ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล - PDF

Description
ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 30 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช งานร วมก น อย างม ประส ทธ ภาพ ฐานข อม ล ฐานข อม ล ค อ กล มข อม ลท ม ความส มพ นธ ก นและถ กเก บรวบรวมไว ในท เด ยวก นอย างเป นระบบ เพ อ น าไปใช ในว ตถ ประสงค อย างใดอย างหน งโดยกล มผ ใช ต งแต หน งกล มข นไป ต วอย างฐานข อม ลท เก ยวข องก บช ว ตประจ าว นท เห นช ด ค อ สม ดโทรศ พท ซ งแสดงรายช อผ ใช โทรศ พท โดยเร ยงล าด บตามช อและนามสก ล จาก ก-ฮ ว ธ ค นหาเบอร โทรศ พท ก ค อ ต องเร มต นท อ กษรต วแรก ของช อท ต องการแล วหาไปจนพบช อน น ถ าม ช อซ าก นก ต องไปหาท นามสก ลต อไปอ กจนกว าจะได ช อและ นามสก ลท ต องการ ในทางกล บก นถ าจะค นหาช อจากเบอร โทรศ พท หร อนามสก ล หร อจากท อย ถ าค นหาด วย ม อ อาจต องหาจากสม ดโทรศ พท ท งเล มซ งใช เวลานานมาก แต ถ าน าโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลมาช วยจ ดเก บ ข อม ลลงในคอมพ วเตอร จะช วยให ค นหาข อม ลได อย างรวดเร ว นอกจากน การบ าร งร กษาฐานข อม ลไม ว าจะ เป นการเพ ม ลบ หร อแก ไขข อม ล จะท าได ง ายข นด วย ร ปท 1.1 แสดงโครงสร างข อม ลท น ามาประมวลผลด วยคอมพ วเตอร บ ต (Bit) ย อมาจาก Binary digit เป นหน วยข อม ลท เล กท ส ด แทนด วยเลขฐานสอง (0 หร อ 1) ไบต (Byte) ค อกล มของบ ตท แทนต วอ กษร ต วเลข หร อส ญล กษณ พ เศษ 1 ต ว (character) เช น รห ส ASCII 1 ไบต ซ งเก บบ ต จะหมายถ งต วอ กษร A ฟ ลด (Field) หร อเขตข อม ล หมายถ งกล มของต วอ กษร ต วเลข หร อส ญล กษณ พ เศษท น ามารวมก น แล วม ความหมาย เช น ฟ ลด ช อส นค า เก บกล มต วอ กษรท แสดงช อส นค า ฟ ลด ราคาส นค า เก บกล มต ว เลขท แสดงราคาส นค าต อหน วย เป นต น ความร เบ องต นเก ยวก บฐานข อม ล -1- เรคอร ด (Record) หร อระเบ ยนข อม ล ประกอบด วยกล มของฟ ลด ท ม ความส มพ นธ ก น เช น เรคอร ด พน กงานจะม ฟ ลด รห สพน กงาน ช อ นามสก ล แผนก ต าแหน ง สถานภาพสมรส ว นเข าท างาน ท อย และอ นๆ โดย 1 เรคอร ดจะเก บข อม ลพน กงาน 1 คน ในฟ ลด เด ยวก นของท กๆเรคอร ดจะต องเก บ ข อม ลชน ดเด ยวก น เช น ฟ ลด ช อพน กงาน จะเก บข อม ลต วอ กษรเท าน น ส วนฟ ลด ว นเข าท างาน จะ เก บข อม ล ว น/เด อน/ป ท เข าท างานของพน กงานแต ละคน เป นต น ไฟล (File) หร อแฟ มข อม ล ค อกล มเรคอร ดหลายๆเรคอร ดท เก บข อม ลซ งเป นเร องเด ยวก น เช น ไฟล ข อม ลพน กงาน ไฟล ข อม ลล กค า ไฟล ข อม ลการส งซ อส นค า ไฟล ข อม ลส นค า เป นต น ต วอย างไฟล ข อม ลท ประกอบด วยเรคอร ดพน กงานท งหมดในบร ษ ทแห งหน ง โดยแต ละเรคอร ดจะม ฟ ลด รห ส ช อ นามสก ล ท อย จ งหว ด และรห สไปรษณ ย ร ปท 1.2 แสดงช อฟ ลด และเรคอร ด ความส าค ญของฐานข อม ล ย คแรกท น าระบบคอมพ วเตอร มาใช ประมวลผลข อม ลน น โครงสร างการจ ดเก บข อม ลในเคร องย งม ล กษณะคล ายคล งก บการจ ดเก บข อม ลในกระดาษ ค อ ข อม ลแต ละประเภทถ กเก บแยกก นในล กษณะของไฟล หร อแฟ มข อม ล โดยแต ละแผนกหร อหน วยงานจะเก บข อม ลและม โปรแกรมของตนเองท ใช ด งข อม ลจากไฟล ต างๆมาประมวลผล ความร เบ องต นเก ยวก บฐานข อม ล -2- ร ปท 1.3 แสดงระบบการจ ดเก บข อม ลในล กษณะไฟล หร อแฟ มข อม ล แผนภาพแสดงระบบการจ ดเก บข อม ลของบร ษ ทแห งหน ง จะเห นว าแต ละแผนกเก บข อม ลของต วเอง ไว ในไฟล ท แยกจากก นท าให ม ข อม ลบางส วยซ าก น ต วอย างเช น ไฟล ข อม ลพน กงาน ของแผนกบ คคล จะเก บ ข อม ลของพน กงานท กคนในบร ษ ท จ งม ข อม ลพน กงานขายอย ด วย ท าให ซ าก บข อม ลใน ไฟล ข อม ลพน กงาน ขายของแผนกการตลาด ส วนไฟล ข อม ลส นค าคงคล งของแผนการตลาดและแผนกจ ดซ อจะม ข อม ลเหม อนก น เป นต น โดยแต ละแผนกจะด งข อม ลจากไฟล มาประมวลผลและออกรายงานโดยใช โปรแกรมของต วเอง ข อด ในการประมวลผลแบบไฟล ข อม ล ค อ แต ละแผนกสามารถเข ยนโปรแกรมประมวลผลข อม ลในร ปแบบท ต องการได อย างอ สระ การด งข อม ลมาใช ท าได อย างรวดเร วเน องจากต างคนต างเก บ ลดต นท นในส วนของการวางระบบคอมพ วเตอร เน องจากข อม ลท เก บเป นข อม ลท ใช งานในฝ าย เท าน น จ งไม ม ความซ บซ อนจนต องใช ระบบการจ ดการข อม ลท ม ประส ทธ ภาพส งมาก ส าหร บข อเส ยในการประมวลผลแบบน ก ค อ เก ดความซ าซ อนของข อม ล (Redundancy) ซ งจะน าไปส ป ญหาความข ดแย งของข อม ล (Data Inconsistency) ในภายหล งได ถ าม การแก ไขข อม ลในไฟล หน ง แต ไม ได แก ไขข อม ลน นในไฟล อ นๆด วย เก ดความไม เป นอ สระของข อม ล (Data Dependency) เพราะโปรแกรมท ใช ในแต ละแผนกจะ ผ กพ นก บโครงสร างการจ ดเก บและว ธ เร ยกใช ข อม ล ถ าเปล ยนแปลงโครงสร างการจ ดเก บข อม ล โปรแกรมท กโปรแกรมท เร ยกใช ไฟล ข อม ลน นจะต องถ กแก ไขด วย ซ งอาจเก ดข อผ ดพลาดได ไม ม การควบค มจากศ นย กลาง เน องจากแต ละแผนก สามารถเร ยกใช ข อม ลได อย างอ สระ โดยไม ต องผ านการด แลจากศ นย กลาง จ งไม สามารถควบค มส ทธ ในการเข าใช ข อม ลของผ ใช แต ละคนให เป นมาตรฐานเด ยวก น ความร เบ องต นเก ยวก บฐานข อม ล -3- จากป ญหาข างต น จ งได ม การพ ฒนาระบบฐานข อม ล เพ อรวบรวมข อม ลท ม ความส มพ นธ ก น แต แยกก นอย แต ละไฟล มาเก บไว ท เด ยวด น เพ อให แต ละแผนกสามารถเข าถ งและใช ข อม ลร วมก นได การด แล ร กษาระบบงานและปร บปร งข อม ลให ม ความถ กต องและท นสม ยอย เสมอจะท าได ง ายข น เพราะข อม ลไม อย กระจ ดกระจาย สามารถเร ยกใช ข อม ลได ท นท ท ต องการ ช วยให ผ บร หารวางแผนและต ดส นใจได อย างรวดเร ว และท นต อสถานการณ การออกแบบฐานข อม ลท ด น น ผ ออกแบบต องจ ดกล มและแยกประเภทข อม ลท จะน ามาใช โดยให ข อม ลแต ละกล มม ความซ าซ อนก นน อยท ส ด (ด รายละเอ ยดในห วข อ การท า Normalization) เพ อให ฐานข อม ลม ขนาดเล กท ส ด แต ในขณะเด ยวก นก ได ความหมายมากท ส ดเช นก น ผ ออกแบบต องสามารถก าหนด ความส มพ นธ ระหว างกล มข อม ลต างๆได ซ งความส มพ นธ น เองจะเป นจ ดเร มต นท น าไปส การพ ฒนาเป นระบบ ฐานข อม ล องค ประกอบของระบบฐานข อม ล ระบบฐานข อม ลม กจะน าเอาระบบคอมพ วเตอร มาช วยในการจ ดเก บฐานข อม ลเพ อให ท นต อความ ต องการในการใช งาน สะดวก รวดเร ว และถ กต องม ความเช อถ อได โดยม ซอฟท แวร หร อโปรแกรมระบบ จ ดการฐานข อม ล องค ประกอบของระบบฐานข อม ล แบ งออกเป น 4 องค ประกอบด งต อไปน 1. ฮาร ดแวร (Hardware) 2. ซอฟท แวร (Software) 3. ข อม ล (Data) 4. บ คลากร (Personal) 1. ฮาร ดแวร (Hardware) หมายถ ง เคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ เก บข อม ลหร อหน วยเก บข อม ล เช นฮาร ดด สก และอ ปกรณ อ นๆท ต อก บเคร องคอมพ วเตอร สามารถจ บต องได 2. ซอฟต แวร (Software) ค อ โปรแกรมท จ ดการเก ยวก บฐานข อม ล โดยปกต แล วจะเร ยกว า ระบบจ ดการฐานข อม ล หร อ Database Management System : DBMS ส วนน จะท าหน าท เช อมต อ ระหว างข อม ลก บผ ใช เป าหมายของระบบจ ดการฐานข อม ล เพ อช วยให การพ ฒนาโปรแกรมสามารถใช งานได ง ายข น รวดเร วข น ม ความถ กต อง และลดค าใช จ าย ระบบจ ดการฐานข อม ลม ต งแต ระด บมาตรฐานท ม ครบ ตามสถาป ตยกรรม ISO ม ระบบด แลความปลอดภ ยท ม ความสามารถส ง ม ระบบควบค มความถ กต อง ม ความ เป นอ สระของข อม ล ด แลการใช ข อม ลร วมก นในเวลาเด ยวก น ม ระบบส ารองข อม ลและการฟ นสภาพท ม ประส ทธ ภาพเป นต น ระบบจ ดการฐานข อม ลท ใช ก นในป จจ บ นจะน าเสนอความส มพ นธ ระหว างข อม ลใน ร ปแบบของตาราง (relation) ซ งใช ง ายเน องจากโครงสร างข อม ลไม สล บซ บซ อนและม ภาษาท เหมาะสม 3. ข อม ล (Data) หมายถ ง ข อม ลท ถ กเก บไว ในระบบฐานข อม ล รวมถ งความส มพ นธ ระหว างข อม ล การจ ดเก บข อม ลควรเก บรวมแฟ มข อม ลต างๆไว ด วยก น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อลดความซ าซ อนของข อม ลท ถ ก เก บในแฟ มข อม ลต างๆ ให มากท ส ดเท าท จะสามารถท าได ซ งผ ใช หลายๆ คน สามารถเร ยกใช หร อด งข อม ลช ด เด ยวก นได ณ เวลาเด ยวก น หร อ ต างเวลาก นได 4. บ คลากร (Personal) ได แก บ คคลต างๆ ท เก ยวข องก บระบบฐานข อม ล ม ด งน 4.1 ผ ใช ท วไป (User) เป นบ คลากรท ใช ข อม ลจากระบบฐานข อม ลเพ อใช งานส าเร จล ล วงได 4.2 พน กงานปฏ บ ต การ (Operator) เป นผ ปฏ บ ต การด านการประมวลผล การป อนข อม ลเข า ความร เบ องต นเก ยวก บฐานข อม ล -4- เคร องคอมพ วเตอร 4.3 น กว เคราะห และออกแบบระบบ (System Analyst) เป นบ คลากรท ท าหน าท ว เคราะห ออกแบบฐานข อม ล และออกแบบระบบงานท จะน ามาใช 4.4 ผ เข ยนโปรแกรมประย กต ใช งาน (Programmer) เป นผ ท าหน าท เข ยนโปรแกรม ประย กต ใช งานต างๆ เพ อให การจ ดเก บ การเร ยกใช ข อม ลเป นไปตามความต องการของผ ใช 4.5 ผ บร หารฐานข อม ล (Database Administrator : DBA) เป นบ คลากรท ม หน าท ควบค ม และบร หารทร พยากรฐานข อม ลขององค กร ควรม ความร ท งหล กการบร หารและด านเทคน คของระบบ จ ดการฐานข อม ล เน องจากผ บร หารฐานข อม ลจะท าหน าท เป นท ปร กษาและประสานงานก บเจ าหน าท ฝ าย ปฏ บ ต การ เช น น กว เคราะห และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร และผ ใช เพ อให การบร หารระบบ ฐานข อม ลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ร ปท 1.4 แสดงความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบของระบบฐานข อม ล ข อด ของการน าระบบฐานข อม ลมาใช ลดป ญหาความซ าซ อนก นของข อม ล เน องจากข อม ลท งหมดจะถ กเก บไว ท เด ยวก น ไม ได แยกไว คน ละท เหม อนในระบบไฟล ข อม ล ถ าจ าเป นต องเก บข อม ลต วเด ยวก นไว มากกว า 1 ท (มากกว า 1 Table) เช น ต องเก บรห สล กค าไว ใน Table ล กค าและ Table การส งซ อ เพ อให ทราบว าม ล กค าราย ไดบ างท ส งซ อส นค า ในกรณ น DBMS จะท าหน าท ตรวจสอบได ว าม ข อม ลใดบ างท ซ าซ อนก นและถ ก เก บไว ท ใดบ าง ลดป ญหาความข ดแย งก นของข อม ล จากการท ข อม ลม ความซ าซ อนก นน อยลง ท าให ลดป ญหาการ เก บข อม ลต วเด ยวก นแต ค าไม ตรงก น และถ าม การแก ไขข อม ลใน Table ใด DBMS จะสามารถ ความร เบ องต นเก ยวก บฐานข อม ล -5- ควบค มให ข อม ลต ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks