ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. - PDF

Description
ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 28 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช งบประมาณของแต ละเด อน 5. ให ร ว าม การจ ดก จกรรมอะไรไปบ างและจ านวนคร งของแต ละก จกรรม ประโยชน การใช โปรแกรม Microsoft Excel 1. ความสามารถด านการค านวณ Excel สามารถป อนส ตรการค านวณทางคณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หาร เป นต น 2. ความสามารถด านใช ฟ งก ช น เช นฟ งก ช นเก ยวก บต วอ กษร ต วเลข ว นท ฟ งก ช นเก ยวก บการเง น หร อเก ยวก บการต ดส นใจ 3. ความสามารถในการตกแต งตารางข อม ล Excel สามารถตกแต งตารางข อม ลหร อกราฟ ข อม ลด วย ภาพส และร ปแบบต วอ กษรต าง ๆ เพ อให เก ดความสวยงามและท าให แยกแยะข อม ลได ง ายข น 4. ความสามารถในการเร ยงล าด บข อม ล Excel สามารถค ดเล อกเฉพาะข อม ลท ต องการมาว เคราะห ได 5. ความสามารถในการพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ Excel สามารถพ มพ งานท งข อม ลและร ปภาพ หร อ กราฟออกทางเคร องพ มพ ได ท นท ซ งท าให ง ายต อการสร างรายงาน ภาพก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร การน า Excel มาใชเควบค มงบประมาณ การสร างตาราง Excel การสร างการท างาน Excel เร มต งแต เป ดไฟล แผ นงาน Excel 2010 ด งร ปภาพด านล างน เม อเป ด Microsoft Excel จะปรากฎร ปด านล างน หน าจอของ MS Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ ส ตร ข อม ล ตรวจทาน และม มมอง และในแต ละแท บ จะประกอบไป ด วยกล มต าง ๆ ซ งจะม ค าส งท ม กจะใช ด วยก น รวมอย ในกล มเด ยวก น ด งภาพ แฟ ม แท บแฟ ม เป นแท บพ เศษไม ถ อเป นแถบบนร บบ นเพราะใช จ ดการเก ยวก บไฟล หร อแฟ ม เช น การเป ด-ป ดไฟล การสร างไฟล ใหม การบ นท กไฟล ตลอดจนการต งค าต วเล อกต าง ๆ เป นต น หน าแรก เป นแท บท รวมล กษณะการใช งานท ว ๆ ไป เช น การค ดลอก การวาง การก าหนดต วอ กษร การจ ดร ปแบบ การกรองข อม ล ตลอดจนการค นหาข อม ล เป นต น แทรก เป นแท บส าหร บแทรก ตาราง ภาพ ร ปร างอ ตโนม ต อ กษรศ ลป ส ญล กษณ การเช อมโยง เป น ต น เค าโครงหน ากระดาษ เป นแท บส าหร บการต งค ากระดาษเพ อพ มพ ออกทางเคร องพ มพ เช น ต งระยะ ขอบกระดาษ ก าหนดขนาดกระดาษ พ มพ แนวต งหร อแนวนอน เป นต น ส ตร ใช แท บน เม อต องการค านวณค าต าง ๆ เช น การรวม การเร ยกใช ส ตรของ Excel เป นต น ข อม ล แท บน ใช สาหร บการร บข อม ลจากภายนอกเพ อมาว เคราะห ใน Excel เช น น าข อม ลจาก ฐานข อม ล Access เป นต น นอกจากน ย งใช ส าหร บการจ ดการก บข อม ลจ านวนมาก ๆ เช น การเร ยง ข อม ล การกรองข อม ล การจ ดกล มข อม ล เป นต น ตรวจทาน เป นแท บหร บการตรวจต วสะกดการ นต ตลอดจนการจ ดการเก ยวก บแผ นงาน เช น การ ป องก นการแก ไขข อม ลบนแผ นงาน เป นต น ม มมอง เป นแท บส าหร บแสดงแผ นงานในม มมองต าง ๆ เช น แบบปกต แบบเต มหน า ก าหนดให ม หร อไม ม เส นตาราง ย อ/ขยาย ตลอดจนการแบ งหน าจอออกเป นส วน ๆ เป นต น การป อนข อม ลลงเซลล ข อม ลในเซลล ม ท งต วเลขและต วอ กษร ต วเลขสามารถน าไปค านวณค าต าง ๆ ได โดยการระบ ต าแหน งของต วเลข โดยปกต ต วเลขจะจ ดช ดขวาของเซลล ส าหร บข อความหร อต วอ กษร จะจ ดช ดซ าย ในกรณ ท ม ท งข อความและต วเลขภายในเซลล เด ยวก น Excel จะถ อว าเป นข อความ ไม สามารถน าไปค านวณได ด งน น ถ าต องการน าต วเลขไปค านวณ ต องพ มพ ต วเลขน น ๆ ในเซลล ของต วเอง และอ างถ งในการค านวณ การป อนข อม ลลงใน Cell ท าได ด งน 1. น าเคอร เซอร ไปท cell A1 แล วคล ก 1 คร ง 2. น าข อม ลท ต องการลงข อม ลโดยการค ย ข อม ลลงในExcel 3. เล อกคล มพ นท ท ต องการจ ดการท าการสร างตารางโดยการไปท Borders เล อก All Borders ด งร ป 4. รายละเอ ยดปรากฎด งร ปด านล างน การกรองข อม ลในช วงหร อตาราง การท างานก บข อม ลปร มาณมาก หร อฐานข อม ล นอกจากการจ ดเร ยงแล ว ก จะเป นเร องการค นหาข อม ลหร อ การกรองข อม ลน นเอง โดยม ข นตอนด งน 1. ต าแหน งเซลล อย ในงาน Database 2. ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล กป ม จะปรากฏล กศรลงท กห วข อ 3. คล กป มล กศรลงของห วข อท จะค นหา เล อกข อม ลท ต องการ ในท น คล กห วข อ รายการ เล อก ชมรมน กศ กษา เสร จแล วคล กป ม OK ส งเกตแถบ Status bar ด านล าง จะแสดงจ านวน record ท ค นหาได การใช ห วข อ Sort & Filter ท าให สามารถเห นข อม ลท เราต องการค นหาได ด กว าท จะต องมามองหาข อม ล เยอะๆ และท าให เห นภาพของข อม ลเฉพาะท เ ราต องการ ต วอย างการเล อกข อม ลด งน เช นต องการข อม ลของชมรมน กศ กษา มสธ.จ งหว ดนครสวรรค ม 8 จ งหว ดใน พ นท ให บร การ ด งน จ งหว ดนครสวรรค อ ท ยธาน ช ยนาท ส งห บร ลพบ ร อ างทอง เพชรบ รณ พ จ ตร เม อเล อกข อม ลตามต องการแล วจะปรากฎข อม ล ด งน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks