1.4. การเตร ยมไฟล เส ยงและว ด โอด วย Movie Maker 1.1. ความร เก ยวก บหน งส ออ เล กทรอน กส (บรรยาย) - PDF

Description
ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตหาดใหญ ****** ร บจ ดอบรมเป นหม คณะ ท งในและนอกสถานท ท านสามารถก าหนดหล กส ตร ว น เวลา สถานท ท ต องการอบรมได ***** ต ดต อสอบถามได ท โทร โทรสาร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตหาดใหญ ****** ร บจ ดอบรมเป นหม คณะ ท งในและนอกสถานท ท านสามารถก าหนดหล กส ตร ว น เวลา สถานท ท ต องการอบรมได ***** ต ดต อสอบถามได ท โทร โทรสาร ด รายละเอ ยดหล กส ตรท วไปท หล กส ตรแนะน า หล กส ตร การท าหน งส ออ เล กทรอน กส (e-book) ด วย Flip Album (18 ช วโมง) น น การเตร ยมต วท าหน งส ออ เล กทรอน กส (e-book) 1.4. การเตร ยมไฟล เส ยงและว ด โอด วย Movie Maker 1.1. ความร เก ยวก บหน งส ออ เล กทรอน กส (บรรยาย) การบ นท กเส ยง 1.2. การวางแผนและจ ดเตร ยมส อประกอบการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (บรรยาย) การต ดต อเส ยง 1.3. การเตร ยมร ปภาพด วย Photoscape ปร บขนาดร ป ปร บความละเอ ยด บ นท กไฟล การต ดต อว ด โอ 2 2. การท าหน งส ออ เล กทรอน กส ด วย Flip Album 2.2. การต งค าองค ประกอบของหน งส ออ เล กทรอน กส 2.1. การใส เน อหาประเภทต าง ๆ การใส ป มควบค มการท างาน การเปล ยนพ นหล งหน งส อ การใส เน อหาประเภทข อความ กราฟ ก ประเภท Video Clip การใส เส ยง การต งค าต วเล อกการเป ดหน าอ ตโนม ต การท าปกหน าปกหล งของหน งส อ 3 3. การท าเมน ด วย AutoPlay Menu Builder เพ อล งค ไปย งเน อหา 5. Case Study 4. การน าผลงานเข ยนลงแผ น หล กส ตร : การท างานน าเสนอแบบว ด โอด วย Movie Maker ( 6 ช วโมง) น น พ นฐานการท างานก บไฟล ว ด โอ 1.1. ระบบว ด โอในป จจ บ น ไฟล ว ด โอประเภทต าง ๆ อ ปกรณ ส าหร บงานต ดต อว ด โอ 1.2. ความละเอ ยดของภาพ ความเร วในการแสดงภาพ ช วงเวลาในการต ดต อ. ต ดต อว ด โอด วย Windows Movie Maker 2.1 ส วนประกอบ ชน ดของไฟล ท ใช ข นตอนการต ดต อว ด โอ 2.2 การน าไฟล เข าส โปรแกรม การใส ภาพ และว ด โอ การใส เส ยง การใส ข อความ 2.3 การต ดต อเน อหา การต ดต อเส ยง ต ดต อว ด โอ การจ ดล าด บเน อหา การใส เอฟเฟคและก าหนดเวลา 2.4 การใส เอฟเฟค และก าหนดเวลา 2.5 การน าไปใช ร วมก บ Social Network เช น YouTube, Facebook 2.6 Case Study หล กส ตร Web Programming with PHP & My SQL ส าหร บผ ด แลระบบและผ ใช งานข นพ นฐาน (18 ช วโมง) น น. 1 Intro to PHP Control FORM Function Variable IF/Switch 2 MySQL PHP MyAdmin PHP and MySQL Programming SQL statement 3 Case Study การออกแบบแม แบบ (Template) ต นแบบภาพน ง การออกแบบเค าโครงสไลด การก าหนดการเปล ยนสไลด ในต นแบบภาพน ง Case Study ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตหาดใหญ โทรศ พท เบอร ภายใน 2115,2109 โทรสาร หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร เด อน เมษายน ม ถ นายน 2557 ด รายละเอ ยดการอบรม/สม ครอบรมออนไลน ได ท ท หล กส ตร อบรม ค าลงทะเบ ยน/คน (รวมค าอาหารว าง/อาหารกลางว น/อ ปกรณ การเร ยน) อ ตราปกต ส วนลด เด อน เมษายน 2557 เวลา น. 1. การเข ยนแบบ 2 ม ต ด วย AutoCAD ร นท 1/57 (18 ชม.) เหมาะส าหร บผ ท ม พ นฐานการใช งาน คอมพ วเตอร มา พอสมควร และไม เคยเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร มาก อน ผ เข าอบรมจะได เร ยนร ว ธ การใช งานค าส งต าง ๆ ใน การเข ยนแบบแปลน 2 ม ต ได อย างถ กต องและเหมาะสมก บ สถานการณ สามารถใช ค าส งในการแก ไขช นงาน ร จ กการ เข ยนอ กษรและเส นบอกขนาด ร จ กจ ดหน ากระดาษ ก าหนด มาตราส วนระหว างช นงานก บกระดาษ การปร บต งค าและ เม.ย น. 3,800.-บาท/คน ช าระภายใน 4 เม.ย.57 เด ยวก นเหล อ 3,600.-บาท/คน การพ มพ แบบแปลน 2. การใช งาน Excel 2010 เบ องต น ร น 1/57 (18 ชม.) เม.ย.57 3,000.-บาท/คน เหมาะส าหร บผ ท ม พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร มา น. พอสมควร เป นการป พ นฐานในการใช Excel ซ งเป นโปรแกรมท ใช ง าย สามารถใส ส ตรค านวณอย างง ายได เพ อหาผลล พธ และใช ฟ งก ช นท จ าเป นในการสร างาน จากข อม ลได ตาม ต องการ ซ งจะเอ อให หาผลสร ป และได ผลล พธ ออกมาอย าง รวดเร ว รวมท งม ความสามารถในการสร างกราฟ และน า ความร ไปประย กต ใช ในการท างานได เด อน พฤษภาคม 2557 เวลา น. 3. การท าหน งส ออ เล กทรอน กส (e-book) ด วย Flip Album พ.ค.57 3,200.-บาท/คน ร น 1/57 (18 ชม.) เหมาะส าหร บผ ท ม พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร บ าง เล กน อย เพ อให ผ เข าอบรม ได เร ยนร โปรแกรมเก ยวก บการ สร างหน งส ออ เล กทรอน กส เช น สามารถท าส อการเร ยนร ค ม อ การใช งานวารสาร 4 เว บไซต สวยสร างง ายสไตล Joomla ร น 2/57 (18 ชม.) เหมาะส าหร บผ ท ม พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร มาบ าง เพ อให ผ เข าอบรมได เร ยนร ว ธ การใช โปรแกรม Joomla ในการพ ฒนาเว บไซต รวมท งการตกแต ง แก ไข เน อหาแบบง าย ๆ ในการสร าง Web Page ท ได ผลล พธ อ นสวยงามเก นความคาดหมาย พ.ค.57 3,200.-บาท/คน ช าระภายใน 4 เม.ย.57 เด ยวก น เหล อ 2,650.-บาท/คน ช าระภายใน 2 พ.ค.57 เด ยวก นเหล อ 3,000.-บาท/คน ช าระภายใน 2 พ.ค.57 เด ยวก นเหล อ 3,000.-บาท/คน ท หล กส ตร อบรม เด อน ม ถ นายน 2557 เวลา น. 5. คอมพ วเตอร ส าหร บข าราชการตามมต คณะร ฐมนตร ทางเล อกส าหร บผ เร มต น ร น 1/57 (24 ชม.) เหมาะส าหร บผ ท ไม ม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร หร อม ความร พ นฐานบ างเล กน อย เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร เบ องต นท วไป เก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ และสามารถประย กต ใช คอมพ วเตอร ในหน วยงาน ใช โปรแกรมในส าน กงาน อ นเตอร เน ต Word, Excel เพ มมากข นอย างเป นระบบ ม.ย.57 4,000.-บาท/คน 6. Google Apps in daily life ร น 1/57 (6 ชม.) 23 ม.ย.57 1,500.-บาท/คน เหมาะส าหร บผ ท ม พ นฐานในการใช งานคอมพ วเตอร เป น อย างด เพ อให ผ เข าอบรมร จ กก บ Google Application และ สามารถน ามาใช ประโยชน ในการใช งานช ว ตประจ าว นได ไม ว าจะเป นการค นหาข อม ลด วย Google การค นหาเส นทาง ด วย Google Map การสร างปฏ ท นแจ งเต อนด วย Google Calendar การจ ดเก บเอกสารไว บน Cloud Storage ตลอดท ง การใช จดหมายอ เล กทรอน กส ด วยบร การของ Google Mail 7 การสร างงานน าเสนอด วย PowerPoint 2010 ร น 2/ ม.ย.57 2,600.-บาท/คน (12 ชม.) เหมาะส าหร บผ ท ไม เคยใช โปรแกรม PowerPoint มาก อน หร อเคยใช มาบ างเล กน อย และต องการเร ยนร การใช งาน อย างเป นข นตอน เพ อจะได เร ยนร ส วนประกอบของโปรแกรม เล อกใช เคร องม อต าง ๆ ได อย างเหมาะสม ร จ กก บค ณสมบ ต ใหม ๆ ท น าสนใจ สร างงานน าเสนอในร ปแบบท ใช งานบ อย ๆ ใส ข อความพร อมท งแก ไขและปร บแต งให สวยงาม จ ดร ปแบบ สไลด ใส โลโก ให ก บสไลด จ านวนมากในคร งเด ยว แทรก และปร บแต งภาพต ดปะ ร ปภาพ ภาพเคล อนไหว ตาราง กราฟ SmartArt ใส การเปล ยนสไลด ใส การเคล อนไหว ให ก บองค ประกอบต าง ๆ ในสไลด ให น าสนใจ ใส เส ยงและ ว ด โอ สร างอ ลบ มร ป ต งค าน าเสนอโดยผ บรรยาย เตร ยม เอกสารประกอบการบรรยาย เทคน คและข อพ งระว งในการ สร างงานน าเสนอและเตร ยมพร อมก อนจะไปน าเสนอจร ง เทคน คและว ธ การใช เคร องม อขณะน าเสนอจร ง เพ อสร าง ความม นใจในการน าเสนอ ค าลงทะเบ ยน/คน (รวมค าอาหารว าง/อาหารกลางว น/อ ปกรณ การเร ยน) อ ตราปกต ส วนลด ช าระภายใน 30 พ.ค.57 เด ยวก นเหล อ 3,800.-บาท/คน เด ยวก น เหล อ 3,600.-บาท/คน ช าระภายใน 2 ม.ย.57 หร อหน วยงานเด ยวก น 2 คน ในร นเด ยวก นเหล อ 2,500.-บาท/คน เด ยวก น เหล อ 2,400.-บาท/คน ต ดต อสอบถามได ท ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร โทรศ พท เบอร ภายใน 2115,2109 โทรสาร หร อด รายละเอ ยดท *** ร บจ ดอบรมเป นหม คณะ ท งในและนอกสถานท ท านสามารถก าหนดหล กส ตร ว น เวลา สถานท ท ต องการอบรมได และม บร การให เช าห องคอมพ วเตอร *** หล กส ตรแนะน า หล กส ตร : เว บไซต สวยสร างง ายสไตล Joomla (18 ช วโมง) น น. 1 แนะน าโปรแกรม Joomla แนะน าโปรแกรม Joomla แนะน าเคร องม อการใช งาน Template 2 การใช งาน Module และ Component การใช งาน Module (ต อ) 3 การใส Content และเน อหาในเว บไซต การใส Content (ต อ) หล กส ตร : การจ ดการข อม ล (Database) ด วย Excel 2010 (12 ช วโมง) น น. 1 การสร างฐานข อม ล การท างานก บข อม ล - สร างฐานข อม ลเอง -ทบทวน Auto Filter และ Basic onditional Formatting - การน าเข าและส งออกข อม ล - การกรองข อม ลข นส ง (Importing and Exporting Data) - การก าหนดการแสดงตามเง อนไขด วย Conditional Formatting - ฟ งก ช นส าหร บการปร บแต งฐานข อม ล - การตรวจสอบความซ าซ อนของข อม ล การค นข อม ลด วย VLOOKUP 2 การท างานก บข อม ล (ต อ) การท ารายงานสร ป -ทบทวน Auto Filter และ Basic onditional Formatting - การท ารายงานสร ปภาพรวม - การกรองข อม ลข นส ง - การท ารายงานสร ปแบบม เง อนไข - การก าหนดการแสดงตามเง อนไขด วย Conditional Formatting - ฟ งก ช นท ใช เพ มประส ทธ ภาพในการท างานร วมก บฐานข อม ล - การตรวจสอบความซ าซ อนของข อม ล - การค นข อม ลด วย VLOOKUP หล กส ตร PowerPoint Template & Presentation Techniques (12 ช วโมง) น น. 1 การปร บแต งธ ม (Theme) การออกแบบแม แบบ (Template) ต อ ประโยชน ของเทมเพลตและธ ม ความแตกต างระหว างเทมเพลตและธ ม การออกแบบเค าโครงสไลด การสร างงานน าเสนอด วยเทมเพลตและธ ม การเปล ยนธ ม การสร างช ดส เอง การก าหนดการเปล ยนสไลด ในต นแบบภาพน ง การสร างช ดแบบอ กษรเอง การบ นท ก Theme ไว ใช ในภายหล ง การออกแบบแม แบบ (Template) ต นแบบภาพน ง 2 การแทรกไฟล Flash ลงในสไลด การแทรกว ด โอจาก YouTube การท างานร วมก บ Excel การเช อมโยงข อม ลตาราง การน ากราฟจาก Excel มาใช งาน การก าหนดการเปล ยนภาพน งและการเคล อนไหว (Transition & Animation) การเคล อนไหวแบบก าหนดเอง การก าหนดเส นทางการเคล อนท เอง การต งเวลาในการน าเสนอ การใส เส ยงบรรยาย การตรวจทานงานน าเสนอ การออกแบบแม แบบ (Template) ต นแบบภาพน ง การออกแบบเค าโครงสไลด การก าหนดการเปล ยนสไลด ในต นแบบภาพน ง การเตร ยมพร อมก อนน าเสนอหร อเผยแพร การบ นท กงานน าเสนอเป นไฟล ประเภทต าง ๆ เตร ยมส าหร บน าเสนอนอกสถานท ก าหนดการน าเสนอเฉพาะกล ม การใช Presenter View เพ อการแสดงหน าจอของผ น าเสนอและ โปรเจคเตอร ท ต างก น การ Broadcast Slideshow การสร างสไลด แบบ Interactive (Action) เช อมโยงข ามสไลด เช อมโยงไปเป ดไฟล งานน าเสนออ น เช อมโยงไปย งเว บไซต เร ยกใช โปรแกรมอ น เทคน ค/ข อควรระว งในการเตร ยมการก อนน าเสนอจร งและขณะน าเสนอจร ง แบบฝ กห ด (Case Study)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks