กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน - PDF

Description
รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 19 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ กษา 2554 ช อหน วยงาน กองอาคาร ส าน กงานอธ การบด ว นท ตรวจประเม น ธ นวาคม 2554 รายช อคณะกรรมการผ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. รศ. ดร.เต อนใจ เกต ษา ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.ประภาส พาว น นท กรรมการ 3. ผศ.มณ ร ตน จร งเดชาก ล กรรมการ 4. อ. ศ ร ล กษณ แสง-ช โต กรรมการ 5. ผศ. ดร.บงกชร ตน เตชะไตรศ กด กรรมการและเลขาน การ ข อม ลสภาพท วไปของหน วยงาน กองอาคารสถานท เป นหน วยงานส งก ดส าน กงานอธ การบด ต งข นอย างเป นทางการพร อมก บ การสถาปนามหาว ทยาล ยรามค าแหง เม อป พ.ศ ม หน าความร บผ ดชอบในการสนองนโยบายหล กของ มหาว ทยาล ย ค อ การสน บสน นการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยเป นหน วยงานกลางในการให บร การเก ยวก บ อาคารเร ยน ว สด และอ ปกรณ ท ใช ในการเร ยนการสอนการด แลและร กษาความสะอาดบร เวณภายในมหาว ทยาล ย การบ าร งร กษาไม ดอก ไม ประด บ และต นไม เพ อให เก ดความร มเงา ปร บปร งภ ม ท ศน การบ าร งร กษาซ อมแซม อาคารสถานท และอ ปกรณ ต าง ๆ การด แลบ าร งร กษายานพาหนะของทางราชการ จ ดสว สด การให ก บบ คลการ และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย ในด านการจ ดโรงอาหาร ร านค า ให เก ดความสะอาด และให ม เพ ยงพอ ด แลร กษา ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นในมหาว ทยาล ย จ ดระบบการจราจรภายในมหาว ทยาล ยให เก ดความเร ยบร อย และปลอดภ ย ด แลและร กษาระบบสาธารณ ปโภคต างๆ เช น ไฟฟ า ประปา โทรศ พท และส งเสร มก จกรรมของ มหาว ทยาล ย กองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด งานภายในกองอาคารสถานท แบ งเป น 5 งาน ค องานธ รการ งานอาคารสถานท งานช างและยานพาหนะ งานก อสร างและซ อมบ าร ง งานสว สด การและร กษาความปลอดภ ย เพ อให การบร หารงานในกองอาคารสถานท เป นไปด วยความเร ยบร อยและม ประส ทธ ภาพย งข น ว ธ ประเม น การรายงานผลและการประเม น 1. การเตร ยมการและวางแผนก อนตรวจเย ยม 1.1 ประช มวางแผนการประเม นค ณภาพ 1.2 ศ กษารายงานการประเม นตนเองของกองอาคารสถานท 1.3 จ ดท าก าหนดการตรวจประเม นส งกองอาคารสถานท 1 2. การด าเน นการระหว างตรวจเย ยม 2.1 เป ดประช มร วมก บผ บร หารและบ คลากรของกองอาคารสถานท 2.2 ส มภาษณ 2.3 ศ กษาเอกสารและตรวจเย ยม 2.4 คณะกรรมการประช มสร ปผลการด าเน นงานแต ละว น 2.5 เสนอผลการตรวจประเม นแก ผ บร หารและบ คลากร 3. การด าเน นการหล งตรวจเย ยม 3.1 คณะกรรมการพ จารณาเอกสาร สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 3.2 เสนอผลการประเม นให แก ผ บร หารมหาว ทยาล ย ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข อม ล 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. ส มภาษณ ผ บร หารและบ คลากรของกองอาคารสถานท 3. ตรวจเย ยมหน วยงานและส มภาษณ เจ าหน าท ประจ าหน วยงานน น การแปลความหมายคะแนนการประเม น ช วงคะแนน ผลการประเม น หมายถ ง การด าเน นงานระด บด มาก หมายถ ง การด าเน นงานระด บด หมายถ ง การด าเน นงานระด บพอใช หมายถ ง การด าเน นงานต องปร บปร ง หมายถ ง การด าเน นงานต องปร บปร งเรงด วน 2 สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงาน (ภาพรวม) องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และ แผนการด าเน นงาน คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 1 เท าก บ 4.00 (ระด บด ) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 1 เท าก บ 4.00 (ระด บด ) ตามเกณฑ ม.ร. จ ดเด น การท าแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ยท งในส วนปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน และว ตถ ประสงค ของกองอาคาร จ ดท ควรพ ฒนา 1. การระดมความค ดเห นของบ คลากรท กคนในท กฝ ายร วมก นก าหนดว ตถ ประสงค และ ด าเน นงานให เป นไปตามปณ ธานและพ นธก จขององค กร 2. การประเม นการด าเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ และรายงานต อผ บร หารและสภา มหาว ทยาล ยเพ อพ จารณา 3. การน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และข อเสนอแนะของผ บร หารและสภามหาว ทยาล ยไป ปร บปร งแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจ าป ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 1. การจ ดก จกรรมและสร างบรรยากาศการท างานขององค กรท เป ดโอกาสให บ คลากรท กคนได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นเก ยวก บการวางแผนในการพ ฒนากองอาคาร 2. การให ความส าค ญก บการประเม นผลการด าเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ น าเสนอ ผ บร หารของกองอาคาร และสภามหาว ทยาล ย เพ อน าข อเสนอแนะมาใช ประกอบการวางแผนต อไป องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 2 เท าก บ 5.00 (ระด บด มาก) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 2 เท าก บ 5.00 (ระด บด มาก) ตามเกณฑ ม.ร. จ ดเด น - 3 จ ดท ควรพ ฒนา 1. การให ความร ด านจรรยาบรรณและการควบค มการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณาของบ คลากร 2. การประเม นผลความส าเร จของการพ ฒนาบ คลากรของกองอาคาร ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 1. การก าหนดมาตรการให บ คลากรของกองอาคารให ปฏ บ ต งานตามจรรยาบรรณอย างเป น ร ปธรรม ด งเช น การน าสถ ต การลงเวลาจากระบบสารสนเทศมาใช ประกอบการให รางว ลส าหร บผ ปฏ บ ต ด และการต กเต อนและลงโทษผ ท ไม ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ 2. การต ดตามประเม นผลความส าเร จจากการพ ฒนาบ คลากรในแต ละโครงการ เพ อใช เป น แนวทางในการพ ฒนาและปร บปร งการพ ฒนาบ คลากรในคร งต อไป องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา (ไม ประเม น) องค ประกอบท 4 การว จ ย คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 4 เท าก บ - (ระด บ ) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 4 เท าก บ 5.00 (ระด บด มาก) ตามเกณฑ ม.ร. จ ดเด น กองอาคารได สน บสน นให บ คลากรได ท างานว จ ยอย างต อเน อง โดยมอบหมายให บ คลากรของ องค กรได ร บผ ดชอบด านการว จ ยสถาบ น และการเข าร วมโครงการว จ ยรวมของส าน กอธ การบด จ ดท ควรพ ฒนา การท าการว จ ยให ม ความหลากหลายมากย งข น เน องจากภาระงานของกองอาคารจะเก ยวข อง ก บงานบร การของมหาว ทยาล ย ด งน น การร บฟ งความค ดเห น และความต องการของผ ร บบร การจากกอง อาคารจะช วยให การท างานสอดคล องพ นธก จของกองอาคารมากย งข น ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา การระดมความค ดเห นและป ญหาการท างานของบ คลากรในแต ละหน วยงานของกองอาคาร เพ อ หาประเด นป ญหาการว จ ยท เก ยวข องก บการท างานของบ คลากร และความต องการของบ คลากร หน วยงานอ นของมหาว ทยาล ย รวมท งผ ท ม ส วนได ส วนเส ยกล มอ นๆ ของมหาว ทยาล ย ด งเช น น กศ กษา ผ ท เข ามาใช สถานท ของมหาว ทยาล ยในโอกาสต าง ๆ 4 องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม (ไม ประเม น) องค ประกอบท 6 การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม (ไม ประเม น) องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 7 เท าก บ 4.00 (ระด บด ) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 7 เท าก บ 4.00 (ระด บด ) ตามเกณฑ ม.ร. จ ดเด น กองอาคารได ให ความส าค ญก บการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ใช ส าหร บการต ดส นใจของผ บร หาร และระบบสารสนเทศส าหร บการด าเน นงานของบ คลากรระด บปฏ บ ต งาน จ ดท ควรพ ฒนา การก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ให สอดคล องก บพ นธก จของกอง อาคาร โดยการให ความส าค ญก บการจ ดการความร ของบ คลากรในท กหน วยงาน ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 1. การส ารวจความร ท จ าเป นส าหร บบ คลากรในแต ละหน วยงานของกองอาคาร โดยการว เคราะห จากภาระงานของบ คลากร 2. การให บ คลากรท กคนได เข ามาม ส วนร วมในการจ ดการความร เพราะล กษณะงานของกอง อาคารเป นงานด านเทคน ค ซ งเป นความร ท ได จากประสบการณ การท างาน ด งน น การสน บสน นให แต ละ คนได ม โอกาสแลกเปล ยนและแบ งป นความร ก น 3. การจ ดก จกรรมให บ คลากรท ม ความเช ยวชาญได ถ ายทอดประสบการณ และความร แก บ คลากร ท เข ามาใหม องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 8 เท าก บ 5.00 (ระด บด มาก) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 8 เท าก บ 5.00 (ระด บด มาก) ตามเกณฑ ม.ร. 5 จ ดเด น กองอาคารสถานท ได ม การจ ดท าแผนกลย ทธ ทางการเง นท สอดคล องก บของมหาว ทยาล ย การ จ ดหาทร พยากรทางการเง น การจ ดสรรงบประมาณท สอดคล องก บแผนปฏ บ ต การ พร อมท งม การจ ดท า รายงานทางการเง น และว เคราะห ค าใช จ ายอย างเป นระบบ จ ดท ควรพ ฒนา - ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา กองอาคารสถานท ควรม การพ ฒนาการบร หารการเง นและงบประมาณอย างต อเน อง องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 9 เท าก บ 5.00 (ระด บด มาก) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉล ยองค ประกอบท 9 เท าก บ 5.00 (ระด บด มาก) ตามเกณฑ ม.ร. จ ดเด น ผ บร หารของกองอาคารได ให ความส าค ญและมอบหมายให บ คลากรท าหน าท ประสานงานการ ประก นค ณภาพการศ กษาโดยเฉพาะ ท าให การท างานม ความช ดเจนและความต อเน อง จ ดท ควรพ ฒนา 1. แผนการประก นค ณภาพการศ กษา 2. การให บ คลากรท กงานกองอาคารได เข ามาม ส วนร วมในงานประก นค ณภาพการศ กษา ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 1. การจ ดท าแผนการประก นค ณภาพให ช ดเจนตลอดท งป 2. การจ ดก จกรรมและการท าความเข าใจก บบ คลากรเก ยวก บงานประก นค ณภาพการศ กษา มากย งข น 3. บ คลาการของกองอาคารม การประช มและวางแผนการงานประก นค ณภาพการศ กษาร วมก น เพ อการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาเป นไปในท ศทางเด ยวก นในท กองค ประกอบ องค ประกอบท 10 นโยบายสถานศ กษา 3 ด (3 D) (ไม ประเม น) 6 ข อเสนอแนะในภาพรวม จ ดเด น 1.การท าแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ยท งในส วนปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน และว ตถ ประสงค ของกองอาคาร 2.กองอาคารได สน บสน นให บ คลากรได ท างานว จ ยอย างต อเน อง โดยมอบหมายให บ คลากรของ องค กรไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks