รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) - PDF

Description
รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 54 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ งบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการ แผนการใช จ ายงบประมาณ การใช จ ายของจ งหว ดและกล มจ งหว ด 1-5 ส วนท 2 ต วช ว ดระด บนโยบาย และแผนงาน/โครงการท ส าค ญ นโยบายท 1 การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 2-1 นโยบายท 2 การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 2-5 นโยบายท 3 การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ ง 2-14 บร การของร ฐ นโยบายท 4 การศ กษาและเร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 2-19 นโยบายท 5 การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 2-30 นโยบายท 6 การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 2-36 นโยบายท 7 การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 2-60 นโยบายท 8 การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย 2-71 การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม นโยบายท 9 การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว าง 2-79 การอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น นโยบายท 10 การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น 2-83 ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ นโยบายท 11 การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 2-89 ภาพรวมงบประมาณ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ แผนปฏ บ ต ราชการตามนโยบายร ฐบาล พล.อ.ประย ทธ จ นทร โอชา ในป งบประมาณ พ.ศ การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการป 2558 เป นการด าเน นการโดยส วนราชการในวงเง น 2,561, ล านบาท และการด าเน นการโดยร ฐว สาหก จในวงเง น 2,333, ล านบาท รวมวงเง นงบประมาณ ส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการโดยส วนราชการและร ฐว สาหก จท งส น 4,895, ล านบาท ซ งม รายละเอ ยดด านแหล งเง น การใช จ าย และแผนการใช จ าย รวมท งภาพรวมงบประมาณและการด าเน นการของ จ งหว ดและกล มจ งหว ดโดยส งเขป ด งน 1. แหล งเง นงบประมาณ 1.1 แหล งเง นส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในวงเง น 2,561, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 ในวงเง น 2,427, ล านบาท (ร อยละ 94.76) ท เหล อเป นการใช จ ายจากรายได ของ 1 127, ล านบาท (ร อยละ 4.98) เง นก ภายในประเทศ ล านบาท (ร อยละ 0.02) เง นก ต างประเทศ 1, ล านบาท (ร อยละ 0.05) และเง นอ นๆ 4, ล านบาท (ร อยละ 0.19) แหล งเง นส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของร ฐว สาหก จในวงเง น 2,333, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายจากรายได ของ 1,696, ล านบาท (ร อยละ 72.67) รองลงมาเป นการใช จ ายจากเง นอ นๆ 3 347, ล านบาท (ร อยละ 14.89) งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 จ านวน 147, ล านบาท (ร อยละ 6.32) เง นก ในประเทศ 129, ล านบาท (ร อยละ 5.54) และเง นก ต างประเทศ 13, ล านบาท (ร อยละ 0.58) 1.3 รวมการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการและร ฐว สาหก จในวงเง น 4,895, ล านบาท เป นการใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 ในวงเง น 2,575,000 ล านบาท (ร อยละ 52.60) รองลงมาเป นการใช จ ายจากรายได ของ 1,823, ล านบาท (ร อยละ 37.25) เง นอ นๆ 352, ล านบาท (ร อยละ 7.20) เง นก ภายในประเทศ 129, ล านบาท (ร อยละ 2.65) และเง นก ต างประเทศ 14, ล านบาท (ร อยละ 0.30) 1 รายได ของส วนราชการท ส าค ญ ได แก รายได ของกองท น/เง นท นหม นเว ยน เช น กองท นก ย มเพ อการศ กษา และรายได ของ มหาว ทยาล ยต างๆ เป นต น 2 แหล งเง นอ นของส วนราชการ เช น เง นท นหม นเว ยนของกรมการข าว 1, ล านบาท และเง นเหล อจ ายจากโครงการ ไทยเข มแข ง 2555 ของกรมชลประทาน 2, ล านบาท เป นต น 3 แหล งเง นอ นของร ฐว สาหก จ เช น การร วมลงท นระหว างภาคร ฐก บเอกชน (PPP) เป นต น 1-2 ตารางท 1 แหล งเง นส าหร บด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ รวม แหล งเง น วงเง น ส ดส วน วงเง น ส ดส วน วงเง น ส ดส วน (พ นล านบาท) (ร อยละ) (พ นล านบาท) (ร อยละ) (พ นล านบาท) (ร อยละ) งบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ , , รายได ของ , , เง นก ภายในประเทศ เง นก ต างประเทศ เง นอ นๆ รวม 2, , , งบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการ 2.1 การใช จ ายของส วนราชการส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการวงเง น 2,561, ล านบาท 4 แบ งเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย 1,992, ล านบาท (ร อยละ 77.79) และการใช จ าย ด าเน นการอ นๆ 5 568, ล านบาท (ร อยละ 22.21) การใช จ ายของร ฐว สาหก จส าหร บการด าเน นการ ตามแผนปฏ บ ต ราชการวงเง น 2,333, ล านบาท แบ งเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย 703, ล านบาท (ร อยละ 30.14) และการใช จ ายด าเน นการอ นๆ 6 1,630, ล านบาท (ร อยละ 69.86) รวมการใช จ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จวงเง น 4,895, ล านบาท แบ งเป นการใช จ าย เพ อด าเน นการตามนโยบาย 2,695, ล านบาท (ร อยละ 55.07) และการใช จ ายด าเน นการอ นๆ 2,199, ล านบาท (ร อยละ 44.93) 4 วงเง นงบประมาณรายจ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 ของร ฐบาล ตามแผนปฏ บ ต การของส วนราชการไม รวม งบประมาณของกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา และกองอ านวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร 5 รายจ ายด าเน นการอ นๆ ของส วนราชการ ประกอบด วย ค าใช จ ายในงบกลาง เช น ค าใช จ ายในการร กษาพยาบาลข าราชการ ล กจ าง และพน กงานของร ฐ 60,000 ล านบาท ค าใช จ ายเง นเบ ยหว ดบ าเหน จบ านาญ 144,842 ล านบาท เง นส ารองจ าย เง นสมทบและเง นชดเชยของข าราชการ 45, ล านบาท เง นส ารองจ ายเพ อกรณ ฉ กเฉ นและจ าเป น 88, ล านบาท เป นต น รวมท ง รายจ ายชดใช เง นคงคล ง 41,965.4 ล านบาท และรายจ ายช าระต นเง นก และดอกเบ ย 183,270.6 ล านบาท 6 รายจ ายด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ เป นค าใช จ ายในการด าเน นงานปกต ได แก ค าใช จ ายในการขายและบร การ ค าใช จ ายด านบ คลากรและค าสว สด การต างๆ และค าใช จ ายในการบร หาร เช น ค าน า ค าไฟฟ า ค าโฆษณา และ ประชาส มพ นธ 1-3 ตารางท 2 การใช จ ายตามแผนปฏ บ ต ราชการจ าแนกตามประเภทการใช จ าย การใช จ าย วงเง น (พ นล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) ส วนราชการ* การด าเน นการตามนโยบาย 1, การด าเน นการอ นๆ รวม 2, ร ฐว สาหก จ การด าเน นการตามนโยบาย การด าเน นการอ นๆ 1, รวม 2, รวม การด าเน นการตามนโยบาย 2, การด าเน นการอ นๆ 2, หมายเหต : รวม* 4, * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท 2.2 การใช จ ายของส วนราชการเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 1,992, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายด านการศ กษาและเร ยนร การท าน บ าร งศาสนาและ ศ ลปว ฒนธรรม 596, ล านบาท (ร อยละ 29.91) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย ยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 316, ล านบาท (ร อยละ 15.89) นโยบายการเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 293, ล านบาท (ร อยละ 14.73) และนโยบายการร กษา ความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 250, ล านบาท (ร อยละ 12.55) 2.3 การใช จ ายของร ฐว สาหก จเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 703, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 667, ล านบาท (ร อยละ 94.85) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายการร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 20, ล านบาท (ร อยละ 2.85) การลดความเหล อมล าของส งคมและการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 8, ล านบาท (ร อยละ 1.18) ในขณะท การใช จ ายด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ วงเง น 1,630, ล านบาท 2.4 รวมการใช จ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 2,695, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อการด าเน นการตามนโยบายเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จ ของประเทศ 960, ล านบาท (ร อยละ 35.63) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย การศ กษาและเร ยนร การท าน บ าร งศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม 596, ล านบาท (ร อยละ 22.13) การยกระด บ ค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 321, ล านบาท (ร อยละ 11.92) การร กษา ความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 250, ล านบาท (ร อยละ 9.28) การส งเสร มการบร หารราชการ แผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 206, ล านบาท (ร อยละ 7.767) และการร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการ ใช ประโยชน อย างย งย น 118, ล านบาท (ร อยละ 4.41) ในขณะท การใช จ ายด าเน นการอ นๆ ของ ส วนราชการและร ฐว สาหก จ จ านวน 2,199, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ 1-4 ตารางท 3 การใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายของส วนราชการและร ฐว สาหก จ หน วย : พ นล านบาท นโยบาย ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ รวม วงเง น ส ดส วน (%) วงเง น ส ดส วน (%) วงเง น ส ดส วน (%) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการ ต างประเทศ 3. การลดความเหล อมล าและการสร างโอกาสการ เข าถ งบร การของร ฐ 4. การศ กษา เร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม 5. การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 6. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสใน ประชาคมอาเซ ยน 8. การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จาก ว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และ การสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามท จร ต และประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการ ย ต ธรรม รวม 1, , หมายเหต * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท 3 แผนการใช จ ายงบประมาณ 3.1 การใช จ ายของราชการตามแผนปฏ บ ต ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks