เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 - PDF

Description
เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 กล มสาระการเร ยนร ว ชาภาษาไทย กลางภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความเข าใจทางภาษา) 1. อ านเร อง ข อความแล วตอบค าถาม 2. เล อกค าลงมาเต มลงในช องว าง 3. ค าตรงข าม 4.

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 74 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 กล มสาระการเร ยนร ว ชาภาษาไทย กลางภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความเข าใจทางภาษา) 1. อ านเร อง ข อความแล วตอบค าถาม 2. เล อกค าลงมาเต มลงในช องว าง 3. ค าตรงข าม 4. เร ยงล าด บเหต การณ 5. ความหมายของค า 6. เล อกค าท เข ยนผ ดแล วแก ให ถ กต อง ฉบ บท 2 (ท กษะส มพ นธ ทางภาษา) 1. พย ญชนะท ม เส ยงเหม อนก น 2. สระในภาษาไทย 3. สระเส ยงส น-สระเส ยงยาว 4. มาตราแม สะกดตรงตามแม 5. การแยกค า ปลายภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความเข าใจทางภาษา) 1. อ านเร อง ข อความแล วตอบค าถาม 2. ปร ศนาค าทาย 3. ค าเปร ยบเท ยบ 4. การเร ยงค าให เป นประโยค 5. การแต งประโยค 6. แก ค าท เข ยนผ ดให ถ กต อง ฉบ บท 2 (ท กษะส มพ นธ ทางภาษา) 1. อ กษร 3 หม 2. การผ นค าตามร ปวรรณย กต 3. ภาษาพ ด-ภาษาเข ยน 4. ค าคล องจอง 1 พยางค 5. ต วการ นต 6. การแยกค า 1 พยางค การท าช นงาน งานช นท 1 ปร ศนาค าทาย ส ปดาห ท 3 ของเด อนม ถ นายน งานช นท 2 ค าคล องจอง ส ปดาห ท 4 ของเด อนกรกฎาคม งานช นท 3 ต วการ นต ส ปดาห ท 3 ของเด อนส งหาคม กล มสาระการเร ยนร ว ชาคณ ตศาสตร กลางภาคเร ยนท 1 1. จ านวน 1-5 และ 0 -การบอกจ านวน การอ าน และการเข ยนต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทยและต วหน งส อ -การเปร ยบเท ยบจ านวน และการเร ยงล าด บ 2. จ านวน การบอกจ านวน การอ าน และการเข ยนต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทยและต วหน งส อ -การเปร ยบเท ยบจ านวน และการเร ยงล าด บ 3. การบวกจ านวน 2 จ านวนท ม ผลบวกไม เก น 9 *เก บผลงาน 1 ช น* -ความหมายการบวกและการใช เคร องหมายบวก -การหาผลบวกในแนวนอนและแนวต ง -โจทย ป ญหาการบวก 4. การลบจ านวน 2 จ านวนท ม ต วต งไม เก น 9 -ความหมายการลบและการใช เคร องหมาย -การหาผลลบในแนวนอนและแนวต ง -โจทย ป ญหาการลบ ปลายภาคเร ยนท 1 5. จ านวน การบอกจ านวน การอ าน และการเข ยนต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทยและต วหน งส อ -การเข ยนเป นร ปกระจาย และค าประจ าหล ก -การเปร ยบเท ยบจ านวนและการใช เคร องหมาย , , =, -การเร ยงล าด บจ านวน 6. การบวกและการลบจ านวนท ผลล พธ และต วต งไม เก น 20 -การสล บท บวก -ว ธ หาผลบวกในแนวนอนและแนวต ง -ว ธ หาผลลบในแนวนอนและแนวต ง -ความส มพ นธ ของการบวกและการลบ -โจทย ป ญหาการบวกและการลบ 7. จ านวน *เก บผลงาน 1 ช น* -การประมาณค าและการบอกจ านวน -การอ าน และการเข ยนต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทยและต วหน งส อ -ค าประจ าหล กและการเข ยนในร ปกระจาย -การเปร ยบเท ยบจ านวนและการใช เคร องหมาย , , =, -การเร ยงล าด บจ านวน 8. เง น -บอกล กษณะและค าของเง นเหร ยญและธนบ ตร -โจทย ป ญหาเก ยวก บการเง น กล มสาระการเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร กลางภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 ยามเช าในสวน 1.1 รอบต วเรา -ล กษณะของส งม ช ว ต และไม ม ช ว ต -จ าแนกประเภทของส งม ช ว ต และไม ม ช ว ต -เปร ยบเท ยบความแตกต างของส งม ช ว ต และไม ม ช ว ต 1.2 ร จ กด น -ส วนประกอบ และประเภทของด น -สมบ ต และประโยชน ของด น ผลงาน Portfolio เข ยนแผนผ งความค ด ประเภทและประโยชน ของด น ก าหนดส ง 19 ม ถ นายน 52 ปลายภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยนร ท 4 เราร กของเล นของใช 4.1 ของเล นของใช รอบต วเรา 4.2 แรงก บของเล นของใช 4.3 ว สด ท ใช ท าของเล นของใช 4.4 การจ ดกล มว สด ท ใช ท าส งของเคร องใช 4.5 สมบ ต ของว สด ท ใช ท าส งของเคร องใช 4.6 การเล อกว สด ให เหมาะสม และปลอดภ ยจากของเล นของใช ผลงาน Portfolio เร องการจ ดกล มว สด ท ใช ท าของเล นของใช ก าหนดส ง 4 ก นยายน 52 ช นงาน การประด ษฐ ว สด มาท าเป นของเล นของใช ก าหนดส ง 28 ส งหาคม 52 กล มสาระการเร ยนร ว ชาส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม กลางภาคเร ยนท 1 (สอบคร งท 1 ระหว างกลางภาคเร ยนท 1) หน วยการเร ยนร ท 1 ศาสนา ศ ลธรรม และจร ยธรรม 1.1 ประว ต ของพระพ ทธศาสนา 1.2 ความส าค ญของพระพ ทธศาสนา 1.4 การท าความด ของตนเองและบ คคลในครอบคร ว 1.5 ศาสนพ ธ และว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา 1.6 ความส มพ นธ และความแตกต างระหว างชาวพ ทธก บครอบคร วศาสนาอ น หน วยการเร ยนร ท 2 หน าท พลเม องว ฒนธรรม และการด าเน นช ว ตในส งคม 2.1 ความหมายของการเป นสมาช กท ด ของครอบคร ว 2.2 ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ และบรรท ดฐาน 2.3 บทบาทหน าท และส ทธ เสร ภาพในฐานะของสมาช กท ด 2.6 กฎหมายเก ยวก บการเก ด การตาย การย ายท อย ของครอบคร ว หน วยการเร ยนร ท 3 เศรษฐศาสตร 3.1 ความหมาย และล กษณะของเศรษฐก จพอเพ ยง 3.2 การจ ดท ารายร บ-รายจ ายของตนเอง ปลายภาคเร ยนท 2 (สอบคร งท 2) หน วยการเร ยนร ท 3 เศรษฐศาสตร 3.3 การซ อขาย-แลกเปล ยนส นค า หน วยการเร ยนร ท 4 ประว ต ศาสตร 4.1 ประว ต ข อม ลของตนเอง และครอบคร ว 4.2 การจ ดระบบข อม ลทางประว ต ศาสตร 4.3 การแบ งช วงเวลาตามปฏ ท น 4.4 ความแตกต างของการแบ งช วงเวลาต างๆ หน วยการเร ยนร ท 5 ภ ม ศาสตร 5.1 องค ประกอบทางกายภาพของบ าน, โรงเร ยน 5.2 ความส มพ นธ ขององค ประกอบทางบ าน, โรงเร ยน 5.3 ความหมายของแผนผ ง และการเข ยนแผนผ งบ าน, โรงเร ยน 5.4 ประโยชน ของแผนผ ง การท าช นงาน Portfolio งานช นท 1: (1.6) ศาสนพ ธ และว นส าค ญทางศาสนา ก าหนดส ง ส ปดาห ท 2 เด อนม ถ นายน งานช นท 2: (3.1) เศรษฐก จพอเพ ยง ก าหนดส ง ส ปดาห ท 4 เด อนกรกฎาคม กล มสาระการเร ยนร ว ชาส ขศ กษา และพลานาม ย เน อหาว ชาส ขศ กษา ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ต วเรา - การเจร ญเต บโต และการด ารงช ว ตของมน ษย - หน าท ของอว ยวะต างๆในร างกาย และการด แลร กษา หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง ท นตส ขภาพ - การด แลร กษาความสะอาดปาก และฟ น - โรคท เก ดก บฟ น หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง ครอบคร วของเรา - บทบาทของชายหญ งท ท าให ครอบคร วม ความส ข - หน าท ของเด กด หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การร กษาส ขภาพทางเพศในว ยเด ก - ความแตกต างระหว างเพศชาย-หญ ง และส ขภาพอนาม ยทางเพศ - การป องก นตนเองให ปลอดภ ยจากการถ กร งแกทางเพศ - การเข าใจตนเอง (จ ดด -จ ดด อย) หน วยการเร ยนร ท 5 เร อง อาหาร และโภชนาการ - อาหารหล ก 5 หม - ส ขน ส ยท ด ในการบร โภค ช นงานท 1 ให น กเร ยนหาภาพอาหาร 1 ภาพ ต ดลงในกระดาษ A4 แล วเข ยนช ออาหารใต ภาพพร อม บอกสารอาหารท ได ร บจากอาหารด งกล าว (5 คะแนน) หน วยการเร ยนร ท 6 เร อง การปฏ บ ต ตนตามส ขบ ญญ ต แห งชาต 10 ประการ สอบกลางภาค (20 ข อ 10 คะแนน) หน วยท 1 ต วเรา หน วยท 2 ท นตส ขภาพ หน วยท 3 ครอบคร วของเรา สอบปลายภาค (20 ข อ 10 คะแนน) หน วยท 4 การร กษาส ขภาพทางเพศในว ยเด ก หน วยท 5 อาหาร และโภชนาการ หน วยท 6 การปฏ บ ต ตนตามส ขบ ญญ ต แห งชาต 10 ประการ เน อหาว ชาพลานาม ย ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 สน กก บการเคล อนไหว และการเล นเกม - การเคล อนไหว 10 คะแนน - การเล นเล ยนแบบ 10 คะแนน - การละเล นพ นเมอง 10 คะแนน กล มสาระการเร ยนร ว ชาศ ลปะ ภาคเร ยนท 1 ว ชาศ ลปะ หน วยการเร ยนร ท 1 พ นฐานการร บร ทางศ ลปะ - เส น ร ปร าง ร ปทรง ส - ร ปแบบล กษณะเทคน คทางศ ลปะ - ร ปแบบอ นหลากหลาย ว ชาดนตร หน วยการเร ยนร ท 3 เส ยงก บช ว ต - การก าเน ดเส ยง - การใช เคร องดนตร และการเก บร กษา - การข บร อง ว ชานาฏศ ลป หน วยการเร ยนร ท 5 พ นฐานนาฏศ ลป - หล ก และว ธ ปฏ บ ต นาฏศ ลป เบ องต น - การแสดงนาฏศ ลป - การประด ษฐ ท าประกอบเพลง กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย ภาคเร ยนท 1 ว ชาคอมพ วเตอร - การบอกแหล งข อม ล และประโยชน ของข อม ลตนเอง - การรวบรวมข อม ลตนเอง - คอมพ วเตอร เบ องต น - อ ปกรณ คอมพ วเตอร - บทเร ยน CAI หน วยการเร ยนร ท 1 การเร ยนร ค าต างๆ ในภาษาไทย (ทดสอบปฏ บ ต ช วงส ปดาห ท 4 ของเด อนม ถ นายน 52) หน วยการเร ยนร ท 2 การเร ยนร ค าต างๆ ในภาษาอ งกฤษ (ทดสอบปฏ บ ต ช วงส ปดาห ท 3 ของเด อนส งหาคม 52) หน วยการเร ยนร ท 6 โลกแห งความร (ทดสอบปฏ บ ต ช วงส ปดาห ท 2 ของเด อนก นยายน 52) ว ชาการงานอาช พ 1. การใช และการจ ดเก บเคร องใช งานประด ษฐ เก บ 1 ช นงาน ส ปดาห ท 1 ของเด อนม ถ นายน 2. การจ ดเก บเอกสาร และอ ปกรณ การเร ยน เก บ 1 ช นงาน ส ปดาห ท 3 ของเด อนม ถ นายน 3. การออมทร พย เก บ 1 ช นงาน ส ปดาห ท 1 ของเด อนกรกฎาคม 4. การประด ษฐ ของเล น ของใช ของตกแต ง เก บ 2 ช นงาน ส ปดาห ท 1 ของเด อนกรกฎาคม และส ปดาห ท 3 ของเด อนก นยายน *การงานอาช พ และคอมพ วเตอร สอบปฏ บ ต ไม ม ข อสอบเข ยน กล มสาระการเร ยนร ว ชาภาษาอ งกฤษ กลางภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความร ทางภาษา) 1. Present Simple 2. Question Word 3. Yes / No Question ฉบ บท 2 (ท กษะส มพ นธ ) 1. Numbers 2. Conversations 3. Vocabularies ปลายภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความร ทางภาษา) 1. Present Simple 2. Question Word 3. Yes / No Question ฉบ บท 2 (ท กษะส มพ นธ ) 1. Animals and Fruits 2. The school supplies 3. Vocabularies 4. Conversations ช นงาน 1. The Animals ส ปดาห ท 4 ของเด อนกรกฎาคม 2. The school supplies ส ปดาห ท 3 ของเด อนส งหาคม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks