บทท 1 แนะน า Game Design และ Kodu Game lab ก จกรรมท 1.1 แนะน าต วเอง ก จกรรมท 1.2 แนะน า Kodu Game Lab ก จกรรมท 1.3 เกมค ออะไร ก จกรรมท 1. - PDF

Description
บทท 1 แนะน า Game Design และ Kodu Game lab ก จกรรมท 1.1 แนะน าต วเอง ก จกรรมท 1.2 แนะน า Kodu Game Lab ก จกรรมท 1.3 เกมค ออะไร ก จกรรมท 1.4 Kodu Game บทท 2 พ นฐานโปรแกรมม ง ก จกรรมท 2.1 แนะน าภาษาโปรแกรมม

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 19 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 แนะน า Game Design และ Kodu Game lab ก จกรรมท 1.1 แนะน าต วเอง ก จกรรมท 1.2 แนะน า Kodu Game Lab ก จกรรมท 1.3 เกมค ออะไร ก จกรรมท 1.4 Kodu Game บทท 2 พ นฐานโปรแกรมม ง ก จกรรมท 2.1 แนะน าภาษาโปรแกรมม งของ Kodu ก จกรรมท 2.2 การแก ไข Tutorial 2 และ 3 ก จกรรมท 2.3 ทาความร จ กก บ Bot และ Object ก จกรรมท 2.4 การใช Programming Bots ก จกรรมท 2.4 การสร าง bot สองต ว บทท 3 กระบวนการออกแบบอย างไม เป นทางการ ก จกรรมท 3.1 ระดมสมองลองไอเด ย ก จกรรมท 3.2 ไอเด ยด ๆ สาหร บเกม ก จกรรมท 3.3 ต วอย างของโรงเร ยน และกรณ ต วอย าง บทท 4 การสร าง Game World ก จกรรมท 4.1 การออกแบบ Game Space ก จกรรมท 4.2 การสร าง Design Pattern และ Recipe ก จกรรมท 4.3 ทาความร จ กก บ Game Space Patterns บทท 5 ใช งาน Game Design Patterns ก จกรรมท 5.1 Game Progress Patterns ก จกรรมท 5.2 Game Play Patterns ก จกรรมท 5.3 Game Information Design Patterns บทท 6 ใช งาน Game Design Approach ก จกรรมท 6.1 ก จกรรมท 6.2 บทท 7 ข นต อไป บทน า Kodu Game Lab ค อโปรแกรมช วยเข ยนโปรแกรมม งท ช วยให ค ณสร างเกมสามม ต (3D) ได เอง แม จะไม ม พ นความร เร องการ เข ยนโปรแกรมเลยก ตาม Kodu ม ไอคอนท คอยควบค มคาแรคเตอร (Character) และอ อปเจค (Object) ต างๆ ด วยการส งให คาแรคเตอร แสดงพฤต กรรมออกมาในร ปแบบท จ บต องได คอร สน ออกแบบมาเพ อให คร ท ต องการนาว ชา Game Design มาใช ก บก จกรรมในห องเร ยน หล งการอบรม ผ เร ยนจะได ร จ กก บ Kodu Game Lab และสาธ ตให น กเร ยนของตนเองเข าใจว าใครๆ ก สามารถสร างเกมท น าต นตาต นใจได คอร สน ครอบคล มท กษะท ต องใช ในการออกแบบ สร างโลกสมมต และเกมด วย Kodu Game Lab รวมท งสามารถว เคราะห หร อต ดตามกระบวนการออกแบบ ตลอดจนแนะนาว าคร ผ สอนสามารถนา Kodu ไปใช ก บหล กส ตรของโรงเร ยนได อย างไรด วย ด วยความสามารถในการออกแบบและสร างเกมได ด วยตนเอง ผ เร ยนจะสามารถสร างเกมท น าสนใจและม ความด งด ดผ เล นได ด วยการใช เทคน คง ายๆ เพ ยงไม ก ข นตอนของโปรแกรมน ประโยชน ท จะได ร บจากหล กส ตรน ช วยให ผ เร ยนสามารถเข ยนโปรแกรมส งการให แก คาแรคเตอร และอ อปเจคได ช วยให ผ เร ยนสร างโลกสามม ต ได แนะนาองค ประกอบหล กของการออกแบบเกมได มอบต วอย างของ code ท ม หลากหลายร ปแบบ มอบต วอย าง game play ท ม หลากหลายร ปแบบ สร างต วอย างการใช Kodu Game Lab ในโรงเร ยนได มอบความช วยเหล อได ตรงเวลาเพ อให ผ เร ยนม นใจในการใช งาน Kodu Game Lab หมายเหต Kodu Game Lab ย งเป นโปรแกรมท ก าล งพ ฒนาอย ต วอย างต างๆ ในเอกสารฉบ บน จะต องใช งานบนเวอร ช น 1.48 ซ งเป น เวอร ช นล าส ดของ Kodu Game Lab ในขณะน หากค ณใช งานเวอร ช นอ นท ต ากว า โปรดตรวจสอบท เพ ออ พเดตและเร ยกด เอกสารประกอบการอบรม เอกสารฉบ บน ม ไว สาหร บผ ให การอบรมน กเร ยน ผ สอนจะม บ นท กย อปรากฏในกรอบโดยตลอด แต กรอบน จะไม ปรากฏในเอกสารฉบ บผ เร ยน 1 บทท 1 แนะน า Game Design และ Kodu Game lab ก จกรรมท 1.1 แนะน าต วเอง ใช ก จกรรมน เพ อให สมาช กในกล มทาความร จ กก น ใช เวลา 10 นาท เพ อให แต ละคนสร างคาแรคเตอร ของต วเองและใช เวลาอ ก 10 นาท เพ อให แต ละคนแบ งป นคาแรคเตอร ก บคนอ นๆ ในกล ม สมมต ว าค ณเป นคาแรคเตอร ในเกม (Game Character) ค ณต องการให คาแรคเตอร ม ล กษณะอย างไร ช อ พาวเวอร (Power) ระบ ล กษณะพ เศษของคาแรคเตอร ของค ณ 3 อย าง: วาดภาพคาแรคเตอร ของค ณลงในกรอบ 2 ก จกรรมท 1.2 แนะน า Kodu Game Lab ประเด นสาค ญ: Kodu เหมาะสาหร บการพ ฒนาเกมแบบเร งด วน โดยใช อ นเทอร เฟสและภาษาท ง ายต อการใช งาน Kodu ใช ภาษาโปรแกรมม งท เป นร ปไอคอนหร อส ญล กษณ ให เข าใจได ง ายๆ Kodu เหมาะสาหร บเกมขนาดเล ก ในก จกรรมน เราจะลองสารวจ Kodu Game Lab ก นก อน ในเร องของว ตถ ประสงค และส งท ได พ ฒนาเอาไว ให ในโปรแกรม ใช เน อท ด านล างต อไปน เพ อบ นท กรายละเอ ยดสาค ญเก ยวก บ Kodu Game Lab ก จกรรมท 1.3 เกมค ออะไร ถามสมาช กในกล มว าชอบเล นเกมอะไรมากท ส ด 5 เกม แนะให พวกเขาเข ยนรายช อเกมในแต ละหมวดท แตกต างก น ต วอย างเช น เกมประเภท Sport Game เกมประเภท Board Game หร อ เกมประเภท Computer Game เป นต น เม อแต ละคน ได เข ยนรายช อแล ว ให ผ เร ยนหาคาตอบว าแต ละเกมม อะไรท เหม อนก น และอะไรท ทาให เกมเหล าน ทางานได ใช Diamond 9 เพ อแสดงป จจ ยสาค ญเก ยวก บส งท สร างเกม โดยป จจ ยสาค ญจะอย ตาแหน งบนส ด ควรแลกเปล ยนความค ดเห นก นเม อจบก จกรรมน ประเด นสาค ญ: เกมเน นท ความสน กสนาน เกมต องม กฎ เกมต องม ว ตถ ประสงค / เกมต องม ผ ชนะและผ แพ ผ เล นเกมต องต ดส นใจและต องม ท กษะอย างใดอย างหน งเพ อเล นเกม เกมค อประสบการณ 3 ในก จกรรมน เราจะมาด ก นว าจะสร างเกมข นได อย างไร เข ยนเกม 5 อย างท ค ณชอบเล น ลองค ดเก ยวก บเกมท ค ณได เข ยนไว แล วระบ ป จจ ยสาค ญในการสร างเกมเหล าน นข นมาได ใช กราฟ Diamond 9 ต อไปน เพ อ จ ดระเบ ยบความค ดของค ณ โดยท ป จจ ยแรกท สาค ญท ส ดต องอย ในกรอบบนส ดของ Diamond 4 หากค ณเคยเข ยน Software Subroutine แล วพบว าต องเจอ arguments มากกว า 10 arguments ลองกล บไปด อ กท ค ณ อาจจะล มอะไรบางอย างไป Alan Kay เกมค อก จกรรมแก ป ญหา ท ซ งเข าถ งได ด วยความค ดท สน กสนาน Jesse Schell ก จกรรมท 1.4 Kodu Games ก จกรรมน ออกแบบมาเพ อให ผ เร ยนได ค นพบร ปแบบต างๆ ของเกมท สามารถสร างข นด วย Kodu Game Lab และระบ ได ว า อะไรท ทาให เกมเหล าน ม ความสน กสนาน ใช เวลา 15 นาท สาหร บการเล นเกม และอ ก 5 นาท สาหร บบ นท กผลการเล น จากน น ใช เวลา 10 นาท สาหร บการอภ ปรายซ กถาม ใช Kodu Game PowerPoint เพ อแสดงเกมบางอย างท สร างจาก Xbox Kodu community เน องจากต วอย างม quick play ของ Bonk Out 18 และอภ ปรายว ตถ ประสงค กฎ และเหต ผลว าทาไมเกมถ งสน กสนานไว แล ว Kodu Game Lab ม โลกสมมต (World) ท รวมเกมเอาไว อย ประมาณ 50 แห ง ในก จกรรมน เราจะสารวจ world เหล าน และ เกมต างๆ เพ อเร ยนร ว าอะไรท Kodu Game Lab สามารถสร างได และเราต องใช อะไรบ างเพ อสร างเกมข นมาโดยใช โปรแกรม Kodu Game Lab ต วอย างการสารวจเกม ช อเกม: Bonk-Out v18 ว ตถ ประสงค : ทาลายปราสาทในขณะท ปกป องไม (Stick) ของค ณไว กฎ: ใช ป มใดป มหน งเพ อปล อยจ กร หร อใช Push Bot เพ อปล อยได เช นก น กงจ กรจะทาลายท กอย าง ยกเว นต วผ เล น ผ เล นสามารถควบค มให จ กรพ งไปตรงไหนก ได โดยควบค มท ศทางการเด งของจ กร ทาไมจ งสน ก: เกมน ง ายต อการเข าใจเพราะม พ นฐานเหม อนก บเกมBreakout ท คนส วนใหญ ร จ ก เกมน ม ความ สน กตรงท เป นเกมท เคล อนไหวอย างรวดเร ว และจะสน กมากข น เม อเล นไปนานๆ 5 สารวจเกมท ค ณชอบ ช อเกม: ว ตถ ประสงค : กฎ: ทาไมจ งสน ก: 6 บทท 2 พ นฐานโปรแกรมม ง ก จกรรมท 2.1 แนะน าภาษาโปรแกรมม งของ Kodu ในก จกรรมน เราจะเข ยนโปรแกรมแรกโดยใช Kodu Game Lab ก น Kodu Game Lab ม Tutorial พ นฐานอย 3 อย างและเรา จะเร ยนร ท งหมดในก จกรรมน สาธ ต Tutorial 1 และว ธ การแก ไขป ญหา ประเด นสาค ญ: การแสดงด วยส ญล กษณ และบอกว าเม อไรควรต องใช ข อความเพ อน ยามค าของภาษาโปรแกรมม ง ไฮไลต ตรงเมน Help ท อย ในเกม ซ งแสดงให เห นว าม Key และ button ใดบ างท สามารถใช เพ อส งการโปรแกรมและเข าถ ง หน าจอและ toolbar ต างๆ ได บ นท ก: ใช งาน Tutorial 1 1. เป ด Tutorial 1 world Kodu Bot จะบอกค ณว า I want to visit the castle. 2. กด ESC บนแป นค ย บอร ดหร อป ม Start บน controller เพ อแก ไข world 7 3. เล อกไอคอน Add and Program Objects จาก toolbar โดยจะม หน าตาแบบน 4. เล อกคาแรคเตอร โดยคล กขวาหร อเล อก Y บนแป น gamepad จากน นคาแรคเตอร จะเร องแสงเป นส เหล องและจะปรากฏ editing menu ข นมา 5. คล ก Program Bots code จะปรากฏข นมา และค ณจะม ทางเล อก 2 ทางในการแก ไข line 1 บน code ท ม อย หร อ เพ ม line ใหม เข าไปบน code น น ในก จกรรมน เราจะแก ไข line แรก แต การเพ ม line ใหม เข าไปก สามารถทาได Line แรกจะอ านได ด งน แต เราต องเปล ยนให เป นด ง น 6. เอากรอบคาส ง (Tile) ท ช อ express และ heart ออก โดยคล กขวาบนกรอบคาส งเหล าน นหร อกด บนแป น gamepad 7. เพ มกรอบคาส งใหม โดยคล กซ ายท ไอคอน ตรงตาแหน งขวาม อของกรอบคาส ง Do (หร อกด บนแป น gamepad) 8 8. เล อก move 9. เล อก towards จากน น code จะปรากฎเป น 9. กด ESC บนค ย บอร ด (หร อกด สองคร งบนแป น game pad) เพ อออกจากหน าจอโปรแกรมม งและกล บส หน าจอ toolbar 10. คล กไอคอน Play เพ อร นโปรแกรมหร อกด บนแป น gamepad แล วกด เพ อเล นเกม 11. Kodu Bot ควรจะสามารถเด นไปย งปราสาทได แล วในตอนน ก จกรรมท 2.2 การแก ไข Tutorial 2 และ 3 ในก จกรรมน เราจะมาแก ไขป ญหาใน Tutorial 2 และ 3 ก น ว ธ แก ไขป ญหาเหล าน น นม อธ บายในส วนต อจากน ไป แต ขอให พยายามแก ไขป ญาด วยตนเองก อนเสมอ และด ว ธ แก ไขป ญหาเม อจ าเป นเท าน น ถามสมาช กในกล มว าจะแก ไข Tutorial 2 และ 3 อย างไร สน บสน นให พวกเขาใช ว ธ แก ไขป ญหาได หากจาเป น บ นท ก: 9 การแก ไขป ญหาใน Tutorial 2 ว ตถ ประสงค : เราต องการ reprogram ต ว cycle bot เพ อให ม นสามารถกระโดดข ามแม น าได 1. เป ด Tutorial 2 2. กด ESC บนค ย บอร ดหร อ Start บน controller เพ อแก ไข world 3. เล อกไอคอน Add and Program Objects จาก toolbar 4. เล อกคาแรคเตอร โดยคล กขวา หร อย าย cursor ร ป ด วย gamepad จากน นจะเร องแสงเป นส เหล องและหน าเมน editing menu จะปรากฏข นมา 5. คล กซ ายเล อก Program หร อกดป ม บน gamepad จากน นจะปรากฏ bots code ข นมา และค ณจะม ทางเล อก 2 ทางในการแก ไข line 3 และ 4 บน code ท ม อย หร อ เพ ม line ใหม ๆ เข าไปบน code น น ในก จกรรมน เราจะแก ไข line แรก แต การเพ ม line ใหม เข าไปก สามารถทาได ณ ตอนน line ปรากฎเป น แต เราจะเปล ยนให ปรากฎเป น 10 6.. เพ มกรอบคาส งใหม โดยคล กซ ายท ไอคอน ตรงตาแหน งขวาม อของกรอบคาส ง Do (หร อกด บนแป น gamepad) 7. เล อกกรอบคาส ง โดยคล กซ ายบนเม าส หร อกด บนแป น gamepad หมายเหต : คล กบน action ท เป นร ป ค ณก จะพบกรอบคาส ง ได เช นก น จากน น code จะปรากฎเป น 11 9. กด ESC บนค ย บอร ด (หร อกด สองคร งบนแป น gamepad) เพ อออกจากหน าจอโปรแกรมม งและกล บส หน าจอ toolbar 10. คล กไอคอน Play เพ อร นโปรแกรมหร อกด บนแป น gamepad แล วกด เพ อเล นเกม 11. Kodu Bot ควรจะสามารถกระโดดได ด วยการกด spacebar หร อการกดป ม การแก ไขป ญหาใน Tutorial 3 ว ตถ ประสงค : เราต องการส งให ต ว cycle bot สามารถหย บแอปเป ลได 1. เป ด Tutorial 3 2. กด ESC บนค ย บอร ดหร อ Start บน controller เพ อแก ไข world 3. เล อกไอคอน Add and Program Objects จาก toolbar 4. เล อกคาแรคเตอร โดยคล กขวาบนคาแรคเตอร หร อย าย cursor ร ป ด วย gamepad จากน นจะเร องแสงเป นส เหล องและหน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks