รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต - PDF

Description
รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา MI 3393 จ ลช วว ทยาทางการแพทย

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 37 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา MI 3393 จ ลช วว ทยาทางการแพทย 2. จานวนหน วยก ต 3 (3/3-0-0) 3. หล กส ตร และประเภทรายว ชา หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (จ ลช วว ทยาอ ตสาหกรรม) ประเภทรายว ชากล มพ นฐานว ชาช พ 4. ระด บการศ กษา / ช นป ท เร ยน ปร ญญาตร / ช นป ท 3 5. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) MI รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisite) - 7. ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบร วม อาจารย วรพรรณ เผ าทองศ ข อาจารย ดร.จาร ญศร พ มเท ยน ผ ช วยศาสตราจารย ส ภาภรณ วรรณภ ญโญช พ 8. สถานท เร ยน ห อง ว นท จ ดทารายละเอ ยดของรายว ชา หร อว นท ม การปร บปร งคร งล าส ด ว นท 5 ส งหาคม 2557 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. จ ดม งหมายของรายว ชา 1.1 ร จ กหล กของการเก ดโรค Normal flora สาเหต ของการเก ดโรค การแพร กระจายกลไกการเก ดโรค 1.2 ม ความร พ นฐานเก ยวก บระบบภ ม ค มก นของร างกาย สามารถอธ บายถ งองค ประกอบของระบบภ ม ค มก น หน าท การทางาน ปฎ ก ร ยาระหว าง Antigen-Antibody และการนาไปใช ประโยชน ทางการแพทย Hypersensitivity ชน ดต าง ๆ และการสร าง เสร มภ ม ค มก นให แก ร างกาย 1.3 ม ความร พ นฐานเก ยวก บปรส ตว ทยาทางการแพทย จาแนกชน ดปรส ต หนทางเข าส ร างกาย วงจรช ว ต ผลเส ยต อร างกาย ว ธ การควบค มป องก น การร กษา โปรโตซ ว พยาธ ใบไม พยาธ ต วต ด และพยาธ ต วกลม 1.4 ร จ กชน ด ล กษณะของเช อแบคท เร ย รา ไวร ส ท ก อโรคในคน 1.5 ร จ กค ณสมบ ต และกลไกการก อโรคของเช อจ ล นทร ย ก อโรค 1.6 ร จ กว ธ เพาะเล ยงเช อและจาแนกชน ดเช อก อโรคในห องปฏ บ ต การ 1.7 ร จ กว ธ การร กษา ป องก น และควบค มการต ดเช อจ ล นทร ย ก อโรค 1.8 อธ บายได ถ งการแบ งกล มยาต านจ ลช พต าง ๆ บอกกลไกการออกฤทธ และการด อต อยาต านจ ลช พกล มต าง ๆ ได 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา เป นรายว ชาท เป ดสอนเป นคร งแรก หมวดท 3 ส วนประกอบของรายว ชา 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาระบบภ ม ค มก นของร างกาย สมบ ต ท วไปของเช อจ ล นทร ย ก อโรค แบคท เร ย ไวร ส รา และปรส ต การเก บส งส งตรวจ การเพาะเล ยง และว น จฉ ยเช อท เป นสาเหต ของโรคทางห องปฏ บ ต การ การต ดต อ การป องก น ควบค ม และแนวทางการร กษาโรค 2. จานวนช วโมงท ใช ในการเร ยนการสอน/ภาคการศ กษา การบรรยายส ปดาห ละ 3 ช วโมง 15 คร ง/ภาคการศ กษา 3. ว นเวลาให ค าปร กษาและแนะนาทางว ชาการเป นรายบ คคล พบอาจารย ได ท ห องพ กอาจารย สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อาคารเร ยนรวม ช น 2 หร อ ให น กศ กษาน ดเวลาเข าสอบถามป ญหาการเร ยนได ตามท ต องการ ท เบอร โทรศ พท ภายในมหาว ทยาล ย ต อ 1206 หร อทาง หมวดท 4 การพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด าน ให ข อม ลในแต ละด าน ด งน 1. ความร หร อท กษะท รายว ชาม งหว งท จะพ ฒนาน กศ กษาซ งต องสอดคล องก บท ระบ ในแผนท แสดงการกระจายความร บผ ดชอบต อ มาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) 2. ระบ ว ธ การสอนท ใช ในการพ ฒนาความร /หร อท กษะใน ข อ 1 3. ระบ ว ธ ว ดและประเม นผลรายว ชาท สอดคล องก บประเม นผลการเร ยนร ในมาตรฐานการเร ยนร แต ละด าน 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. ค ณธรรมจร ยธรรมท ต องพ ฒนา 1.1 ม ค ณธรรม 6 ประการ ได แก ขย น อดทน ประหย ด เมตตา ซ อส ตย กต ญญ และดาเน นช ว ตตามแนวปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง (1.2) 1.2 แสดงออกถ งความม ว น ยและความร บผ ดชอบ เส ยสละ และเป นแบบอย างท ด ต อส งคม (1.3) 1.3 เคารพกฎระเบ ยบและข อบ งค บต าง ๆ ขององค กรและส งคม (1.4) 1.4 ม ความเข าใจผ อ น เคารพส ทธ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ น (1.5) ข อ 1.4 ก าหนดเป นความร บผ ดชอบหล ก โดยมอบหมายงานท งท เป นรายบ คคล รายกล ม เพ อฝ กให น กศ กษาท างานเป น ท ม ซ งต องม การฝ กภาวะความเป นผ นาและการร บฟ งความค ดเห นของผ อ น ข อ 1.1, 1.2, 1.3 กาหนดเป นความร บผ ดชอบรอง โดยผ สอนท าข อตกลงก บน กศ กษาในเร องการเข าช นเร ยน การส งงานท ได ร บมอบหมายให ตรงตามก าหนด การน าเสนอผลงานตามท ได ร บมอบหมาย รวมท งการแต งกายท เหมาะสมตามระเบ ยบ ใช ค าพ ดท เหมาะสม 3. ว ธ การประเม นผล - ประเม นจากการตรงเวลาของน กศ กษาในการเข าช นเร ยน การส งงานตามกาหนดระยะเวลาท มอบหมาย และการร วม ก จกรรม - ปร มาณการกระทาท จร ตในการสอบ - ประเม นจากความร บผ ดชอบในหน าท ท ได ร บมอบหมาย 2. ความร 1. ความร ท ต องได ร บ 2.1 อธ บายความร หล กการและทฤษฎ ในหล กส ตรสาขาว ชาท เร ยน (2.1) 2.2 บ รณาการความร ในรายว ชาท เร ยนก บการเร ยนในสาขาว ชาช พ (2.2) 2 ข อ 2.1 และ 2.2 ก าหนดเป นความร บผ ดชอบหล ก สอนโดยใช ว ธ การบรรยายเน อหาภาคทฤษฎ พร อมยกต วอย างโจทย ป ญหามอบหมายงานให น กศ กษาค นคว าหล งจากสอนจบบทเร ยน 3. ว ธ การประเม นผล การทดสอบย อยการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และค ณภาพของงานท มอบหมายให ไปทาหร อศ กษาเพ มเต ม 3. ท กษะทางป ญญา 1. ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา 3.1 สามารถค นหาข อเท จจร ง ทาความเข าใจประเม นข อม ลแนวค ดและหล กฐานใหม จากแหล งข อม ลท หลากหลายแล ว นามาสร ปใช แก ไขป ญหาด วยตนเอง (3.1) 3.2 สามารถศ กษาว เคราะห ป ญหาท ซ บซ อนและเสนอแนวทางแก ไขท สร างสรรค (3.2) ข อ 3.1 กาหนดเป นความร บผ ดชอบหล ก โดยมอบหมายให น กศ กษาไปศ กษาเพ มเต มจากแหล งข อม ลหร อข อเท จจร งต าง ๆ พร อมท งนาความร ท ได ศ กษามาประย กต ใช ข อ 3.2 กาหนดเป นความร บผ ดชอบรอง โดยการต งโจทย ให น กศ กษาค ดว เคราะห ป ญหา และเสนอแนวทางแก ไขป ญหา 3. ว ธ การประเม นผล ประเม นตามผลงานท น กศ กษาได ร บมอบหมาย โดยพ จารณาจากว ธ การค ดและว เคราะห ว าม ความเหมาะสมหร อไม 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 1. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา 4.1 สามารถช วยเหล อและแก ป ญหากล มได อย างสร างสรรค ท งในฐานะผ นาและผ ตาม (4.1) 4.2 สามารถปร บต วเข าทางานร วมก บผ อ นท งในฐานะผ นาและสมาช กกล ม (4.2) 4.3 ม ความร เร มสร างสรรค ในการว เคราะห แก ไขป ญหาบนพ นฐานของตนเองและของกล ม (4.3) 4.1, 4.2 และ 4.3 ก าหนดเป นความร บผ ดชอบรอง โดยก าหนดก จกรรมการเร ยนการสอนโดยการท างานเป นกล ม ม การ นาเสนอและอภ ปรายกล ม การทางานท ต องม การประสานงานก บผ อ น 3. ว ธ การประเม น ประเม นตามพฤต กรรมและการแสดงออกของน กศ กษาในการท าปฏ บ ต การ และบทบาทในการท างานก ล ม รวมถ ง ผลส มฤทธ ของงานท ได ร บมอบหมายในกล ม 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 1. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา 5.1 สามารถสร ปประเด น และส อสาร ท งการพ ดและการเข ยนและเล อกใช ร ปแบบการนาเสนอได ถ กต องเหมาะสม (5.2) 5.2 ม ว จารณญาณในการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการรวบรวมข อม ล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข อม ล สารสนเทศอย างสม าเสมอ (5.3) 5.3 สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารได อย างเหมาะสม (5.5) ข อ 5.1, 5.2 และ 5.3 กาหนดเป นความร บผ ดชอบรอง โดยมอบหมายงานกล มให จ ดทาความร เก ยวก บเร องโรคต ดเช อตาม ความสนใจของน กศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศในการรวบรวมข อม ล นาข อม ลมาประมวลผล และน าเสนอผ านการจ ดบอร ดโดยใช ภาษาอ งกฤษ 3 1. แผนการสอน ส ปดาห ท ห วข อ / รายละเอ ยด หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล จานวนช วโมง (บ / ป / ฝ) ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการสอน ช อผ สอน 1. Immunology 1 - Principles of disease - Spontaneous generation & biogenesis - The germ theory of disease - Pathogen, infection, and diseases - Relationships between Normal flora and the host - Etiology of infectious disease - Transmission of infection - Mechanisms of pathogenicity 2. Immunology 2 - Cell and organ of the immune system: function growth and development - Non specific immunity: definition, components, functions 3. Immunology 3 - Meaning, composition, role, functions - Antigen - Immunoglobulin - The complement system 3/0/0 - อบรมค ณธรรม 6 ประการ (ขย น อดทน ประหย ด เมตตา ซ อส ตย กต ญญ ) - แนะนาความร เก ยวก บประชาคม อาเซ ยน - บรรยายข อปฏ บ ต ในการเร ยน แนะนา e-learning และ facebook ในกล ม MI 7 สาหร บการเร ยน - แนะนารายว ชา 4 ส ปดาห ท ห วข อ / รายละเอ ยด จานวนช วโมง (บ / ป / ฝ) ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการสอน ช อผ สอน 4 Immunology 4 - Specific immunity: roles, functions, response mechanism - Antigen & antibody interaction: reaction, utilization 5 Immunology 5 - Hypersensitivity: meaning, type, mechanism, related biomolecules - Immunization: active immunization, passive immunization, immunopotentiation 6 Medical parasitology 1 : Protozoa & trematoda characteristic, life cycle, treatment, control 7 Medical parasitology 2 : Cestoda & nematoda characteristic, life cycle, diagnosis, treatment, control 3/0/0 - อบรมเร องค ณธรรมและจร ยธรรม - บททดสอบย อย (Quiz) - บ รณาการกระบวนการว จ ยก บการ เร ยนการสอนโดยน ากระบวนการและ ผลการว จ ยมาใช ในการเร ยนการสอน - บ รณาการกระบวนการว จ ยก บการ เร ยนการสอน* โดยน ากระบวนการ และผลการว จ ยมาใช ในการเร ยนการ สอน 5 ส ปดาห ท ห วข อ / รายละเอ ยด จานวนช วโมง (บ / ป / ฝ) ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการสอน ช อผ สอน 8 Medical mycology 1 - Characteristics of fungi; classification of fungi - Pathogenesis of fungal diseases 9 Medical mycology 2 - Medical fungal disease; superficial mycoses, cutaneous mycoses, subcutaneous mycoses, systemic mycoses 10 Medical Bacteriology 1 - Bacterial diseases of the skin and eyes - Bacterial diseases of the urinaryand reproductive systems 11 Medical Bacteriology 2 - Bacterial diseases of the respiratory system - Bacterial diseases of the nervous system 12 Medical Bacteriology 3 - Bacterial diseases of the digestive system - Bacterial diseases of the cardiovascular and lymphatic systems 13 Antimicrobial Drugs - The action of antimicrobial drugs - Tests to guide chemotherapy - Resistance to antimicrobial drugs - PowerPoint อ.ดร.จาร ญศร - PowerPoint อ.ดร.จาร ญศร 6 ส ปดาห ท ห วข อ / รายละเอ ยด จานวนช วโมง (บ / ป / ฝ) ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการสอน ช อผ สอน 14. Medical virology 1 - Viral diseases of the nervous system - Viral diseases of the cardiovascular and lymphatic systems - Viral diseases of the reproductive system 15. Medical virology 2 - Viral diseases of the respiratory system - Viral diseases of the digestive system - PowerPoint - ว ด ท ศน เร อง Viruses อ.วรพรรณ รวม 45/0/0 หมายเหต สอดแทรกค ณธรรม 6 ประการ การเร ยนร เพ อร บใช ส งคม และการดาเน นช ว ตตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงท กคร งของการเร ยนการสอน สอดแทรกความร และการเช อมโยงความร ก บประชาคมอาเซ ยน ส งเสร มให น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks