Time Table Template แสดงตารางเวลาส าหร บรายว ชา - Course Menu Style เล อกร ปแบบของเมน ส าหร บรายว ชา - Master Page ระบ ร ปแบบของหน ารายว ชา - Language ก าหนดภาษาส าหร บเวบไซต - Quota Template เล อกก าหนดเน อท ส าหร บใช ในรายว ชา 3.2 การเข าส รายว ชา การเข าส หน า Course Home Page - คล กป ม Courses หารายว ชาท ต องการ จากน นคล ก ล กศรลง ด านท ายของช อรายว ชาท เล อก - คล ก View จากแถบเมน ท ปรากฏ หล งจากน นผ ใช จะเข าส หน า course home page ของรายว ชาน นๆ Fig. Viewing the Course 3.3 ลบรายว ชา การลบรายว ชาท าได โดย - คล กป ม Courses เพ อเข าส หน าแสดงรายว ชา - เล อกรายว ชาท ต องการลบ - คล ก Delete จากรายการเมน ท แสดงออกมา - ย นย นการลบรายว ชา 3.4 การบร หารจ ดการหมวดว ชา (Categories) การบร หารจ ดการรายว ชาท าได โดย - คล ก Courses เข าส หน าแสดงรายว ชา - จากเมน Site Action เล อกห วข อ Categories 9 Fig. Site Actions Categories หน าต างของ categories จะปรากฏข นมา Fig. Managing course categories เพ มหมวดว ชา การเพ มหมวดว ชาสามารถท าได โดย - เป ดหน า Categories - คล กป ม New ( ) และเล อก Create Category 10 Fig. Creating course category - เล อก Parent Category เม อต องการให หมวดว ชาท สร างใหม เป นหมวดว ชาย อยของหมวดว ชาท สร างไว ก อนแล ว - ในช อง Title ให กรอกช อหมวดว ชาท ต องการ - คล ก Ok ด านบนหร อด านล างเพ อย นย นการสร างหมวดว ชาใหม หร อคล ก Cancel เพ อยกเล กการสร าง แก ไขรายละเอ ยดหมวดว ชา แก ไขรายละเอ ยดหมวดว ชาได โดย - เป ดหน า Categories - เล อกหมวดว ชาท ต องการแก ไข - เปล ยนแปลงรายละเอ ยดของหมวดตามต องการ (รายละเอ ยดด ในห วข อ เพ มหมวดว ชา) - คล ก Ok เพ อบ นท กหร อ Cancel เพ อยกเล ก ลบหมวดว ชา ลบหมวดว ชาสามารถท าได โดย - เป ดหน า Categories - เล อกหมวดว ชาท ต องการแก ไข - คล ก Delete Item ( ) ด านบนเพ อลบหมวดว ชา 11 4 Announcements Announcements หร อประกาศประจ าว ชาจะเป นส วนท จะแสดงข อความท ผ สอนต องการประกาศให ผ ท ม ส วนร วมใน รายว ชาน นๆ ร บทราบโดยท วก น ซ งรายละเอ ยดท ประกาศจะไปปรากฏบน Announcements Web Part ท หน า Home Page และหน า Course Home Page การใช งาน Announcments สามารถเข าถ งโดยเล อกเข ารายว ชาท ต องการและคล ก Announcements ( ) บนแถบ เคร องม อของรายว ชาทางด านซ าย หล งจากน นรายการของประกาศจะปรากฏด งร ป Fig. 'Announcements' 4.1 เพ มรายการประกาศรายว ชา ผ ใช สามารถเพ มประกาศได โดย - เข าส รายว ชาท ต องการ คล กเคร องม อ Announcement และคล กป ม New Fig. Creating Announcement: step 1 - กรอกรายละเอ ยดของประกาศ (ช องท ม เคร องหมาย * ก าก บจ าเป นต องกรอกให ครบถ วน) 12 Fig. Creating an Announcement: step 2 Title กรอกช อห วข อของประกาศ Body กรอกรายละเอ ยดเน อหาของประกาศ Start Date เล อกว นท ท ต องการประกาศข อความ หากเว นไว ข อความจะถ กประกาศท นท Expires เล อกว นท ท ต องการยกเล กการประกาศ หากต องการแนบ File สามารถท าได โดยคล กป ม Attach File และท าการเล อก file ท ต องการ จากน น คล ก Ok เพ อย นย น การแนบ File หร อ Cancel เพ อเป นการยกเล กการแนบ File เม อกรอกรายละเอ ยดท ต องการจนครบถ วนแล วให กดป ม OK ด านบนหร อด านล างเพ อเป นการย นย นการประกาศหร อกด ป ม cancel เพ อเป นการยกเล ก 4.2 การด ประกาศรายว ชา ผ ใช สามารถด รายละเอ ยดของประกาศรายว ชาได ด งน เล อน mouse ไปช ประกาศท ต องการและคล กเล อก 1 คร ง 13 Fig. Viewing Announcements เล อกเมน View Item จากรายการเมน ท ปรากฏ เพ อเข าอ านเน อหาและรายละเอ ยดอ น ๆ ของประกาศ Fig. Viewing Announcements แถบเมน ท ปรากฏด านบนของหน ารายละเอ ยดของว ชาม หน าท ด งน - คล ก New Item เพ อสร างประกาศใหม - คล ก Edit Item เพ อเปล ยนแปลงแก ไขประกาศ - คล กDelete Item เพ อลบประกาศ - คล ก Manage Permissions เพ อก าหนดส ทธ การใช งานประกาศ - คล ก Alert Me เพ อปร บแต งการแจ งเต อน - เม อเสร จส นแล ว คล ก Close เพ อป ด 14 4.3 แก ไขประกาศรายว ชา ผ ใช สามารถแก ไขประกาศรายว ชาได โดย - Point เล อน mouse ไปช ประกาศท ต องการและคล กเล อกช อ - คล ก Edit Item จากแถบเมน ท ปรากฏเพ อเข าส หน าแก ไข - แก ไขรายละเอ ยดตามต องการ - บ นท กการแก ไขโดยกดป ม OK 4.4 ลบประกาศรายว ชา ผ ใช สามารถลบประกาศรายว ชาได โดย - Point เล อน mouse ไปช ประกาศท ต องการและคล กเล อกช อ - คล ก Delete Item จากแถบเมน ท ปรากฏเพ อลบ - ย นย นการลบประกาศ 5 Calendar Calendar หร อปฏ ท นประจ าว ชาอน ญาตให ผ ใช สามารถด และบร หารจ ดการก าหนดการต าง ๆ ของว ชาได โดยจะท า หน าท เป นเคร องม อในการวางแผน ก าหนดตารางน ดหมาย เช น น ดหมายการประช ม หร อเหต การณ ส าค ญต าง ๆ ซ ง รายละเอ ยดของการน ดหมายจะปรากฏให เห นใน Calendar Web Part บนหน าแรก Home Page และหน า Course Home Page การใช งาน Calendar ให เข าไปย ง course ท ต องการแล วคล กเล อกป ม Calendar ( ) ในแถบเมน ทางด านซ ายของหน า หล งจากน นระบบจะแสดงหน าปฏ ท นในร ปแบบของรายเด อน Fig. Calendar. Monthly View 15 ป มต าง ๆ ท เร ยงด านบนเป นป มส าหร บควบค มม มมองของปฏ ท น ซ งแต ละอย างม รายละเอ ยดการใช งานด งน ใช ป ม และ เพ อสล บเปล ยนว นไปว นก อนหน า หร อว นถ ดไป คล ก Expand All เพ อเป ดด ก าหนดการท งหมด หร อคล ก Collapse All เพ อป ด ป มว น ( ), ส ปดาห ( ) และเด อน ( ) ม ไว ส าหร บเปล ยนม มมองปฏ ท นในร ปแบบว น ส ปดาห และ เด อนตามล าด บ เช น หากต องการด รายละเอ ยดก าหนดการในแต ละว น ให คล ก( ) แล วคล ก หร อ เพ อเล อนด ตามล าด บว นก อนหล ง ได ตามต องการ Fig. Calendar. Daily View หากต องการด รายละเอ ยดก าหนดการในแต ละส ปดาห ให คล ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks