1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง - PDF

Description
สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

Please download to get full document.

View again

of 73
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 12 | Pages: 73

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง เด มเร ยกช ออ าเภอน ว า อ าเภอขาณ ตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การในราชก จจา น เบกษาเล ม 35 หน า 583 ลงว นท 26 ก มภาพ นธ พ.ศ.2464 ซ ง ขาณ ม ความหมายว า ตอ คร นต อมา ได ม พระราชกฤษฏ กาเปล ยนแปลงช ออาเภอน ใหม ให เหมาะสมก บสภาพท องท ค อ อาเภอคลองขล ง เน องจากบร เวณท ต งของท ว าการอาเภอม ลาคลองขล งไหลผ าน ในระยะเร มแรกน น ไม ทราบแน ช ดว าอาเภอคลองขล งประกอบด วยจานวนตาบล หม บ านเท าใด ทราบแต เพ ยงว า ก อนป พ.ศ.2490 เล กน อย กระทรวงมหาดไทยได ประกาศจ ดต ง ก งอาเภอแสนตอแยกจากอาเภอคลองขล ง ประกอบด วยตาบลแสนตอ ตาบลยางส ง ตาบลระหาน ตาบลสลกบาตร และตาบลบ อถ า และในป 2490 ก งอาเภอแสนตอได ร บการยกฐานะเป นอ าเภอ โดยเปล ยนช อใหม ว าอาเภอขาณ วรล กษบ ร ทาให พ นท การปกครองของอาเภอคลองขล ง ลดลง เหล อ 8 ตาบล จากน นอาเภอได แยกตาบลหม บ านเพ มข นตามลาด บ จนกระท งถ งป 2535 ม พ นท การปกครอง 16 ตาบล 145 หม บ าน กระทรวงมหาดไทยได ประกาศยกฐานะพ นท ของอ าเภอคลองขล งจ ดต งเป นก งอาเภอ เพ มข นอ ก 2 ก งอาเภอ ค อ ก งอาเภอท งทราย จ ดต งเม อว นท 1 เมษายน พ.ศ.2535 ม เขตการ ปกครอง 3 ตาบล 30 หม บ าน ประกอบด วยตาบลท งทราย ตาบลท งทอง และตาบลถาวรว ฒนา ในป ต อมาจ ดต งก งอาเภอปางศ ลาทอง เม อว นท 31 พฤษภาคม พ.ศ.2536 ม เขตการปกครอง 3 ตาบล 27 หม บ าน ประกอบด วยตาบลโพธ ทอง ต าบลห นดาต และตาบลปางตาไว ในป จจ บ น อาเภอคลองขล งม พ นท การปกครอง 10 ต าบล 103 หม บ าน ประกอบด วย ต าบลคลองขล ง ตาบล ว งไทร ตาบลว งแขม ตาบลว งบ ว ตาบลห วถนน ตาบลคลองสมบ รณ ตาบลท ามะเข อ ตาบลท า พ ทรา ตาบลว งยางและตาบลแม ลาด ว นท 30 ก นยายน 1.2 ล กษณะท วไป สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป อาเภอคลองขล งม พ นท ท งหมด ตารางก โลเมตร หร อ 558, ไร ท ต งห าง จากจ งหว ดกาแพงเพชร ตามถนนพหลโยธ น ถ งท ว าการอาเภอคลองขล ง เป นระยะทาง 56 ก โลเมตร และห างจากกร งเทพมหานคร เป นระยะทาง 314 ก โลเมตร โดยม อาณาเขตต ดต อ อาเภอต างๆ ด งน เขตการปกครองอาเภอคลองขล ง 10 ตาบล 103 หม บ าน 4 เทศบาล 9 อบต. เหน อ อ.เม อง ต.ว งบ ว อ.ทรายทองว ฒนา ต.ห วถนน ต.ท าพ ทรา ต..ท ามะเข อ ก ง อ.บ งสาม คค ต.คลองสมบ รณ ต.ว งยาง ต.คลองขล ง ต.แม ลาด ต.ว งแขม ต. ว งไทร อ.ปางศ ลาทอง อ.ขาณ วรล กษบ ร 1.3 อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดต อ อาเภอเม องกาแพงเพชร ท ศตะว นออก ต ดต อ อาเภอทรายทองว ฒนา และอาเภอบ งสาม คค ท ศตะว นตก ต ดต อ อาเภอเม องกาแพงเพชร ท ศใต ต ดต อ อาเภอขาณ วรล กษบ ร ว นท 30 ก นยายน สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป ล กษณะการปกครองท องถ น อาเภอคลองขล ง แบ งเขตการปกครอง 10 ตาบล 103 หม บ าน ม องค กรปกครองส วน ท องถ น 13 แห ง โดยเป นองค การบร หารส วนตาบล 9 แห ง และ เทศบาลตาบล 4 แห ง 1.5 ข อม ลประชากร ตารางท 1 ข อม ลการแบ งเขตการปกครอง /คร วเร อน/ประชากร จ าแนกรายตาบล เขตการปกครอง จานวน บ าน (หล ง) ประชากร (คน) ความหนาแน น ปชก. คนต อ ตร.กม ตาบล พ นท (ตร.กม.) หม บ าน เทศบาล อบต. คลองขล ง ,152 13, ท ามะเข อ ,165 8, แม ลาด ,295 3, ท าพ ทรา ,612 4, ว งยาง ,923 5, ห วถนน ,731 4, ว งแขม ,566 9, ว งไทร ,685 10, ว งบ ว ,290 6, คลองสมบ รณ ,482 4, รวม ,901 72, แหล งข อม ล : สาน กบร หารการทะเบ ยน กรมการปกครอง ณ 31 ธ นวาคม 2554 จากตาราง และแผนภ ม ข อม ลประชากร อ าเภอคลองขล ง ม ประชากรท งส น 72,652 คน แยกเป น ชาย 35,787 คน หญ ง 36,865 คน 25,901 หล งคาเร อน โดยตาบลคลองข ล ง ม ความหนาแน นของประชากรมากท ส ด คนต อ ตร.กม. รองลงมา ตาบลท าพ ทรา ตาบลท ามะเข อ โดยม ความหนาแน น และ ตามลาด บ ตาบลท ม ความ หนาแน นของประชากรน อยท ส ด ค อ ตาบลคลองสมบ รณ คนต อ ตร.กม. ว นท 30 ก นยายน กล มอาย สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป แผนภ ม ท 1 ป ราม ดประชากร จาแนกตามกล มอาย อาเภอคลองขล ง ป ราม ดประชากร อาเภอคลองขล ง % ชาย % หญ ง ร อยละ โครงสร างประชากร ป 2554 พบว า ป ราม ดประชากรร ปเจด ย ฐานสอบ แสดงถ งอ ตรา การเก ดและอ ตราการตายลดลงอย างรวดเร ว โดยเฉพาะอ ตราการเก ดของเด กทารกลดลงอย าง รวดเร ว ว ยกลางคนม ส ดส วนท มาก แต ประชากรเด กถ งว ยร น ม ส ดส วนท น อยกว า ว ยชราจะม ปร มาณมากข นในอนาคตจะม แผนรองร บเพ อการด แลค ณภาพช ว ตในอนาคต ส ดส วนเพศระหว าง เพศชายและเพศหญ งม ส ดส วนท ใกล เค ยงก น 1.6 ล กษณะภ ม ประเทศ พ นท ส วนใหญ เป นท ราบ ม แม น าป งไหลผ านตอนกลางของอาเภอล กษณะพ นท ม ความ ราดเอ ยงจากท ศตะว นตกไปท ศตะว นออก ในช วงฤด ฝน ก อให เก ดน าปาาไหลบ าและทาให เก ด อ ทกภ ยในเขตพ นท บร เวณต ดแม น าอย เสมอ 1.7 ล กษณะภ ม อากาศ ภ ม อากาศม 3 ฤด เหม อนก บพ นท อ นๆ โดยม ฝนตกในช วงเด อน ม ถ นายน-ส งหาคม ฤด ร อนจะร อนมากในช วงเด อนเมษายน และฤด หนาว จะหนาวในเด อนธ นวาคม 1.8 ส งคมและว ฒนธรรม ว นท 30 ก นยายน สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป อ าเภอคลองขล งม ราษฎรต างท องถ นอพยพมาอาศ ยอย และประกอบอาช พอย เป นจ านวน มาก ท าให ท องท แต ละแห งม ว ฒนธรรมและประเพณ แตกต างก นไป ประเพณ ว นสงกรานต ประเพณ แห เท ยนเข าพรรษา ประเพณ ทาบ ญกลางบ าน ประเพณ ต กบาตรเทโว ฯลฯ 1.9 การศ กษาและการน บถ อศาสนา อาเภอคลองขล งม โรงเร ยน ม ธยม 3 แห ง โรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ด สพฐ. 51 แห ง เอกชน 2 แห ง การน บถ อศาสนาส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ม ว ด 45 แห ง สาน กสงฆ 28 แห ง ท พ กสงฆ 18 แห ง โบสถ คร สต (สถานท ประช ม นม สการ) 4 แห ง 1.10 เศรษฐก จและการพาณ ชย ประชากรส วนใหญ ม อาช พเกษตรกรรม เพาะปล ก และเล ยงส ตว เช น การท านา ปล กอ อย ม นสาปะหล ง ไร ส มข าวโพด กล วยไข ม ธนาคาร ม 6 แห ง ได แก ธนาคารออมส น ธนาคารเพ อ การเกษตรและสหกรณ การเกษตร ธนาคารกร งไทย จ าก ด ธนาคารกร งเทพ จาก ด ธนาคารกส กรไทย จาก ด ธนาคารไทยพาณ ชย จาก ด 1.11 การคมนาคม อ าเภอคลองขล ง ต งอย ห างจากกร งเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 314 กม. โดยม ถนนสายเอเช ย กร งเทพ-เช ยงใหม ต ดผ าน และอย ห างจาก อ.เม อง จ.ก าแพงเพชร ประมาณ 42 กม ข อม ลทร พยากรสาธารณส ข สถานบร การสาธารณส ขท งร ฐและเอกชนในพ นท อ าเภอคลองขล ง ว นท 30 ก นยายน สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป ข อม ลทร พยากรบ คคลทางด านการแพทย และสาธารณส ข อาเภอคลองขล ง ม สถานบร การสาธารณส ขในท กระด บประกอบด วยโรงพยาบาลช มชน 1 แห ง คล น กแพทย 4 แห ง โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล 12 แห ง และศ นย ส ขภาพช มชน 103 แห ง จานวนบ คลากรการแพทย และสาธารณส ข แยกตามประเภท ว นท 30 ก นยายน สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป อ ตราส วนบ คลากรต อประชาชน อาเภอคลองขล ง ป งบประมาณ 2555 ประเภทบ คลากร จานวน อ ตราส วนต อประชาชน อ.คลองขล ง เขต 18 ประเทศ แพทย 9 1 : 8,072 1 : 5,430 1 : 5,795 ท นตแพทย 4 1 : 18,163 1 : 17,194 1 : 22,086 เภส ชกร 6 1 : 12,107 1 : 10,437 1 : 12,410 พยาบาลว ชาช พ 75 1 : : : 971 จากตาราง พบว าอ าเภอคลองขล ง ม อ ตราส วนของ แพทย ท นตแพทย เภส ชกร พยาบาลว ชาช พ ต อประชากร ส งกว าเม อเปร ยบเท ยบก บอ ตราส วนของเขต 18 ซ งแสดงว าภาระ งานของบ คลกรม มาก อาจม ผลกระทบต อค ณภาพการบร การได เป นป ญหาท สาค ญอาเภอคลองข ล ง ทร พยากรสาธารณส ขในช มชน อาสาสม ครสาธารณส ข(อสม.) จ านวน 1,221 คน ( เฉล ย 1 คน ต อ 21 หล งคาเร อน) จานวนอาสาสม ครและอ ตราส วน ว นท 30 ก นยายน ข อม ลจาก ฐานข อม ล อสม.อาเภอคลองขล งป 2555 สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป จากตาราง พบว า โค งว ไล ม อ ตราส วนร บผ ดชอบหล งคาเร อนต ออาสาสม ครสาธารณส ข 1 คนส งท ส ดค อ 31 หล งคาเร อน รองลงมาได แก ว งแขม ท ามะเข อ บ อทอง ค อ 30 หล งคาเร อน น อยท ส ดได แก ห วถนนหนองผ กหนาม ค อ 15 หล งคาเร อน 1.13 ข อม ลสถานะส ขภาพ ข อม ลสถ ต ช พและสถานะส ขภาพของประชาชนอาเภอคลองขล ง พ.ศ ท มา : จาก รายงานส จ บ ตร อาเภอคลองขล ง ป 2551,2552,2553 และป 2554 ว นท 30 ก นยายน สาเหต การตาย 5 อ นด บแรก อาเภอคลองขล ง พ.ศ สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป สาเหต การตายอ นด บหน ง ค อ ระบบไหลเว ยนโลห ต โรคท เก ยวก บระบบไหลเว ยนโลห ตท ร ายแรงถ งแก ช ว ตได เช น โรคห วใจ โรคความด นเล อดส ง และโรคหลอดเล อดสมอง อ นด บสอง เป นโรคเน องอก(รวมมะเร ง) ซ งโรคเหล าน เก ดจากพฤต กรรมการการใช ช ว ตในป จจ บ น การบร โภค อาหารท ไม ถ กต อง การไม ออกก าล งกาย สภาพแวดล อมท ปนเป อนด วยสารพ ษ อ นด บสาม ค อ สาเหต การตายจากกล มสาเหต ภายนอกได แก อ บ ต เหต ขนส ง อ บ ต เหต เก ยวก บน า ฆ าต วตาย และ ถ กฆ าตาย ข อม ลจากองค การอนาม ยโลกพบว า อ บ ต เหต ขนส งท เป นอ บ ต เหต จราจรทางบก ร อยละ 90 เก ดในประเทศด อยพ ฒนาและกาล งพ ฒนา ว นท 30 ก นยายน 1.14 ข อม ลโรคท ต องเฝ าระว งทางระบาดว ทยา สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป โรคท ต องเฝ าระว งทางระบาดว ทยา อ าเภอคลองขล ง พ.ศ ท มา : รง.506/507งานระบาดว ทยา/ควบค มโรค (อ ตราปาวยต อประชากร100,000 คน) จากตาราง สถานการณ โรคท ต องเฝ าระว งทางระบาดว ทยา ของอ าเภอคลองขล ง ในป พบโรคท ต องรายงานท ม อ ตราปาวยส ง เป น 2 อ นด บแรก ท กป ได แก โรคอ จจาระ ว นท 30 ก นยายน สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป ร วง อ บ ต เหต จากการจราจร ส าหร บป อ นด บแรก ได แก โรคอ จจาระร วง และไข ไม ทราบสาเหต ป 2551 อ นด บ 3-5 ได แก โรคตาแดง ไข ไม ทรา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks