1.deportivo de la coruña

Description
1. Fai moito, moito tempo un equipo e unha cidade vagaban sem rumbo Ata que alá polos anos 90 despertou un Hércules que Así comeza a historia…. se faría chamar…

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Fai moito, moito tempo un equipo e unha cidade vagaban sem rumbo Ata que alá polos anos 90 despertou un Hércules que Así comeza a historia…. se faría chamar SUPERDEPOR capaz de domear a tempestade branca e a tormenta blaugrana, así como poñer os seus pes toda europa e o mismísimo Maracaná Brasileiro.
 • 3. Rexurdiu das súas cinsas como o ave Fenix…
 • 4. E comezou a doblegar os seus adversarios…
 • 10. Voltaron os guerreiros a súa terra e seguiron soñando en novas conquistas máis alá das súas fronteiras
 • 12. Batallas corpo a corpo
 • 16. Un equipo un sentimento
 • 17. As novas xeracións levan nos seus xenes a forza dun equipo…
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks