1 Copyrights 2007 Barnehelsesiden.no Mohammad Yousuf & Ozan Øzerk University of Oslo, Faculty of Medicine - PDF

Description
Av Ozan Øzerk og Yousuf Mohammad 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1.1 Mål for oppgaven: Undersøkelse av nyfødte og småbarn et multimedieverktøy for studenter ved 9.semester 2. Introduksjon 2.1 Inndeling

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 64 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Av Ozan Øzerk og Yousuf Mohammad 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1.1 Mål for oppgaven: Undersøkelse av nyfødte og småbarn et multimedieverktøy for studenter ved 9.semester 2. Introduksjon 2.1 Inndeling av oppgaven og organer som omhandles 3. Material og Metode 3.1 Fagpersoner 3.2 Samarbeidspartnere 3.3 Teknisk plattform 3.4 Domenevalg og brukergrensesnitt 3.5 Innhentet materiell fra Ferdighetssenteret 3.6 Redigeringsarbeidet 4. Konklusjon og fremdriftsplan 4.1 Grunnlaget for videre utnyttelse av nettsiden 4.2 Utbyggelsesmuligheter 5. Fagstoff 5.1 History & Information 5.2 Skin 5.3 Eyes 5.4 Ears 5.5 Mouth 5.6 Neck & Clavicles 5.7 Heart 5.8 Lungs 5.9 Abdomen 5.10 Genitalia 5.11 Spine and head 5.12 Hips & Extremities 5.13 Development & Skills 5.14 Growth 5.15 Screening 5.16 Further investigation 5.17 Immunization 6. Referanseliste 6.1 Kilder og referanser 2 1.1 Mål for oppgaven: Undersøkelse av nyfødte og småbarn et multimedieverktøy for studenter ved 9.semester Initiativet til oppgaven kom fra Ferdighetssenteret. Tanken bak denne oppgaven var å kunne samle tidligere oppgaver og gjøre dem tilgjengelig samlet. Samtidig å lage et verktøy som kunne bli bygd videre på i fremtiden. Det ble særlig lagt vekt på at instruksjonsvideoer Ferdighetssenteret allerede hadde, skulle gjøres tilgjengelig på en enklere måte en dagens DVD-utlån. Samtidig å kunne knytte eksisterende DVDer inn mot oppdatert fagstoff, og ikke minst gjøre det mulig å legge til nye videoer i fremtiden. Sådan bestod ikke oppgaven bare av å tilrettelegge og publisere fagstoff, men også arbeidet med å redigere eksisterende DVDer og å programmere og designe en nettside som vil legge grunnlaget for fremtidige oppgaver i regi av Ferdighetssenteret. Oppgaven har til hensikt å danne grunnlaget for følgende: 1) Å kunne utnytte eksisterende utdanningsmateriell på en mer effektiv og målrettet måte, herunder eksisterende videoer og publisert fagstoff. 2) Å være en samlende kilde til informasjon rettet mot medisinstudenter, og da særlig de studentene som stifter kjennskap med stoffet for første gang. 3) Legge grunnlaget for å kunne samle fremtid fagstoff og produksjoner på en nettside som er tilgjengelig for alle. 2.1 Inndeling av oppgaven og organer som omhandles Oppgaven ble delt inn i tre deler, basert på arbeidsmengde og innhold. Del 1: Fagstoff Del 2: Film-redigering Del 3: Nettsiden Fagstoff Del 1 Fagstoffet som har blitt lagt til grunn er en kombinasjon av tidligere oppgaver utarbeidet for Ferdighetssenteret, anbefalte lærebøker for Pediatriterminen ved UiO, notater fra forelesninger, publikasjoner på nett og fagstoff mottatt av Ferdighetssenteret representert ved lektor Hanne Storm og Prof. Thor Willy Ruud Hansen ved Rikshospitalet. 3 Som en rød tråd gjennom oppgaven har vi lagt til grunn retningslinjene for undersøkelse på helsestasjon (Statens helsetilsyn 1998b) og i tillegg vaksinasjonsprogrammet som er i kraft pr Oppgaven er derfor systematisk inndelt på barnets alder og organet som omhandles. Film-redigering Del 2 Ferdighetssenteret har pr.dags dato to ferdige DVDer som tar for seg nyfødte og ettåringer. Disse to DVDene har så langt lagt grunnlaget for den audiovisuelle delen av oppgaven, men det er tatt høyde for at DVDer for også de andre alderstrinnene etter hvert blir produsert og blir lagt til fortløpende. Arbeidet med filmene har bestått i å inndele DVDene systematisk etter tema, legge til stikkordtekst og tilpasse formatet til visning på nettet. Arbeidet er gjort i henhold til gjeldende retningslinjer innen opphavsproblematikk. Nettsiden Del 3 Hovedpoenget med oppgaven var å kunne publisere arbeidet som var gjort av oss, og tidligere grupper, på nettet. Målsetningen er at arbeidet som har blitt utført skal tjene som et verktøy for kommende grupper og ikke minst studenter, både lokalt og internasjonalt. Nettsiden er av den grunn på engelsk. Arbeidet med nettsiden har vært omfattende. Ikke bare har stoffet blitt redigert og tilpasset med tanke på en pedagogisk brukeropplevelse på nettet, men også den tekniske delen har blitt tilpasset bruk av audiovisuelle tjenester. Vi har også tatt høyde for at det i fremtiden må være muligheter for å oppdatere fagstoffet og legge til nytt materiell. Alt arbeidet er utført under kyndig veiledning av Erling Løken Andersen og Bo Myrås ved Norsk Ideutvikling AS. Nettsiden, slik den fremstår i dag holder en internasjonal standard, og støtter de mest anvendte nettleserne verden over. 4 3.1 Fagpersoner Vi har benyttet oss av fagpersoner i alle deler av oppgaven. Enkelte av dem har deltatt aktivt, mens andre har bistått oss som faglige veiledere og/eller vært kilde til fagstoff. Når det gjelder det faglige innholdet har vi vært i dialog med følgende fagpersoner: a) Prof. dr Thor Willy Ruud Hansen - Rikshospitalet b) 1. Amanuensis, Lektor Hanne Storm - Rikshospitalet c) Dr. Arne Westgaard Rikshospitalet d) Dr. Henrik Bruun Rikshospitalet Når det gjelder det tekniske innholdet har vi vært i dialog med følgende fagpersoner: a) Erling Løken Andersen b) Bo Myrås c) Jesper Thøgersen d) Phillip Johnsen 3.2 Samarbeidspartnere Oppgaven har til dels vært utarbeidet på bakgrunn av de retningslinjene Ferdighetssenteret ved Rikshospitalet har utarbeidet sammen med oss, og i tråd med den strategien Rikshospitalet har i bruken av internettet som et verktøy for studenter ved UiO, Medisin. 3.3 Teknisk plattform Nettsiden er programmert i et programmeringsspråk som heter PHP. Arbeidet er utført av Philip Johnsen i samarbeid med oss. Denne delen av arbeidet har vært overvåket av Bo Myrås. Designet av nettsiden og utførelse av brukergrensesnittet har blitt utført av Jesper Thøgersen, i samarbeid med oss. Denne delen av arbeidet har vært overvåket av Erling Løken Andersen. Redigeringen av filmene er gjort av oss i følgende programmer: Bilde - Windows Moviemaker V6.0 og UleadVideoStudio V11. Lyd - AudaCity Foto- PhotoFiltre Tjenesten på nett levers i samarbeid med Domeneshop AS og Norsk Ideutvikling AS. Alle kostnader knyttet til arbeidet med nettsiden og driften av tjenesten er sponset av Norsk Ideutvikling AS. 5 3.4 Domenevalg og brukergrensesnitt Vi har valgte å døpe nettsiden til Barnehelsesiden.no. Vi mener navnet på nettsiden reflekterer innholdet og er i samsvar med godt bruk av det norske språket på nett. Videre har vi valgt å kjøpe et norsk domene (*.no), som gir nettsiden økt troverdighet og optimaliserer nettstedet for søk gjennom søkemotorer. Nettsiden er utformet på enklest mulig måte, slik at ulike nettlesere og lav båndbredde ikke legger en demper på brukeropplevelsen. Videre er nettstedet fri for tekniske elementer som øker kravet til brukernes datakyndighet. Siden er utformet på engelsk for å dekke det behovet som finnes blant studenter på 9.semester ved UiO, Medisin. Da undervisningen i dette semesteret er på engelsk. Dette fremhever også det internasjonale aspektet ved oppgaven. DVD 1: Examination Of The Newborn: 3.5 Innhentet materiell fra Ferdighetssenteret Directed by Robert Bentehagen & Anders Lippert Photo by Christian Nissen & Bjørn Ohnstad Editing by Christian Nissen Doctor Thor Willy Ruud Hansen Produced by Ferdighetssenteret, University Of Oslo With the help of Foto & Videotjenesten UiO/RH 2003 DVD 2: The One-Year-Old A clinical examination at the health centre: Directed by Silje Smelvær & Charlotte Myhre Supervised by Erik Hankø & Hanne Storm Editing by Christian Nissen, Silje Smelvær & Charlotte Myhre Photo by Christian Nissen & Charlotte Myhre Doctor Iren Matthews Health nurse Marte F. Myhre Mother & Child 1 Catherine Ordway & Joshan Mother & Child 2 Beate Fossum & Hedda Produced by Ferdighetsenteret UiO With the help of Foto & Videotjenesten UiO/RH 3.6 Redigeringsarbeidet Instruksjonsvideoene fra Ferdighetssenteret forelå som DVD-er. Disse DVD-ene er basert på konvertering fra VHS-format (videokassetter). Konverteringen fra videokassetter til DVDer i sin tid innebar en reduksjon i kvalitet. For å kunne benytte filmene på nettet var vi avhengige av å konvertere filmene på DVD-ene til enten avi eller mpeg formater. Vår bekymring bestod derfor i at videre konvertering for bruk på nettet kunne forringe bildeegenskapene ytterligere. Etter forsøk med ulike metoder falt valget på å hente ut filmene fra DVDene ved å sende digitale signaler via en DVD-spiller med DV-ut uttaket til et digitalt videokamera (DVkamera). Fra dette kameraet ble signalet så sendt direkte til en PC. På datamaskinen sørget programmet Windows Movie Maker for å spille inn de innkommende signalene til det formatet vi ønsket oss. Etter vår mening var dette et godt kompromiss som sikret oss adekvat bildekvalitet. Noe støy på lydsporet forekom, men dette ble justert vekk i programmet AudaCity. DVD-ene hadde en spilletid på totalt 48 minutter (21min og 27min), noe som ble for stort for web-formatet der filmene skal kunne streames. Derfor har vi klippet og redigert hver film opp i mindre sekvenser. Disse sekvensene har en maksstørrelse på opp mot 90 sekunder, og egner seg bedre for visning på nettet. Etter klipping ble det lagt til tittel og referanser på hver fil. Denne delen av arbeidet ble utført i Windows Movie Maker. Følgende 24 videoklipp ble laget fra DVD-en Examination Of The Newborn : Clip 01 - Introduction & information Clip 02 - The Charts Clip 03 - Hip Screening Clip 04 - Malformations Clip 05 - Muscle Tone & Spontaneous Movement Clip 06 - Skin Tone Clip 07 - Breathing Pattern Clip 08 - Heart Auscultation Clip 09 - Lung Auscultation Clip 10 - Red Reflex Clip 11 - The Head Clip 12 - The Mouth Clip 13 - Neck & Clavicle Clip 14 - The Pulses Clip 15 - The Hands Clip 16 - The Abdomen Clip 17 - External Genitalia Clip 18 - The Anus Clip 19 - The Spine Clip 20 - The Feet Clip 21 - Hip Examination Clip 22 - Grasp Traction Moro Reflexes Clip 23 - Calming Technique Clip 24 - Summary & Parting 7 Følgende 25 videoklipp ble laget fra DVD-en The One-Year-Old A clinical examination at the health centre : Clip 01 - Introduction in groups with nurse Clip 02 - Group conversation with nurse Clip 03 - Weight - Height - Head Circumference Clip 04 - In office with the doctor Clip 05 - History Eating Clip 06 - History Sleeping Clip 07 - History - Sensory & Motor skills Clip 08 - History Skin Clip 09 - History Work & Daily Life Clip 10 - History Language Clip 11 - History Summary Clip 12 - Iron deficiency Screening Clip 13 - Development & Skills Clip 14 - Red Reflex Clip 15 - Test For Strabismus Clip 16 - Heart Auscultation Clip 17 - Lung Auscultation Clip 18 - The Abdomen Clip 19 - Femoral Pulse Clip 20 - The Fontanelles Clip 21 - Hip Examination Clip 22 - Otoscopy Clip 23 - The Throat Clip 24 - The Growth Chart Clip 25 - History Immunization Et av ønskene våre fra begynnelsen av var at instruksjonsvideoene skulle innholde nyttige stikkord som dukket opp på skjermen mens filmet rullet. Etter å ha redigert filmene i mindre sekvenser startet arbeidet med å analysere hvert klipp for å legge til lærerike stikkord. Utfordringen lå i å begrense lengden på teksten som dukket opp på skjermen, samtidig som tekstsnutten måtte oppfattes som meningsfylt. Vi valgte derfor å legge tekstsnuttene på en banner som dukket opp etter hvert som de ulike teamene ble omhandlet i filmen. Banneren som dukker opp er utformet i lyse og relativ anonyme farger, likeledes er fontene og fargen på teksten valgt med tanke på at de ikke skal ta fokus vekk fra selve instruksjonene i filmen. Stikkordene skal kunne summere de viktigste momentene, samtidig som de skal kunne tjene som et talerør på PCer som ikke har tilgang til lyd/høyttalere, slik situasjonen er på de fleste terminalstuer ved Universitetet i Oslo. Nedenfor følger teksten med de ulike stikkordene til de to filmene. 8 Videoklipp fra DVD-en Examination Of The Newborn med tekst for stikkord: Clip 01 - Introduction & information o Introduce yourself o Talk about the delivery o Pooped and peed? o Look through the charts o Be open for questions Clip 02 - The Charts o Examine the pregnancy record o Examine the delivery record o Apgar sore o Check the growth chart Clip 03 - Hip Screening o Screening for risk factors o Family history of hip problems? Clip 04 - Malformations o Parental concern o Count finger & Toes o Position of the eyes & ears Clip 05 - Muscle Tone & Spontaneous Movement o Flexorpredominance o Symmetrical movement pattern Clip 06 - Skin Tone o Reddish tone = normal o Peripheral cyanosis = normal o Central cyanosis = abnormal o Pale - Anaemic? o Jaundice? Clip 07 - Breathing Pattern o Irregular breathing common o Flaring of the nostrils? o Intercostal retractions? o Accessory respiration muscles Clip 08 - Heart Auscultation o Locate the heart sounds o Listen to the 1. & 2. heart sounds o Split? Pure? Murmurs? Clip 09 - Lung Auscultation o Remember the back Clip 10 - Red Reflex o Light path in & out o Cataract? o Retina is attached Clip 11 - The Head o The shape of the head o Palpate the fontanelles o Palpate the suture lines o Septum deviation? 9 Clip 12 - The Mouth o Inspect & palpate the palate Clip 13 - Neck & Clavicles o Palpate the sternocleidomastoideus o Torticollis? o Palpate the clavicles Clip 14 - The Pulses o Brachial pulse o Femoral pulse o Coarctation of the aorta? Clip 15 - The Hands o Crease pattern Clip 16 - The Abdomen o Inspect the umbilicus o Palpate the liver o Spleen palpable? o Any abnormalities? Clip 17 - External Genitalia o Large labia covering the minor o Secretion or blood = normal o Penis length o Hypospadia o Testicles descended? Clip 18 - The Anus o Centrally located opening Clip 19 - The Spine o Any misalignments? o Any dimples or pits? Clip 20 - The Feet o Grasp reflex o Aligned and not twisted o Range of motion Clip 21 - Hip Examination o Ortolani's & Barlow's o Place finger along femur o Finger tip on trochanter major o If dislocated the femoral head will be lifted back in acetabulum o Do not use force! o Use the fingers to lift o Barlow's : Push down before the Ortolani's o Barlow s o Ortolani s Clip 22 - Grasp Traction Moro Reflexes o Grasp reflex o Traction reflex o Moro / startle reflex o Pull, but not off the surface o Let go suddenly 10 Clip 23 - Calming Technique o Roll in blanket o Talk gently and calming Clip 24 - Summary & Parting o Summarize for the parent o Be open for questions Videoklipp fra DVD-en The One-Year-Old A clinical examination at the health centre med tekst for stikkord: Clip 01 - Introduction in groups with nurse NOT USED Clip 02 - Group conversation with nurse o General update o Eating & sleeping habits o Discuss in groups, share tips o Be determinant o Breastfeeding status o End of pre-examination Clip 03 - Weight - Height - Head Circumference o NB! Subtract the weight of the nappy o Head against the board o At the largest circumference Clip 04 - In office with the doctor NOT USED Clip 05 - History Eating o Nutrition analysis o Vitamin-D supplement o Breastfeeding status Clip 06 - History Sleeping o Sleeping pattern o Importance of common parental strategy Clip 07 - History - Sensory & Motor skills o Hearing & vision o Fine motoric skills o Gross motoric skills Clip 08 - History Skin o Allergies? Clip 09 - History Work & Daily Life o Work status & childcare Clip 10 - History Language o Number of words o Understanding of words Clip 11 - History Summary o Brief summary o Info about the examination Clip 12 - Iron deficiency Screening o Pale - iron deficiency? o Ask about the diet 11 Clip 13 - Development & Skills o Pincer grip o Hand-eye coordination o Cognitive ability Clip 14 - Red Reflex o Distract with toy o Cataracts or retinoblastomas? Clip 15 - Test For Strabismus o Corneal light reflex o Cover-uncover test with light reflex o Cover-uncover test with toy as distraction Clip 16 - Heart Auscultation o Palpate the apex beat o Interact and be patient o Radiation to the back? Clip 17 - Lung Auscultation o Combine heart & lung exam o Pressing the thorax together may be helpful Clip 18 - The Abdomen o In parents lap o Distract with toy o Take nappy off o Palpate liver, kidney & spleen Clip 19 - Femoral Pulse Clip 20 - The Fontanelles Clip 21 - Hip Examination o Abduction ability o Legs should nearly touch the surface o On flat firm surface Clip 22 - Otoscopy o Perform at end of exam o Sideways with head & arms stabilised Clip 23 - The Throat o Stabilise the head & upper body Clip 24 - The Growth Chart o Weight for age o Head circumference o Weight for height o Height o Compare with parents height o Monitor possible problems Clip 25 - History Immunization o Problems with vaccines 12 4.1 Grunnlaget for videre utnyttelse av nettsiden Vi har tatt høyde for at nye tema eller oppdatert fagkunnskap skal kunne legges til. Nettsiden har et administrasjonsverktøy som etter en kort introduksjon kan administreres med enkelthet. 4.2 Utbyggelsesmuligheter Ferdighetssenteret ved Rikshospitalet har pr.dags dato to stk ferdige DVDer som har blitt lagt til grunn for den audiovisuelle delen av nettsiden. Flere DVDer er under utarbeidelse, og vi har derfor tatt høyde for at nye audiovisuelle elementer vil bli lagt til i fremtiden. Også samarbeid og linkdeling med andre nettsider av betydning har blitt tatt høyde for. Det er også mulighet for å legge hele eller deler av nettsiden inn lokalt på PCer eller på intranett. 13 5.1 HISTORY & INFORMATION New born Home visit Introduction Brief the parents about the benefits of the health program and its content. Underline the fact that the program is meant to be on the parents terms. Give practical information regarding opening hours, contact persons and phone numbers. Interaction How is the child s temper and its interest for its surroundings? Do the parents engage in dialog and lingual contact with the child? Is the child restless or cries often? Which one of the caretakers handles such situations best? Any technique that is better? Sleep Discuss sleeping patterns, and the importance of the child sleeping on its back to prevent SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). Highlight other risk factors for SIDS, such as smoking in-house and overheating. Inform the parents about the risk when sleeping in the same bed as the baby. Motivate the parents to let the child also sleep outdoors. Nutrition Is breastfeeding the child s only source of nutrition? How often is the child breastfeed during a day? How does the mother regard breastfeeding? Does the child show any signs of problems related to the diet? Burping, diarrhoea, abdominal pain etc. Family situation How is the mothers mental and physical health? Any birth traumas? - How do the parents regard the birth? Have the mother contacted the hospital for her own 6-weeks examination? How does it feel being parents? How is the general mood among the family members? How is the work task regarding the childcare distributed among the parents? Social network do the child have older brothers/sisters? How are other family members involved with the child? Health information Child accidents: Always secure the child properly when driving. Never leave a child unattended on a caring table. Smoking: Underline the importance of a non-smoking environment. If the parents are smokers, make sure to inform them about methods and programs that can help them stop smoking. 14 6 weeks Interaction How is the parent s expectations of the child was the expectation realistic, and if so, is the situation as expected? How is the child s development regarding eye contact, sounds, smiling, and does the child interact when contacted? What causes uneasiness or make the baby cry? Which one of the caretakers/parents is the best one to handle the baby in such situations? Underline the importance of body contact between parents and the child. Sleep What is the total amount of sleep during 24 hours? Differences between day / night? Does the child fall a sleep by
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks