วรรณ คภะส วรรณ 1* พ ชร จ วพ ฒนก ล 2 และ ปร ดา เบญคาร 3 Wannee Kapasuwan, Patcharee Jewpatthanakul and Preeda Benkan - PDF

Description
การประช มหาดใหญ ว ชาการ คร งท 4 76 เร อง การว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมไทย การศ กษาความสามารถในการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว สาหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร โดยใช ช ดฝ กการอ านคา The study of student

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 22 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประช มหาดใหญ ว ชาการ คร งท 4 76 เร อง การว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมไทย การศ กษาความสามารถในการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว สาหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร โดยใช ช ดฝ กการอ านคา The study of student abilities of Thai single-diphthong word reading skill for learning disabilities by using the series of word reading skill drill วรรณ คภะส วรรณ * พ ชร จ วพ ฒนก ล และ ปร ดา เบญคาร 3 Wannee Kapasuwan, Patcharee Jewpatthanakul and Preeda Benkan น กศ กษาปร ญญาโท สาขาว ชาการศ กษาพ เศษ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ผ ช วยศาสตราจารย คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 3 คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา Abstract This reaearch aimed to study of student abilities of Thai single-diphthong word reading skill for learning disabilities by using the series of word reading skill drill followed 80/80 level before and after thought. The five purposive samplung students were selected from learning disabilities at Wat Leab School in Prathomsuksa Education Servive Area Office. The samples were thought by using the series of word reading skill drills for learning disabilities for five weeks, five days a week, sixty minutes a day for times. The researcher used learning plan, the series of Thai single-diphthong word reading drills for learning disabilities which contained eight lessons and the ability tests would be collected before and after followed the Experimental Research design, One Group Pretest Posttest Design. The research used The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test. The research found that ) the efficientcy of the series of Thai single-diphthong word reading drills for learning disabilities was higher than the hypothesis fixed value. ) the student abilities of the series of Thai singlediphthong word reading drills for learning disabilities was in very good level. 3) the student ability study of student abilities of Thai single-diphthong word reading skill for learning disabilities by using the series of word reading skill drill was significult different at. 0 level after used the reading drill. Keywords: the series of Thai single-diphthong, word reading drills, learning disabilities บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ ) ศ กษาประส ทธ ภาพของช ดฝ กการอ านค าท ประสมด วย สระเด ยว ส าหร บ น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80 ) ศ กษาความสามารถในการอ านค าท ประสมด วย สระเด ยว ของน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร และ 3) ศ กษาความสามารถในการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว บทความว จ ย เสนอในการประช มหาดใหญ ว ชาการ คร งท 4 ว นท 0 พฤษภาคม 6 (360) 76 การประช มหาดใหญ ว ชาการ คร งท 4 77 เร อง การว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมไทย ระหว างก อนและหล งการสอนโดยใช ช ดฝ กการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ค อ น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร โรงเร ยนว ดเล ยบ ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต ป การศ กษา จ านวน คน เล อกโดยว ธ เจาะจง (Purposive Sampling) กล มต วอย างได ร บการสอนโดยใช ช ดฝ ก การอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว ส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร เป นเวลา ส ปดาห ส ปดาห ละ ว น ว นละ 60 นาท รวม คร ง เคร องม อ ท ใช ในการว จ ย ได แก แผนการจ ดการเร ยนร ช ดฝ ก การอ านค าท ประสมด วย สระเด ยว สาหร บน กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางการเร ยนร จานวน 8 ช ด และแบบทดสอบว ดความสามารถในการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว ก อนและหล งการทดลอง สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลค อ ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และสถ ต ท ใช ในการทดสอบสมมต ฐาน The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test ผลการว จ ย พบว า ) ประส ทธ ภาพของช ดฝ กการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยว ส าหร บน กเร ยน ท ม ความ บกพร องทางการเร ยนร ม ประส ทธ ภาพ 86.8/86.67ซ งส งกว าเกณฑ ) ความสามารถในการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว ของน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร หล งการทดลองอย ในระด บ 3) ความสามารถในการอ านค าท ประสม ด วยสระเด ยวของน กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางการเร ยนร ระหว างก อนและหล งการเร ยนโดยใช ช ดฝ กการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยว หล งสอนส งกว าก อนสอนอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.0 บทนา น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร เป นน กเร ยนท ไม ม ความบกพร องทางสต ป ญญาเชาว ป ญญาปกต จะม ระด บเชาว ป ญญา ต งแต 90 ข นไป ม สภาพร างกาย อารมณ ส งคม และจ ตใจปกต แต เร ยนหน งส อไม ได เน องจากสมองด อยความสามารถในการนาข อม ลไปใช น กเร ยนเหล าน ม ความย งยากในการพ ด การอ าน การเข ยน การสะกดค า (ผด ง อารยะว ญญ, 46) คร ผ สอนน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ าเป นต องหาแนวทาง พ ฒนาส อนว ตกรรม ท เหมาะสม มาใช ส าหร บการสอนให น กเร ยนกล มน สามารถอ านได และเข าใจข อความท อ าน ได เหมาะสมก บว ย สามารถน าไปใช ในช ว ตประจ าว นได หากร ฐได จ ดการศ กษาพร อมให การบร การท เหมาะสม และช วยเหล อต งแต แรกเร ม ก จะสามารถช วยเหล อน กเร ยนได เขาสามารถพ ฒนาเป นบ คคลท ประสบความส าเร จ ม การด ารงช ว ต ม ช อเส ยงและพ งตนเองได โดยม ส อการเร ยนการสอนท ใช ในการจ ดการเร ยนร ส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ท เร าความสนใจ ก จกรรมเร มจากง ายไปหายาก ก จกรรมม หลากหลาย เน นฝ กซ า ย า ทวนอย างสม าเสมอ เพ อให เก ดท กษะการจ าและสามารถน าไปใช ในช ว ตประจ าว นได ส อการสอนท เหมาะสม สาหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ต องเป นส อท น กเร ยนสามารถ จ บต อง ส มผ สได และสามารถลง ม อปฏ บ ต ได ด วยตนเอง (ศ นสน ย ฉ ตรค ปต, 44) ส อการเร ยนการสอนท ช วยในการเร ยนร แก น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ม มากมายหลายชน ด แต เน องจากน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ม ข อจ าก ดในการร บร ด งน น จ งจ าเป น ท จะต องม การจ ด ก จกรรม ท เป นล กษณะการฝ กทบทวนท ย าและซ าบ อยๆ เพ อให เก ดท กษะและเก ดการจ าและสามารถน าไปใช ได ด งน นจ งควรสร างช ดฝ ก ให ม ล กษณะท น าสนใจ โดยเร มจากก จกรรมท ง าย ไปหาก จกรรมท ยาก ซ งน กเร ยนจะ สามารถทบทวนได ด วยตนเองและสามารถทาซ าๆได บ อยคร ง (พรรษา บ ญนาย น, 46) ช ดฝ ก เป นส อการสอนท ม ก จกรรมหลากหลายร ปแบบ ม ประโยชน ต อผ สอนและผ เร ยน หลายประการ กล าวค อ เป นท งอ ปกรณ ช วยลดภาระของคร ช วยน กเร ยนในการฝ กท กษะ ช วยเสร มท กษะทางภาษา เป นเคร องม อ การประช มหาดใหญ ว ชาการ คร งท 4 78 เร อง การว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมไทย ว ดผลหล งจากเร ยนจบบทเร ยน ช วยให น กเร ยน สามารถทบทวนได ด วยตนเอง สามารถฝ กฝนได นอกเหน อเวลา เร ยน และทาให น กเร ยนเห นพ ฒนาการของตนเอง ก อให เก ดกาล งใจเก ดแรงเสร ม ม ความเช อม นในตนเอง ส งผลให ผลส มฤทธ ทางการเร ยนพ ฒนาข นม เจตคต ท ด ในการเร ยน (สก ณา นองมณ, 0) จะเห นได ว า ช ดฝ กเป น นว ตกรรมหน ง ท นามาใช ก บน กเร ยน ท ม ความบกพร องทางการเร ยนร แล วสามารถพ ฒนาความสามารถในการอ าน ของน กเร ยนได ด ข น ส าหร บร ปแบบการสอน ท ให ประส ทธ ภาพส งส ด ในการจ ดการเร ยนร ส าหร บน กเร ยน ท ม ความบกพร องทางการเร ยนร พบว า ต องประกอบด วยส วนของการสอนโดยตรงท คร เป นผ บรรยาย อภ ปราย และ การเร ยนจากหน งส อ และการสอนอ านเป นคาก เป นว ธ ท จะทาให น กเร ยนจาคาได เพ มข น หล งจากใช ระยะเวลาเร ยน ไปเพ ยงเล กน อย ซ งสามารถน ามาเป นพ นฐาน ในการอ านออกเส ยง (Bender,993: 87 อ างถ งใน อ จฉรา นาค ทร พย, 46) จากรายงานโครงการว ดผลประเม นผลของโรงเร ยนว ดเล ยบและจากการท ผ ว จ ยได ท าการสอนน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ในโรงเร ยนว ดเล ยบ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต ผ ว จ ย พบว า น กเร ยนม ความสามารถในการอ าน อย ในระด บต ามาก กล าวค อ น กเร ยนไม สามารถอ านค า ได เท าก บ น กเร ยนคนอ นๆ ในช นเร ยนเด ยวก น ท งๆท น กเร ยน ม ความต งใจในการเร ยน พยายามอ านคาท คร ก าหนดให เม อคร ให อ านค าท ประสมด วยสระเด ยวไม ม ต วสะกดน กเร ยนไม สามารถอ านได เม อให น กเร ยนอ านพย ญชนะน กเร ยน สามารถอ านได ถ กต องท ง 44 ต ว แต เม อให น กเร ยนบอกร ปสระน กเร ยนไม สามารถบอกร ปสระได ท กต ว และเม อ ทาการประเม นความสามารถด านการอ านภาษาไทย โดยใช แบบทดสอบค ดกรองความบกพร องทางการเร ยนร ด าน การอ าน ของกรมว ชาการ ศ นย แนะแนวการศ กษาและอาช พ พบว า น กเร ยนม ป ญหาในการอ านค าท ประสมด วย พย ญชนะต นและสระเด ยว ในระด บมาก หากน กเร ยนไม ได ร บการช วยเหล อท ถ กว ธ จะท าให น กเร ยนม ป ญหาใน การอ านค า ท ใช ในช ว ตประจ าว น และย งส งผลต อการเร ยน ในว ชาอ น ๆ อ กมากมาย น กเร ยน อาจต องออกจาก โรงเร ยนกลางค น หร อประสบความย งยาก ในการเร ยนช นต อไป โดยเฉพาะภาษาไทยเป นภาษาท ม ความส าค ญ ในการเข าถ งความร ของว ชาอ นๆในบทเร ยน จากความส าค ญและป ญหาท กล าวมาข างต น น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ควรได ร บการ ช วยเหล อ แก ไขป ญหาด านการอ าน ซ งการสอนโดยใช ช ดฝ กการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยวท ม ประส ทธ ภาพ เป นว ธ หน งท น าจะช วยให น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร สามารถพ ฒนาความสามารถด านการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยวได ด ข น ผ ว จ ยจ งสนใจท จะศ กษาความสามารถในการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยว ของ น กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางการเร ยนร โดยการใช ช ดฝ กการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว ท ผ ว จ ยสร างข น ว ตถ ประสงค ของการว จ ย. เพ อศ กษาประส ทธ ภาพของช ดฝ กการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยว ของน กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางการเร ยนร. เพ อศ กษาความสามารถ ในการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยว ของน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ เร ยนร การประช มหาดใหญ ว ชาการ คร งท 4 79 เร อง การว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมไทย 3. เพ อเปร ยบเท ยบความสามารถในการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยว ของน กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางการเร ยนร ก อนและหล งการเร ยนโดยใช ช ดฝ กการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว สมม ต ฐานการว จ ย. ช ดฝ กการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยว ของน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ม ประส ทธ ภาพ ตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80. ความสามารถในการอ านค าท ประสมด วยสระเด ยวของน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร หล ง การใช ช ดฝ กการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยวส งกว าก อนการใช ช ดฝ กการอ านคาท ประสมด วยสระเด ยว ขอบเขตการว จ ย. ประชากรท ใช ในการว จ ย น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ในโรงเร ยนเร ยนร วม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สงขลา เขต ป การศ กษา. ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks