1.4 สถานท ต ง... โทรศ พท... โทรสาร... เว บไซต... - PDF

Description
สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ใบสม ครเข าร วม โครงการพ ฒนาปร บปร งและส งเสร มการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 15 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ใบสม ครเข าร วม โครงการพ ฒนาปร บปร งและส งเสร มการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application; LTMA2) โดย สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย สน บสน นโดย กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ส าน กงานนโยบายและแผนพล งงาน กระทรวงพล งงาน 1. ข อม ลท วไปของสถานประกอบการ 1.1 ช อสถานประกอบการ ประเภทธ รก จ โรงงานอ ตสาหกรรม บร ษ ทขนส งส นค า ผ ให บร การด าน Logistics (3PL) 1.3 ประเภทส นค าท ขนส ง/ผล ต สถานท ต ง โทรศ พท..... โทรสาร เว บไซต ผ ประสานงาน (ช อ-สก ล) ต าแหน ง.... โทรศ พท ม อถ อ บร ษ ทของท านม บ คลากรท ด แลร บผ ดชอบเก ยวก บการท างานด านการขนส งโดยตรงก ท าน [ ] ม (กร ณาเล อกค าตอบ) มากกว า 5 ท าน 4 ท าน 3 ท าน 2 ท าน 1 ท าน (ถ าม กร ณากรอกรายละเอ ยดตามตารางด านล าง หร อแนบเอกสารเพ มเต ม) ล าด บ ช อ สก ล ต าแหน ง ประสบการณ (ป ) เวลาท สามารถร วมก จกรรม ก บท มท ปร กษา มาก ปานกลาง น อย 1.7 บร ษ ทของท านม การเก บข อม ลของการขนส งด านใดบ าง [ ] ม (เล อกได มากกว า 1 ข อ) ข อม ลการใช รถขนส ง ปร มาณการขนส ง ระยะทางการขนส ง การใช เช อเพล งของรถขนส งแต ละค น ข อม ลการขนส งส นค าไปย งล กค า ข อม ลการว าจ างรถร วม (Subcontract) อ นๆ (โปรดระบ )... [ ] ไม ม การเก บข อม ล 1/6 1.8 ข นตอนการขนส งส นค า (อธ บาย Flow Chart ร ปแบบการขนส งส นค า หร อแนบเอกสารเพ มเต ม) 1.9 บร ษ ทของท านม การขนส งในภ ม ภาคใดบ าง ขนส งท วประเทศ ภาคกลาง ภาคเหน อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภาคใต ภาคตะว นออก กรณ เล อกภาคโปรดเล อกข อม ลเพ มเต ม ขนส งท กจ งหว ดในภาค ขนส งบางจ งหว ดในภาค (โปรดระบ จ งหว ด) ว ธ การร บข อม ลส นค าท จะต องไปส งให ล กค า (สามารถเล อกได มากกว า 1 ข อ) ร บข อความผ านอ เมลล ไฟล Excel โทรศ พท อ นๆ (โปรดระบ ) ข อม ลรายละเอ ยดของล กค าท ต องจ ดเก บในแต ละใบงานขนส ง (เล อกได มากกว า 1 รายการ) ช อล กค า จ ดร บ-ส งส นค าของล กค าขาประจ า ประเภทเท ยวรถ (เหมาเท ยว, ไม ระบ ) ท อย ในการวางบ ล ท อย ล กค า ประเภทรถท ล กค าต องการใช ขนส ง ช อในการวางบ ล อ นๆ (โปรดระบ ) ข อม ลรายละเอ ยดของส นค าท ต องจ ดเก บเพ อใช เป นข อม ลประกอบการขนส งในแต ละคร ง (เล อกได มากกว า 1 รายการ) ช อส นค า จ านวน หน วยน บ น าหน ก หน วยของน าหน ก ปร มาตร หน วยของปร มาตร ความกว าง ความยาว ความส ง หน วยว ด กว างxยาวxส ง อ นๆ (โปรดระบ ) ข อม ลเส นทางในการขนส งของบร ษ ท (เล อกได มากกว า 1 รายการ) จ ดร บส งเป นเส นทางประจ าท ต องขนส งอย แล ว เป นจ ดร บส งและเส นทางใหม ตามค าส งจากล กค า อ นๆ (โปรดระบ )... 2/6 1.14 ข อม ลในการจ ดเก บเส นทางเพ อใช บอกจ ดร บส งส นค า (เล อกได มากกว า 1 รายการ) บ านเลขท ช อต ก/อาคาร/หม บ าน ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย Latitude Longitude ระบ จ ดส งเกตและต าแหน งส าค ญ อ นๆ (โปรดระบ ) เอกสารหร อรายงานท ใช ในระบบงานขนส งท งหมด (เล อกได มากกว า 1 รายการ) ใบส งงานขนส ง (Work Order) ใบงานวางแผนเส นทาง (Route Planning) เวลาการออกรถ (Truck Schedule) ใบงานขนส งต อรถ 1 ค น ประกอบด วย คนข บและพน กงานต ดตาม รายละเอ ยดเง นทดลองจ าย อ ปกรณ เสร มเพ อน าไปก บรถ รายละเอ ยดของเวลาและจ ดร บส ง ใบย นย นการร บส งส นค า ใบวางบ ล อ นๆ (โปรดระบ ) ป จจ ยในการพ จารณาในการจ ดรถ พ จารณาจากป จจ ยใดบ าง (เล อกได มากกว า 1 รายการ) ตามน าหน กรวมของส นค าท ข นรถท งหมด ตามประเภทส นค า ตามความค มค าในการใช สอยพ นท รถตามเส นทางการเด นรถ อ นๆ (โปรดระบ ) บร ษ ทของท านม การใช บร การรถร วม (Subcontract) หร อไม ม (โปรดระบ จ านวน)... บร ษ ท จ านวนรถประมาณ... ค น ไม ม (ถ าม ) ม การเล อกว าจะใช รถของบร ษ ทหร อรถร วมอย างไร การออกบ ลส นค า ว ธ การจ ดท าบ ลส นค า เข ยนด วยม อ ใช โปรแกรม Excel/Word ใช โปรแกรม อ นๆ โปรดระบ ระยะเวลาท ใช ในจ ดท าบ ลส นค า... (นาท ) ระยะเวลารอบการวางบ ลค าขนส ง ท กว น ท ก 15 ว น ท กส นเด อน ตามรอบระยะเวลา 15 ว น ตามรอบระยะเวลา 30 ว น อ นๆ โปรดระบ ค าบร การอ นๆ ท เร ยกเก บปลายทาง หร อ เร ยกเก บในข นตอนวางบ ล เหน อจากค าขนส ง /6 1.19 ม การตรวจสอบรายละเอ ยดส นค าท จะท าการขนส งหร อไม (ถ าม ) ตรวจสอบอะไรบ าง ม การวางแผนก าหนดจ านวนรถท จะใช ในการขนส งหร อไม (ถ าม ) ม การวางแผนอย างไร ในกรณ เก ดเหต ท ท าให รถขนส ง ซ งน าของข นรถแล วไม สามารถท าการขนส งต อไปได ท านม การโอนย ายข อม ลรถจากค นหน ง ไปย งอ กค นหน งหร อไม (ถ าม ) ด าเน นการอย างไร ม การบ นท กค าใช จ ายต างๆ เง นทดรองจ าย และค าเช อเพล งของการเด นทางหร อไม (ถ าม ) ม การบ นท กอย างไร ม ระบบเอกสารการย นย นส งส นค าเม อส นค าถ งผ ร บปลายทางหร อไม (ถ าม ) ด าเน นการอย างไร ม การบ นท กข อม ลการช าระเง นและการจ ายส นค าท ปลายทางขนส งหร อไม (ถ าม ) ด าเน นการอย างไร ม ว ธ ก าหนดราคาขนส งอย างไร ก าหนดราคาตามประสบการณ ของเจ าหน าท ก าหนดราคาตามส ญญาของผ ว าจ าง ก าหนดราคาตามตารางราคาท ก าหนดไว (ตามระยะทาง, ประเภทรถ, น าหน ก, ปร มาตร) อ นๆ โปรดระบ ม การบ นท กข อม ลเพ อใช ในการค ดต นท นการขนส งหร อไม (ถ าม ) ม ต นท นอะไรบ าง การซ อมบ าร งเช งป องก น (Preventive Maintenance) ม การด าเน นงานซ อมบ าร ง (Preventive Maintenance) หร อไม ม ซ อมบ าร งประจ าท กๆ... อาท ตย /เด อน/ป ไม ม 4/6 การซ อมบ าร งรถม ล กษณะอย างไร ซ อมเอง (กร ณาเล อกค าตอบ) ซ อมเองท งหมด ซ อมเองบางส วน ส งอ ซ อม 1.28 ม การจ ดท ารายงานสร ปข อม ลขนส งหร อไม (ถ าม ) ม รายงานอะไรบ าง โปรดเล อกป ญหาท ท านประสบในการด าเน นงานขนส งป จจ บ น ความย งยากและความล าช าในการจ ดท าเอกสารต างๆ ส งส นค าผ ดรายการและส งส นค าไม ครบจ านวนให ก บล กค า ป ญหาด านการควบค มน าหน กบรรท ก ไม สามารถทราบถ งพฤต กรรมในการข บข ของพน กงานข บรถ ไม สามารถต ดตามสถานะของบ ลร บส นค า ไม ม การบ นท กข อม ลต างๆ ในการด าเน นงานขนส ง เช น ข อม ลประส ทธ ภาพการขนส งของรถแต ละค น ป ญหาการค ดราคาขนส งท ไม ได มาตรฐาน ป ญหาไม ทราบต นท นการขนส งท ช ดเจน ไม สามารถเร ยกด ประว ต การซ อมได ไม ทราบระยะทาง/เวลาท เหมาะสมในการซ อมบ าร ง ม การจ ดท ารายงานสร ปการขนส งประจ าว น/เด อน/ป ล าช า ไม ม มาตรการประหย ดพล งงานในการขนส ง อ นๆ โปรดระบ เอกสารท ใช ในการขนส งส นค าม อะไรบ าง (โปรดแนบแบบฟอร มเปล าของเอกสารท ใช ในงานขนส ง) บ ลร บส นค า (Truck Way Bill) ใบวางบ ล (Billing) ใบเสนอราคา (Quotation) ใบก าก บส นค า (Truck Manifest) อ นๆ (โปรดระบ ) ท านม ความต องการโปรแกรมอย างไรท จะช วยในการด าเน นงานขนส งของท าน ท านม ความสนใจเข าร วมก จกรรม Transportation Matching* เพ อเพ มโอกาสและศ กยภาพในการกระจายส นค าหร อไม สนใจในการเข าร วมก จกรรม Transportation Matching ไม สนใจ เน องจาก... หมายเหต : Transportation Matching* ค อก จกรรมท จ ดข นเพ อให ผ ประกอบการท เข าร วมโครงการฯ ได ม โอกาสเจรจาจ บค การขนส งเพ มข น 5/6 ล าด บ ข อม ลรถขนส ง 2.1 จ านวนรถยนต ขนส งรวมท งหมดของสถานประกอบการ... ค น (โปรดระบ ชน ดรถยนต หร อแนบเอกสารเพ มเต ม) ประเภทรถขนส ง (เช น รถกระบะ, รถ 6 ล อ, รถ 10 ล อ, รถพ วง เป นต น) จ านวน (ค น) จ านวนรถท ใช เช อเพล งชน ดต างๆ (ค น) น าม นด เซล NGV LPG อ นๆ โปรดระบ 3. ข อม ลด านเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology ; IT) 3.1 บร ษ ทของท านม การใช งานอ นเทอร เน ต (Internet) หร อไม ม (โปรดระบ ความเร วอ นเตอร เน ต... ) ไม ม 3.2 บร ษ ทของท านม Local Area Network (LAN)* หร อไม หมายเหต (LAN)* หมายถ ง การเช อมโยงเคร องคอมพ วเตอร เข าด วยก นเป นเคร อข ายงานเฉพาะพ นท ส าน กงาน 3.3 บร ษ ทของท านม แผนก IT Support หร อไม 3.4 บร ษ ทของท านม เคร องพ มพ ดอตแมทร กซ (Dot Matrix Printer)* หร อไม หมายเหต Dot Matrix Printer* หมายถ ง เคร องพ มพ แบบห วเข มท สามารถพ มพ เอกสารได หลายช ด 3.5 บร ษ ทของท านเคยใช โปรแกรมเก ยวก บการขนส งหร อไม เคยใช โปรแกรมฯ (โปรดระบ ช อโปรแกรม)... ไม เคยใช โปรแกรมฯ 3.6 บร ษ ทของท านม การใช งานคอมพ วเตอร ท งหมดก เคร อง ม (กร ณาเล อกค าตอบ) มากกว า 5 เคร อง 4 เคร อง 3 เคร อง ไม ม 3.7 ป จจ บ นบร ษ ทของท านม โปรแกรมบร หารจ ดการขนส งหร อไม ม การใช งานโปรแกรมฯ ไม ม การใช งานโปรแกรมฯ 2 เคร อง ข าพเจ าขอร บรองว า ข อม ลท งหมดท กรอกในแบบฟอร มการสม ครเข าร วมโครงการฯ น เป นความจร ง ลงนาม ( ) ต าแหน ง... ว นท... เด อน... พ.ศ เคร อง กร ณากรอกรายละเอ ยดในใบสม ครส งมาย ง สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ท นายเมธ ไชยโย หร อ น.ส.ร ตนาภรณ ส ร เจย โทรศ พท โทรสาร อ เมล ท านสามารถต ดตามรายละเอ ยดและดาวน โหลดเอกสารได ท หร อ หมายเหต ก าหนดการป ดร บใบสม ครเข าร วมโครงการฯ ในว นท 31 ส งหาคม พ.ศ /6 บทสร ปผ บร หาร 1. ช อโครงการ โครงการพ ฒนาปร บปร งและส งเสร มการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application; LTMA2) 2. ระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาการด าเน นงานท งโครงการ 24 เด อน น บต งแต ลงนามในหน งส อย นย น 3. หน วยงาน สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย 4. สร ปโครงการโดยย อ 4.1 ท มาและความส าค ญโครงการ เน องจากป จจ บ น ผ ประกอบการในภาคการขนส งและภาคอ ตสาหกรรมส วนมากย งไม ม การบร หารจ ดการ การใช พล งงานในการขนส งส นค า เน องจากขาดความร ทางด านเทคโนโลย และงบประมาณในการลงท นระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology: IT) ท ม ความเหมาะสมก บล กษณะธ รก จของตน เข ามาใช ในการ จ ดการข อม ลการบร หารงานและการใช พล งงานในร ปแบบอ เล กทรอน กส ท าให ไม สามารถว เคราะห หามาตรการ ประหย ดพล งงานท ช วยเพ มประส ทธ ภาพการบร หารงาน และการใช พล งงานในการขนส งของตนเองได อย าง ถ กต องแม นย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks