แผนการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท - PDF

Description
ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท.กบศ.561 ภ เก ต) ห องเร ยน ภาคน พนธ 6 หน วยก ต B Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 29 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท.กบศ.561 ภ เก ต) ห องเร ยน ภาคน พนธ 6 หน วยก ต B Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20 ก.ค. 57) + (2-3, 16-17, ส.ค. 57) + (13-14, ก.ย. 57) หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท.กบศ.562 กระบ ) ห องเร ยนโรงเร ยนเม องกระบ คาบ / เวลา ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ 12 หน วยก ต 6 หน วยก ต B Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20 ก.ค. 57) + (2-3, 16-17, ส.ค. 57) + (13-14, ก.ย. 57) หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท.กบศ.563 ภ เก ต) ห องเร ยน147 คาบ / เวลา ภาษาอ งกฤษส าหร บบ ณฑ ต 3(2-2-5) ภาษาอ งกฤษส าหร บบ ณฑ ต 3(2-2-5) ความเป นน กบร หารม ออาช พ ผศ.ดร.ประภา กาหย /ดร.สมหมาย ปร ชาศ ลป ความเป นน กบร หารม ออาช พ ผศ.ดร.ประภา กาหย /ดร.สมหมาย ปร ชาศ ลป B ว ทยาการว จ ยทางการศ กษา 3(2-2-5) การบร หารจ ดการนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ การบร หารจ ดการนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษา 3(2-2-5) ผศ.ทรงเก ยรต ภาวด เพ อการศ กษา 3(2-2-5) ผศ.ทรงเก ยรต ภาวด ว ทยาการว จ ยทางการศ กษา 3(2-2-5) Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20 ก.ค. 57) + (2-3, 16-17, ส.ค. 57) + (13-14, ก.ย. 57) B หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท.กบศ.564 กระบ ) ห องเร ยนโรงเร ยนเม องกระบ ว ทยาการว จ ยทางการศ กษา 3(2-2-5) การประก นค ณภาพการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาการว จ ยทางการศ กษา 3(2-2-5) Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20 ก.ค. 57) + (2-3, 16-17, ส.ค. 57) + (13-14, ก.ย. 57) B ทฤษฎ และกระบวนการบร หารการศ กษา ดร.สดช น ชาวช มน ม การประก นค ณภาพการศ กษา หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 57 (กล ม ภท.กบศ.571 ภ เก ต) ห องเร ยน การประก นค ณภาพการศ กษา ทฤษฎ และกระบวนการบร หารการศ กษา ดร.สดช น ชาวช มน ม Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20 ก.ค. 57) + (2-3, 16-17, ส.ค. 57) + (13-14, ก.ย. 57) B หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 57 (กล ม ภท.กบศ.572 กระบ ) ห องเร ยนโรงเร ยนเม องกระบ ดร.สดช น ชาวช มน ม ดร.สดช น ชาวช มน ม ภาษาอ งกฤษส าหร บบ ณฑ ต 3(2-2-5) ภาษาอ งกฤษส าหร บบ ณฑ ต 3(2-2-5) ทฤษฎ และกระบวนการบร หารการศ กษา ทฤษฎ และกระบวนการบร หารการศ กษา Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20 ก.ค. 57) + (2-3, 16-17, ส.ค. 57) + (13-14, ก.ย. 57)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks