สารบ ญ เน อหา หนา 1.2. ระบบปฏ บ ต การ การต ดต งซอฟแวร การกาหนดค าเพ อเร มต นท งานโปรแกรม การจ ดการผ ใช... - PDF

Description
สารบ ญ 2 เน อหา หนา 1.ความต องการของระบบ ความต องการ Hardware ระบบปฏ บ ต การ การต ดต งซอฟแวร การต ดต ง.netframework การต ดต งโปรแกรม HIP

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 17 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ 2 เน อหา หนา 1.ความต องการของระบบ ความต องการ Hardware ระบบปฏ บ ต การ การต ดต งซอฟแวร การต ดต ง.netframework การต ดต งโปรแกรม HIP RIMS การกาหนดค าเพ อเร มต นท งานโปรแกรม การใช งานโปรแกรม การจ ดการผ ใช การจ ดการแผนก การลงทะเบ ยนรายบ คคล การจ ดการผ ใช การเช อมต ออ ปกรณ ม มมอง Refresh แก ไขกล ม การนาเข าข อม ล การส งออกข อม ล การจ ดการบ นท กลงเวลา เวลาเข าออก... 24 การบ นท กการลาของพน กงาน กฏการจ ดการบ นท กลงเวลา รายงานบ นท กลงเวลา การด ข อม ลด บจากต วเคร องบ นท กการลงเวลา ( Raw Clock In/Out Log ) การด ข อม ลการเข าออก ( Access Control Log ) การด รายงานการลา Logรายว น Attรายว น การด รายงานสร ปการทางานแบบรายเด อน การส งออกข อม ลและการพ มพ รายงาน การจ ดการเคร องบ นท กเวลา การจ ดการการเช อมต อ การจ ดการเคร อง-ปกต การจ ดการเคร อง-ระด บส ง การจ ดการเคร อง-Bell การจ ดการเคร อง-หน าจอตรวจสอบ การต งค าการควบค มการเข าออก การด งข อม ลเข าโปรแกรม การนาเข าข อม ลจาก U-Disk การบาร งร กษา (System Maintenance) การสารองฐานข อม ล (Backup DB) การก ค นฐานข อม ล(Restore DB)...51 5.3. การต งค าต างๆ ท เมน การบาร งร กษา 1. ความต องการของระบบ ความต องการ Hardware CPU: มากกว า 1 GHz Memory: มากกว า 256MB Hard disk: ม พ นท มากกว า 2 GB (ต องการมากกว าน นเพ อการเก บบ นท กข อม ลท มากข น ) Communication Port: A. RS232/485: one COM port (หากไม ม COM port, ให ใช สาย USB-COM) B. TCP/IP C. USB 1.2. ระบบปฏ บ ต การ ระบบปฏ บ ต การ: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008, Windows 7 2. การต ดต งซอฟแวร การต ดต ง.netframework เป ดต วต ดต งข นมา คล กท ต ดต ง - คล กท ป ม Yes - คล กท I agree และคล กท Install เพ อเร มการต ดต ง 2.2 การต ดต งโปรแกรม HIP RIMS 7 - คล กท - กาหนดตาแหน งท จะต ดต งต วโปรแกรม(ค าเร มต น D:\RIMS) โดยคล กท ป ม Browse และคล กท Install - เม อต ดต งโปรแกรมเร ยบร อยแล วจะม ไอคอน แสดงท หน า Desktop 8 3. การกาหนดค าเพ อเร มต นท งานโปรแกรม เป ดโปรแกรมเข าส หน าต างของโปรแกรม HIP RIMS กด Next และต งค ารห สผ านของผ ด แล สามารถข ามข นตอนน ได แต เพ อความปลอดภ ยจ งขอ แนะนาให ต งรห สผ าน กด Next, เป นการกาหนดช อบร ษ ท รวมถ งการใส LOGO 9 กด Next เข าส การกาหนดกฏของการบ นท กลงเวลา กด Next เข าส การต งค าว นหย ด เราสามารถเพ ม แก ไข และลบได 10 เพ ม แก ไข ลบ บ นท ก ยกเล ก กด Next เข าส การต งค าว นหย ดประจาส ปดาห เราสามารถเพ ม แก ไข และลบได ค าเร มต นระบบต งให ว นเสาร และว นอ ทตย เป นว นหย ดประจาส ปดาห กด Next เข าส การต งค าเวลางานของบร ษ ท การเข างานและระบบการทางานของบร ษ ท 11 กด Next เข าส การต งค าแผนกของบร ษ ทรวมถ งองค ประกอบต างๆของบร ษ ทด วย กด Next เพ อเร มเช อมต อหน าต างการจ ดการผ ใช เพ อนาเข าข อม ลพน กงานหร อหน าต างการ จ ดการอ ปกรณ หร อเราสามารถกดข ามไปเพ อเข าหน าต างหล กของโปรแกรม 12 4.การใช งานโปรแกรม การจ ดการผ ใช ในส วนน ผ ใช สามารถใช งานเพ อการจ ดการผ ใช ม ฟ งก ช นการจ ดการแผนก จ ดการผ ใช การเช อมต ออ ปกรณ และอ นๆ การจ ดการแผนก บนเมน หล ก คล กท การจ ดการผ ใช แผนก คล กท ป ม เพ ม หากต องการเพ มแผนก.หากต องการเพ มแผนกย อยใ ห เล อกช อแผนกหล กท ต องการแล ว กด ป ม เล อกให เป น superior จากน นใส ช อท จะเป นแผนกย อยแล วกด การจ ดการผ ใช ข อระว ง: 14 ไม สามารถลบแผนกหล กได หากม แผนกย อยหร อม ข อม ลพน กงานอย ในแผนกน นๆ แต ต องลบข อม ลแผนกย อย หร อข อม ลพน กงานในน นออกก อนจ งจะลบช อแผนกได การลงทะเบ ยนรายบ คคล คล กท การจ ดการผ ใช บนเมน หล กหร อ การจ ดการผ ใช ท อย ถ ดจากหน าต าง การจ ดการผ ใช จะปรากฎ หน าจอ การจ ดการผ ใช หากต องการเพ มพน กงานใหม ให คล กท ป ม สร าง จากน นกาหนดรายละเอ ยดของพน กงานท ต องการเพ มเข าไป โดย - เล อกแผนกท ต องการ - คล กท ป ม สร าง - กาหนดรห สทะเบ ยน (ไม เก น ) - กาหนดช อ และรห สผ ใช (เช น NO.001) - เล อก Att เร มต น ให พน กงาน ความหมายของ Att เร มต น: 1. เวลาเข างาน เป นเวลาการเข า/ออกงานแบบเบ องต น (สองเวลา)ต วอย าง: เข างานตอน 9:00, ออกงานตอน 18:00 2. ความถ เป นช วงเวลาทางานแบบหน ง ต วอย าง: บร ษ ทหน งม เวลาเข างาน9:00-12:00 (เวลาทางานก อนเท ยง) และ 13:00-18:00 (เวลาทางานบ าย), ราสามารถนามารวมก นเพ อการบ นท กกะ กล ม เป นบ นท กเวลาแบบกล มเวลา ซ งม ความหลากหลาย แต ระบบจะเล อกบ นท กท ด ท ส ดท บ นท กไว แต ละกล มเวลา มาทาสถ ต ต วอย าง: บร ษ ทหน งเวลางานค อ: ช วงเช า (6:00-10:00), ช วงก อนเท ยง (10:30-13:30), ช วงเวลาบ าย(14:00-18:00) ช วงค า (19:00-22:00) เราสามารถรวมช วงเช าก บช วงก อนเท ยงให เป นกะ 1, ช วงก อนเท ยงและช วงค าเป นกะ 2 พน กงานจะสามารถเข างานงเวลาได โดยเล อกกะ1, กะ 2 และ 3 เพ ม หล งจากกาหนดค าแล ว กด บ นท ก เพ อบ นท กข อม ลพน กงาน หากต องการเพ มพน กงานคนต อไปให คล กท ป ม 16 ข อระว ง: ขณะลงทะเบ ยน รห สลงทะเบ ยนเป นข อม ลเบ องต นท เหม อนก บข อม ลในเคร องบ นท กเวลา นอกจากน นจะม ความต างในเร องลายน วม อ รห สผ านและข อม ลพน กงาน การจ ดการผ ใช หล งจากเพ มข อม ลพน กงานแล ว หน าต างการจ ดการผ ใช จะปรากฏข นมา เราสามารถ แก ไขข อม ลได ด วยการคล กขวาท หน าต างน นได แก เพ ม, แก ไข, ลบ, ร บระเบ ยน, อ พโหลด ช อผ ใช, ร บ Log ใหม, ส งระเบ ยน ลบระเบ ยน และอ นๆ 17 ความหมายของป มต างๆ 1) เพ ม เป นการต งข อม ลพน กงานใหม ด รายละเอ ยดท ) แก ไข เป นการแก ไขข อม ลพน กงานท ได ลงทะเบ ยนไปแล ว แล วกด บ นท ก เพ อย นย นข อม ลท แก ไข 3) ลบ เป นการลบข อม ลพน กงานรวมท งบ นท กลงเวลาท งหมดของคนๆน น 4) ร บระเบ ยน เป นการด งข อม ลพน กงาน ลายน วม อ รห สผ าน หมายเลขบ ตรลงในเคร องสแกนลายน วม อลงเวลา โดยจะม ไอคอนแสดง บอกความหมายไอคอนลายน วม อ, รห สผ าน หมายเลขบ ตร หากไม ม ไอคอนเหล าน ข นแสดงว าย งไม ม ข อม ล หร อข อม ลท ด งมาไม ตรงก นก บท เคร องสแกน 5) อ พโหลด ช อผ ใช เป นการใส ข อม ลพน กงานลงในเคร องสแกน 6) ร บ Log ใหม เป นการด งข อม ลการบ นท กเวลาล าส ดของพน กงานท เล อก จากเคร องสแกน 7) ส งระเบ ยน 18 เป นการใส ข อม ลลายน วม อ รห สผ าน หมายเลขบ ตรพน กงานลงเคร องสแกน 8) ลบระเบ ยน เป นการลงข อม ลการลงทะเบ ยนออกจากเคร องรวมถ งบ นท กการลงเวลาด วย การเช อมต ออ ปกรณ กดท ไอคอน อ ปกรณ บนเมน หล กเพ อเช อมต ออ ปกรณ 1) เพ ม อ างอ งจาก การลงทะเบ ยนรายบ คคล 2) ร บระเบ ยนท งหมด เป นการด งข อม ลท กอย างจากเคร องมาท ฐานข อม ล 3) ร บ Log ใหม อ างอ งจาก ร บ Log ใหม 4) อ พโหลดช อท งหมด เป นการนาเข าช อพน กงาน ลงในเคร องมาแสดงบนหน าจอเคร อง 5) อ พโหลดระเบ ยนท งหมด เป นการส งข อม ล งลายน วม อท งหมดท ม ในโปรแกรมไปท เคร องบ นท กเวลา ม มมอง 19 ฟอร มข อม ลพน กงานสามารถสล บแสดงสองม มองได ระหว าง บ ตรผ ใช ก บรายช อผ ใช Refresh สามารถโหลดหน าต างข อม ลพน กงานใหม ได แก ไขกล ม แก ไข Batch สามารถแก ไขข อม ลพน กงานจานวนเยอะได, เช นแผนก, ว นท เข า, ระบบบ นท กเวลา, ค าว นส ด ส ปดาห ก บบ นท กลงเวลาเร มต น และอ น ว ธ การใช งาน - เล อกแถวข อม ลท ต องการปร บปร ง - เล อกรายการท ต องการแก ไขข อม ล - คล กท ป ม นาไปใช การนาเข าข อม ล สามารถเพ มข อม ลพน กงานผ านจากไฟล Excel ไฟล Excel ต องเป นเวอร ช น ว ธ การใช งาน - เล อกข อม ลไฟล จาก Microsoft Excel 21 - กด ถ ดไป และเล อกข อม ลตามคอล มน - ส งเกตตาราง ตรว จสอบข อม ลท นาเข ามา หากม จ ดผ ดพลาด ให กด ย อนกล บ เพ อยกเล กการนาเข า ป จจ บ น 22 - กด ถ ดไป หากไม ม ข อผ ดพลาดในข อม ลท ด งมา - กด ยกเล ก หากเสร จส นการด งข อม ลแล ว การส งออกข อม ล เป นการส งออกข อม ลไปเป นไฟล Excel ว ธ การใช งาน - เล อก Path ท ต องการบ นท ก - กด Save ข อม ลจะถ กส งออกไป แล วกด OK เพ อเป ดด ข อม ลท เราส งออก 4.2. การจ ดการบ นท กลงเวลา 24 กดไอคอน การจ ดการAtt จะปรากฏหน าจอส เมน ย อย : เวลาเข าออก, ลา, กฎ Att และ รายงาน เวลาเข าออก เป นรายการทาข นเพ อสาหร บผ ท ล มบ นท กเวลาเข าออกงาน ข นตอน 1) เล อกพน กงานผ ท ต องการลงเวลาใหม : กดช อท ต องการลงเวลาใหม หร อคล กขวาในหน าต างหร อใส ข อม ล พน กงานลงไปเพ อค นหา ด งร ป 2) กด เพ ม แล วเล อกประเภทการลงเวลาใหม 25 3) ต งค าตามเวลาเข างาน ว นท 4) ต งค า ตามตารางเวลา. 5) กด บ นท ก เพ อย นย นการต งค า การบ นท กการลาของพน กงาน 26 ม ไว กรณ ล วงเวลาของพน กงาน การลา ว นส ดส ปดาห ลาก จ ออกข างนอก และอ นๆ กดการจ ดการAtt ลา ข นตอน: 1) เล อกพน กงาน รวมท งพน กงานท ลงเวลาใหม ด วย 2) กด เพ ม เล อกประเภทบ นท กเวลาจากรายการ 3) ใส ว นเวลาระยะเวลาลงไป 4) หากต องการเล อกกาหนดตามตารางเวลาให ต กช อง ตามตารางเวลา. 5) กด บ นท ก ย นย นการลงทะเบ ยน ข อระว ง: 1) การลงเวลาจะลงเพ ยงแค หน งบ นท กแม ย งไม เลย24 ชม. หากเลย 24 จะไม ถ กบ นท กลงใน รายงาน สถ ต เพราะเป น การบ นท กเวลาแบบรายว น 2) ระยะเวลาปกต จะเอามาจากระบบเวลา กรณ ต องการใส เวลาท ใกล เค ยง เวลาเร มต นสามารถใส ได มากกว าเวลา ส นส ด หาก Un-interrupted ถ กเล อกใช เวลาเร มต นไม สามารถเลยจากเวลาส นส ดได หากเวลาเป น 24 ชม. เวลาเร มต น สามารถเลยไปจากเวลาส นส ดได แล วUn-interrupted จะถ กยกเล ก กฏการจ ดการบ นท กลงเวลา 27 Att กฏการจ ดการบ นท กลงเวลา ถ กทาข นเพ อจ ดการกฏระเบ ยบการลงเวลาของบร ษ ท กด การจ ดการ Att กฎ ต วเล อกกฎ 1) การต งค าท วไป คาอธ บาย 28 A: ว นทางานหน งว น หน งว นทางานแปดช วโมง หมายความว าแม จะเลยแปดช วโมงไปกะถ อว าเป นหน งว น B: ผลบ นท ก Attendance กว า ต งค าว า บ นท กเวลาในช วงไม เก นห านาท จะน บว าย งม ผลอย C: บ นท ก Access Control ควบค ก บ Attendance กาหนดให พน กงานท เล อกใช ได ท งระบบลงเวลาทางานและระบบควบค มการเข าออก D: Strict Attendance กาหนดให พน กงานท เล อกใช ได เฉพาะระบบลงเวลาทางาน 2) ต งค าการขาดงาน /ออกก อน /สาย a) เก นเวลาเข า 10 จานวนนาท ท น บว าสาย เป นข อกาหนดว า ถ าพน กงานมาลงเวลาเข าทางานสายเก นกว าเวลาเข างานตามท กาหนด จะถ อว าพน กงานคน น นม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks