สารบ ญ สารถ งผ ถ อหน วยลงท น 1 รายงานการว เคราะห ของบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ทหารไทย จ าก ด 2 ความเห นของบร ษ ทจ ดการกองท นรวมเก ยวก บการลงท นเพ อ - PDF

Description
กองท นเป ดทหารไทย Global Income รายงานประจ ารอบ 6 เด อน ต งแต ว นท 19 พฤษภาคม 2559 ส นส ดว นท 31 ต ลาคม 2559 สารบ ญ สารถ งผ ถ อหน วยลงท น 1 รายงานการว เคราะห ของบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ทหารไทย จ าก

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 18 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กองท นเป ดทหารไทย Global Income รายงานประจ ารอบ 6 เด อน ต งแต ว นท 19 พฤษภาคม 2559 ส นส ดว นท 31 ต ลาคม 2559 สารบ ญ สารถ งผ ถ อหน วยลงท น 1 รายงานการว เคราะห ของบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ทหารไทย จ าก ด 2 ความเห นของบร ษ ทจ ดการกองท นรวมเก ยวก บการลงท นเพ อเป นทร พย ส นของกองท นรวม 3 การเปล ยนแปลงท เก ดข นในรอบบ ญช ท ผ านมาเม อเท ยบก บรอบบ ญช ก อนหน า 3 รายงานการลงท นท ไม เป นไปตามนโยบายการลงท นเฉล ยในรอบป บ ญช พร อมท งการด าเน นการแก ไข 4 ข อม ลของกองท นรวมท ลงท นในหน วยลงท นของกองท นรวมต างประเทศกองท นรวมใดกองท นรวมหน ง 4 เก นกว าร อยละ 20 ของ NAV ผลการด าเน นงานของกองท นโดยสร ปและข อม ลทางการเง นท ส าค ญ 5 รายงานผ ด แลผลประโยชน 7 งบการเง น (ไม ได ตรวจสอบ) 8 ข อม ลรายละเอ ยดการลงท น 10 ค าใช จ ายท เร ยกเก บจากกองท น 11 รายงานรายช อบ คคลท เก ยวข องท ม การท าธ รกรรมก บกองท น 12 การเป ดเผยข อม ลการถ อหน วยลงท นเก น 1 ใน 3 12 การร บผลประโยชน ตอบแทนเน องจากการท กองท นใช บร การบ คคลอ น (Soft Commission) 12 ว นท 6 ธ นวาคม 2559 เร ยน ท านผ ถ อหน วยลงท นท กท าน บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ทหารไทย จ าก ด (บลจ. ทหารไทย) ขอน าส งรายงานรอบระยะเวลา 6 เด อน ต งแต ว นท 19 พฤษภาคม 2559 (ว นจดทะเบ ยนจ ดต งกองท น) ถ ง 31 ต ลาคม 2559 ของกองท นเป ดทหารไทย Global Income มาย งท านผ ถ อหน วยลงท นท กท าน เศรษฐก จท วโลกโดยรวมเต บโตเล กน อย โดยอ ตราเพ มของผลผล ตภายในประเทศ (GDP) ของประเทศต างๆ ใน ไตรมาส 3 ป 2559 เป นด งน สหร ฐฯเต บโตร อยละ 2.9 ไตรมาสต อไตรมาส สหภาพย โรปเต บโตร อยละ 0.3 ไตรมาสต อไตรมาส จ นเต บโตร อยละ 1.8 ไตรมาสต อไตรมาส ญ ป นเต บโตร อยละ 2.2 ไตรมาสต อไตรมาส นอกจากน อ ตราเง นเฟ อท วโลกเร งต วข น จากราคาน าม นท เร มม สเถ ยรภาพ ท ระด บราคาประมาณ 50 เหร ยญสหร ฐฯต อบาร เรล และจากขนาดป ฐานท ต าจากป ท แล ว อย างไรก ด จากสภาพแวดล อมทางเศรษฐก จและการเง นของโลกม แนวโน มท จะไม สอดคล องก น ม ความไม แน นอน และม ความ ผ นผวน ( Divergent Uncertain Volatile) ส งผลให ธนาคารกลางต างๆ ท วโลก ใช นโยบายการเง นอย างระม ดระว ง เพ อกระต น เศรษฐก จและท าให เง นเฟ ออย ในกรอบเป าหมาย เศรษฐก จสหร ฐเต บโตได ด ข นในช วงท ผ านมา ปร บด ข นตามการขยายต วของการบร โภคภาคเอกชน สะท อนจากยอด ค าปล กท กล บมาขยายต วในเก อบท กกล มส นค า โดยเฉพาะรถยนต ท ได ร บผลด จากการส งเสร มการขายของผ จ ดจ าหน าย ซ ง การบร โภคท กล บมาขยายต วส งผลให ภาคการผล ตปร บด ข นเช นก น สอดคล องก บจ านวนการจ างงานนอกภาคเกษตรท เพ มข น ท งน ธนาคารกลางสหร ฐฯ ประเม นว าเศรษฐก จสหร ฐในป 2559 ม แนวโน มขยายต วในอ ตราร อยละ การด าเน นนโยบายของธนาคารกลางสหร ฐฯ (FED) ม แนวโน มท จะปร บข นอ ตราดอกเบ ยอย างค อยเป นค อยไป จาก ข อม ลใน Dot plot ป จจ บ น จะเห นได ว า ธนาคารกลางสหร ฐฯ (FED) ม แนวโน มท จะปร บข นอ ตราดอกเบ ยนโยบายภายในป 2559 ร อยละ 0.25 ซ งในก อนหน าน ตลาดคาดการณ ว าม ความเป นไปได ท จะไม ปร บข นภายในป 2559 ป จจ ยหล กท ส งกระทบ ต อการข นอ ตราดอกเบ ยนโยบายได แก เหต การณ ท สหราชอาณาจ กรจะออกจากสหภาพย โรป ท าให เก ดความก งวลต ออ ตรา การเต บโตทางเศรษฐก จของสหร ฐฯ และเศรษฐก จโลก ส ดท ายน บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระค ณผ ถ อหน วยลงท นท กท านท ได มอบความไว วางใจลงท นในกองท นรวมของ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ทหารไทย จ าก ด ขอแสดงความน บถ อ คณะผ จ ดการกองท น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ทหารไทย จ าก ด 1 กองท นเป ดทหารไทย Global Income รายงานการว เคราะห ของบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ทหารไทย จ าก ด ในฐานะบร ษ ทจ ดการ กองท นเป ดทหารไทย Global Income ภาวะเศรษฐก จ เศรษฐก จท วโลกโดยรวมเต บโตข นเล กน อย โดยอ ตราเพ มของผลผล ตภายในประเทศ (GDP) ของประเทศต างๆ ใน ไตรมาส 3 ป 2559 เป นด งน สหร ฐฯเต บโตร อยละ 2.9 ไตรมาสต อไตรมาส สหภาพย โรปเต บโตร อยละ 0.3 ไตรมาสต อไตรมาส จ นเต บโตร อยละ 1.8 ไตรมาสต อไตรมาส ญ ป นเต บโตร อยละ 2.2 ไตรมาสต อไตรมาส นอกจากน อ ตราเง นเฟ อท วโลกเร งต ว ข นจากราคาน าม นท เร มม สเถ ยรภาพ ท ระด บราคาประมาณ 50 เหร ยญสหร ฐฯต อบาร เรล และจากป ฐานท ต าจากป ท แล ว อย างไรก ด จากสภาพแวดล อมทางเศรษฐก จและการเง นของโลกม แนวโน มท จะไม สอดคล องก น ม ความไม แน นอน และม ความ ผ นผวน ( Divergent Uncertain Volatile) ส งผลให ธนาคารกลางต างๆ ท วโลก ใช นโยบายการเง นอย างระม ดระว ง เพ อกระต น เศรษฐก จและท าให เง นเฟ ออย ในกรอบเป าหมาย เศรษฐก จไทยฟ นต วต อเน อง โดยการส งออกส นค าอ ตสาหกรรมขยายต วด กว าคาด ขณะท การลงท นภาคเอกชน โดยรวมย งทรงต วอย ในระด บต าแม ปร บด ข นบ างในบางอ ตสาหกรรมท ผล ตเพ อการส งออก ในขณะเด ยวก น ภาคการท องเท ยว ม แนวโน มชะลอลงจากมาตรการจ ดระเบ ยบผ ประกอบการธ รก จน าเท ยว (ท วร ศ นย เหร ยญ) ส าหร บการบร โภคภาคเอกชนย งคง ขยายต วได ด แม ก จกรรมบางประเภทอาจชะลอลงบ างช วคราว ส วนการใช จ ายภาคร ฐย งคงเป นแรงข บเคล อนให แก เศรษฐก จได ต อเน อง ในภาพรวม กนง. ประเม นว าเศรษฐก จไทยย งอย ในท ศทางของการฟ นต วแต ม ความเส ยงด านต าเพ มข นจากจ านวน น กท องเท ยวจ นท คาดว าจะน อยกว าประมาณการเด ม และม ความไม แน นอนท ส บเน องจากพ ฒนาการทางการเม องในสหร ฐฯ และย โรป นอกจากน ป ญหาภาคการเง นในย โรปและจ น ย งเป นประเด นท ต องต ดตามใกล ช ดต อไป โดยอ ตราเพ มของผลผล ต ภายในประเทศ (GDP) ของไทยในไตรมาส 3 ป 2559 เต บโตร อยละ 3.2 ท งน คณะ กนง. ประเม นว าเศรษฐก จไทยในป 2559 ม แนวโน มขยายต วในอ ตราร อยละ 3.2 ตลาดตราสารหน อ ตราผลตอบแทนพ นธบ ตรร ฐบาลไทยในไตรมาส 3 เปร ยบเท ยบก บไตรมาสท ผ านมา อ ตราผลตอบแทนปร บเพ มข น ร อยละ 0.01 ถ ง 0.11 ตลอดท งช วงอาย 10ป อ ตราผลตอบแทนพ นธบ ตรร ฐบาลสหร ฐฯ ในไตรมาส 3 เปร ยบเท ยบก บไตรมาสท ผ านมา อ ตราผลตอบแทนโดยรวมปร บเพ มข นร อยละ 0.01 ถ ง 0.18 ตลอดท งช วงอาย 10ป อ ตราผลตอบแทนพ นธบ ตรร ฐบาล เยอรม น ในไตรมาส 3 เปร ยบเท ยบก บไตรมาสท ผ านมา อ ตราผลตอบแทนโดยรวมปร บลดลงร อยละ 0.01 ถ ง 0.05 ตลอดท ง ช วงอาย 10ป นอกจากน อ ตราผลตอบแทนพ นธบ ตรร ฐบาลญ ป น ในไตรมาส 3 เปร ยบเท ยบก บไตรมาสท ผ านมา อ ตรา ผลตอบแทนโดยรวมปร บเพ มข นร อยละ 0.01 ถ ง 0.12 จะเห นได ว าอ ตราผลตอบแทนพ นธบ ตรร ฐบาลส วนใหญ ปร บเพ มข น แสดงถ งน กลงท นท วโลกม ความก งวลในการลงท นในตราสารหน ในช วงเวลาด งกล าว 2 กองท นเป ดทหารไทย Global Income ความเห นของบร ษ ทจ ดการกองท นรวมเก ยวก บการลงท นเพ อเป นทร พย ส นของกองท นรวม ส าหร บรอบบ ญช ต งแต ว นท 19 พฤษภาคม 2559 ถ ง 31 ต ลาคม 2559 ส าหร บนโยบายของกองท นเป ดทหารไทย Global Income เน นลงท นในหน วยลงท นของกองท นรวมต างประเทศเพ ยง กองเด ยว (Master Fund) ค อ กองท น PIMCO GIS Income Fund โดยกองท น PIMCO GIS Income Fund ม งสร าง ผลตอบแทนรวมส งส ดจากการลงท นในพอร ตการลงท นของตราสารหน ท ออกโดยร ฐบาลและองค กรท ม ความเก ยวข องก บ ร ฐบาล และสก ลเง นต างๆ ท งในตลาดท พ ฒนาแล วและตลาดเก ดใหม ท งน ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เด อน ท ผ านมาบร ษ ทจ ดการได ปฏ บ ต ตามนโยบายการลงท นตามท ก าหนด และไม ม การร บช าระหน ด วยทร พย ส นอ นใด การเปล ยนแปลงท เก ดข นในรอบบ ญช ท ผ านมาเม อเท ยบก บรอบบ ญช ก อนหน า เน องจากกองท นเน นลงท นในหน วยลงท นของกองท นต างประเทศเพ ยงกองเด ยวท ม ว ตถ ประสงค และนโยบายการ ลงท นตรงตามว ตถ ประสงค ของกองท นโดยจะเน นลงท นเต มท ตลอดเวลา การเปล ยนแปลงส ดส วนการลงท นในรอบแต ละป บ ญช จ งไม ม การเปล ยนแปลงอย างม น ยส าค ญ รายงานการลงท นท ไม เป นไปตามนโยบายการลงท นเฉล ยในรอบป บ ญช พร อมท งการด าเน นการแก ไข ไม ม ข อม ลการด าเน นการร บช าระหน ด วยทร พย ส นอ น (ถ าม ) ไม ม ข อม ลการบ นท กม ลค าตราสารแห งหน หร อส ทธ เร ยกร องด งกล าวเป นศ นย ในกรณ ท ผ ออกตราสารแห งหน หร อ ล กหน แห งส ทธ เร ยกร องผ ดน ดช าระหน หร อม พฤต การณ ว าจะไม สามารถช าระหน ได (ถ าม ) ไม ม 3 กองท นเป ดทหารไทย Global Income ข อม ลของกองท นรวมท ลงท นในหน วยลงท นของกองท นรวมต างประเทศกองท นรวมใดกองท นรวมหน ง เก นกว า ร อยละ 20 ของ NAV โดยม สาระส าค ญ ด งน 1 การลงท นและผลการด าเน นงานของกองท นรวมต างประเทศ 2 ความผ นผวนของผลการด าเน นงานของกองท นรวมต างประเทศ 4 กองท นเป ดทหารไทย Global Income ผลการด าเน นงานระหว างงวดคร งป ของกองท นโดยสร ปและข อม ลทางการเง นท ส าค ญ งวดคร งป บ ญช ส นส ดว นท 31 ต.ค. 59** ม ลค าหน วยลงท น ณ ต นงวด (บาท/หน วย) ม ลค าหน วยลงท น ณ ส นงวด (บาท/หน วย) กองท นเป ดทหารไทย Global Income 3.85% ด ชน Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สก ลเง นบาท) -0.19% ด ชน Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สก ลเง นดอลลาร สหร ฐ) 1.67% ม ลค าทร พย ส นส ทธ ณ ต นงวด (ล านบาท) 2,028 ม ลค าทร พย ส นส ทธ ณ ส นงวด (ล านบาท) 24,264 ม ลค าทร พย ส นส ทธ เฉล ยระหว างงวดคร งป (ล านบาท) 12, ม ลค าซ อขายส ทธ รวมระหว างงวดคร งป (Net cash flow) (ล านบาท) +23,453 อ ตราขายค นเฉล ยระหว างงวดคร งป * (Average redemption rate) 0.32% * เป นส ดส วนของม ลค าขายค นและส บเปล ยนออกต อม ลค าทร พย ส นส ทธ เฉล ย ** จาก 19 พ.ค. 59 ถ ง 31 ต.ค กองท นเป ดทหารไทย Global Income 110, เปร ยบเท ยบจากเง นลงท น 100,000 บาท ต งแต 19 พ.ค , , กองท น เกณฑ มาตรฐาน 1 เกณฑ มาตรฐาน 2 95, พ.ค. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ผลการด าเน นงานของ กองท นเป ดทหารไทย Global Income ณ ว นท 31 ต ลาคม 2559 ย อนหล ง 3 เด อน ต งแต จ ดต ง กองท น ร อยละต อป (31 ก.ค. 59) (19 พ.ค. 59) กองท นเป ดทหารไทย Global Income +1.88% +3.85% ด ชน Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สก ลเง นบาท) -0.51% -0.19% ด ชน Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สก ลเง นดอลลาร สหร ฐ) -0.94% +1.67% เกณฑ มาตรฐาน เปร ยบเท ยบก บต วช ว ดของกองท นหล ก ได แก Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ใน สก ลเง นดอลลาร สหร ฐ ปร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks