ข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2553 ว ชา คอมพ วเตอร ประย กต 1 (ง 2120) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ม. 1/1) โรงเร ยนวาป ปท ม อ.วาป ปท ม จ. - PDF

Description
1 ข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2553 ว ชา คอมพ วเตอร ประย กต 1 (ง 2120) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ม. 1/1) โรงเร ยนวาป ปท ม อ.วาป ปท ม จ.มหาสารคาม คาส ง ให น กเร ยนเล อกกากบาท (X) คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 19 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2553 ว ชา คอมพ วเตอร ประย กต 1 (ง 2120) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ม. 1/1) โรงเร ยนวาป ปท ม อ.วาป ปท ม จ.มหาสารคาม คาส ง ให น กเร ยนเล อกกากบาท (X) คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยวลงในกระดาษคาตอบ 1. ส ญล กษณ ใดเป นส ญล กษณ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint พ นท การทางานของ Microsoft PowerPoint เร ยกว าอะไร ก. หน าจอ ข. เดสก ท อป ค. สไลด ง. การนาเสนองาน 3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมประเภทใด? ก. โปรแกรมกราฟฟ กส ข. โปรแกรมตารางคานวณ ค. โปรแกรมการประมวลคา ง. โปรแกรมนาเสนอข อม ล 4. ถ าต องการสร างโฟลเดอร จะม ว ธ การอย างไร ก. คล กท เมน File = New = Folder ข. คล กท เมน File = Layout = Folder ค. คล กท เมน File = Properties= Folder ง. คล กท เมน File = Documents = Folder 5. การเปล ยนช อไฟล ม ว ธ การอย างไร ก. คล กท ช อไฟล หร อโฟลเดอร ท ต องการ แล วเล อกคาส ง Rename ข. คล กท ช อไฟล หร อโฟลเดอร ท ต องการ แล วเล อกคาส ง Properties ค. คล กท ช อไฟล หร อโฟลเดอร ท ต องการ แล วเล อกคาส ง Delete ง. คล กท ช อไฟล หร อโฟลเดอร ท ต องการ แล วเล อกคาส ง Copy 2 6. ถ าไม ม ปรากฏบนหน าจอคอมพ วเตอร จะม ว ธ การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint อย างไร ก. Start - All Programs - Microsoft Office - Microsoft Office Word 2007 ข. Start - All Programs - Microsoft Office - Microsoft Office Excel 2007 ค. Start - All Programs - Microsoft Office - Microsoft Office PowerPoint 2007 ง. Start - All Programs - Microsoft Office - Microsoft Office Publisher แถบเคร องม อข างบนน ช อว าอะไร ก. Menu bar ข. Title bar ค. Outline Tab ง. Working Space 8. ป ม Microsoft Office ทาหน าท อะไร ก. ใช เป นป มคาส งด วนหร อคาส งท ใช บ อย ข. ใช สาหร บเร ยกคาส งจ ดการไฟล ท วไป เช น คาส งเป ดไฟล ค. ใช เป นแถบแสดงผลของสไลด ท งหมด ง. ใช แสดงข อม ลเก ยวก บไฟล ท เป ดอย 9. แถบเคร องม อข างบนน ช อว าอะไร ก. Ribborn ข. Quick Access Toolbar ค. Outline Tab ง. Working Space 10. แถบเคร องม อข างบนน ช อว าอะไร ก. Ribborn ข. Title bar ค. Outline Tab ง. Working Space 11. ร ปแบบในภาพน ได มาจากการเล อกท ใด ก. ร ปวาด ข. ร ปร างพ นฐาน ค. ป มปฏ บ ต การ ง. แผนผ งลาด บงาน 3 12. หากต องการนา ภาพจากภายนอก เข ามาในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเล อกเมน ใด 13. หากต องการใช งาน ภาพส ตว หร อภาพส งของ ท ม อย แล วในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเล อกเมน ใด 14. จากภาพเม อคล กโปรแกรมจะดาเน นการอย างไร ก. นาเสนอภาพน ง ข. ซ อนภาพน ง ค. ต งค าการนาเสนอภาพน ง ง. ปร บแต งค าต างๆของภาพน ง 15. สมชายต องการจ ดร ปแบบให ก บข อความในสไลด จะต องคล กเล อกท แท บร บบอน(Ribborn)ใด ก. หน าแรก ข. ภาพเคล อนไหว ค. ออกแบบ ง. การนาเสนอภาพน ง 16. ข อใดกล าวไม ถ กต องเก ยวก บการป ดแฟ มเอกสาร ก. การป ดแฟ มทาได โดย คล กคาส ง แฟ ม = ป ด ข. ถ าแฟ มท ต องการป ดย งไม เคยบ นท กมาก อน หร อเคยบ นท กมาแล วแต ม การเปล ยนแปลง หร อ ม การตกแต งข อความในเอกสาร จะม ข อความถามว าต องการเปล ยนแปลงลงในแฟ มหร อไม ค. ป ดแฟ มโดยการคล กเล อกป ม ง. ป ดแฟ มโดยการคล กเล อกป ม 17. ร ปภาพด งต อไปน ค อส วนของเมน ใด ก. WordArt ข. Format ค. Text Edit ง. Text Color 18. ร ปใดต อไปน ค อการแทรกตารางการทางานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 4 19. หากต องการนาม ลต ม เด ยเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเล อกเมน ใดต อไปน ก. หน าแรก (Home) ข. ร ปแบบ (Format) ค. แทรก (Insert) ง. ม มมอง (View) 20. ข อใดต อไปน ค อข นตอนของการนาภาพเข าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ก. Insert Picture ข. Insert Shapes ค. Insert Photo Album ง. Home Picture 21. หากต องการสร างร ปส เหล ยมผ นผ าในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเล อกใช เมน ใดต อไปน 22. ร ปภาพด งต อไปน สามารถเร ยกได จากแถบเคร องม ออะไร ก. WordArt ข. Format ค. Text Edit ง. Text Color 23. นามสก ลไฟล เส ยงใดต อไปน ไม สามารถ นามาใช ได ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ก.. MP3 ข.. MIDI ค.. WAV ง.. VOB 24. หมายถ งข อใด ก. การเช อมโยงหลายม ต ข. การบ นท ก ค. การบ นท กเป น ง. การเช อมโยงหลายม ต 25. ภาพน ม ช อว าอะไร ก. ต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส นใต ข. ป มเพ มและลดขนาดแบบอ กษร ค. เปล ยนแบบอ กษร ง. แถบแสดงสถานะ 26. การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรให คล กเล อกป มใด 5 27. แถบเคร องม อน ทาหน าท อะไร ก. จ ดแนวข อความ ข. แถบแสดงผลสไลด ค. เปล ยนแบบต วอ กษร ง. ย อ/ขยายข อความ 28. หมายถ งข อใด ก. การใส ส พ นและเส น ข. การเต มเส นขอบ ค. การเปล ยนส แบบอ กษร ง. การแรงเงาข อความ 29. หมายถ งข อใด ก. การแทรกภาพยนตร ข. การแทรกเส ยง ค. การแทรกข อค ดเห น ง. การแทรกว ตถ 30. การจ ดร ปแบบพ นหล งทาได โดยว ธ ใด ก. ม มมอง = จ ดร ปแบบพ นหล ง ข. แทรก = จ ดร ปแบบพ นหล ง ค. แก ไข = จ ดร ปแบบพ นหล ง ง. ออกแบบ = จ ดร ปแบบพ นหล ง 31. หากต องการใช เมน ช ดร ปแบบทาได โดยว ธ ใด ก. ม มมอง = ช ดร ปแบบ ข. แทรก = ช ดร ปแบบ ค. แก ไข = ช ดร ปแบบ ง. ออกแบบ = ช ดร ปแบบ 32. ข อใดกล าวถ กต อง ก. คาส งจ ดข อความช ดซ าย ข. คาส งการทาต วอ กษรให เป นต วหนา ค. คาส งจ ดข อความก งกลาง ง. ถ กท กข อ 33. หมายถ งข อใด ก. การระบายส ข. เส นกรอบร ปร าง ค. การเพ มความเข มของส ง. ล กษณะพ เศษร ปร าง 6 34. คาส งการนาเสนอภาพน ง สามารถใช ป มใดต อไปน ก. F5 ข. F6 ค. F7 ง. F8 35. ล กษณะใดค อท ลบาร ครอบต ด 36. แผนภ ม ท เป นมาตรฐานในงานนาเสนอค อแผนภ ม ประเภทใด ก. แผนภ ม แท ง ข. แผนภ ม ทรงกระบอก ค. แผนภ ม วงกลม ง. แผนภ ม เส น 37. ถ าเราต องการสร างภาพน งใหม ต องใช คาส งใด 38. ถ าเราต องการใส ว นท และเวลาต องใช คาส งใด ก. แทรก = ว นท และเวลา ข. หน าแรก = ว นท และเวลา ค. ออกแบบ = ว นท และเวลา ง. ม มมอง = ว นท และเวลา 39. แถบเคร องม อน ทาหน าท ใด ก. สร างภาพเคล อนไหว ข. สร างภาพน ง ค. นาเสนอภาพน ง ง. เร ยงลาด บภาพน ง 40. ไฟล งาน PowerPoint 2007 ท บ นท กแล วจะม นามสก ลใด? ก. *.exe ข. *.doc ค. *.pptx ง. *.pdf
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks