หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต - PDF

Description
การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต อาจารย

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 187 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต อาจารย ผ สอน สถานท จ ดการเร ยนการสอน... การกาก บให เป น ไปตามมาตรฐาน เกณฑ การประเม น 1 จานวนอาจารย ประจาหล กส ตร 2 ค ณสมบ ต ของอาจารย ประจาหล กส ตร 3 ค ณสมบ ต ของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 4 ค ณสมบ ต ของอาจารย ผ สอน 5 ค ณสมบ ต ของอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ หล กและ อาจารย ท ปร กษาการค นคว าอ สระ ผลการค าเน นงาน 6 ค ณสมบ ต ของอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ร วม (ถ าม ) 7 ค ณสมบ ต ของอาจารย ผ สอบว ทยาน พนธ 8 การต พ มพ เผยแพร ผลงานของผ ส าเร จการศ กษา 9 ภาระงานอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ และการค นคว า อ สระในระด บบ ณฑ ตศ กษา 10 อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ และการค นคว าอ สระในระค บ บ ณฑ ตศ กษาม ผลงานว จ ยอย างต อเน องและสม าเสมอ 11 การปร บปร งหล กส ตรตามรอบระยะเวลาท ก าหนด 12 การคาเน นงานให เป นไปตามต วบ งช ผลการค าเน นงานเพ อ การประก นค ณภาพหล กส ตรและการเร ยนการสอนตาม กรอบมาตรฐาน หนวดท 2 อาจารย อธ บายผลการคาเน นงานตามต วบ งช ต อไปน ต วบ งช ผลการด าเน นงาน การบร หารและพ ฒนาอาจารย อธ บายผลการด าเน นงาน - - การร บและแต งต งอาจารย ประจาหล กส ตร การบร หารอาจารย การส งเสร มและพ ฒนาอาจารย... ค ณภาพอาจารย ร อยละอาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอก... ร อยละอาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการ... ผลงานว ชาการของอาจารย... จานวนบทความของอาจารย ประจาหล กส ตรปร ญญาเอกท ได ร บการ อ างอ งในฐานข อม ล TCI และ SCOPUS ต อจานวนอาจารย ประจา หล กส ตร... ผลท เก ดก บอาจารย แสดงผลท เก ด - อ ตราการคงอย ของอาจารย... - ความพ งพอใจของอาจารย... ข อม ลน กศ กษา ป การศ กษาท ร บเข า หมวดท 3 น กศ กษาและบ ณฑ ต จานวนน กศ กษาคงอย (จ านวนจร ง) ในแต ละป การศ กษา ป จจ ยท ม ผลกระทบต อจานวนน กศ กษา... ต วบ งช ผลการด าเน นงาน การร บน กศ กษา อธ บายผลการค าเน นงาน - - การร บน กศ กษา การเตร ยมความพร อมก อนเข าศ กษา... การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษา อธ บายผลการค าเน นงาน - - การควบค มการค แลกการให คาปร กษาว ชาการและแนะแนวแก น กศ กษาในระด บปร ญญาตร การควบค มระบบการค แลการให ค าปร กษาว ทยาน พนธ ใน ระด บบ ณฑ ตศ กษา การพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาและการเสร มสร างท กษะการ เร ยนร ในศตวรรษท ผลท เก ดก บน กศ กษา แสดงผลท เก ด - - อ ตราการคงอย การสาเร จการศ กษา ความพ งพอใจ และผลการจ ดการข อร องเร ยนของน กศ กษา -... ป การศ กษาท ร บเข า ผ สาเร จการศ กษา จานวน ร อยละของจานวนท ร บเข าในร น จานวน ร อยละของจานวนท ร บเข าในร น ป จจ ยท ผลกระทบต อการส าเร จการศ กษา ภาวะการณ ม งานทาของบ ณฑ ตภายในเวลา 1 ป ว นท สารวจ... ข อม ลพ นฐาน จานวน ร อยละ จานวนบ ณฑ ตท งหมด จานวนบ ณฑ ตท ตอบแบบสารวจ จานวนบ ณฑ ตท ไค งานท าหล งสาเร จการศ กษา (ไม น บรวมผ ประกอบอาช พอ สระ) - - ตรงสาขาท เร ยน - - ไม ตรงสาขาท เร ยน จานวนบ ณฑ ตท ประกอบอาช พอ สระ จานวนผ สาเร จการศ กษาท ม งานท าก อนเข าศ กษา จานวนบ ณฑ ตท ศ กษาต อ จานวนบ ณฑ ตท อ ปสมบท จานวนบ ณฑ ตท เกณฑ ทหาร การว เคราะห ผลท ได ว เคราะห ผลการเปล ยนแปลงหร อแนวโน มของการได งานท า โดยใช ข อม ลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐก จ และการเปร ยบเท ยบก บข อม ลท ผ านมาและสถาบ นอ นท เป ดสอนสาขา/สาขาว ชา เด ยวก น เพ อเป นข อม ลในการพ ฒนา/ปร บปร งหล กส ตร การเผยแพร ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา หมวดท 4 ข อม ลสร ปรายว ชาของหล กส ตรและค ณภาพการสอนในหล กส ตร สร ปผลรายว ชาท เป ดสอนในภาค/ป การศ กษา รห ส ช อว ชา ภาค/ป การศ กษา ข อม ลสร ปรายว ชาของหล กส ตร การกระจายของเกรค จานวนน กศ กษา A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบ ยน สอบผ าน นามาจาก มคอ 5 ของแต ละว ชา ค ณภาพหล กส ตรการเร ยนการสอนและการประเม นผล ต วบ งช สาระของรายว ชาใน หล กส ตร ผลการด าเน นงาน อธ บายผลการด าเน นงาน - หล กค ดในการออกแบบหล กส ตร ข อม ลท ใช ในการพ ฒนาหร อปร บปร ง หล กส ตรและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร... - การปร บปร งหล กส ตรให ท นสม ยตามความก าวหน าในศาสตร สาขาว ชา น นๆ... - การพ จารณาอน ม ต ห วข อว ทยาน พนธ และสารน พนธ ในระด บ บ ณฑ ตศ กษา... การวางระบบผ สอนและ อธ บายผลการด าเน นงาน กระบวนการจ ดการ - การพ จารณาก าหนดผ สอน... เร ยนการสอน - การกาก บ ต ดตาม และตรวจสอบการจ ดทา มคอ. 3 และมคอ การแต งต งอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ และสารน พนธ ในระด บ บ ณฑ ตศ กษา... - การกาก บกระบวนการเร ยนการสอน... - การจ ดการเร ยนการสอนท ม การฝ กปฏ บ ต ในระด บปร ญญาตร การบ รณาการพ นธก จต างๆ ก บการเร ยนการสอนในระด บบร ญญาตร การประเม นผ เร ยน อธ บายผลการค าเน นงาน - การประเม นผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ... - การตรวจสอบการประเม นผลการเร ยนร ของน กศ กษา... - การกาก บการประเม นการจ ดการเร ยนการสอน และประเม นหล กส ตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)... - การประเม นว ทยาน พนธ และสารน พนธ ในระด บบ ณฑ ตศ กษา... ผลการด าเน นงานตาม ด ชน บ งช ผลการดาเน นงาน(Key Performance Indicators ) กรอบมาตรฐานค ณว ฒ 1) อาจารย ประจาหล กส ตรอย างน อยร อยละ ๘๐ ม ส วนร วมในการ ประช มเพ อวางแผน ต ดตามและทบทวนการด าเน นงาน หล กส ตร 2) ม รายละเอ ยดของหล กส ตร ตามแบบ มคอ.2 ท สอคคล องก บ กรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต หร อมาตรฐานค ณว ฒ สาขา/ สาขาว ชา (ถ าม ) อย าล มเอกสารหล กฐานประกอบผลการประเม น 3) ม รายละเอ ยดของรายว ชา และรายละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ละภาค การศ กษาให ครบท กรายว ชา 4) จ ดท ารายงานผลการด าเน นการของรายว ชา และรายงานผล การด าเน นการของประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 ว น หล งส นส ดถาดการศ กษาท เป ดสอนให ครบท กรายว ชา 5) จ ดท ารายงานผลการด าเน นการของหล กส ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 30ว น หล งส นส ดป การศ กษา 6) ม การทวนสอบผลส มฤทธ ของน กศ กษาตามมาตรฐานผลการ เร ยนร ท ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ าม ) อย างน อยร อยละ 25 ของรายว ชาท เป ดสอนในแต ละป การศ กษา 7) ม การพ ฒนา/ปร บปร งการจ ดการเร ยนการสอน กลย ทธ การ สอน หร อการประเม นผลการเร ยนร จากผลการประเม นการ ด าเน นงานท รายงานใน มคอ.7 ป ท แล ว 8) อาจารย ใหม (ถ าม ) ท กคน ได ร บการปฐมน เทศหร อค าแนะน า ด านการจ ดการเร ยนการสอน 9) อาจารย ประจ าหล กส ตรท กคน ได ร บการพ ฒนาทางว ชาการ และ/หร อว ชาช พ อย างน อยป ละหน งคร ง 10) จ านวนบ คลากรสน บสน นการเร ยนการสอน (ถ าม ) ได ร บการ พ ฒนาว ชาการ และ/หร อว ชาช พ ไม น อยกว าร อยละ 50 ต อป 11) ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาป ส ดท าย/บ ณฑ ตใหม ท ม ต อ ค ณภาพหล กส ตร เฉล ยไม น อยกว า 3.5 จากคะแนนเต ม ) ระด บความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ตท ม ต อบ ณฑ ตใหม เฉล ยไม น อยกว า 3.5 จากคะแนนเต ม 5.0 รวมต วบ งช ในแต ละป จานวนต วบ งช ท ด าเน นการผ านเฉพาะต วบ งช ท 1-5 ร อยละของต วบ งช ท 1-5 จานวนต วบ งช ท ด าเน นการผ านรวม ร อยละของต วบ งช ท งหมด การว เคราะห รายว ชาท ม ผลการเร ยนไม ปกต รห ส ช อว ชา ภาค/ป การศ กษา ความผ ดปกต การตรวจสอบ เหต ท ทาให ผ ดปกต มาตรการแก ไข นามาจาก มคอ ของแต ละว ชา การเป ดรายว ชาในภาคหร อป การศ กษา รห ส ช อ ว ชา ภาค/ป การศ กษา เหต ผลท ไม เป ดสอน มาตรการท คาเน นการ ห วข อท ขาด สาเหต ท ไม ได สอน ว ธ แก ไข กรณ ไม ได เป ดสอนนามา ตารางสอนในภาคน นๆ กรณ สอนเน อหาไม ครบนามา จาก มคอ 5 ของแต ละว ชา การประเม นรายว ชาท เป ดสอนในป ท รายงาน ค ณภาพของการสอน รายว ชาท ม การประเม นค ณภาพการสอน และแผนการปร บปร งจากผลการประเม น รห ส ช อว ชา ภาค/ป การศ กษา ผลการประเม นโดยน กศ กษา แผนการปร บปร ง ม ไม ม นามาจาก มคอ แต ละว ชา ผลการประเม นค ณภาพการสอนโดยรวม... ประส ทธ ผลของกลย ทธ การสอน สร ปข อค ดเห นของผ สอน และข อม ลป อนกล บจากแหล งต างๆ แนวทางแก ไขปร บปร ง ค ณธรรมจร ยธรรม ความร ท กษะทางป ญญา ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คลและความร บผ ดชอบ ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช แทคโนโยย สารสนเทศ การปฐมน เทศอาจารย ใหม การปฐมน เทศเพ อช แจงหล กส ตร ม ไม ม จานวนอาจารย ใหม...จานวนอาจารย ท เข าร วมปฐมน เทศ... อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร:... ลายเซ น:...ว นท รายงาน:... ประธานหล กส ตร:... ลายเซ น:...ว นท รายงาน:... เห นชอบโดย:...(ห วหน าภาคว ชา) ลายเซ น:...ว นท รายงาน:... เห นชอบโดย:...(คณบด ) ลายเซ น:...ว นท รายงาน:... เอกสารประกอบรายงาน 1. สาเนารายงานรายว ชาท กว ชา 2. ว ธ การให คะแนนตามกาหนดเกณฑ มาตรฐานท ใช ในการประเม น 3. ข อสร ปผลการประเม นของบ ณฑ ตท จบการศ กษาในป ท ประเม น 4. ข อสร ปผลการประเม นจากบ คคลภายนอก ก จกรรมการพ ฒนาว ชาช พของอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ก จกรรมท จ ดหร อเข าร วม จานวน สร ปข อค ดเห น และ อาจารย บ คลากรสายสน บสน น ประโยชน ท ผ เข าร วม ก จกรรมได ร บ การบร หารหล กส ตร ป ญหาในการบร หารหล กส ตร หมวดท 5 การบร หารหล กส ตร ผลกระทบของป ญหาต อส มฤทธ ผล ตามว ตถ ประสงค ของหล กส ตร แนวทางการป องก นและ แก ไขป ญหาในอนาคต ส งสน บสน นการเร ยนร ต วบ งช ส งสน บสน นการเร ยนร ผลการด าเน นงาน อธ บายผลการด าเน นงาน - การด าเน นงานของภาคว ชา/คณะ/สถาบ น โดยม ส วนร วมของอาจารย ประจาหล กส ตรเพ อ ให ม ส งสน บสน นการเร ยนร ท เพ ยงพอและเหมาะสม ต อการจ ดการเร ยนการสอน หมวดท 6 ข อค ดเห น และขอเสนอแนะเก ยวก บค ณภาพหล กส ตรจากผ ประเม นอ สระ ข อค ดเห นหร อสาระจากผ ประเม น ความแห นของหล กส ตร/ ผ ร บผ ดชอบหล กส ตรต อ ข อค ดเห นหร อสาระท ได ร บ การนาไปดา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks