ว ทยาล ยฯ 1.4 เพ อให เป นแนวทางในการดาเน นงานด านการอบรมพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต างๆ ให ม ความสอดคล อง ก บระบบงานของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง - PDF

Description
เร อง การประช ม อบรม ส มมนา ภายนอก 1.0 ว ตถ ประสงค 1.1 ใช เป นแนวทางในการอน ม ต ส งบ คลากรเข าประช ม อบรม ส มมนาภายนอก 1.2 การเบ กจ ายเง นงบประมาณอบรมพ ฒนาให เป นไปตามข อปฏ บ ต ทางการเง น พ.ศ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 27 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เร อง การประช ม อบรม ส มมนา ภายนอก 1.0 ว ตถ ประสงค 1.1 ใช เป นแนวทางในการอน ม ต ส งบ คลากรเข าประช ม อบรม ส มมนาภายนอก 1.2 การเบ กจ ายเง นงบประมาณอบรมพ ฒนาให เป นไปตามข อปฏ บ ต ทางการเง น พ.ศ การรายงานผลการประช ม อบรม ส มมนา และการนาความร ท กษะไปใช ในการพ ฒนางาน หน วยงาน ว ทยาล ยฯ 1.4 เพ อให เป นแนวทางในการดาเน นงานด านการอบรมพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต างๆ ให ม ความสอดคล อง ก บระบบงานของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง 2.0 ขอบเขต คลอบคล ม ด งน 2.1 การอน ม ต ส งบ คลากรเข าประช ม อบรม ส มมนาภายนอก โดยพ จารณาจากข อม ล ด งต อไปน ตรงตามภาระงานท ร บผ ดชอบ / ตรงตามความเช ยวชาญ ตรงตาม Training Need สามารถจ ดสรรเวลาได โดยไม กระทบการปฏ บ ต งาน อย ภายใต งบประมาณท ร บประจาป การศ กษาน นๆ หากเก นงบประมาณท ได ร บต องจ ดทาบ นท ก ข อความเสนอพ จารณาตามสายการบ งค บบ ญชาถ งอธ การบด เพ อพ จารณาอน ม ต เป นกรณ พ เศษ 2.2 การเบ กจ ายเง นงบประมาณอบรมพ ฒนาให เป นไปตามข อปฏ บ ต ทางการเง น พ.ศ กรณ ม เง นค าลงทะเบ ยน กรณ ไม ม ค าลงทะเบ ยน 2.3 การรายงานผลการประช ม อบรม ส มมนา และการนาความร ท กษะไปใช ในการพ ฒนางาน หน วยงาน ว ทยาล ยฯ 3 ข นตอนการปฏ บ ต 3.1 การอน ม ต ส งบ คลากรเข าอบรมพ ฒนา ภายนอก หน งส อเช ญอบรมพ ฒนาเข ามาทางสาน กงานอธ การบด เสนอผ บร หารท ร บผ ดชอบพ จารณาบ คลากรเข าอบรมพ ฒนา สาน กอธ การบด 1. ร บหน งส อเช ญ และลงบ นท กหน งส อร บเข าจากภายนอก 2. เสนอผ บร หารท ร บผ ดชอบเพ อพ จารณาเบ องต น ผ บร หารฯ ตามสายการ บ งค บบ ญชาของแต ละ หน วยงานท ร บผ ดชอบ 3. พ จารณาบ คลากรท เหมาะสมเข าร วมอบรมฯ และอน ม ต เบ องต น โดย พ จารณาจากข อม ลตามขอบเขต ข อ บ คลากรท ม รายช อเข าประช ม อบรม ส มมนา เพ อเซ นร บทราบ 5. นาส งหน วยงานท ร บผ ดชอบด านบร หารงานบ คคล แผนกทร พยากรบ คคล 6. ตรวจสอบงบประมาณรายบ คคลท ได ร บในป การศ กษาน นๆ 6.1 งบประมาณคงเหล อไม เพ ยงพอ / ไม ม งบคงเหล อแล วแต จาเป นต องเข า ร บการอบรมฯ (ดาเน นการตามข อ 7) - หน งส อเช ญจากภายนอก - หน งส อเช ญจากภายนอก - หน งส อเช ญจากภายนอก - จดหมายส งบ คลากรเข าอบรม - แบบฟอร มการลงทะเบ ยน อธ การบด แผนกทร พยากรบ คคล 6.2 ม งบประมาณคงเหล อพอเพ ยง /ไม ม ค าลงทะเบ ยน (ดาเน นการ ข อ 8) 7. เสนอพ จารณาตามสายการบ งค บบ ญชาถ งอธ การบด เพ อพ จารณาอน มต เป นกรณ พ เศษตามความจาเป น 8. จ ดทาจดหมายส งบ คลากรเข าอบรมพ ฒนา เสนออธ การบด เพ อลงนาม 9. ลงนามในจดหมาย 10. เลขาน การ นาส งกล บหน วยงานท ร บผ ดชอบด านบร หารบ คคล 11. ทาสาเนาจดหมายและเอกสารเช ญอบรมพ ฒนา พร อมจ ดช ดเอกสาร ด งน 11.1 สาหร บผ เข าอบรมพ ฒนา (จานวนช ดเท าก บผ เข าอบรม) ประกอบด วย 1) สาเนาจดหมายและกาหนดการ (เพ อประหย ดกระดาษควรทาสาเนา หน า-หล ง) 2) แบบฟอร มรายงานการเข าร วมอบรมพ ฒนา 3) แบบฟอร มการขออน ญาตออกนอกสถานท 11.2 สาหร บเบ กค าลงทะเบ ยน 1 ช ด ประกอบด วย :- 1) สาเนาจดหมาย 1 ฉบ บ 2) หน งส อเช ญอบรมพ ฒนา (ฉบ บจร ง) 1 ช ด 11.3 สาหร บเก บเข าแฟ มอบรมพ ฒนาประจาป ประกอบด วย 1) สาเนาจดหมาย 1 ฉบ บ 2) หน งส อเช ญอบรมพ ฒนา (ฉบ บสาเนา) 1 ช ด 11.4 สาหร บฉบ บจร งส งให หน วยงานท จ ดอบรมพ ฒนา ประกอบด วย :- 1) จดหมาย 2) แบบฟอร มการลงทะเบ ยนเข าอบรมพ ฒนา 12. นาเอกสาร ข อ 1 ข อย อย 11.1 แจกให ผ เข าอบรมพ ฒนา - หน งส อเช ญจากภายนอก - จดหมายส งบ คลากรเข าอบรม - แบบฟอร มการลงทะเบ ยน สาเนา - หน งส อเช ญจากภายนอก - จดหมายส งบ คลากรเข าอบรม - แบบฟอร มการลงทะเบ ยน หน งส อเช ญเข าร วมอบรมพ ฒนาฯ ไม ได เสนอผ านสาน กงานอธ การบด ม 2 กรณ ค อ หน งส อเช ญอบรมพ ฒนาเสนอผ านหน วยงานท เก ยวข องก บห วข ออบรมพ ฒนาโดยตรง หน งส อเช ญอบรมพ ฒนาเสนอมาย งบ คลากรโดยตรง งานอบรมพ ฒนาและประเม นผลการปฏ บ ต งาน : แผนกทร พยากรบ คคล 2 หน งส อเช ญอบรมพ ฒนาเสนอผ านหน วยงานท เก ยวข องก บห วข ออบรมพ ฒนาโดยตรง หน วยงานอ น 1. ห วหน าหน วยงานพ จารณาบ คลากรในส งก ดเข าร วมประช ม อบรม ส มมนา โดย พ จารณาจากข อม ล ตามขอบเขต ข อ บ คลากรท ม รายช อเข าประช ม อบรม ส มมนา ลงนามร บทราบ 3. เสนอผ บร หารท ร บผ ดชอบเพ อพ จารณาอน ม ต รองอธ การฝ ายบร หารฯ 4. พ จารณาและอน ม ต เบ องต น 5. นาส งหน วยงานท ร บผ ดชอบแผนกทร พยากรบ คคล เพ อดาเน นการตามข นตอน ต อไปเช นเด ยวก น บ คลากร หน งส อเช ญอบรมพ ฒนาเสนอมาย งบ คลากรโดยตรง - หน งส อเช ญเข าร วมประช ม จากภายนอก - หน งส อเช ญเข าร วมประช ม จากภายนอก หน วยงานต นส งก ด รองอธ การฝ ายบร หารฯ 1. บ คลากรทาบ นท กข อความขออน ญาตเช าร วมการอบรมพ ฒนา โดยพ จารณา จากข อม ล ตามขอบเขต ข อ เสนอห วหน าหน วยงานต นส งก ด เพ อขออน ญาตเข าร วมการอบรมพ ฒนา 3. ห วหน าหน วยงานพ จารณา และลงนามอน ญาต 4. เสนอผ บร หารท ร บผ ดชอบเพ อพ จารณาอน ม ต 5. พ จารณาและอน ม ต เบ องต น 6. นาส งหน วยงานท ร บผ ดชอบแผนกทร พยากรบ คคล เพ อดาเน นการตามข นตอน ต อไปเช นเด ยวก น - หน งส อเช ญเข าร วมประช ม จากภายนอก และสาเนา - บ นท กข อความขออน ญาต เข าร วมอบรมฯ - หน งส อเช ญเข าร วมประช ม จากภายนอก และสาเนา - บ นท กข อความขออน ญาต เข าร วมอบรมฯ - หน งส อเช ญเข าร วมประช ม จากภายนอก และสาเนา - บ นท กข อความขออน ญาต เข าร วมอบรมฯ งานอบรมพ ฒนาและประเม นผลการปฏ บ ต งาน : แผนกทร พยากรบ คคล 3 3.2 การเบ กจ ายเง นงบประมาณอบรมพ ฒนาให เป นไปตามข อปฏ บ ต ทางการเง น พ.ศ กรณ ม เง นค าลงทะเบ ยน ช าระโดยการโอนเง นผ านธนาคาร หร อ ธณาณ ต แผนกทร พยากรบ คคล 1. นาเอกสาร ข อ ข อย อย 11.2 ประสานหน วยงานท ร บผ ดชอบด าน การเง น เพ อเบ กค าลงทะเบ ยน 2. ร บเง นค าลงทะเบ ยนจากหน วยงานท ร บผ ดชอบด านการเง น และ ดาเน นการ โอนเง นค าลงทะเบ ยนผ านธนาคาร / ส งธนาณ ต 3. นาเอกสาร ข อ 1 ข อย อย 11.4 พร อมสาเนาใบโอนเง นค าลงทะเบ ยนผ าน ธนาคาร / สาเนาธนาณ ต ส งโทรสารเพ อสารองท 4. ดาเน นการส งเอกสารในข อ 5 ทางไปรษณ ย ย งหน วยงานท จ ดอบรมพ ฒนา บ คลากรผ เข าอบรมฯ แผนกทร พยากรบ คคล 5. ร บเอกสาร ข อ ข อย อย 11.1 และทาดาเน นการขออน ม ต ออกนอก สถานท โดยแบบฟอร มฯ ท ได ร บ 6. เสนอต อห วหน าหน วยงานต นส งก ด และนาส งท แผนกทร พยากรบ คคล 7. ร บใบเสร จร บเง นจากหน วยงานท จ ดอบรมพ ฒนา 8. นาส งใบเสร จร บเง นท ท แผนกการเง นเง นและทร พย ส นท นท ท กล บมา 9. สร ปเน อหาการประช มฯ นาเสนอบน Intranet พร อมบ นท กลงในแบบฟอร ม รายงานสร ปการเข าร วมประช มฯ 10. นารายงานสร ปการเข าร วมประช มฯ พร อมท งเอกสารประกอบการประช มฯ เสนอห วหน าหน วยงานต นส งก ดลงนาม และส งไปย งแผนกทร พยากรบ คคล 11. จ ดเก บรายงานสร ปการเข าร วมประช มฯ เข าแฟ มประว ต บ คลากร 12. รวมรวมเอกสารประกอบการประช มฯ ส งจ ดเก บ ณ แผนกห องสม ดฯ 1. สาเนาจดหมาย 2. หน งส อเช ญอบรมพ ฒนาจาก ภายนอก (ฉบ บจร ง) 3. บ นท กข อความขออน ญาต เข าอบรมพ ฒนา (ถ าม / ฉบ บ จร ง) - หน งส อขออน ญาตออกนอก สถานท - แบบสร ปการเข าร วมประช ม อบรม ส มมนา - แบบนาส งเอกสารเข าห องสม ด งานอบรมพ ฒนาและประเม นผลการปฏ บ ต งาน : แผนกทร พยากรบ คคล 4 ชาระโดยการน าเง นสดไปชาระหน างาน แผนกทร พยากรบ คคล 1. นาเอกสาร ข อ ข อย อย 11.2 ประสานหน วยงานท ร บผ ดชอบด าน การเง น เพ อเบ กค าลงทะเบ ยน 2 นาเอกสาร ข อ 1 ข อย อย 11.4 ส งโทรสารเพ อสารองท และลงทะเบ ยนเข าร วม อบรมพ ฒนา 3. ดาเน นการส งเอกสารในข อ 5 ทางไปรษณ ย ย งหน วยงานท จ ดอบรมพ ฒนา 4. ร บเง นค าลงทะเบ ยนจากหน วยงานท ร บผ ดชอบด านการเง น และส งมอบให บ คลากรผ ท เข าอบรมพ ฒนา พร อมก บเอกสารตามข อ ข อย อย 11.1 บ คลากรผ เข าอบรมฯ แผนกทร พยากรบ คคล 5. ร บเอกสาร ข อ ข อย อย 11.1 และทาดาเน นการขออน ม ต ออกนอก สถานท โดยแบบฟอร มฯ ท ได ร บ 6. เสนอต อห วหน าหน วยงานต นส งก ด และนาส งท แผนกทร พยากรบ คตคล 7. ชาระเง นหน างาน และร บใบเสร จร บเง นจากหน วยงานท จ ดอบรมพ ฒนา 8. นาส งใบเสร จร บเง นท ท แผนกการเง นเง นและทร พย ส นท นท ท กล บมา 9. สร ปเน อหาการประช มฯ นาเสนอบน Intranet พร อมบ นท กลงในแบบฟอร ม รายงานสร ปการเข าร วมประช มฯ 10. นารายงานสร ปการเข าร วมประช มฯ พร อมท งเอกสารประกอบการประช มฯ เสนอห วหน าหน วยงานต นส งก ดลงนาม และส งไปย งแผนกทร พยากรบ คคล 11. จ ดเก บรายงานสร ปการเข าร วมประช มฯ เข าแฟ มประว ต บ คลากร 12. รวมรวมเอกสารประกอบการประช มฯ ส งจ ดเก บ ณ แผนกห องสม ดฯ 1. สาเนาจดหมาย 2. หน งส อเช ญอบรมพ ฒนาจาก ภายนอก (ฉบ บจร ง) 3. บ นท กข อความขออน ญาต เข าอบรมพ ฒนา (ถ าม / ฉบ บ จร ง) - หน งส อขออน ญาตออกนอก สถานท - แบบสร ปการเข าร วมประช ม อบรม ส มมนา - แบบนาส งเอกสารเข าห องสม ด งานอบรมพ ฒนาและประเม นผลการปฏ บ ต งาน : แผนกทร พยากรบ คคล 5 3.2.2 กรณ ไม ม ค าลงทะเบ ยน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนงาน เอกสาร/ข อม ล แผนกทร พยากรบ คคล 1. นาเอกสาร ข อ 1 ข อย อย 11.4 ส งโทรสารเพ อสารองท /ลงทะเบ ยนเข าอบรม 2. ดาเน นการส งเอกสารในข อ 5 ทางไปรษณ ย ย งหน วยงานท จ ดอบรมพ ฒนา บ คลากรผ เข าอบรมฯ 3. ข นตอนเหม อน ข อ แผนกทร พยากรบ คคล 4. ข นตอนเหม อน ข อ สาเนา 1. หน งส อเช ญจากภายนอก 2. บ นท กข อความขออน ญาต เข าอบรมฯ 3.3 การรายงานผลการประช ม อบรม ส มมนา และการน าความร ท กษะไปใช ในการพ ฒนางาน ฯ ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนงาน เอกสาร/ข อม ล บ คลากรผ เข าอบรมฯ 1. สร ปเน อหาการประช มฯ และนาเสนอบน Intranet พร อมบ นท กลง ในแบบฟอร มรายงานสร ปการเข าร วมประช มฯ 2. นารายงานสร ปการเข าร วมประช มฯ พร อมท งเอกสาร ว สด อ ปกรณ ประกอบการประช มฯ เสนอผ บ งค บบ ญชาตามสายงาน - หน งส อขออน ญาตออกนอก สถานท - แบบสร ปการเข าร วมประช ม อบรม ส มม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks