ช อบทความภาษาไทย (ช อบทความภาษาอ งกฤษ) ช อผ เข ยน 1 (ต วอ กษร ANGSANA NEWS 16 ต วเอ ยงและต วหนา จ ดไว ก งกลางหน ากระดาษ) อ เมล : - PDF

Description
ร ปแบบและส วนประกอบของบทความ 1. ช อบทความ ช อผ แต ง ข อม ลของผ แต ง ช อบทความภาษาไทย (ช อบทความภาษาอ งกฤษ) ช อผ เข ยน 1 (ต วอ กษร ANGSANA NEWS 16 ต วเอ ยงและต วหนา จ ดไว ก งกลางหน ากระดาษ) 1 ตาแหน งทางว

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ร ปแบบและส วนประกอบของบทความ 1. ช อบทความ ช อผ แต ง ข อม ลของผ แต ง ช อบทความภาษาไทย (ช อบทความภาษาอ งกฤษ) ช อผ เข ยน 1 (ต วอ กษร ANGSANA NEWS 16 ต วเอ ยงและต วหนา จ ดไว ก งกลางหน ากระดาษ) 1 ตาแหน งทางว ชาการ สาขาว ชา คณะ สถาบ น/น กศ กษาสาขาว ชา คณะ สถาบ น อ เมล : 2. บทค ดย อภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ พร อมคาสาค ญ ผ นาเสนอผลงานด วยภาษาไทย ต องเข ยนบทค ดย อท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ประมาณ ต วอ กษร กาหนดคาสาค ญท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 2-5 คา พ มพ ด วยต วอ กษร ANGSANA NEWS ขนาด 14 ต วปกต สาหร บ ข อความ ส วนห วข อใช ต วอ กษรขนาด 16 ต วหนา) คาสาค ญ : ไม เก น 5 คา Abstract should be within 250 words. Keywords: Keyword A, Keyword B, Keyword C (no more than 5 keywords) 3. เน อหา ประกอบด วย 3.1 ความเป นมาของป ญหา 3.2 ว ตถ ประสงค 3.3 สมมต ฐาน 3.4 ว ธ การดาเน นการว จ ย 3.5 ผลการว จ ย 3.6 อภ ปรายและสร ปผล 4. ก ตต กรรมประกาศ (ถ าม ) 5. เอกสารอ างอ ง ร ปแบบของการเข ยนบทความ เน อหาท งหมดของบทความฉบ บเต ม (ไม รวมบทค ดย อและรายการอ างอ ง) ไม เก น 8 หน ากระดาษ A4 ล กษณะ ร ปแบบท กาหนด ร ปแบบกระดาษและการพ มพ แนวต งและจ ดพ มพ หน าเด ยว ไม ต องใส หมายเลขหน า ชน ดและขนาดของต วอ กษร ต วอ กษร Angsana News ขนาด 14 ต วปกต สาหร บพ มพ เน อหา ส วนห วข อใช ต วอ กษรขนาด 16 ต วหนา จ ดขอบซ ายขวาเท าก น การจ ดหน า ก นหน า ก นหล ง และจ ดคอล มน เด ยว (Single space) ระยะขอบ ด านบน 0.8 น ว ด านล าง 1 น ว ด านซ ายและด านขวา 1.2 น ว การเข ยนอ างอ ง การเข ยนอ างอ งใช ระบบนามป (ช อผ แต ง, ป ท พ มพ ) แทรกในเน อหา ตามระบบ แบบ APA ไม ใช การอ างอ งแบบท ายหน าหร อเช งอรรถ (Footnotes) ชน ดของไฟล ไมโครซอฟต เว ร ด 2007 ร ปภาพ ร ปท 1 ช อร ป... (คาบรรยายใต ร ปใช ต วอ กษร ขนาด 14 ต วปกต จ ดก งกลางหน า) ตาราง คาบรรยายและรายละเอ ยดในตารางใช ต วอ กษร ขนาด 14 ต วปกต ตารางท 1 แสดงข อแนะนาในการเข ยนบทความ (ต วอย าง) ล กษณะ ร ปแบบท กาหนด ขนาดกระดาษ A4 ร ปแบบกระดาษ แนวต ง ชน ดของต วอ กษร ขนาดของต วอ กษร Angsana News ขนาด 14 ต วปกต (ยกเว นห วข อหล ก) การจ ดหน า ก นหน า ก นหล ง และจ ดคอล มน เด ยว ระยะขอบ ด านบน 0.8 น ว ด านล าง 1 น ว ด านซ ายและด านขวา 1.2 น ว ชน ดของไฟล ไมโครซอฟต เว ร ด 2007 การเข ยนอ างอ ง การอ างอ งเอกสาร (Citations) การเข ยนอ างอ งท ใช ในวารสารเล มน เป นการอ างอ งแบบต วเลข ให ผ เข ยนใช ร ปแบบการเข ยน ระบบเด ยวก นท งเร อง ท งน ผ เข ยนบทความต องร บผ ดชอบความถ กต องของเอกสารท นามาอ างอ งท งหมด หล กการอ างอ งแบบต วเลข การเร ยงลาด บรายการอ างอ งเอกสารและแหล งข อม ลต าง ๆ ท ใช ม ว ธ การด งน 1) ใส ต วเลขกาก บไว ท ายข อความหร อช อบ คคลท อ างอ ง โดยเร ยงตามลาด บต วเลขท อ างอ ง [1], [2], [3], [4] ไปจน จบบท โดยไม ต องเร ยงตามต วอ กษร ไม ต องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร 2) ในกรณ ท ม การอ างอ งซ าให ใช ต วเลขเด มท เคยใช อ างมาก อนแล ว 3) แหล งท ใช อ างอ งท งหมดน น จะไปปรากฏอย ในรายการอ างอ งท ายบทความ ร ปแบบการพ มพ ของเอกสารอ างอ ง 1. การอ างอ งจากหน งส อ ช อผ แต ง.//ป ท พ มพ.//ช อหน งส อ.//คร งท พ มพ.(ถ าม )//สถานท พ มพ /://สาน กพ มพ. [1] ธ ดา สาระยา กว าจะเป นคนไทย. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ: ศยาม. กรณ ผ แต งท ใช นามแฝง [1] มนท รา (นามแฝง) บนทางช ว ต น รมล เมธ ส วก ล. กร งเทพฯ: แพรวสาน กพ มพ. กรณ หน งส อแปล [1] ค น โอะ, วาย ชาต และการเต บโตทางเศรษฐก จ: เกาหล และไทย. (ส ก ญญา น ธ งกร,& อนงค โรจน สณ ชย, ผ แปล). กร งเทพฯ: สาน กพ มพ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. กรณ เอกสารท ไม ได ต พ มพ [1] ว นช ย ศ ร ชนะ การประก นค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา. เอกสารประกอบการส มมนาว ชาการ ของอาจารย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ณ ห องกรณ ศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 13 ก มภาพ นธ. (อ ดสาเนา). [2] Search and Training Center Guidelines for research report writing. Bangkok: RTC. (Brochure) กรณ หน งส อท ไม ปรากฏป ท พ มพ สาน กพ มพ และโรงพ มพ [1] ช ศ กด เวชแพทย. ม.ป.ป.. กล มอาการปวดกล ามเน อและพ งผ ด. กร งเทพฯ: ม.ป.ท.. 2. การอ างอ งจากวารสาร ช อผ แต ง.//ป ท พ มพ.//ช อบทความ.//ช อวารสาร.//ป ท (ฉบ บท ),//เลขหน า-เลขหน า. [1] น ภา ผ องพ นธ ภ ยช ว ตของว ยร น. วารสารสวนปร ง.15(1), การอ างอ งจากว ทยาน พนธ ช อผ เข ยน. //ป ท พ มพ. //ช อว ทยาน พนธ.// ว ทยาน พนธ ปร ญญา /สาขาว ชา /คณะ /สถาบ น [1] อน สรณ อ ณโณ ว สาม ญฆาตกรรม: อาชญากรรมและการลงท ณฑ ในส งคมไทย. ว ทยาน พนธ ปร ญญา ร ฐศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. 4. การอ างอ งจากอ นเทอร เน ต ช อผ เข ยน.// ป ท พ มพ //ช อเร อง.//ค นเม อว นท เด อน ป,//จาก/ ช อแหล งข อม ลบนอ นเทอร เน ต Author. Year. Title. Retrieved month day, year, from source [1] สรรร ชต ห อไพศาล นว ตกรรมและการประย กต ใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในสห สวรรษใหม กรณ การ จ ดการเร ยนการสอนผ านเว บ (Web-Based Instruction: WBI). ค นเม อ 1 พฤษภาคม 2545, จาก [2] Feldman, B.J Icecream history and folklore. Retrieved Apirl 25, 2002, from เอกสารอ างอ ง (ต วอย าง) [1] พ ช ย ส ห โสภณ ธ ญล กษณ ทองงามและร กบ ญ คงสาราญ. (2536). Microsoft Word เวอร ช น 2 ส าหร บว นโดวส. กร งเทพฯ : ซ เอ ดย เคช น. [2] พ มลพรรณ พ ทยาน ก ล. (2550). ว ธ ส บค นว สด สารสนเทศ. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก: (ว นท ค นข อม ล: 16 ก นยายน 2546). [3] สรรร ชต ห อไพศาล. (2545). นว ตกรรมและการประย กต ใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในสห สวรรษใหม กรณ การจ ดการ เร ยนการสอนผ านเว บ (Web-Based Instruction: WBI). ค นเม อว นท 1 พฤษภาคม 2545, จาก [4] อรวรรณ ป ล นธน โอวาท. (2539). หล กและปร ชญาของวาทว ทยา. กร งเทพฯ: จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. [5] Xiuzhi Li. (2010). A Comparative Analysis of English and Chinese Idiom-From the Perspective of Conceptual Metaphor of Happiness. Journal of Language Teaching and Research, 1(4), กร ณาส งต นฉบ บมาย งฝ ายว ชาการ (ผศ.ดร.ภมราร ตน ว ร ยะการ ณย ) อ เมล: ภายในว นพ ธท 31 ต ลาคม 2555 ผ นาเสนอท ไม ปฏ บ ต ตามคาแนะนาและร ปแบบท กาหนดให จะไม ได ร บการพ จารณา หากม ข อสงส ยในการจ ดเตร ยมต นฉบ บ กร ณาต ดต อทางอ เมล :
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks