1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงำน - PDF

Description
1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษพ นฐานช นประถมว ยอน บาล 1 ช อผ จ ดทำโครงงำน 1. นางสาวพรท พย กรรณส ตร 2. นางสาวชลนท ไกรเดช ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 14 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษพ นฐานช นประถมว ยอน บาล 1 ช อผ จ ดทำโครงงำน 1. นางสาวพรท พย กรรณส ตร 2. นางสาวชลนท ไกรเดช ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต ผล เด กในช วงอาย 3-5 ป เป นช วงว ยสาค ญท ส ดเพราะเด กในว ยน เป นว ยแห งการพ ฒนาการ เร ยนร ส งรอบๆต วไปพร อมก บการเล นส งต าง ๆ และสมองเด กจะม การพ ฒนาร อยละ 80 ของ การพ ฒนาสมองท งหมด สาหร บสถานศ กษาระด บศ นย พ ฒนาเด กเล กโรงเร ยนหนองจ บเต า ตาบลนาจอมเท ยน อาเภอส ตห บ จ งหว ดชลบ ร เพ อต องการให เด กได ร บการพ ฒนาอย างสมด ลและสมว ย จาเป นต องอาศ ยส อกลางในการพ ฒนาซ งจะนาไปส ความเป นบ คคลท ม ค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บเล งเห นถ งความสาค ญด งกล าวจ งจ ดทาโครงการส อ การเร ยนการสอนภาษาภาษาอ งกฤษให แก คร ผ สอนนาไปสอนน อง ๆ เพ อกระต นพ ฒนาการ ต าง ๆ ร วมท งส งเสร มศ กยภาพของสมองในการเร ยนร และให น กเร ยนน กศ กษาของว ทยาล ย เทคโนโลย พณ ชยการส ตห บได พ ฒนาความร ด านคอมพ วเตอร และจ ดทาข นในว นท 1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงำน เพ อให น อง ๆ ได ร บความร เพ มเต มจากส อการเร ยนการสอนท พ ๆน กเร ยนน กศ กษา จ ดทาให เพ อให น กเร ยนน กศ กษา ได นาความร มาใช ให เก ดประโยชน เพ อเป นการประหย ดค าใช จ ายในการจ ดซ อส อการเร ยนการสอนของคร อาจารย 2 1.3 ขอบเขตของโครงงำน ช อโครงการ แบบสอบถามความพ งพอใจ 1.4 ว ธ ดำเน นกำร ศ กษาห วข อโครงงาน ขออน ม ต โครงงาน ออกแบบการสร างช นงาน PPT จ ดทาสร างส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษพ นฐานอน บาล จ ดทาค ม อ/เอกสารประกอบโครงงาน ข นตอนกำรทำงำน ข นเตร ยมการ -ค นคว าข อม ล -ศ กษาโครงงาน -เสนอโครงงาน ข นดาเน นงาน -ออกแบบส อการสอน PPT -จ ดเตร ยมอ ปกรณ -จ ดทาส อการสอน PPT -ทดสอบ/ทดลอง/บ นท ก ผล ข นสร ปผลและดาเน นงาน -นาเสนอโครงงาน -ประเม นผล ตำรำงกำรดำเน นงำน ระยะเวลำดำเน นกำร(ส ปดำห ) 3 1.5 ประโยชน ท คำดว ำจะได ร บจำกโครงงำน ได ความร เร อง โปรแกรม Power Point, Microsoft Word ส อการเร ยนการสอน ภาษาอ งกฤษพ นฐานอน บาล อาจารย /น กศ กษาสามารถใช เป นส อในการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษ น กศ กษานาความร เก ยวก บภาษาอ งกฤษท ได จากการเร ยนไปศ กษาหาความร เอง 1.6 เคร องม อและอ ปกรณ เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษพ นฐานอน บาล โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft PowerPoint แผ น CD/DVD 1.7 งบประมำณ ลำด บ รำยกำร จ ำนวน รำคำต อหน วย รำคำรวม 1 แผ น CD/DVD เอกสารประกอบการเร ยน กระดาษ A หม กส ดา หม กส รวม 930 ( เก ำร อยสำมส บบำทถ วน) 4 1.8 แผนผ งกำรทำงำน เร มต น ค นหาข อม ล ศ กษาโครงงาน นาเสนอ โครงงาน ออกแบบโครงงาน เตร ยมอ ปกรณ ทาส อการเร ยนการสอน ผลการทดลอง เสร จ ส น 5 บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง การจ ดทาโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษพ นฐานอน บาล 1 คณะ ผ จ ดทาได ศ กษาค นคว าเอกสารเก ยวการจ ดทา ม รายละเอ ยด ด งน 1.โปรแกรม Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft Word ทำควำมร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2010 ทาให ค ณม ว ธ การสร างและใช งานนาเสนอแบบไดนาม กร วมก น ก บผ ชมของค ณได มากกว าท เคย ความสามารถด านเส ยงและภาพแบบใหม ท น าต นเต นช วยให ค ณ บอกเล าเร องราวด จภาพยนตร ท ม ช ว ตช วา ท สร างได ง ายเท าก บท ชมได อย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน PowerPoint 2010 ย งช วยให ค ณสามารถทางานไปพร อมก บผ อ นหร อต ดประกาศงาน นาเสนอของค ณแบบออนไลน และเข าถ งจากท ใดก ได โดยใช เว บหร อสมาร ทโฟนของค ณ 2.2 จ ดเด นของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 สร างและจ ดการงานนาเสนอได ง ายย งข นเม อค ณสามารถทางานได ในแบบท ค ณต องการบ บ อ ดเส ยงและว ด โอในงานนาเสนอของค ณเพ อลดขนาดแฟ มสาหร บการใช งานร วมก นได อย าง ง ายดายและประส ทธ ภาพในการเล นท ได ร บการปร บปร งให ด ย งข น ต วเล อก เพ อบ บอ ดส อเป นเพ ยง หน งในหลายค ณล กษณะใหม จากม มมอง Microsoft Office Backstage ใหม ม มมอง Backstage จะแทนท เมน แฟ มด งเด มในโปรแกรมประย กต Office 2010 ท งหมดเพ อให ม พ นท ท ได ร บการจ ด ระเบ ยบและเป นศ นย กลางสาหร บงานการจ ดการงานนาเสนอของค ณท งหมด 6 Word 2.3 ควำมต องกำรของระบบ คอมโพเนนต ข อกาหนด คอมพ วเตอร และต วประมวลผลความเร ว 500 MHz หร อส งกว า ต วประมวลผล หน วยความจา RAM ขนาด 256 MB แนะนาให ใช ขนาด 512 MB สาหร บหน าท การใช งานข นส ง บางอย าง ฮาร ดด สก เน อท ด สก ท สามารถใช ได 2.0 GB จอแสดงผล จอภาพท ม ความละเอ ยด 1024x576 หร อส งกว า ระบบปฏ บ ต การ Windows XP (ต องม SP3) (32 บ ต), Windows 7, Windows Vista ท ม Service Pack (SP) 1, Windows Server 2003 ท ม SP2 และ MSXML 6.0 (เฉพาะ Office แบบ 32 บ ตเท าน น), Windows Server 2008 แบบ 32 บ ตหร อ 64 บ ต หร อร นใหม กว า 7 ข อกาหนด เพ มเต ม ค ณล กษณะม ลต ท ชจาเป นต องใช Windows 7 และอ ปกรณ ท สามารถร บคาส งด วย การส มผ สได ค ณล กษณะการใช หม กบางอย างจาเป นต องใช แท บเล ตพ ซ Windows XP หร อร น ใหม กว า หน าท การใช งานการร จาเส ยงจาเป นต องใช ไมโครโฟนท ต ดอย ก บห ฟ ง และ อ ปกรณ ส ญญาณเส ยงออก หน าท การทางานร วมก นข นส งบางอย างจาเป นต องใช การเช อมต อก บ Microsoft SharePoint Foundation 2010 Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อร นใหม กว าโดยเป นเบราว เซอร แบบ 32 บ ต เท าน น หน าท การใช งานทางอ นเทอร เน ตจาเป นต องม การเช อมต ออ นเทอร เน ต ค ณล กษณะการสะกดตามบร บทและไวยากรณ จาเป นต องใช หน วยความจาขนาด 1 GB โทรสารอ นเทอร เน ตไม สามารถใช งานได ใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic หร อ Windows Vista Home Premium หน าท การใช งานแบบออนไลน บางอย างจาเป นต องใช Windows LiveTM ID อ นๆ หน าท การใช งานของผล ตภ ณฑ และกราฟ กต างๆ อาจแตกต างก นออกไปโดย ข นอย ก บการกาหนดค าระบบของค ณ ค ณล กษณะบางอย างอาจจาเป นต องใช ฮาร ดแวร ระด บส งหร อฮาร ดแวร เพ มเต ม รวมถ งการเช อมต อก บเซ ร ฟเวอร โปรดด ท PowerPoint คอมโพเนนต ข อกาหนด คอมพ วเตอร และต วประมวลผลความเร ว 500 MHz หร อส งกว า 8 ต วประมวลผล หน วยความจา RAM ขนาด 256 MB แนะนาให ใช ขนาด 512 MB สาหร บค ณล กษณะด านกราฟ ก และหน าท การใช งานข นส งบางอย าง ฮาร ดด สก เน อท ด สก ท สามารถใช ได 1.5 GB จอแสดงผล จอภาพท ม ความละเอ ยด 1024x576 หร อส งกว า ระบบปฏ บ ต การ Windows XP (ต องม SP3) (32 บ ต), Windows 7, Windows Vista ท ม Service Pack (SP) 1, Windows Server 2003 ท ม SP2 และ MSXML 6.0 (เฉพาะ Office แบบ 32 บ ตเท าน น), Windows Server 2008 แบบ 32 บ ตหร อ 64 บ ต หร อร นใหม กว า กราฟ ก การเร งกราฟ กด วยฮาร ดแวร จาเป นต องใช การ ดแสดงผล DirectX 9.0c ท ม หน วยความจาว ด โอ 64 MB หร อมากกว า 9 ข อกาหนด เพ มเต ม ค ณล กษณะม ลต ท ชจาเป นต องใช Windows 7 และอ ปกรณ ท สามารถร บคาส งด วย การส มผ สได ค ณล กษณะการใช หม กบางอย างจาเป นต องใช แท บเล ตพ ซ Windows XP หร อร น ใหม กว า หน าท การใช งานการร จาเส ยงจาเป นต องใช ไมโครโฟนท ต ดอย ก บห ฟ ง และ อ ปกรณ ส ญญาณเส ยงออก ค ณล กษณะการจ ดการส ทธ ในข อม ลจาเป นต องใช การเข าถ ง Windows 2003 Server พร อม SP1 หร อร นใหม กว าท ม บร การการจ ดการส ทธ ในข อม ลทางานอย หน าท การใช งานสาหร บการทางานร วมก นข นส งบางอย างจาเป นต องม การ เช อมต อก บ Microsoft SharePoint Foundation 2010 หร อ Microsoft Office SharePoint Server 2007 Internet Explorer (IE) 6 หร อใหม กว าโดยเป นเบราว เซอร แบบ 32 บ ตเท าน น สาหร บการร บชมการออกอากาศงานนาเสนอจาเป นต องใช IE7 หร อร นใหม กว า หน าท การใช งานทางอ นเทอร เน ตจาเป นต องม การเช อมต ออ นเทอร เน ต โทรสารอ นเทอร เน ตไม สามารถใช งานได ใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic หร อ Windows Vista Home Premium หน าท การใช งานแบบออนไลน บางอย างจาเป นต องใช Windows LiveTM ID อ นๆ หน าท การใช งานของผล ตภ ณฑ และกราฟ กต างๆ อาจแตกต างก นออกไปโดย ข นอย ก บการกาหนดค าระบบของค ณ ค ณล กษณะบางอย างอาจจาเป นต องใช ฮาร ดแวร ระด บส งหร อฮาร ดแวร เพ มเต ม รวมถ งการเช อมต อก บเซ ร ฟเวอร โปรดด ท เร มต นใช งำนโปรแกรม Microsoft PowerPoint คล กท ป ม 2.คล กท ป ม เพ อเข าส โปรแกรม 2.5 ทำควำมร จ กโปรแกรม Microsoft Word 2007 บทความแนะนาให ร จ กโปรแกรม Word 2007 ความสามารถ ประโยชน ของโปรแกรม ส วนประกอบหน าจอโปรแกรม ฯลฯ การทางานในบร ษ ทหร อหน วยงานต างๆ ส งสาค ญประการหน งท ต องใช บ อยๆ ก ค อ เอกสาร ซ ง ส วนใหญ จะพ มพ ด วยคอมพ วเตอร แล วปร นต ลงกระดาษ ม บ างแต เป นส วนน อยท ใช เคร องพ มพ ด ด การ พ มพ ด วยคอมพ วเตอร ม ข อด ก ค อ ข อม ลถ กสร างเป นไฟล ทาให สามารถเร ยกมาใช งานได ตาม ต องการไม เปล องพ นท เหม อนการเก บเอกสารในต เก บเอกสาร ล กษณะกำรพ มพ เอกสำรด วยคอมพ วเตอร เราจะมาด ก นว า การพ มพ เอกสารด วยคอมพ วเตอร น นม ข นตอนอะไรบ าง 1. ต องม เคร องคอมพ วเตอร 2. ต องม โปรแกรมช วยในการพ มพ เอกสาร ถ าไม ม คอมพ วเตอร เคร องน นๆ ก พ มพ เอกสารไม ได ต วอย างโปรแกรมเช น Wordpad หร อ Microsoft Word คราวน ก เข าโปรแกรมและพ มพ ข อความลงไป จะพ มพ ด ดหร อจ มด ดไปท ละต วก ไม เป นไร 4. ต วอ กษรก จะปรากฏบนหน าจอโปรแกรม โปรแกรมช วยในกำรพ มพ เอกสำร โปรแกรมประเภทน ม ให เล อกใช มากมาย แต ท ได ร บความน ยมนามาใช ท งงานส วนต ว และใน หน วย งานก ค อ Microsoft Word โปรแกรม Wordpad เป นโปรแกรมช วยในการพ มพ เอกสารท ใช งานง าย เป นโปรแกรมเสร มต วหน งของ Windows เป น โปรแกรมเล กๆ เหมาะสาหร บใช พ มพ เอกสารท เป นข อความอย างเด ยวหร อม ภาพประกอบ แต ไม ม ตาราง โปรแกรม Microsoft Word 2007 เป นโปรแกรมท จะกล าวถ งในหน งส อเล มน Word เป นหน งในโปรแกรมช ด Microsoft Office 2007 ซ งเป นโปรแกรมช ดสาหร บงานในสาน กงาน 11 โปรแแกรม PageMaker หากจะว าก นถ งโปรแกรมระด บม ออาช พด านการพ มพ เอกสาร ก ต องโปรแกรมน แต ส วนใหญ จะ ใช งานในหม น กออกแบบส งพ มพ มากกว า โปรแกรม Word สร ำงเอกสำรแบบใดได บ ำง ในการใช งานโปรแกรมน ส วนใหญ จะเป นการใช พ มพ เอกสารท วๆ ไปมากกว า แม ว าจะม ความ สามารถในการสร างเอกสารได หลากหลายร ปแบบก ตาม เช น 1. จดหมายและซองจดหมาย 2. เอกสารท วๆ ไป 3. เอกสารท ม ตาราง 4. เอกสารท ม กราฟ แผ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks