ค าน า 1. งบลงท น ล านบาท 2. งบด าเน นงาน ล านบาท 3. งบรายจ ายอ น ล านบาท รวมเป นเง นท งส น PDF

Description
ค าน า ในคราวประช ม คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย คร งท 11/2555 เม อว นท 19 พฤศจ กายน พ.ศ คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย ได อน ม ต แผนปฏ บ ต การองค การ จ ดการน าเส ยประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 16 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน า ในคราวประช ม คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย คร งท 11/2555 เม อว นท 19 พฤศจ กายน พ.ศ คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย ได อน ม ต แผนปฏ บ ต การองค การ จ ดการน าเส ยประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ อใช เป นกรอบในการขอจ ดสรรงบประมาณประจ าป แต เน องจากวงเง นงบประมาณท องค การจ ดการน าเส ยได ร บจ ดสรร ไม ได เป นไปตามแผนเด มตามท คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ยอน ม ต ด งน นเพ อให การด าเน นงานสอดคล องก บงบประมาณท ได ร บจ ดสรร องค การจ ดการน าเส ยจ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 (สอดคล องก บงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) ฉบ บน ข นมา เพ อใช เป นกรอบในการด าเน นงาน ใน ป งบประมาณรายจ ายประจ าป 2557 และต ดตามประเม นผล คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย ได อน ม ต แผนปฏ บ ต การองค การจ ดการน าเส ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 (สอดคล องก บงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) ในคราวประช ม คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย คร งท 8/2556 เม อว นท 19 ส งหาคม พ.ศ โดยสามารถ จ าแนก โครงการ/ก จกรรม ตามแผนว สาหก จขององค การจ ดการน าเส ย ในระยะ 4 ป (พ.ศ ) ได 3 ย ทธศาสตร 9 กลย ทธ 11 โครงการ/ก จกรรม เป นเง นท งส น ล านบาท จ าแนกตามประเภทรายจ ายได ด งน 1. งบลงท น ล านบาท 2. งบด าเน นงาน ล านบาท 3. งบรายจ ายอ น ล านบาท รวมเป นเง นท งส น ล านบาท องค การจ ดการน าเส ย ส งหาคม 2556 บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ (สอดคล องก บงบประมาณท ได ร บ จ ดสรร) ได จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบในการด าเน นงานในป งบประมาณรายจ ายประจ าป 2557 และ ต ดตามประเม นผล โดยพ จารณาจาก แผนงาน ก จกรรม รายการ วงเง นงบประมาณ ตามท ปรากฏใน พระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ตามเอกสารงบประมาณ ซ ง สามารถจ าแนกตามแผนว สาหก จองค การจ ดการน าเส ยในระยะ 4 ป (พ.ศ ) ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายให บร การ ต วช ว ดองค กร รวม 3 ย ทธศาสตร 9 กลย ทธ 11 โครงการ/ก จกรรม รวมเป นเง น 280,224,800 บาท ด งน ว ส ยท ศน (Vision) เป นองค กรหล กในการบร หารจ ดการน าเส ยแบบม ส วนร วม เพ อค ณภาพช ว ตและ ส งแวดล อมท ด พ นธก จ (Mission) บร หารจ ดการน าเส ยในพ นท ร บผ ดชอบอย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมายการให บร การ การบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยรวมของช มชนและการจ ดการน าเส ยของหน วยงาน ของร ฐและสถานประกอบการม ประส ทธ ภาพด ข น ย ทธศาสตร องค กร เพ มข ดความสามารถองค กรและให บร การจ ดการน าเส ยในเช งส งคม และเช งพาณ ชย รวมท งสร างองค ความร และขยายเคร อพ นธม ตรด านการจ ดการน าเส ย ต วช ว ดระด บองค กร ป งบประมาณ 2557 เช งปร มาณ : ปร มาณน าเส ยท ได ร บการบ าบ ดม ค ณภาพได ตามมาตรฐานของกระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 31,680,000 ล กบาศก เมตรต อป /เช งค ณภาพ... -2- เช งค ณภาพ : น าเส ยหล งการบ าบ ดม ค ณภาพได ตามมาตรฐานของกระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมก าหนดไว ก อนระบายลงส แหล งน า ไม น อยกว า ร อยละ 80 ย ทธศาสตร /โครงการ/ก จกรรม แผนปฏ บ ต การองค การจ ดการน าเส ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 (ฉบ บปร บปร ง สอดคล องก บงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) ประกอบด วย 3 ย ทธศาสตร 9 กลย ทธ 11 โครงการ/ ก จกรรม รวมเป นเง น 280,224,800 บาท โดยม รายละเอ ยด ด งน ย ทธศาสตร ท 1 การจ ดให ม ระบบบ าบ ดน าเส ยและการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล ส บเน องจากป ญหาค ณภาพน าเส อมโทรม/ว กฤตในพ นท ช มชนเม องต างๆ โดยเฉพาะ ค ณภาพน าในแม น าเจ าพระยาและแม น าท าจ นตอนล าง ประสบป ญหาภาวะว กฤต สามารถใช ประโยชน ได เฉพาะการคมนาคมเท าน น และย งคงทว ความร นแรงอย างต อเน อง สาเหต ส าค ญเก ด จากการระบายน าเส ยจากช มชนต างๆ ลงส แหล งน าโดยไม ผ านกระบวนการบ าบ ดน าเส ย ซ งนอกจาก จะส งผลกระทบต อค ณภาพช ว ตและส ขภาพอนาม ยของประชาชนแล ว ย งท าลายระบบน เวศน ว ทยา และความหลากหลายทางช วภาพของส งแวดล อมทางน าด วย ป จจ บ นประเทศไทยม ระบบบ าบ ด น าเส ยช มชนรวม 101 แห ง ใช งบประมาณส าหร บการก อสร างประมาณ 83,152 ล านบาท ม ศ กยภาพการบ าบ ดรวมเพ ยง 3.5 ล าน ลบ.ม./ว น จากปร มาณน าเส ยช มชนท เก ดข นประมาณ 14 ล าน ลบ.ม./ว น และระบบบ าบ ดน าเส ยด งกล าวส วนใหญ ก าล งประสบป ญหาด านการบร หาร จ ดการระบบบ าบ ดน าเส ย องค การจ ดการน าเส ยจ งได เข าช วยเหล อองค กรปกครองส วนท องถ นหลาย แห งในการแก ไขป ญหาด งกล าว โดยใช หล กเกณฑ การช วยเหล อแบบ 4 ป ถดถอย ซ งประสบผลส าเร จ ในระด บหน ง แต ย งไม สามารถแก ไขป ญหาด านการจ ดเก บค าบร การบ าบ ดน าเส ยได อย างย งย น จ งได ขยายระยะเวลาการด าเน นงานออกเป น 15 ป เพ อให สามารถด าเน นการจ ดเก บค าบร การบ าบ ด น าเส ยได อย างต อเน อง และบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยได อย างย งย นต อไป นอกจากน ในเขตพ นท ปร มณฑล ม น าเส ยช มชนท เก ดข นประมาณว นละ 921,000 ลบ.ม.แต ในพ นท ม เพ ยงเทศบาลนครนนทบ ร เทศบาลเม องปท มธาน และเทศบาลนครปฐมเท าน นท ม ระบบบ าบ ดน าเส ยรวม ซ งย งไม ครอบคล มท งพ นท เทศบาล โดยม ศ กยภาพในการบ าบ ดน าเส ยรวม เพ ยง 74,500 ลบ.ม./ว น หร อค ดเป นร อยละ 8 ของปร มาณน าเส ยท เก ดข น /องค การ... -3- องค การจ ดการน าเส ยจ งได พ จารณาให ม การก อสร างและบร หารจ ดการระบบบ าบ ด น าเส ยข น ท งการก อสร างระบบบ าบ ดขนาดเล ก และระบบบ าบ ดรวมในพ นท ช มชนหนาแน นของ องค กรปกครองส วนท องถ น เพ อแก ไขป ญหาน าเส ยให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น และ ครอบคล มพ นท มากย งข น ซ งจะท าให ค ณภาพน าในแหล งน าด ข นในระยะยาว กลย ทธ ท 1 การก อสร างและบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยในเขตปร มณฑล 1. โครงการจ ดท าแผนแม บทการจ ดการน าเส ยในพ นท ปร มณฑล - ล านบาท กลย ทธ ท 2 การพ ฒนาและบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยช มชนขนาดเล ก 1. โครงการก อสร างระบบบ าบ ดน าเส ยช มชนขนาดเล ก องค การบร หารส วนต าบลห ล อง บร เวณช มชน หอยราก-ศร สมบ รณ จ งหว ดนครศร ธรรมราช ล านบาท 2. โครงการก อสร างระบบบ าบ ดน าเส ยช มชนขนาดเล ก เทศบาลต าบลชะอวด (ตลาดล าง) อ าเภอชะอวด จ งหว ดนครศร ธรรมราช ล านบาท 3. โครงการบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยช มชน ขนาดเล กเทศบาลต าบลบางปลา จ งหว ดสม ทรสาคร ล านบาท 4. โครงการบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยช มชน ขนาดเล กเทศบาลต าบลนครช ยศร จ งหว ดนครปฐม ล านบาท 5. โครงการบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ย ในพ นท ล มน าปากพน ง และพ นท อ ทยานส งแวดล อม นานาชาต ส ร นธร จ านวน 6 แห ง ล านบาท กลย ทธ ท 3 การฟ นฟ และบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยองค กรปกครองส วนท องถ น 1. โครงการบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ย องค กรปกครองส วนท องถ นอย างเต มร ปแบบ ในระยะยาว 15 ป ล านบาท /กลย ทธ... -4- กลย ทธ ท 4 การสร างมาตรฐานการออกแบบและค ม อการบร หารจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ย - กลย ทธ ท 5 การสร างนว ตกรรมด านการจ ดการน าเส ย - ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรและบ คลากรอย างต อเน อง รวมท งการจ ดหาอาคารท ท าการ ถาวร เพ อก าวส องค กรท ม สมรรถนะส งและตามหล กธรรมาภ บาล จากการเปล ยนแปลงของกระแสโลกาภ ว ตน และส งคมในย คเศรษฐก จใหม องค กรของร ฐ ต างๆ จ าเป นต องยกระด บข ดความสามารถโดยรวมให ก าวท นต อการเปล ยนแปลงด งกล าว เพ อเป น กลไกช วยสน บสน นให เก ดการพ ฒนาประเทศอย างสมด ลและย งย น การพ ฒนาองค กรท งว ธ การ ด าเน นงาน กระบวนการท างาน โครงสร างการบร หาร ระบบบร หารงานบ คคล กระบวนท ศน ว ฒนธรรม ค าน ยม และทร พยากรบ คคล โดยม เป าหมายให ม การบ รณาการในท กส วนเพ อยกระด บส การเป นองค กรท ม ข ดสมรรถนะและสร างผลงานส ง (High Performance Organization) และ องค กรแห งความเป นเล ศ (Excellence Organization) ม ความโปร งใสตรวจสอบได สามารถเร ยนร และปร บต วได อย างเหมาะสมถ อเป นส งส าค ญท ด าเน นการ กลย ทธ ท 6 การพ ฒนาเป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) 1. การให บร การทางว ชาการ - ล านบาท กลย ทธ ท 7 การพ ฒนาสมรรถนะบ คลากร และกระบวนการท างานให สอดคล องตามหล ก ธรรมาภ บาล 1. เสร มสร างและพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรของ องค การจ ดการน าเส ย ล านบาท 2. การด าเน นงานท วไป ล านบาท /ย ทธศาสตร... -5- ย ทธศาสตร ท 3 การเสร มสร างภาพล กษณ และการม ส วนร วมของประชาชน การเสร มสร างภาพล กษณ องค กร ท งในร ปแบบการประชาส มพ นธ และร ปแบบการม ส วนร วมในการร บผ ดชอบต อส งคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป นกระบวนการ ส อสารท ม ความจ าเป นและส าค ญอย างย ง ในการเสร มสร างความร ความเข าใจ สร างจ ตส าน ก ท ศนคต ท ด เก ดการยอมร บ ให ตระหน กถ งการร วมร กษาส งแวดล อม โดยเฉพาะการเผยแพร เร องราว ความส าเร จของโครงการ (Success Story) ส ส งคมภายนอก เพ อให กล มเป าหมายท เก ยวข องก บ องค การจ ดการน าเส ย ได ร บทราบข อม ลข าวสาร ได ม ความร ความเข าใจท ถ กต อง และเก ดความร ส ก ม ส วนร วมในการด าเน นการก บองค การจ ดการน าเส ย นอกจากน ในป 2558 ประเทศไทยจะเข าส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) องค การจ ดการน าเส ยจ งควรเตร ยมพร อมในการร บการเปล ยนแปลงท งในด านการพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากร การสร างเคร อข ายท งในและต างประเทศ เพ อช วยเสร มสร างความแข งแกร งทางการจ ดการ น าเส ยในระด บภ ม ภาค ตลอดจนม การพ ฒนานว ตกรรมใหม ๆ ร วมก น กลย ทธ ท 8 การสร างเคร อข ายการม ส วนร วมของประชาชนและเสร มสร างความร บผ ดชอบต อส งคม (CSR) 1. การประชาส มพ นธ องค กร ล านบาท กลย ทธ ท 9 การเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) - แผนปฏ บ ต การองค การจ ดการน าเส ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 (สอดคล องก บงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) บทน า องค การจ ดการน าเส ย (อจน.) เป นร ฐว สาหก จ ส งก ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม จ ดต งข นตามพระราชกฤษ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks