นว ตกรรม 1. แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร จ านวน 5 แผน 2. ส อประกอบการฝ ก ประกอบด วย ใบความร และใบงาน 3. หน งส อคอมพ วเตอร (ค ม อคร ) - PDF

Description
เร อง การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Excel) เร องการค านวณและการใช ส ตรของ น กเร ยนช น ป.6/6 โดยใช ส อประกอบการฝ ก ความเป นมาและความส าค ญ จากมาตรฐานค ณภาพการศ กษาของม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 47 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เร อง การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Excel) เร องการค านวณและการใช ส ตรของ น กเร ยนช น ป.6/6 โดยใช ส อประกอบการฝ ก ความเป นมาและความส าค ญ จากมาตรฐานค ณภาพการศ กษาของม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย พ.ศ (ฉบ บปร บปร งคร งท 2) มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จะเป นตามหล กส ตร ต วบ งช ท 1 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในกล มประสบการณ / กล มว ชา / หมวดว ชาท ส าค ญไม ต ากว าเกณฑ มาตรฐานข น ต อ (คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ส งคมศาสตร คอมพ วเตอร และว ชาเฉพาะ สาขาส าหร บอาช วศ กษา) ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ผ านมา พบว า น กเร ยนจ านวนมากย งขาดความเข าใจเน อ หา เป นผลท าให ไม สามารถใช ค าส งการค านวณพ นฐาน และฟ งก ช นการค านวณอย างง ายได ซ งคร ผ สอนได ทดลองเปล ยนแนวการสอนจากการสอนแบบกล มใหญ มาเป นกล มย อย ประมาณ 4 5 คน การ อธ บายประกอบการปฏ บ ต และให ฝ กปฏ บ ต ตาม แล วก ตาม น กเร ยนจะสามารถจ าได ในระยะส น ๆ เท า น น ด งน นเพ อเป นการหาแนวทางและการแก ป ญหา โดยเน นหล กการเร ยนร เช งฝ กปฏ บ ต ซ าๆ และบ อยๆ คร จ งท าการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยนน ข น นว ตกรรม 1. แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร จ านวน 5 แผน 2. ส อประกอบการฝ ก ประกอบด วย ใบความร และใบงาน 3. หน งส อคอมพ วเตอร (ค ม อคร ) ว ตถ ประสงค การว จ ย 1. เพ อให น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6/6 สามารถใช ค าส งค านวณและการใช ส ตรได อย าง ถ กต องตามข นตอน 2. เพ อให น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6/6 ม ความสามารทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณและการใช ส ตรท ด ข น ล กษณะ / ส วนประกอบของนว ตกรรม ล กษณะของนว ตกรรมท สร างข นเป นแผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร และส อ ประกอบการฝ กปฏ บ ต การค านวณและการใช ส ตร ซ งแต ละประเภทม ส วนประกอบส าค ญ ด งน 1. แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ประกอบด วย - เน อหาส าค ญ - จ ดประสงค การเร ยนร - ก จกรรม/กระบวนการ - ผ งการว เคราะห สาระการเร ยนร - ผ งการว เคราะห ประเด นการเร ยนร - ผ งการวางแผนการจ ดก จกรรม (แบบบ รณาการ) - สาระส าค ญของความร - ผ งการวางแผนการจ ดก จกรรม (ตามข นตอน) และรายละเอ ยดก จกรรม - บ นท กหล งสอน (ผลการสอน ป ญหา/อ ปสรรค และแนวทางแก ไข) 2. ส อประกอบการฝ ก ประกอบด วย ใบความร และใบงาน หล กการ / แนวค ด 1. การเร ยนร จากง ายไปหายาก หร อฝ กจากส วนย อยไปหาส วนรวม 2. ย ดผ เร ยนเป นศ นย กลาง โดยใช กระบวนการกล มในการฝ ก ว ธ ด าเน นการว จ ย 1. ประชากร ได แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6/6 ป การศ กษา 2547 จ านวน 38 คน 2. ต วแปรท ศ กษา - ต วแปรต น ได แก ส อประกอบการฝ ก - ต วแปรตาม ได แก การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Excel) เร องการค านวณและการใช ส ตร 3. ว ธ การน าไปใช ใช นว ตกรรมในการฝ ก 1 ภาคเร ยน โดยม การทดสอบท กษะด งน 3.1 ทดสอบว ดความสามารถก อนการฝ ก 1 คร ง 3.2 ทดสอบว ดความสามารถหล งการฝ ก 1 คร ง 4. การเก บรวบรวมข อม ล 4.1 ข อม ลท เก บ ได แก ผลงานของน กเร ยน 4.2 ว ธ การเก บ ใช ว ธ การตรวจผลงานและบ นท ก 4.3 เคร องม อท ใช แบบบ นท กผลงานของน กเร ยน 5. ว ธ การว เคราะห ข อม ล 5.1 ว เคราะห คะแนนความสามารถในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณและ การใช ส ตร ด วยค าสถ ต พ นฐาน ได แก ค าเฉล ย ( X ) 5.2 เปร ยบเท ยบคะแนนความแตกต างระหว างก อนและหล งการจ ดก จกรรมตามส อ ประกอบการฝ ก ผลการว เคราะห ข อม ล 1. คะแนนเฉล ยความก าวหน าในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณและการใช ส ตร ของน กเร ยน ตารางท 1 ค าสถ ต พ นฐานคะแนนความสามารถในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณและ การใช ส ตร ของน กเร ยน ช น ป.6/6 จากการทดสอบ 2 คร ง รายการ N X ทดสอบก อนฝ ก ทดสอบหล งฝ ก จากตารางท 1 พบว า คะแนนความสามารถในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณ และการใช ส ตร ของน กเร ยน ช น ป.6/6 จากการทดสอบ 2 คร ง เท าก บ 3.27 และ 8.63 ซ งแสดงให เห นช ดเจนว าน กเร ยนม ความก าวหน าในการการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณและการใช ส ตร 2. คะแนนความแตกต างระหว างก อนและหล งการจ ดก จกรรมตามส อประกอบการฝ ก ตารางท 2 เปร ยบเท ยบคะแนนความแตกต างระหว างก อนและหล งการจ ดก จกรรมตามส อประกอบ การฝ ก ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณและการใช ส ตร ของน กเร ยน ช น ป.6/6 จ านวน 38 คน (คะแนนเต ม 10 คะแนน) คะแนนแบบทดสอบ เลขท ช อ - นามสก ล ความก าวหน า ก อนเร ยน (10) หล งเร ยน (10) 1 ด.ช.ปวร ศ ป ญจเวท ก ล ด.ช.ภ ม ว ลาล ย ด.ช.วรว ฒ เป ยจ นทร ด.ช.ส ทธ พล เอ ยมฉว ด.ช.สมประสงค ว ฒนช พ ด.ช.อน นต โชค น าวแสง ด.ช.ว ฒ น นท เหล องเล ศว นช ย ด.ช.ณภ ทร พงศ สน นไหว ด.ช.เศรษฐพล พ น จผล ด.ช.จ รศ กด ร กสก ล ด.ช.ท ว ตถ เก ยรต ส วรรณ ด.ช.ณ ฐว ฒน จ นทร พราหมณ ด.ช.ธนากร แสนผ ก ด.ช.นฤพล พงษ ประเทศ ด.ช.ทรงธรรม ช วยเก ด ด.ช.นาร ศ แก กล า ด.ช.ธนบด ส ภ ตราภรรณ ด.ช.ภาณ พงศ พงษ พ ท กษ ด.ช.พ นลาภ ว ฒนพงษ ด.ช.ป ยะณ ฐ ป ว น ด.ช.ณ ฐพงศ ณ ชาพงศ ด.ช.ธนาว นท ร งส ทธ ก ล ด.ช.ชาญว ทย เน ยมจ น ด.ช.ส ทธ โชค หนองม ทร พย ด.ช.พงษ ธว ช ตาทอง ตารางท 2 (ต อ) เลขท ช อ - นามสก ล คะแนนแบบทดสอบ ก อนเร ยน (10) หล งเร ยน (10) ความก าวหน า 26 ด.ช.กชภณ สว างส ข ด.ช.ภ ร ว ชญ เจนการประเสร ฐ ด.ช.โอฬาร ย อยด ด.ช.พ ชชากร เพ ชรร ตน ด.ช.สหพล เจ ยมอน ก ลก จ ด.ช.นท อภ ร กษ ก จ ด.ช.ณ ฐภ ทร ชนะภ ย ด.ช.ท ศธนะ ธนะโสธร ด.ช.สหร ฐ ส ร ประเสร ฐ ด.ช.นร ตม บ ราร ตนวงศ ด.ช.น นทว ฒ วร ย ธ ระชาต ด.ช.ก นตภณ ขว ญย น ด.ช.ศ กด ส ทธ โรจนว จ ตรสก ล คะแนนรวม คะแนนเฉล ย จากตารางท 2 พบว า คะแนนความสามารถระหว างก อนและหล งการจ ดก จกรรมตามส อ ประกอบการฝ ก ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณและการใช ส ตร ของน กเร ยน ช น ป.6/6 จ านวน 38 คน ม ด งน คะแนนเฉล ยก อนจ ดก จกรรมของน กเร ยนเท าก บ 3.27 และคะแนนเฉล ยหล ง จ ดก จกรรมของน กเร ยนเท าก บ 8.63 ด งน น น กเร ยนม คะแนนเฉล ยเพ มข นโดยเฉล ย = = 5.36 น นแสดงว า ภายหล งการใช นว ตกรรมฝ กท กษะการค านวณและการใช ส ตร น กเร ยนม ความ สามารถในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณและการใช ส ตรส งข น สร ปและอภ ปรายผล 1. สร ปผลการว จ ย ภายหล งจากฝ กท กษะการปฏ บ ต เร องการค านวณและการใช ส ตร ของน กเร ยน ช น ป.6/6 ด วยการจ ดก จกรรมตามส อประกอบการฝ กท คร สร างข น ปรากฏว า น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6/6 จ านวน 38 คน ม ความสามารถในการค านวณและการใช ส ตรส งข น 2. อภ ปรายผล จากผลการใช ส อประกอบการฝ กท คร สร างข น ปรากฏว า น กเร ยนช น ป.6/6 จ านวน 38 คน ม ความสามารถในการค านวณและการใช ส ตรส งข น ซ งพ จารณาจากคะแนนความก าวหน าในการเร ยน ว ชาคอมพ วเตอร เร องการค านวณและการใช ส ตรของน กเร ยน พบว า น กเร ยนม ความเข าใจและสามารถ ใช ค าส งการค านวณและใช ส ตรได ถ กต องมากข นตามระยะเวลาและจ านวนก จกรรมท ฝ ก และเม อส นส ด การฝ ก พบว า น กเร ยนท ง 38 คน สามารถใช ค าส งในการค านวณได ด วยตนเอง ซ งอาจเป นเพราะ นว ตกรรมท คร สร างข นม การจ ดล าด บข นการเร ยนร จากง ายไปหายากและเน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยบาง ก จกรรมคร จะจ ดกระบวนเร ยนร เป นกล ม เพ อให น กเร ยนได ช วยเหล อซ งก นและก น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks