โครงการส มมนาว ชาการผ งเม องคร งท 1 ประจ าป 2556 เร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย URBAN PLANNING CONFERENCE - PDF

Description
โครงการส มมนาว ชาการผ งเม องคร งท 1 ประจาป 2556 เร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย URBAN PLANNING CONFERENCE 2013: Transit Oriented Development (TOD) โดย สมาคมการผ งเม องไทย หล กการและเหต

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 13 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการส มมนาว ชาการผ งเม องคร งท 1 ประจาป 2556 เร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย URBAN PLANNING CONFERENCE 2013: Transit Oriented Development (TOD) โดย สมาคมการผ งเม องไทย หล กการและเหต ผล มาตรฐานการวางผ งเม องการเต บโตอย างชาญฉลาด (Smart Growth) ก าหนดให การวางผ งใช ประโยชน ท ด น ดาเน นการควบค พร อมก บการวางผ งโครงข ายคมนาคมและขนส ง และให ระบบการขนส งมวลชนเป นโครงข าย หล กท ใช เช อมต อการเด นทางท อย ไกลเก นกว าระยะการเด นถ ง มาตรฐานน ถ กระบ ไว ในเกณฑ ของการเต บโต อย างชาญฉลาด (Smart Growth) และเกณฑ ความเป นผ น าการออกแบบด านพล งงานและส งแวดล อมระด บ ย าน (LEED ND) รวมท งเกณฑ การพ ฒนาสภาพแวดล อมและเม องของ U.S. Environmental Protection Agency (U.S.EPA) ซ งได ก าหนดให โครงข ายการขนส งมวลชนเป นระบบหล กสาหร บการเด นทางระยะกลาง และระยะไกล นอกจากน น ย งได กาหนดให ออกแบบผ งสร างศ นย พาณ ชยกรรมท ม สถาน ขนส งมวลชนต งอย ในใจกลาง และวางผ งปร บปร งฟ นฟ ทางกายภาพพ นท บร เวณด งกล าวให เป นเขตการพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชน (Transit Oriented Development) หร อ TOD ท ม ความหนาแน น เป นศ นย กลางการ คมนาคมและขนส ง ศ นย กลางทางเศรษฐก จและการอย อาศ ยท ส าค ญของเม อง จากเกณฑ ด งกล าว จ งนามาส การกาหนดย ทธศาสตร เม องท ให 1) ท กการวางผ งปร บปร งฟ นฟ เม องจะต องกาหนดขอบเขตพ นท ศ นย พาณ ช ยกรรมให ม ความเด นช ดโดยให สถาน ขนส งมวลชนต งอย ในพ นท บร เวณใจกลาง และ 2) ท กแผนการพ ฒนา โครงข ายการคมนาคมและขนส ง รวมท งโครงการระบบขนส งมวลชนจะต องกาหนดการวางผ งพ ฒนาพ นท รอบ สถาน ขนส งมวลชนพร อมด วยก นเสมอ โดยใช เกณฑ การเต บโตอย างชาญฉลาดและกฎมายผ งเม อง Form- Based Codes เป นเคร องม อในการวางผ ง ซ งอาศ ยการม ส วนร วมจากร ฐ ผ ประกอบการอส งหาร มทร พย ผ ประกอบการขนส งมวลชน และเจ าของแปลงท ด นเพ อให โครงการบรรล ผล สมาคมการผ งเม องไทยมองเห นความส าค ญและผลประโยชน จากการวางผ งพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส ง มวลชน ในด านการกาหนดร ปทรงเม อง และด านเศรษฐก จท ประชาชนจะได ร บ จ งได กาหนดนโยบายเผยแพร องค ความร ให เก ดการแพร หลาย โดยเฉพาะอย างย งต อหน วยงานและองค กรทางธ รก จท เก ยวข องเพ อ ก อให เก ดการบ รณาการข อม ลการผ งและแผนงานในระด บต างๆ เพ อสร างประส ทธ ภาพการใช ท ด นและระบบ การเด นทางให ม ความสมบ รณ ด วยเหต น จ งได ก าหนดจ ดการส มมนาเร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส ง มวลชนในประเทศไทยข น โดยระดมผ เช ยวชาญการผ งเม อง และการคมนาคมและขนส งท ม ความร และ ประสบการณ ให ร วมก นถ ายทอดองค ความร และแลกเปล ยนประสบการณ ก บผ ร วมการส มมนา ท งน เพ อ ก อให เก ดความเข าใจและเก ดการประสานข อม ล ซ งจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาข ดความสามารถของ ประเทศในระยะยาว /ว ตถ ประสงค... ว ตถ ประสงค การส มมนาเร อง การพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย ม ว ตถ ประสงค เพ อแลกเปล ยนและ ถ ายทอดองค ความร ว ชาการผ งเม องท เก ยวข องก บการพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชน (TOD) แก ผ ท เก ยวข อง เพ อนาแนวค ด เทคน คว ธ และการบ รณาการแผนการพ ฒนาพ นท ก บแผนการเด นทางของประชาชน ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด โดยการถ ายทอดแนวทางการวางผ งปร บปร งฟ นฟ เม อง การก าหนดร ปแบบการ ขนส งมวลชนท ม ความเหมาะสมก บภาคเม องและภาคมหานคร การลงท นปร บปร งฟ นฟ โครงสร างพ นฐานและ ระบบการเข าถ งสถาน ขนส งมวลชน การพ ฒนาท อย อาศ ยรอบสถาน ขนส งมวลชน การออกแบบข อก าหนด การใช ท ด นและการฟ นฟ ย านพาณ ชยกรรม การว เคราะห ผลประโยชน ทางเศรษฐก จ และการเสนอ กรณ ศ กษาการพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนในประเทศไทย ท งน เพ อให ผ ร วมการส มมนาสามารถ ประย กต องค ความร ลงส การปฏ บ ต ได อย างแท จร ง ประเด นการส มมนา โครงการได จ ดลาด บประเด นการส มมนา ตามรายละเอ ยดด งต อไปน 1. กล มทฤษฎ การวางผ งและเกณฑ การออกแบบพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชน การส มมนาเกณฑ การเต บโตอย างชาญฉลาดและเกณฑ ของ CTOD ท ใช ในการวางผ งและออกแบบ พ นท รอบสถาน ขนส งมวลชน ได แก การวางผ งและออกแบบปร บปร งฟ นฟ พ นท รอบสถาน (TOD Planning & Revitalization) การวางผ งและออกแบบพ นท สองข างทาง (Corridor Planning) การออกแบบข อกาหนด การใช ท ด นและอาคารตามกฎหมายผ งเม อง Form-Based Codes การกระต นการปร บปร งฟ นฟ พ นท ของ ภาคเอกชนด วย Incentive Zoning Bonus และเทคน คการประเม นม ลค าทางเศรษฐก จจากการพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชน 2. กล มการพ ฒนาระบบขนส งมวลชนและการว เคราะห การลงท น การส มมนาแนวทางการค ดเล อกระบบขนส งมวลชนท สอดคล องก บล กษณะการเด นทางและ ย ทธศาสตร การพ ฒนาภาคเม องและภาคมหานคร การออกแบบโครงข ายระบบขนส งมวลชนประเภทรถไฟฟ า ความเร วส ง รถไฟฟ ารางเบา รถไฟฟ ารางเบา streetcar รถ BRT และรถบ สขนส งมวลชนให เช อมต อย านการ ใช ท ด นภายในและระหว างเขตเศรษฐก จ การกาหนดท ต งของสถาน หล กและสถาน ย อยในเขตเศรษฐก จและ ย านการอย อาศ ย การว เคราะห ความเหมาะสมการลงท น และกรณ ศ กษาการพ ฒนาการขนส งมวลชนจาก ต างประเทศ 3. กล มการปร บปร งโครงสร างพ นฐานและระบบการเข าถ งสถาน ขนส งมวลชน การส มมนาแนวทางการปร บปร งฟ นฟ โครงสร างพ นฐานการส ญจร สาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ท โล ง และสถานท สาธารณะ การปร บปร งโครงสร างพ นฐานทางเด นและทางจ กรยาน พร อมระบบการเช อมต อ ด วยการเด นทางส เข ยว (Green Mobility) การออกแบบโครงสร างพ นฐานส เข ยว (Green Infrastructure) เพ อการจ ดการน าฝนและการระบายน าในพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชน ผนวกเคร องม อตามแนวทางการจ ดร ป /ท ด น (Land Readjustment)... ท ด น (Land Readjustment) โดยเฉพาะในเส นทางตามแนวรถไฟฟ า จ ดสถาน จะนามาพ ฒนาให เก ดประโยชน ได อ กท งย งเป นการเป ดโอกาสให ภาคเอกชนท เป นเจ าของท ด นแปลงใหญ เข าร วมสน บสน นโครงการเหล าน 4. กล มการพ ฒนาท อย อาศ ยและอส งหาร มทร พย การส มมนาการวางแผนท อย อาศ ยและพาณ ชยกรรมให ม ความหลากหลายระด บราคา การสร าง ความหนาแน นของอาคารท อย อาศ ยแนวต งในพ นท รอบสถาน การสร างโอกาสในการซ อหาท อย อาศ ย การ อน ร กษ อาคารท ม ค ณค าด านสถาป ตยกรรมและประว ต ศาสตร การเพ มจานวนประชากรในพ นท อย อาศ ยให เพ ยงพอต อการใช บร การระบบขนส งมวลชนและม ระด บทางเศรษฐก จท สอดคล องก บการเด นทาง และ กรณ ศ กษาการพ ฒนาท อย อาศ ยในพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนของประเทศญ ป น 5. กล มการออกแบบปร บปร งฟ นฟ ย านพาณ ชยกรรมรอบสถาน ขนส งมวลชน การส มมนาแนวทางการออกแบบปร บปร งฟ นฟ ย านพาณ ชยกรรมรอบสถาน ขนส งมวลชน การ ออกแบบสภาพแวดล อมด านหน าอาคาร (Façade & Environmental Design) การจ ดท า Zoning Codes ตามเกณฑ กฎหมายผ งเม อง Form-Based Codes ได แก Station Zoning, Residential Zoning, Retail Business Zoning, Neighborhood Business Zoning, Center District Zoning โดยใช กรณ ศ กษาการ ออกแบบและการสร างข อกาหนดการปร บปร งฟ นฟ ย านพาณ ชยกรรมของประเทศเกาหล 6. กล มการว เคราะห ผลประโยชน ทางเศรษฐก จจากการพ ฒนาพ นท พ นท TOD น บเป นพ นท พ เศษท ร ฐและเอกชนร วมก นลงท นปร บปร งโครงสร างพ นฐานและฟ นฟ ทางกายภาพตอบสนองการใช ประโยชน ท ด นเพ อการประกอบธ รก จของประชาชนและของหน วยงานขนส ง มวลชน การอย อาศ ย และน นทนาการของประชาชน ด งน น ในการส มมนาจ งจะกล าวถ งแนวโน มการเต บโต ทางเศรษฐก จท งบร เวณรอบสถาน และบร เวณสองข างทาง ผลประโยชน ด านเศรษฐก จและส งคมท เม องและ ประชาชนจะได ร บ โดยว ดจากฐานภาษ รายได ของภาคธ รก จ การจ างงาน ม ลค าทร พย ส น และโอกาสในการ ม ค ณภาพช ว ตท ด ของประชาชน 7. กรณ ศ กษาการวางผ งพ ฒนาพ นท รอบสถาน ขนส งมวลชนของเกาะสม ย ผ งเม องรวมเม องเกาะสม ยได ใช เกณฑ การเต บโตอย างชาญฉลาดเป นแนวทางในการออกแบบผ ง เม องรวม โดยใช แนวทาง TOD และ Form-Based Codes ในการสร างศ นย พาณ ชยกรรม ได แก ศ นย พาณ ช ยกรรมหล ก ศ นย พาณ ชยกรรมท องเท ยว และศ นย พาณ ชยกรรมช มชน ซ งได ก าหนดให การเช อมต อการ เด นทางระหว างศ นย หล กด วยระบบขนส งมวลชน และเช อมต อภายในศ นย ด วยทางเด นและทางจ กรยาน ผ ง เม องรวมเกาะสม ยน บเป นผ งแรกของประเทศท ได นาเกณฑ การเต บโตอย างชาญฉลาดและ Incentive Zoning Bonus ประย กต ใช ซ งผ ร วมส มมนาจะสามารถนาไปเป นกรณ ต วอย างสาหร บการวางผ งพ ฒนาพ นท ได ต อไป กล มเป าหมาย ผ ร วมการส มมนาในคร งน จ านวน 300 คน ประกอบด วย น กผ งเม อง น กวางแผนเช งพ นท ข าราชการ ส วนกลาง ส วนภ ม ภาคและท องถ น ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ผ ประกอบการอส งหาร มทร พย น กว ชาการจากมหาว ทยาล ยและน ส ตน กศ กษา ตลอดจนผ ท สนใจท วไป /กาหนดการ... กาหนดการส มมนา ใช เวลาหน งว นคร ง ในว นท 28 พฤศจ กายน 2556 ต งแต เวลา น. และว นท 29 พฤศจ กายน 2556 ต งแต เวลา น. ณ ศ นย การประช ม มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนคร ว ธ การส มมนา เป นการบรรยายโดยว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ พ เศษและว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ซ งเก ยวข องในห วข อว ชาโดยตรง ให โอกาสผ เข าส มมนาแสดงความค ดเห น ม การตอบป ญหาต างๆ ของผ เข าร วมส มมนา โดยว ทยากรผ เก ยวข องใน ห วข อว ชา การต ดตามประเม นผล ประเม นความร ท เพ มข นและท ศนคต ของผ เข าร วมส มมนา โดยใช แบบสอบถามให ผ เข าร วมส มมนาประเม นด วย ตนเอง โดยเปร ยบเท ยบผลก อนและภายหล งส มมนา ค าใช จ ายในการส มมนา ค าลงทะเบ ยนจานวน 1,300.- บาท สาหร บสมาช กสมาคมการผ งเม องไทย ค าลงทะเบ ยนคนละ 1,500.- บาท สาหร บบ คคลท วไป (รวมอาหารกลางว น 2 ม อ อาหารว าง 3 ม อ และเอกสารประกอบการส มมนา) ข าราชการ และพน กงานร ฐว สาหก จ หากผ บ งค บบ ญชาอน ม ต ให เข าอบรม/ส มมนา ไม ถ อเป นว นลา และสามารถเบ กจ าย ค าลงทะเบ ยนได ตามระเบ ยบของกระทรวงการคล ง ส าหร บค าใช จ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks