การประช มสาม ญประจาป ผ ถ อห น คร งท 1/2558 ว นท 29 เมษายน 2558 ณ ห องกร งเทพ บอลร ม โรงแรม รอย ลซ ต - PDF

Description
การประช มสาม ญประจาป ผ ถ อห น คร งท 1/2558 ว นท 29 เมษายน 2558 ณ ห องกร งเทพ บอลร ม โรงแรม รอย ลซ ต วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช ม สาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการเห

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 22 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประช มสาม ญประจาป ผ ถ อห น คร งท 1/2558 ว นท 29 เมษายน 2558 ณ ห องกร งเทพ บอลร ม โรงแรม รอย ลซ ต วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช ม สาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการเห นสมควรน าเสนอการร บรองรายงานการ ประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2557 ประช มไปเม อว นท 26 ม นาคม 2557 ซ งคณะกรรมการเห นว าได ม การบ นท กรายงานไว อย าง ถ กต องแล ว. วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช ม สาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 วาระท 2 พ จารณาร บทราบผล การดาเน นงานประจาป 2557 การดาเน นงานโครงการ ป 2557 เดอะร ชว ลล ราชพฤกษ ท ต งโครงการ ถนนราชพฤกษ จานวนหน วย (ย น ต) 138 ย น ต ขนาดพ นท ใช สอย (ตร.ม ต อ) ~ 135 ตารางเมตร ต อย น ต ม ลค าโครงการ 560 ล านบาท ราคาขายต อหน วย เร มต น 3.79 ล านบาท บ านเด ยว บ านแฝด ทาวน โฮม เดอะร ชว ลล ราชพฤกษ บ านเด ยว บ านแฝด ทาวน โฮม เดอะร ช สาธร-ตากส น ท ต งโครงการ วงเว ยนใหญ จานวนหน วย (ย น ต) 511 ม ลค าโครงการ 2,000 ล าน ราคาขายต อตารางเมตร เร มต น 120,000 คอนโดม เน ยม เดอะร ช สาธร-ตากส น คอนโดม เน ยม ข อม ลการขาย ณ ธ นวาคม 2557 โครงการ จานวนห อง ท งหมด ยอดจอง/ทาส ญญา ห องว าง จานวน(ห อง) ม ลค า(ล านบาท) จานวน(ห อง) ม ลค า(ล านบาท) คอนโดม เน ยม เลอร ช พระราม ร ชพาร บางซ อนสเตช น , ร ชพาร เตาป นอ นเตอร เชนจ , ร ชพาร เจ าพระยา เดอะร ช สาทร-ตากส น , รวม 3,106 1,825 3, ,281 3, ทาวน โฮม เดอะร ช ว ลล ราชพฤกษ เดอะร ช บ ซโฮม ส ข มว ท รวม , รวมท งหมด 3,384 1,855 4, ,529 4,528.81 ผลการดาเน นงาน รายได รวม หน วย : ล านบาท ป 2556 ป ,400 1,200 1, , , Q1 Q2 Q3 Q4 รวม ส ดส วนรายได ล านบาท 1,200 1, แนวส ง 1, แนวราบ 1, กาไรส ทธ หน วย : ล านบาท ป 2556 ป Q1 Q2 Q3 Q4 รวม ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการเห นสมควรให น าเสนอท ประช มผ ถ อห น ร บทราบผลการดาเน นงานประจาป 2557 วาระท 2 พ จารณาร บทราบผล การดาเน นงานประจาป 2557 วาระท 3 พ จารณาอน ม ต งบการเง นของ บร ษ ท สาหร บรอบบ ญช ส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 งบแสดงสถานะการเง น หน วย : พ นบาท รายการ ป 2557 ป 2556 เพ ม (ลด) ร อยละ เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด 151,826 11, ,360 1, ส นทร พย หม นเว ยนอ นๆ 2,020,890 1,510, , รวมส นทร พย หม นเว ยน 2,172,716 1,522, , ท ด นอาคาร และอ ปกรณ ส ทธ 13,451 12,126 1, ส นทร พย ไม หม นเว ยนอ นๆ 17,864 12,331 5, รวมส นทร พย 2,204,031 1,546, , รวมหน ส นหม นเว ยน 596, , ,944 (27.00) รวมหน ไม ส นหม นเว ยน 65, ,881-61,639 (48.58) รวมหน ส น 661, , ,583 (29.41) รวมส วนของผ ถ อห น 1,542, , , ม ลค าทางบ ญช ต อห น (บาท/ห น) งบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ หน วย : พ นบาท รายการ ป 2557 ป 2556 เพ ม(ลด) ร อยละ รายได จากการขายอส งหาร มทร พย 1,228,659 1,200,515 28, ต นท นขายอส งหาร มทร พย (761,978) (764,708) (2,730) (0.36) กาไรข นต น 466, ,807 30, รายได อ นๆ 10,713 5,409 5, ค าใช จ ายในการขายและบร หาร (167,029) (149,675) 17, กาไรก อนดอกเบ ยและภาษ 310, ,541 18, ต นท นทางการเง น (8,256) (25,486) (17,230) (67.61) ภาษ เง นได น ต บ คคล (57,055) (54,725) 2, กาไร(ขาดท น)ส ทธ 245, ,330 33, กาไรต อห นข นพ นฐาน (0.15) (26.32) ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการเห นสมควรให ท ประช มผ ถ อห นอน ม ต งบ การเง นของบร ษ ท สาหร บรอบบ ญช ส นส ดว นท 31ธ นวาคม 2557 ซ งได ผ านการพ จารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ โดยผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแล ว. วาระท 3 พ จารณาอน ม ต งบการเง นของ บร ษ ท สาหร บรอบบ ญช ส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 พ จารณาอน ม ต วาระท 4 การจ ดสรรกาไร การสารองตามกฎหมาย และการจ ายป นผล สาหร บผลการดาเน นงานประจาป 2557 เสนอให จ ดสรรท นส ารอง ตามกฎหมายเพ มเต มอ ก 12,200,000 บาท เสนอจ ายป นผล จานวน 99,960,000 บาท หร อค ดเป น 0.14 บาทต อห น โดย - จ ายเป นเง นสดในอ ตราห นละ 0.04 บาท - จ ายเป นห นป นผลในอ ตรา 10 ห น เด มต อ 1 ห นป นผล ค ดเป นอ ตราห นละ 0.10 บาท ม ลค าท ตราไว ห นละ 1 บาท ในกรณ ท ม เศษห น บร ษ ทจะจ ายป นผลเป นเง นสด แทนในอ ตราห นละ 0.10 บาท กาหนดรายช อผ ถ อห นหร อ Record Date (RD) เพ อส ทธ ร บเง นป นผล ว นท 12 พฤษภาคม 2558 ป ดสม ดทะเบ ยนพ กการโอนห น ว นท 13 พฤษภาคม 2558 กาหนดจ ายเง นป นผล ว นท 29 พฤษภาคม 2558 การจ ดสรรกาไร สารองตามกฎหมาย และเง นป นผล ประจาป 2557 รายละเอ ยด จานวนเง น กาไรส ทธ 245,054,907 สารองตามกฎหมาย 12,200,000 จานวนห น 714,000,000 เง นป นผลต อห น 0.14 จานวนเง นป นผลรวมท งส น 99,960,000 ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการเห นสมควรเสนอท ประช มสาม ญผ ถ อห น อน ม ต การจ ดสรรกาไร การสารองตามกฎหมายและจ ายเง นป นผล สาหร บผลการดาเน นงานประจาป 2557. พ จารณาอน ม ต วาระท 4 การจ ดสรรกาไร การสารองตามกฎหมาย และการจ ายป นผล สาหร บผลการดาเน นงานประจาป 2557 วาระท 5 พ จารณาอน ม ต การเพ มท นจดทะเบ ยนของบร ษ ท เพ อรองร บการออกห นป นผลและ การขยายธ รก จ 5.1 พ จารณาการเพ มท นจดทะเบ ยน เพ อรองร บการจ ายห นป นผล ขออน ม ต เพ มท นจดทะเบ ยน จานวน 71,400,000 บาท โดยออกห นสาม ญ จานวน 71,400,000 ห น ม ลค าท ตราไว ห นละ 1 บาท เพ อรองร บการจ ายป นผลเป นห น ด งน รวมท นเร ยกชาระท งส น 714,000,000 บาท ออกห นสาม ญเพ มท น 71,400,000 บาท รวม 785,400,000 บาท 5.1 พ จารณาการเพ มท นจดทะเบ ยนเพ อรองร บการจ ายห นป นผล (ต อ ) ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการเห นสมควรน าเสนอท ประช มสาม ญผ ถ อห น อน ม ต การเพ มท นจดทะเบ ยนของบร ษ ทข นอ ก 71,400,000 บาท จากท นจดทะเบ ยนเด ม 714,000,000 บาท รวมเป นท นจดทะเบ ยน 785,400,000 บาท โดยการออกห นสาม ญใหม จานวน 71,400,000 ห น ม ลค าท ตราไว ห นละ 1 บาท 5.2 พ จารณาการเพ มท นจดทะเบ ยนเพ อรองร บการขยาย ธ รก จ แบบมอบอานาจท วไป (General Mandate) เสนอเพ มท นจดทะเบ ยน จานวน 200 ล านบาท (ออกห น สาม ญ 200 ล านห น ม ลค าท ตราไว ห นละ 1 บาท) โดยแบ งเสนอ ขายต อผ ถ อห นเด ม จานวน 140,000,000 ห น และเสนอขายให บ คคลในวงจาก ด จานวน 60,000,000 ห น รวมท นเร ยกชาระจานวน 785,400,000 บาท ออกห นสาม ญเพ มท นจานวน 200,000,000 บาท รวมท งส น 985,400,000 บาท 5.2 พ จารณาการเพ มท นจดทะเบ ยนเพ อรองร บการขยายธ รก จ แบบ มอบอานาจท วไป (General Mandate) (ต อ) การมอบอานาจ : เสนอมอบหมายให คณะกรรมการบร ษ ทและ/หร อ บ คคลท ได ร บมอบอานาจ ม อานาจกาหนดว ตถ ประสงค ในการออกและ เสนอขายห นสาม ญเพ มท น รวมท งลงนามในเอกสารและส ญญาท เก ยวข องก บการออกและเสนอขายห นสาม ญเพ มท น รวมถ งการน าห น สาม ญท เพ มท นเข าจดทะเบ ยนเป นหล กทร พย จดทะเบ ยนในตลาด หล กทร พย แห งประเทศไทย 5.2 พ จารณาการเพ มท นจดทะเบ ยนเพ อรองร บการขยายธ รก จ แบบ มอบอานาจท วไป (General Mandate) (ต อ) ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท เห นสมควรน าเสนอท ประช มสาม ญผ ถ อห นอน ม ต การเพ มท นจด ทะเบ ยน จานวน 200,000,000 บาท จากท นเด ม 785,400,000 บาท เป น 985,400,000 บาทเพ อรองร บการขยายธ รก จแบบมอบอานาจท วไป (General Mandate) วาระท 5 พ จารณาอน ม ต การเพ มท นจดทะเบ ยนของบร ษ ท เพ อรองร บการออกห นป นผลและ การขยายธ รก จ วาระท 6 พ จารณาอน ม ต การเปล ยนแปลง/แก ไข/เพ มเต ม หน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท ข อ 4 เพ อให สอดคล องก บการเพ มท นจด ทะเบ ยนของบร ษ ท จากเพ มท นจดทะเบ ยน ขอเปล ยนแปลง/แก ไข/เพ มเต ม หน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท ด งน ข อ 4 ท นจดทะเบ ยน 985,400,000 บาท แบ งออกเป น 985,400,000 ห น ม ลค าห นละ 1.00 บาท โดยแยกออกเป น ห นสาม ญ 985,400,000 ห น ห นบ ร มส ทธ - ห น ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการม มต อน ม ต ให น าเสนอท ประช มผ ถ อห น พ จารณาให เปล ยนแปลง/แก ไข เพ มเต มหน งส อบร คณห สนธ ของ บร ษ ท ข อ 4 เพ อให สอดคล องก บการเพ มท นจดทะเบ ยนของบร ษ ท. วาระท 6 พ จารณาอน ม ต การเปล ยนแปลง/แก ไข/เพ มเต ม หน งส อบร คณห สนธ ของบร ษ ท ข อ 4 เพ อให สอดคล องก บการเพ มท นจด ทะเบ ยนของบร ษ ท วาระท 7 พ จารณาอน ม ต จ ดสรรห นสาม ญเพ มท นของบร ษ ท 7.1 จ ดสรรห นสาม ญเพ มท นจานวน 71,400,000 ห น เพ อรองร บการจ ายห นป นผล ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณาอน ม ต ให จ ดสรรห น สาม ญเพ มท นจานวน 71,400,000 ห น เพ อรองร บการจ ายห นป นผล 7.2 จ ดสรรห นสาม ญเพ มท นจานวน 200,000,000 ห น แบบมอบอานาจท วไป (General Mandate) การจ ดสรรเพ มท นเพ อรองร บการขยายธ รก จ โดยเป นการ เพ มท นแบบมอบอานาจท วไป (General Mandate) และเสนอขาย ซ งเป นไปตามท กฎหมายกาหนด และตามประกาศคณะกรรมการ กาก บตลาดท นท ทจ.28/2551 เร องการขออน ญาตให เสนอขายห น ท ออกใหม และขออน ม ต มอบหมายให คณะกรรมการบร ษ ทม อานาจ พ จารณาเสนอขายห นสาม ญเพ มท นในคราวเด ยวหร อ หลายคราวก ได และจะเสนอขายห นให กล มบ คคลใดก อนหร อท ก กล มบ คคลรวมก นในคราวเด ยวก นก ได 7.2 จ ดสรรห นสาม ญเพ มท นจานวน 200,000,000 ห น แบบมอบอานาจท วไป (General Mandate) (ต อ) ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการเห นสมควรอน ม ต ให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณาอน ม ต ให บร ษ ทจ ดสรรห นสาม ญเพ มท นจานวน 200,000,000 ห น ม ลค าท ตราไว ห น ละ 1 บาท เพ อรองร บการการขยายธ รก จ โดยเสนอขายต อผ ถ อห นเด ม จานวน 140,000,000 ห น และเสนอขายให บ คคลในวงจาก ด จานวน 60,000,000 ห น แบบมอบอานาจท วไป (General Mandate) วาระท 7 พ จารณาอน ม ต จ ดสรรห นสาม ญเพ มท นของบร ษ ท วาระท 8 พ จารณาอน ม ต การขายและออกตราสารหน ภายใน วงเง น 1,600 ล านบาท ประมาณการกระแสเง นสด ป 2558 รายร บ หน วย : ล านบาท เง นฝากสถาบ น วงเง นส นเช อโครงการ รายได โครงการ 1,147 รวมรายร บ 2,178.3 รายจ าย เง นลงท นโครงการป จจ บ น 3,077.5 ค าใช จ ายดาเน นงานของบร ษ ท เง นลงท นโครงการในอนาคต 477 รวมรายจ าย 3,773.6 รายจ ายมากกว ารายร บ (1,595.3) บร ษ ทจ งจาเป นท ต องจ ดหาแหล งเง นท นอ กจานวน 1,600 ล านบาท เพ อเป นค าใช จ ายเง นลงท น รายละเอ ยดการขายและออกตราสารหน ภายในวงเง น 1,600 ล านบาท ว ตถ ประสงค : ประเภท: เพ อใช การดาเน นธ รก จ 1. ตราสารหน ท กประเภท/ท กชน ด ซ งอาจเป นตราสารหน ด อยส ทธ หร อไม ด อยส ทธ 2. ชน ดทยอยค นเง นต น หร อค นเง นต นคร งเด ยวเม อ ครบกาหนดไถ ถอน 3. ม ประก นหร อไม ม ประก น 4. ม หร อไม ม ผ แทนผ ถ อตราสารหน ท งน ข นอย ก บความเหมาะสมของสภาวะตลาด การเสนอขาย : แบ งเป นการเสนอขายในคร งเด ยวหร อหลายคร งก ได 1. เสนอขายภายในประเทศต อประชา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks