1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน - PDF

Description
1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 18 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย เป นว ชาท ม การเร ยนการสอนในหล กส ตรประถมศ กษาป ท 2 ม เน อหาว ชา เก ยวก บ คาท ม ความหมายตรงข ามก น คาคล องจ อง ภาษามาตรฐาน-ภาษาถ น เน องจากในป จจ บ น คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาททางด านการศ กษามากข น ส งผลให ม ส อการเร ยนการสอนเก ดข น มากมาย โปรแกรมท ใช ในการสร างส อการเร ยนการสอนได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป นอ กหน งโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพในการการสร างส อการเร ยน การสอนได ง ายและไม ซ บซ อน ด งน น ผ จ ดทาจ งเก ดแนวค ดท จะจ ดทาส อการเร ยนการสอนว ชา ภาษาไทยโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เพ อเป นอ กทางเล อกหน งท ใช ในการเร ยนการสอน โดย ภายในส อช ดน จะม เน อหา ตลอดจนแบบฝ กห ดและแบบทดสอบหล งเร ยน 1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน เพ อสร างส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพ อนาส อท ได มาเป นส อการเร ยนการสอนว ชาภาษไทย เพ อให น กเร ยนสามารถศ กษาเน อหาท เก ยวข องได ด วยตนเอง 2 1.3 ขอบเขตของโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชา ภาษาไทย จานวน 3 หน วยการเร ยน หน วยการเร ยนท 17 คาท ม ความหมายตรงข ามก น หน วยการเร ยนท 18 คาคล องจ อง หน วยการเร ยนท 19 ภาษามาตรฐาน-ภาษาถ น แบบสอบถามความพ งพอใจ แผ นซ ด ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย 1.4 ว ธ ดาเน นการ ศ กษาห วข อโครงงาน ขออน ม ต โครงงาน ออกแบบการสร างช นงาน จ ดทาส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย จ ดทาค ม อ/เอกสารประกอบโครงงาน ข นตอนการทางาน ข นเตร ยมการ -ค นคว าข อม ล -ศ กษาโครงงาน -เสนอโครงงาน ข นดาเน นงาน -ออกแบบส อการสอน -จ ดเตร ยมอ ปกรณ -จ ดทาส อการสอน -ทดสอบ/ทดลอง/บ นท กผล ข นสร ปและประเม นผล -นาเสนอโครงงาน -ประเม นผล ตารางการดาเน นงาน ระยะเวลาดาเน นการ (ส ปดาห ) 3 1.5 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากโครงงาน ได ความร เร องภาษาไทย ได ความร เร อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint อาจารย /น กเร ยน สามารถใช เป นส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย 1.6 เคร องม อและอ ปกรณ เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย โปรแกรม Microsoft PowerPoint แผ น CD/DVD 1.7 งบประมาณ ลาด บ รายการ จ านวน ราคาต อหน วย ราคารวม 1 แผ น CD/DVD เอกสารประกอบการเร ยน กระดาษ A หม กส ดา หม กส รวม 1,646 ( หน งพ นหกร อยส ส บหกบ านถ วน) 4 1.8 แผนผ งการทางาน เร มต น ค นหาข อม ล ศ กษาโครงงาน ไม ผ าน ผ าน นาเสนอ โครงงาน ออกแบบโครงงาน เตร ยมอ ปกรณ ผ าน ทาส อการเร ยนการสอน ผลการทดลอง เสร จ ส น ไม ผ าน 5 บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง การจ ดทาโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย คณะผ จ ดทาได ศ กษาค นคว า เอกสารเก ยวการจ ดทา ม รายละเอ ยด ด งน 1.โปรแกรม Microsoft PowerPoint PowerPoint เพ อการน าเสนออย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดแลการ นาเสนอท ถ กนามาใช มากท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนาเสนอข อม ลในเช ง ธ รก จ เพราะเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท สามารถนาเสนอข อม ลได อย างน าสนใจ ประกอบก บ กระบวนการผล ตและใช งานท ไม ย งยากซ บซ อน ทาให ได ร บความน ยมในแทบท กวงการ แม ในงาน ด านการส งเสร มการเกษตรก น ยมนามาใช เป นส อประกอบการบรรยายเพ อถ ายทอดความร ไปส เกษตรกร แต บ อยคร งท การใช เพาเวอร พอยท ก ไม ได ช วยให เก ดผลล พธ ตามท ต องการ แทนท จะทา ให การนาเสนอเข าใจได ง าย กล บทาให ด น าเบ อน าราคาญ และลดความน าเช อถ อของผ บรรยายลง กลายเป นการลงท นลงแรงท เปล าประโยชน ไม ก อให เก ดประส ทธ ภาพเท าท ควร บทความน จะ แนะนาหล กการออกแบบและใช งานเพาเวอร พอยท ท ถ กต อง เพ อเป นแนวทางในการนาไปประย กต ใช เพ อเพ มประส ทธ ภาพการนาเสนอให ด ข น 2.2 ความส าค ญของการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ก อนท จะกล าวถ งหล กการออกแบบและการใช เพาเวอร พอยท ท ด น น อยากจะยกต วอย าง แนวค ดพ นฐานด านการส อสารท สามารถช ให เห นถ งความสาค ญของการนาเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ได ด งน (ณ ฐกร สงคราม, 2551) 1. ในการบรรยายแต ละคร ง ผ ฟ งจะฟ งเพ ยง 25% - 50% ของเวลาท งหมด และโดยท วไป ผ ฟ งท เป นผ ใหญ จะสามารถร บฟ งได เพ ยง นาท หากเก นกว าน น ม กจะไม สามารถด งสมาธ ไว ได 2. ความจาระยะส น (Short-term Memory) ของคนเราสามารถจดจาได เพ ยง 5-7 ประเด น จากส งท ได ฟ งท งหมด 6 3. คนเราโดยท วไปจะจาได เพ ยง 10% ในส งท ได ย น และ 50% จากการอ าน จากต วอย างแนวค ดน แสดงให เห นว าในการพ ดหร อบรรยายแต ละคร งน น ผ พ ดจาเป น อย างย งท จะต องใส ใจก บว ธ การนาเสนอภายใต ข อจาก ดด งกล าว รวมท งต องหาแนวทางท จะช วยให ผ ฟ งร บร ในส งท ต องการนาเสนอให ได ตรงตามเป าหมายท ต งไว หร อพ ดง ายๆ ก ค อ ต องด งผ ฟ งให อย และคล อยตามส งท เราพ ด เอ ดเว ร ด ท ฟเต (Edward Tufte) ผ เช ยวชาญด านการส อสารและการ นาเสนอของสหร ฐอเมร กาได ยกต วอย างเหต การณ ท เก ดข นในองค การนาซ า (NASA) ซ งเป นผลเส ย ท เก ดจากการนาเสนอท ไร ประส ทธ ภาพ โดยเขาเล าว าท กษะในการนาเสนอท ไม เก งของว ศวกรจาก องค กรหน งผนวกก บเพาเวอร พอยท ท อ ดแน นไปด วยข อม ล ทาให ผ บร หารของนาซ าไม สามารถ เช อและเข าใจว ากระสวยอวกาศโคล มเบ ยม ความเส ยงด านเทคน ค ในท ส ดกระสวยอวกาศโคล มเบ ย ก ประสบอ บ ต เหต ข น เม อว นท 1. ก มภาพ นธ ค.ศ เป นเหต ให น กบ นอวกาศท งเจ ดคนต องเส ยช ว ต ท งน หากว ศวกร จากบร ษ ทด งกล าวม ท กษะในการนาเสนอท ด และใช เพาเวอร พอยท ท ส อความได อย างม ประส ทธ ภาพแล วโศกนาฏกรรมคร งน นอาจจะไม เก ดข น (เกร ยงศ กด น ร ต พ ฒนะศ ย, 2550) ฉะน น การเข าใจหล กการออกแบบและใช เพาเวอร พอยท เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ จ งเป น ท กษะพ นฐานท จาเป นสาหร บผ ปฏ บ ต งานเพ อให งานสาเร จล ล วงตามเป าหมายและก าวหน าต อไป ในอาช พ 2.3 เร ยนร หล กการออกแบบและใช เพาเวอร พอยท จากข อผ ดพลาด ท กษะการใช โปรแกรมเพาเวอร พอยท น นเป นส งท ไม ย งยากในการเร ยนร ผ ใช ท ไม เคยใช งานมาก อนก สามารถท จะเร ยนร ได เองเพ ยงแค ม ความร ด านการใช คอมพ วเตอร เบ องต น เด กร น ใหม ๆ ท กคนล วน เคยผ านการเร ยนโปรแกรมน มาต งแต สม ยประถมหร อม ธยมศ กษาเพราะเป น โปรแกรมพ นฐานท ท กโรงเร ยนบรรจ ลงในการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร แต แม คนส วนใหญ จะใช เป น กล บม น อยคนน กท จะสามารถออกแบบและใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพอย างแท จร ง ต อไปน เป นข อผ ดพลาดของการออกแบบและใช งานเพาเวอร พอยท ท พบเจอก นได บ อยๆ (เกร ยง ศ กด น ร ต พ ฒนะศ ย, 2550;ณ ฐกร สงคราม, 2551; Mitchell, 2551; Sheridan, 2551) ซ งสามารถสร ป ออกเป นประเด นต างๆ ด งน 1. ทาเพาเวอร พอยท มาเป นอย างด แต เม อจะใช จร งกล บเป ดโปรแกรมไม ได หร อเป ดได แต แสดงผลไม เหม อนท ออกแบบไว โดยส วนใหญ ข อผ ดพลาดน ม กจะเก ดจากการท ผ ออกแบบสร าง ช นงานจากคอมพ วเตอร คนละเคร องก บท ใช ในว นนาเสนอจร ง โดยสร างในเคร องท ม ร น (Version) ของโปรแกรมเพาเวอร พอยท ท ต างจากเคร องท นาเสนอ ซ งถ าเป น version ท ส งกว ามาเล นก บเคร อง 7 ท ร นต ากว าจะทาให เป ดไม ได แต ถ าเป นร นท ต ากว ามาเล นก บเคร องท ร นใหม กว าแม จะสามารถเป ด ได แต อาจแสดงผลผ ดเพ ยนจากท ออกแบบไว เช น ขนาดต วอ กษรเปล ยนไป นอกจากน ผลของการ ผ ดเพ ยนอาจจะมาจากส วนอ น เช น ใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การอย างโปรแกรมว นโดว (Windows) คนละร นก น หร อใช ร ปแบบต วอ กษร (Font) ท เคร องท วๆไปไม ม ผ นาเสนอท นา คอมพ วเตอร โน ตบ คส วนต วมาเองจะไม พบป ญหาน แต หลายคนท ใช ว ธ การบ นท กข อม ลลงแผ น ซ ด รอม (CD-ROM) หร อแฟลชไดรว (Flash Drive) แล วนามาใช ก บเคร องท หน วยงานเตร ยมไว ให น าจะเคยพบป ญหาน มาไม มากก น อย 2. การจ ดเร ยงลาด บสไลด ท ไม ด ทาให ผ ฟ งรวมท งผ ใช เองส บสนโดยปกต จานวนเพาเวอร พอยท แต ละหน าจอ หร อท เร ยกว า สไลด (Slide) ท ใช ในการนาเสนอข นอย ก บเวลาในการนาเสนอ ซ งม ข อแนะนาค อควรใช ประมาณ 1-2 สไลด ต อนาท แต ในบางจ งหวะอาจใช มากหร อน อยกว าน น ได โดยการเร ยงลาด บสไลด ท งหมดน นเป นส งท ม ความสาค ญ ผ นาเสนอหลายคนไม คาน งถ งจ ดน ทาให เก ดป ญหา เช น ผ ฟ งไม ทราบว าบรรยายห วข อใดบ างทาให เช อมโยงความส มพ นธ ของเน อหา ท ฟ งไม ได ผ ฟ งเบ อเพราะไม ร ว าเม อไรจะจบการนาเสนอ หร อเม อม การอ างถ งเน อหาในบางสไลด ก เส ยเวลาในการค นหาว าอย สไลด แผ นใด เป นต น ต อไปน เป นคาแนะนาในการออกแบบการลาด บ ของสไลด ในเพาเวอร พอยท ท เหมาะสม 2.1 จ ดทาสไลด ตามลาด บของเน อหาหร อการบรรยาย ไม สล บไปสล บมา 2.2 เร มสไลด แรกด วยการแสดงช อเร องท จะนาเสนอพร อมท งช อของผ นาเสนอและข อม ล เพ อต ดต อ 2.3 สไลด ถ ดไปควรบอกผ ฟ งว าประโยชน ท จะได ร บจากการฟ งคร งน ค ออะไร หร อแสดง ว ตถ ประสงค ในการนาเสนอ 2.4 ต อมาเป นสไลด ท แสดงห วข อในการนาเสนอ 2.5 หล งจากน นจะเป นส วนของเน อหาท เร ยงลาด บตามห วข อท กาหนด 2.6 สไลด ส ดท าย ควรเป นการสร ป/ทบทวน เพ อย าเน อหาสาค ญของการนาเสนอคร งน 2.7 อาจเพ มสไลด ส ดท ายด วยข อความง ายๆ เช น Question? หร อ ช วงถาม-ตอบ เพ อ กระต นให ผ ฟ งถามคาถามหร อร วมอภ ปราย 2.8 เพ อเป นการป องก นการส บสน ควรใส ห วข อเร องท กสไลด และใส หมายเลขสไลด เพ อ ช วยให ผ ฟ งอ างอ งได 3. การใช ขนาดและส ของต วอ กษรและพ นหล งท ไม เหมาะสม ทาให อ านยากหร อมองเห น ไม ช ดเจนข อผ ดพลาดสาค ญอ กประการท เป นอ ปสรรคต อการนาเสนอก ค อ การออกแบบข อม ลใน หน าจอท ทาให อ านได ยาก ซ งอาจเป นเพราะการเล อกร ปแบบและการกาหนดขนาดต วอ กษรท ไม 8 เหมาะสม หร อการเล อกใช ส ระหว างข อความก บส พ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks