1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น - PDF

Description
สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 77 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาหร บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ม ข นตอนโดยสร ป ด งน 1. ความม งหมายของการศ กษาค นคว า 2. สมม ต ฐานของการศ กษาค นคว า 3. ประชากรและกล มต วอย าง 4. เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า 5. ว ธ ดาเน นการศ กษา 6. การจ ดกระทาข อม ลและการว เคราะห ข อม ล 7. สร ปผล 8. อภ ปรายผล 9. ข อเสนอแนะ ความม งหมายของการศ กษาค นคว า 1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ท ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80/80 2. เพ อหาค าด ชน ประส ทธ ผลของการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษา ป ท 1 3. เพ อเปร ยบเท ยบคะแนนทางการเร ยนระหว างก อนเร ยนและหล งเร ยนของผ เร ยนด วยการ พ ฒนาโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการ เร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 4. เพ อศ กษาความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ม ธยมศ กษาป ท 1 สมมต ฐานของการศ กษา คะแนนทางการเร ยนด วยการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ก อน เร ยนและหล งเร ยนแตกต างก น ประชากรและกล มต วอย าง 1. ประชากร ได แก ผ เร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจาปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาอ ดรธาน เขต 4 ป การศ กษา 2550 จานวน 3 ห อง รวมผ เร ยนท งหมด 101 คน 2. กล มต วอย าง ได แก ผ เร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจาปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาอ ดรธาน เขต 4 ป การศ กษา 2550 จานวน 1 ห อง จานวน 38 คน โดยการส มแบบกล ม (Cluster Random Sampling) เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว าคร งน ประกอบด วย 1. โปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 สร างข นโดยใช โปรแกรม สาเร จร ป จานวน 14 หน วย 2. แบบทดสอบผลส มฤทธ ทางการเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เป นแบบ ปรน ย 4 ต วเล อก จานวน 30 ข อ 3. แบบว ดความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษา ป ท 1 ม ล กษณะเป นแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) ตามว ธ ของล เค ร ท ( Likert ) แบ ง ระด บความพ งพอใจเป น 5 ระด บ ค อ พ งพอใจมากท ส ด พ งพอใจมาก พ งพอใจปานกลาง พ งพอใจ น อย และพ งพอใจน อยท ส ด จานวน 1 ช ด ประกอบด วย ข อคาถาม 20 ข อ ว ธ ดาเน นการศ กษา เม อผ พ ฒนาได ศ กษา ว เคราะห หล กส ตร คาอธ บายรายว ชา กาหนดเน อหาให สอดคล องก บ ผลการเร ยนร ท คาดหว ง กาหนดแบบทดสอบ ตลอดจนศ กษาเอกสารเก ยวก บการสร างโปรแกรม บทเร ยน การทาแบบทดสอบ แบบว ด และงานว จ ยท เก ยวข อง จนกระท งดาเน นการพ ฒนาเคร องม อใน การให ความร ซ งได แก โปรแกรมบทเร ยน และเคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล ได แก แบบทดสอบ แบบว ดความพ งพอใจ จนเสร จเร ยบร อยจ งได นามาทดลอง โดยนามาใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยน การสอนก บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจาปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน จานวน 1 ห องเร ยน จานวนน กเร ยน 38 คน ในช วงเด อนมกราคม ก มภาพ นธ 2551 ข นตอนในดาเน นการ ม ด งน การพ ฒนาคร งน เป นการพ ฒนาก งทดลองก บกล มต วอย าง เพ อหาประส ทธ ภาพในการใช โปรแกรมบทเร ยน รายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร องการใช งานโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต นโดยใช ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร โรงเร ยนจาปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ม ข นตอน ด งน 1. ทาแบบทดสอบก อนเร ยน โดยใช แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนเร ยน (Pretest) รายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร องการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต นท ได ผ านการว เคราะห แล ว จานวน 30 ข อ 2. ทาการทดลอง โดยทาการค ดลอกโปรแกรมบทเร ยนลงในเคร องคอมพ วเตอร เน องจากม ความสะดวกและเคร องอ านซ ด รอมบางเคร องใช งานไม ได และให ผ เร ยนกล มต วอย างได เร ยนก บ โปรแกรมบทเร ยน รายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร องการใช งานโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น จานวน 14 ช วโมง และทาแบบทดสอบหล งเร ยนแต ละช วโมง โดยใช ร ปแบบการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design 3. ทดสอบหล งเร ยน โดยใช แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน กระทาเม อส นส ดการ เร ยนด วยโปรแกรมบทเร ยนท นท โดยใช แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งเร ยน (Posttest) รายว ชา คอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร องการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต นท ได ผ านการว เคราะห แล ว จานวน 30 ข อ 4. ให ผ เร ยนตอบแบบว ดความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อโปรแกรมบทเร ยนท พ ฒนาข น โดย ใช แบบว ดความพ งพอใจ จานวน 20 ข อ 5. นาผลการตอบของผ เร ยนมาว เคราะห หาค าทางสถ ต ตามความม งหมายของการผ พ ฒนา การจ ดกระทาข อม ลและการว เคราะห ข อม ล ในการศ กษาคร งน ผ พ ฒนาได ดาเน นการจ ดกระทาและว เคราะห ข อม ลตามลาด บ ด งน 1. หาประส ทธ ภาพของโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความการใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ท ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80/80 2. หาค าด ชน ประส ทธ ผลของโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3. การเปร ยบเท ยบคะแนนทางการเร ยนระหว างคะแนนก อนเร ยนและหล งเร ยนของผ เร ยน ท เร ยนด วยโปรแกรมบทเร ยนท พ ฒนาข น 4. ผลการว เคราะห ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อบทเร ยนคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย ปฏ ส มพ นธ เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงาน อาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ท พ ฒนาข น การว เคราะห ข อม ล การพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 สร ปผลการศ กษาค นคว า พบว า 1. โปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล ม สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาหร บผ เร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ให ม ประส ทธ ภาพ ตามเกณฑ 80 / 80 ซ งผลการทดลอง พบว า ประส ทธ ภาพของโปรแกรมบทเร ยน ม ค าเท าก บ 83.55/81.23 ส งกว าเกณฑ ท ต งไว 2. ด ชน ประส ทธ ผลของโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาหร บผ เร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 เท าก บ หร อร อยละ จากการศ กษาคะแนนทางการเร ยนของผ เร ยนท เร ยนด วยโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาหร บผ เร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ปรากฏว า คะแนนทางการเร ยนก อนเร ยน เฉล ย (ร อยละ ) และคะแนนทางการเร ยนหล งเร ยน เฉล ย (ร อยละ 81.23) แตกต างก นอย างม น ยสาค ญ ทางสถ ต ท.05 4. ผลการว เคราะห ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาหร บผ เร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ปรากฏว า ผ เร ยนท เร ยนด วยโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น ม ความพ งพอใจท ม ต อโปรแกรมบทเร ยน โดยรวมอย ใน ระด บพ งพอใจมาก ( X =4.32, S.D. = 0.65) พ จารณารายข อ พบว า จากรายการข อความของแบบ ว ดความพ งพอใจ จานวน 20 ข อ ส วนใหญ อย ในระด บพ งพอใจมาก จานวน 18 ข อ และอย ใน ระด บพ งพอใจมากท ส ด จานวน 2 ข อ อภ ปรายผล จากการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยน สามารถอภ ปรายผลได ด งน 1. การพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ท พ ฒนาข นม ประส ทธ ภาพ ตามเกณฑ เท าก บ 83.55/81.23 ซ งหมายความว า โปรแกรมบทเร ยนทาให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ระหว างคะแนนเฉล ยร อยละ และม ประส ทธ ภาพในการเปล ยนแปลงผลการเร ยนของผ เร ยน เฉล ยร อยละ แสดงว า โปรแกรมบทเร ยนท พ ฒนาข นม ประส ทธ ภาพของผลล พธ ส งกว าเกณฑ 80/80 (เผช ญ ก จระการ : 44-45) ท งน เป นเพราะโปรแกรมบทเร ยนท ผ พ ฒนาได สร างข นได ผ านข นตอนการว เคราะห หล กส ตรข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ว เคราะห หล กส ตรสถานศ กษาของ โรงเร ยน ว เคราะห คาอธ บายรายว ชา เพ อกาหนดเน อหา ผลการเร ยนร ท คาดหว ง แบบทดสอบ และ ได ร บการตรวจสอบจากผ เช ยวชาญเพ อหาค ณภาพและความเหมาะสมด านเน อหา ด านการว ดผล ด าน โปรแกรมคอมพ วเตอร นอกจากน นได อาศ ยหล กการออกแบบโปรแกรมบทเร ยน ตามว ธ การและ ข นตอนท ถ กต อง (ไชยยศ เร องส วรรณ : 84-89) โดยแบ งเป น 5 ข นตอนใหญ ๆ ค อ การว เคราะห การออกแบบ การพ ฒนาบทเร ยน การนาไปใช /ทดลอง และการประเม นและปร บปร ง แก ไข ม กระบวนการสร างท ผ าน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks