บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร - PDF

Description
บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 25 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย การน า โปรแกรมของคอมพ วเตอร มาเสนองาน ซ งการท น าโปรแกรมของคอมพ วเตอร มาใช ในการเสนองานน น ส วนใหญ จะน ยมใช งาน โปรแกรม Power Point ในการท จะน ามาเสนองาน เน องจาก จะท าให การเสนอ งานน น ม ความน าสนใจ ม ความเข าใจเน อเร องท น าเสนอ โปรแกรม Power Point สามารถท จะเร ยนร ได ง าย Power Point เป นโปรแกรมท ใช ก บงานด านการน าเสนอเร องราวต างๆ (Presentation) ซ งม ล กษณะ คล าย ๆ ก บการฉายสไลด (Slide Show) ซ งสามารถใช ค าส งของ Power Point ในการสร างแผ นสไลด ท ม ร ปภาพ และข อความบรรยายเร องราว ท ต องการจะน าเสนอได อย างรวดเร ว พร อมท งก าหนดล กษณะแสง เงา และลวดลายส พ น ให สไลด แต ละแผ นม ความสวยงามน าสนใจ ย งข นและย งสามารถ ก าหนดร ปแบบ การฉายสไลด แต ละแผ น และเทคน คพ เศษ ในการแสดงข อความแต ละบรรท ด เพ อให ชมการฉายสไลด ค อย ๆ เห นข อความบรรยาย และภาพเหล าน ได ท ละข น อย างต อเน องก นเป นเร องราวตามระยะเวลาท เรา ก าหนดได ผ ว จ ยจ งม ความเห นว า ควรน าโปรแกรม Power Point ไปสอนให ก บน องในระด บช น ประถมศ กษาป ท 4โรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร เพราะโปรแกรม Power Point เป นโปรแกรมท ใช งานได ง าย โดยหว งว าจะท าให น องท เข าเร ยนจะเก ดความสนใจการน าเสนองาน โดยการใช โปรแกรม Power Point ตลอดจนเป นแนวทางในการศ กษาและน าไปใช ต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. สามารถท จะสร างการน าเสนอผลงานของตนเองได ด วยโปรแกรม Power Point 2. เพ อท เผยแพร ความร ทางด านม ลต ม เด ยให ก บเยาวชนระด บช นประถมศ กษา 3. เพ อให เก ดความค ดสร างสรรค และจ นตนาการในการท จะท าผลงานน าเสนอได ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ผ เร ยนสามารถน าเสนอผลงานของตนเองได โดยโปรแกรม Power Point 2. เยาวชนระด บประถมศ กษาม ความร ทางด านม ลต ม เด ยเพ มข น 3. ผ เร ยนม ความค ดและจ นตนาการในการสร างผลงานของตนเอง น ยามศ พท Present งาน หมายถ ง การน าเสนอผลงานด วยว ธ การต างๆ เช น การฉายสไลด ด วยเคร อง โปรเจ กเตอร และการพ มพ ออกมาเป นรายงาน Power Point หมายถ ง โปรแกรมท ช วยในการสร างงานน าเสนอ ให ม ร ปแบบท น าสนใจมากข น เช น ม การก าหนดการเคล อนไหวให ก บข อความ พ นหล ง ร ปภาพ และสามารถ ใส เส ยงต างๆ ให การน าเสนอผลงานม ความน าสนใจย งข น บทท 2 เอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ย เร องการน าเสนอผลงานอย างง ายด วยโปรแกรม PowerPoint เพ อให เก ดความร ความเข าใจ ท ช ดเจนและเป นข อม ลเช งว ชาการ ผ ว จ ยขอเสนอสาระส าค ญของเอกสารท เก ยวข องด งน - การน าเสนอหร อการพร เซนท - การเป ดโปรแกรม - การสร างงานน าเสนอใหม - ม มมองต างๆใน Microsoft PowerPoint 97 - การสร าง Presentation ด วย Autocontent - การท าสไลด โชว แบบให วนรอบ - การสร าง Presentation จากแม แบบ (Template) - การเป ด Presentation ท ม อย แล ว - การบ นท กข อม ล การน าเสนอหร อการพร เซนท การน าเสนอหร อเร ยกตามศ พท ภาษาอ งกฤษว า การพร เซนเตช น (Presentation) ม กเร ยกก นอย างต ด ปากว า การพร เซนท เป นการบรรยายหร อน าเสนอข อม ลให แก ผ ฟ ง โดยอาจม อ ปกรณ ประกอบการบรรยาย หร อไม ก ได การน าเสนอม จ ดประสงค หล กอย ท การท าให ผ ฟ งได ร บข อม ลท ถ กต องตรงก น และท ส าค ญการ น าเสนอท ด ต องม ความกระช บ ช ดเจนและเข าใจได ง ายอ กด วย ว ธ ท าให ผ ฟ งจดจ อก บงานท เราน าเสนอตลอดเวลาเป นส งท าทายส าหร บผ จ ดเตร ยมงาน หลายท าน ใช ล ลาการน าเสนอม การใช น าเส ยท เป นเอกล กล กษณ หร อเล าเร องชวนข าข น หร อใช ว ธ ด งผ ฟ งเข ามาเป น ส วนร วม ฯลฯ ซ งว ธ เหล าน เป นความสามารถส วนบ คคลท ต องใช เวลาฝ กฝนจนช านาญ นอกจากท กษะในการพ ดแล ว เอกสารหร องานน าเสนอท เตร ย มมาจะต องสมบ รณ เช น องค ประกอบของภาพและข อความจะต องสวยงามกลมกล นก น ข อความกระช บและใช ภาษาท เข าใจง าย ม ตารางหร อกราฟประกอบ ถ าจะให ด ควรม ภาพเคล อนไหว เส ยงเพลง หร อระบบม ลต ม เด ย ส งเหล าน จะช วน ให งานน าเสนอของเราอย ในระด บม ออาช พเลยท เด ยว การน าเสนอด วยคอมพ วเตอร ในอด ตการเตร ยมงานน าเสนอส กช นต องเตร ยมต วก นมากพอสมควร ต วอย างง ายๆ ได แก การน า บรรยายหน าช นเร ยนของอาจารย ผ สอน การเตร ยมอ ปกรณ ส าหร บการน าเสนอค อนข างย งยาก เร มจากการ เตร ยมเน อหา น าภาพมาประกอบน าข อม ลท ม เข ยนลงบนแผ นสไลด (หร อเข ยนบนแผ นใส) และบางคร ง อาจม การอ ดเส ยงประกอบการบรรยายร วมด วย ส งท เป นป ญหาและเก ดข นบ อยมากค อ การแก ไข หากต องการแก ไขข อความ เปล ยนร ป เราต องหา น ายาลบข อความหร อบางคร งส ปากกาไม ตรงก บส ท ม อย ในสไลด เด ม หร อหากม การเปล ยนล าด บการ น าเสนอ ก ต องไปตามแก เส ยงประกอบท ได อ ดไว และย งม ป ญหาอ นๆ อ กจ ปาถะ เม อมาส ย คด จ ตอล ย คท ม อถ อเป นท น ยมของท งเด กและผ ใหญ คอมพ วเตอร ม บทบาทในการช วย จ ดเตร ยมงานน าเสนอ ไม ต องว นวายก บการตกแต งสไลด และเร องจ กจ กของเคร องฉายสไลด อ กต อไป เพราะคอมพ วเตอร สามารถสร างงานน าเสนอแบบเบ ดเสร จได ในเวลาไม นานน ก ต างจากการเตร ยมงาน น าเสนอแบบเด มซ งอาจต องใช เวลาเป นว นๆ เราสามารถต อท ว หร อจอภาพขนาดใหญ โดยท ไม ต องเตร ยมอ ปกรณ อะไรมากน ก เพ ยงน าสายจาก คอมพ วเตอร ต อเข าก บท ว จอย กษ ผ ฟ งเป นร อยก สามารถเห นงานน าเสนอได ช ดเจนไม ผ ดเพ ยน ประโยชน ท เห นได ช ดอ กประการหน งก ค อ เราสามารถใช ระบบม ลต ม เด ยท ม อย ในคอมพ วเตอร มาช วยเพ มส ส นในงาน น าเสนอของเราได เช น ส งให เป ดเพลงแดนซ เป ดภาพยนตร ประกอบการบรรยาย หร อส งให ต วอ กษรว งวน ไปวนมา พร อมเส ยงด งกระห ม ส งเหล าน เป นแรงด งด ดมหาศาลท ท าให ผ ฟ งตราตร งก บงานน าเสนอ การน าเสนอด วย PowerPoint โปรแกรม PowerPoint เป นโปรแกรมท ใช จ ดท างานน าเสนอบนเคร องคอมพ วเตอร โดยค ณ สามารถกรอกข อความใส ร ปภาพ สร างกราฟ ฯลฯ นอกจากน เราย งสามารถส งให ม ภาพและเส ยงประกอบ ในขณะน าเสนอได อ กด วย หล กการของโปรแกรม PowerPoint ก ค อ การจ าลองการท างานของเคร องฉายสไลด โดยข อม ลท ใช น าเสนอจะถ กเก บอย ในสไลด (Slide) แต ละสไลด จะประกอบไปด วย ข อความ กราฟ ตาราง ร ปภาพ ไดอะแกรม หร อภาพเคล อนไหวต างๆ นอกจากน โปรแกรม PowerPoint ย งสามารถจ ดพ มพ สไลด ไปใช ใน ร ปแบบอ นได เช น พ มพ ออกเป นแผ นใส เพ อน าไปใช ก บเคร องฉายภาพข ามศ รษะ (เคร องฉายโอเวอร เฮด) เป นต น PowerPoint สามารถน าเสนอผ านส อใดได บ าง เม อสร างงานน าเสนอจาก PowerPoint 2003 ไม ได ถ กจ าก ดให น าเสนอผ านทางหน าจอคอมพ วเตอร เท าน น ผ อ านย งสามารถน าเสนอผ านส ออ นๆได อ กหลายทางอาท น าเสนอผ านทางอ นเทอร เน ต แผ นใส ใบปล ว หร อสไลด 35มม. แต ท น ยมน าเสนอโดยใช คอมพ วเตอร ก อาจเป นเพราะคอมพ วเตอร สามารถใส ล กเล นในขณะน าเสนอได หลากหลาย ต นตา ต นใจมากกว า น าเสนอบนหน าจอคอมพ วเตอร การด งเอาศ กยภาพส งส ดของ PowerPoint 2003 มาใช ค อการน าเสนองานบนหน าจอคอมพ วเตอร ซ งสามารถแสดงภาพเคล อนไหว หร อล กเล นต างๆ ได อย างครบถ วน ท งภาพ แสงและส ผ บรรยายสามารถ ควบค มการเปล ยนแผ นสไลด ด วยตนเอง หร อจะส งให เล นอ ตโนม ต และสามารถเล อกเป นผ บรรยายอธ บาย สไลด สดๆ ด วยตนเองหร อจะอ ดเส ยงไว แล วเป ดในตอนบรรยายก ได นอกจากน เราย งสามารถด งส ญญาณจากคอมพ วเตอร ไปต อก บอ ปกรณ ว ด ท ศน ต างๆได เช น น าไป ต อก บเคร องโปรเจคเตอร หร อต อก บท ว จอแบนขนาดใหญ ส งเหล าน ช วยสร างบรรยากาศในการน าเสนอ ให สดช นม ส ส น ท าให ผ ฟ งม สมาธ จดจ อก บส งท น าเสนอได ด น าเสนอในอ นเทอร เน ต อ นเทอร เน ตเป นส อชน ดใหม ท ม ผ คนเข าใช เป นจ านวนมาก และย งเป นส อท ม ราคาไม แพงน ก การ จ ดท างานนเสนอไปแปะไว บนอ นเทอร เน ตน นเป นส งท ค มค า โดยปกต แล วม กจ ดท างานน าเสนอเก ยวก บ การเผยแพร องค กร เช น ประว ต ความเป นมา จ ดม งหมาย ส นค าบร การ และแนวโน มในอนาคตของบร ษ ท หากท างานน าเสนอแบบน ได ด ม ผ เย ยมชมมาก โอกาสทางธ รก จจะเป ดกว างกว าท เป นอย แน นอน น าเสนอด วยเคร องเล น VCD/DVD หล งจากท ได จ ดท างานน าเสนอจาก PowerPoint เป นท เร ยบร อยผ อ านสามารถแปลงภาพท ปรากฏบน หน าจอภาพบ นท กลงแผ น VCD/DVD เพ อใช น าเสนอไปย งท ต างๆ ได โดยไม จ าเป นต องม เคร อง คอมพ วเตอร ม เพ ยงเคร องเล น VCD/DVD ก เพ ยงพอ น าเสนอก บเคร องฉายข ามศ รษะ เน องจากโปรแกรม PowerPoint สามารถก าหนดให ภาพบนสไลด โปร งแสง (Transparency) จ ง สามารถพ มพ ลงบนแผ นใสท งแบบส และขาวด า จ งน าไปใช ก บเคร องฉายภาพข ามศ รษะได สไลด 35 มม. ผลงานท สร างจาก PowerPoint สามารถแปลงงานน าเสนอใส ลงสไลด 35 มม. เพ อน าไปใช ก บ เคร องฉายสไลด แบบ 35 มม. แต ว ธ น ไม ค อยน ยมน กเพราะจะส ญเส ยจ ดด ของ PowerPoint ในงานน าเสนอ ไปหลายประการ เช น ล กเล นในการเปล ยนสไลด หร อเทคน คแปลกๆ ในการเปล ยนข อความ สร างเอกสารส าหร บแจกผ ฟ ง ส งท ขาดไม ได ส าหร บงานน าเสนอก ค อ เอกสารประกอบการบรรยาย ภายในเอกสารน จะม ภาพ สไลด ร ปเล กๆ ท งหมดในงานน าเสนอ และบางคร งอาจม ข อความบรรยายสไลด ส นๆ เอกสารน ม ประโยชน มาก เพราะขณะท บรรยายอย หน าเวท ผ ฟ งสามารถต ดตาม หร อจดโน ตย อส งท เป นประโยชน ลงไปได PowerPoint สามารถพ มพ เอกสารได 4 แบบค อ สไลด บ นท กย อ (หร อเร ยกว าNote) เอกสาร ประกอบการบรรยาย (Handout) และโครงร างท ม เฉพาะข อความหล กๆในสไลด บทท 3 การด าเน นการว จ ย 1. ร ปแบบการว จ ย การว จ ยผลส มฤทธ การจ ดท าโครงการคร งน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks